Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse - Protesenær fraktur omkring hoftealloplastik

 

Baggrund

Patienter med hoftealloplastik kan i forbindelse med fald eller andet traume pådrage sig en femurfraktur omkring eller umiddelbart under protesekomponenten i femur. Patienterne er ofte ældre eller alment svækkede personer, og yderligere kan knoglekvaliteten omkring protesen være nedsat pga stress shielding. Operativ behandling vil ofte være indsættelse af revisionsprotese eller skinneosteosyntese afhængig af fraktur og om protesen vurderes fastsiddende. Begge dele kan være et større operativt indgreb med risiko for kirurgisk eller medicinske komplikationer, særligt hos ældre svækkede patienter. Behandlingen varetages i samarbejde mellem fagområdet for hoftealloplastik og traumesektoren.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter med femurfraktur omkring eller i umiddelbar relation til en THA som behandles med en revisionsalloplastik.

 

Forløb

Indlæggelse
Patient indlægges akut via en af regionens skadestuer og følger lokal instruks for indlæggelse af akutte patienter.

 

Visitation
Visiteres efter Vancouver klassifikationen for protesenær fraktur. I udgangspunktet vil type A1 og A2 fraktur med løst stem, samt type B2 og B3 behandles med revisionsalloplastik. Type A1 med isoleret disloceret afrivning af trocanter major behandles med hook-plate. Alle fornævnte patienter behandles af alloplastik sektoren.

De øvrige typer med fastsiddende stem vil i udgangspunktet behandles med skinneosteosyntese ved traumesektoren.

Afvigelser fra ovenstående kan forekomme ved hensyntagen til patientens komorbiditeter og funktionsniveau, og behandlingen vurderes og planlægges i så fald i samarbejde mellem alloplastiksektoren og traumesektoren

 

Operation
Operation foretages på Aalborg Universitetshospital. Der gives præoperativ medicinering jvf instruks.

Der tages vævsbiopsier A.M. Kamme-Lindberg

Afhængig af fraktur og protesestatus vælges behandling med cementeret Exeter femur stem eller ucementeret Restoration Modular revisionsstem.

Skift af liner i acetabulum komponent foretages ved skade eller synligt slid på lineren. Såfremt ny liner ikke forefindes eller øvrige forhold taler for det, kan egentlig cup revision også foretages.

 

Postoperativ forløb
Pt. underlægges bevægerestriktioner, se PRI-dokument:
Bevægerestriktioner efter indsættelse af hemialloplastik, total hoftealloplastik med baggrund i fraktur eller revision-hoftealloplastik (rn.dk).

Pt. følger herudover vanlig forløb med fokus på accelereret mobilisering, dog under hensyntagen til eventuelle restriktioner i forhold til belastning. Disse besluttes af operatøren og anføres i operationsbeskrivelsens plan.

 

Biokemi

 1. 1. Postoperative dag: Væske- og infektionstal

 2. 2. Postoperative dag: Væske- og infektionstal

Herudover blodprøver som ordineret af patientansvarlig læge.

 

Smertebehandling
Operatør laver smerteplan med henblik på mulighed for hurtig postoperativ mobilisering. Anlæggelse af blok, smertekateter eller epiduralkateter udføres kun efter aftale med operatør.

 

 

Overflytning fra Aalborg til Frederikshavn/Farsø

For at sikre et patientsikkert forløb skal følgende krav være opfyldt for at en patient kan overflyttes fra Aalborg til Frederikshavn:

 

 • • Postoperativt røntgen af hoften er godkendt af speciallæge i alloplastikfagområdet.

 • • Biokemi er godkendt af læge

 • • Der foreligger en postoperativ plan for smertebehandling, mobilisering og kontrol.

 • • Har gentagne TOKS værdier på max. 3 målt over 4 timer på sengeafdelingen.

 

Formålet med overflytning er smertebehandling og mobilisering. Overflytning er kun relevant hvis indlæggelsestiden skønnes at vare mere end 2 døgn. Overflytning op til en weekend skal aftales med vagthavende læge i Frederikshavn, da der ikke er ortopædkirurgisk læge fysisk til stede i vagten. Ved saturation under 96% skal overflytning ske med en behandlingskrævende transport.

 

Udskrivelse
For at iagttage patientsikker udskrivelse skal følgende krav være opfyldt:

 

Funktionelle krav:

 • • Patient kan selvstændigt forflytte sig ind og ud af seng.

 • • Kan varetage personlig hygiejne/ den nødvendige hjælp arrangeret.

 • • Anvender hjælpemidler sikkert

 • • Sikker trappegang, hvis patient har trapper i hjemmet.

 • • Sikker gang med hjælpemidler (mindst 50 m)

 • • NRS mindre end 5 i aktivitet samt NRS mindre end 3 i hvile

 

Fysiologiske krav:

 • • Gang i maven

 • • Normal vandladning

 • • Operationssåret er tørt

 

Biokemi:

 • • Habituel creatinin (+/- 10)

 

Ved ∆Hgb < 2 skal der foreligge en lægefaglig plan for behandling/opfølgning af dette.

 

Ved afvigelse fra ovenstående skal der foreligge en lægefaglig begrundelse.

 

Ambulant opfølgning
Operatør har ansvar for angivelse af plan for opfølgning i operationsnotat, eller i operatørens opfølgende journalnotat når han/hun godkender røntgenkontrollen.

Som standard er opfølgning:

 • • Agraffjernelse ved egen læge ca. 14 dage postoperativt.

 • • Røntgen 6 og 12 uger postoperativ ved operatør – med angivelse af ønsket matrikel

 

Opfølgning inklusive svar på røntgen kan ske med fysisk ambulant fremmøde eller telefonisk afhængig af patientpræference, herunder geografi.

 

Afvigelse fra forløbsbeskrivelsen dokumenteres i journal ved patientansvarlig læge.