Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyposensibilisering for Bi og Hveps i vedligeholdelsesdosis – rammeordination for sygeplejersker – Medicinsk Dagafsnit, Farsø

 

Beskrivelse

Før patienten kommer til hyposensibilisering ved sygeplejerske, er patienten henvist til ambulant journaloptagelse ved læge i lungeambulatoriet. Her sikres det, at der foreligger svar for allergenspecifikt IgE, og der tages stilling til indikation for igangsætning af hyposensibilisering.

Hyposensibilisering med vaccination forløber med op-titrering af dosis en gang ugentligt i 4-5 måneder og herefter vedligeholdelsesdosis hver 6. uge i 5 år.

Op-titreringen udføres i lungemedicinsk ambulatorie i Aalborg eller Hobro.

 

Udførelse af Hyposensibilisering i vedligeholdelsesdosis

Til Hyposensibillisering anvendes aluminiumhydroxid-absorberet allergen-specifikt-ekstrat.

 

Vedligeholdesesdosis er sædvanligvis 1 ml af 100.000 SQ-U/ml, eller den dosis, der 4 gange i træk har givet lokal reaktion 8-12 cm uden almenreaktion. Hos børn under 12 år, er der vedholdelsesdosis på 0,6 ml 100.000 SQ-U/ml.

 

Den enkelte dosis justeres yderligere ved:

 • • Aktuel infektion medfører midlertidig pausering

 • • Aktuel allergiske symptomer medfører midlertidig pausering

 • • Lokal reaktion over 8 cm medfører dosisjustering (se særskilt skema)

 • • Injektionsinterval over 2 uger medfører dosisjustering (se særskilt skema)

 • • Ved hyposensibilisering for bi og hveps gælder det, at såfremt patienten bliver stukket af dette insekt, for hvilket der hyposensibiliseres i vedligeholdelsesfasen, pauseres vedligeholdelsesdosis i 4 uger efter. Herefter genoptages hyposensibiliseringen og dosis skal ikke reduceres, idet insektstikket udgør, hvad der svarer til en vedligeholdelsesdosis.

 

Dosisanbefaling ved hævelse på injektionsstedet under vedligeholdelsesbehandling

 

Hævelsens maksimale diameter

Anbefalet dosisreduktion

< 8 cm

Fortsæt opdosering i henhold til opdoseringsskema

> 8 cm

Reducer dosis til 20 % af den sidst givne dosis

 

Dosis ved overskridelse af tidsinterval under vedligeholdelsesbehandling

 

Interval mellem injektionerne

Anbefalet dosis

op til 8 uger

Fortsæt med vedligeholdelsesdosis

8 - 10 uger

Reducer dosis til 75 % af sidst givne dosis

10 - 12 uger

Reducer dosis til 50 % af sidst givne dosis

12 - 14 uger

Reducer dosis til 25 % af sidst givne dosis

14 - 16 uger

Reducer dosis til 10 % af sidst givne dosis

> 16 uger

Genstart opdosering med 20 SQ-U i henhold til tabel

 

Forud for hver injektion kontrolleres følgende:

 • • Overensstemmelse mellem patient, skema og det enkelte allergenekstrakt

 • • Tidsinterval fra sidste injektion

 • • Patientens kliniske tilstand med hensyn til infektion og allergiske reaktioner

 • • Hudreaktion størrelse 8 timer efter sidste injektion, som aflæses/måles af patienten selv.

Forberedelse:

 • • Forud for hver injektion skal akutpakke til anafylaksi samt bakke til hyposensibilisering være på stuen, som indeholder følgende:

  • Tablet Prednisolon á 25 mg

  • Tablet Cetirizin á 10 mg

  • Epi-pen

  • Dropsæt og NaCl iv-væske 1000 ml

  • Nasal iltbrille samt sys. 22 maske.

 

Der skal være adgang til ilt-agregat.

Injektionsmetode:

 • • Den enkelte dosis gives med en 1ml sprøjte og orange kanyle

 • • Injektionen gives subkutant på overarmens lateralside

 • • Kanylen indføres i subcutis i en vinkel på 30-60 grader. Der aspireres blidt for at undgå intravasal injektion. Der lægges depot op til 0,3 ml, hvorefter kanylen trækkes let tilbage og proceduren gentages, indtil den enkelte dosis er givet.

 

Efter hver injektion observeres patienten i ambulatoriets venteværelse i min. 30 minutter.

 

Anafylaktisk Shock

Ved enhver hyposensibillisering er der risiko for anafylaksi. Anafylaksi er en akut og livstruende tilstand, der skal erkendes hurtigt og behandles straks. Anafylaksi mistænkes ved:

 • • Hud og/eller slimhindesymptomer (generalliseret kløe, flushing, urticaria, angioødem)

 • • Luftvejs- og/eller vejrtrækningssproblemer (synkebesvær, hæshed, stridor, dyspnø, bronkospasme, cyanose, respirationsstop)

 • • Blodtryksfald med ledsagersymptomer (takykardi, synkope, konfusion, inkontinens, kollaps)

 • • Svære gastroentestinale symptomer (Krampagtige smerter, opkastning, diarré)

 

Opstår dette, behandles patienten som følgende:

 1. 1. Tilkald hjælp og bliv på stuen

 2. 2. Elevation af overkroppen ved luftvejsproblemer og/eller elevation af benene ved shocksymptomer

 3. 3. Giv epi-pen i lår (0,3 mg) (instruktionsvideo) eller Adrenalin 0,5 mg dybt im (børn 0,01mg/kg) kan gentages efter 5 minutter

 4. 4. 5-10 liter ilt på maske

 5. 5. Ved bronkospasmer gives inh. væske ventoline 2,5 mg på forstøvermaske

 6. 6. Der anlægges venflon og ophænges NaCl 0,9% - 1000 ml

 7. 7. Der gives Tavegyl (Clemastin) 1 mg/ml - 2 ml iv

 8. 8. Der gives Solu-Medrol 80 mg iv, (alternativt Solu-Cortef 250 mg iv)

 9. 9. Patienten indlægges til evt. observation

 

Formål

Formålet er, at sygeplejersker udfører hyposensibillisering for bi og hveps korrekt.