Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intermediært Afsnit og samarbejdsaftaler med de medicinske stamafdelinger, ATC og AMA

Intermediært Afsnit 2Ø, Aalborg Universitetshospital

Formål

Samarbejdsaftale i forhold til visitationskriterier/procedurer og behandlingsansvar mellem det intermediære afsnit og de medicinske stamafdelinger og ATC/AMA.

Målgruppe

Læger og plejepersonale i de medicinske afdelinger og ATC/AMA

Telefon

Visitations telefon IMA: 54900
(døgndækkende samme dect tlf. nr. – omstilles automatisk til Intensiv koordinator aften, nat, weekend og helligdage)

Telefon IMA sygeplejen: 54740 eller 54741

Hvilke medicinske afdelinger kan visitere til det Intermediære afsnit

Følgende afdelinger kan ved lægekontakt til intermediær visitator/intensiv koordinator visitere relevante medicinske patienter til det intermediære afsnit:

 

Klinik Medicin og Akut

Akut- og Traumecenter (ATC) + AMA

Endokrinologisk Afdeling

Nyremedicinsk Afdeling

Infektionsmedicinsk Afdeling

Gastromedicinsk Afdeling

Reumatologisk Afdeling

Klinik Kirurgi og Kræftbehandling

Hæmatologisk Afdeling

 

Klinik Hoved- Orto

Geriatrisk Afdeling

 

Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder

Lungemedicinsk Afdeling

Medicinske ”Step down” patienter fra de intensive

afsnit

 

”Step up” patienter har første prioritet til de intermediære pladser, men i dagtid kan stabile ”step down” patienter fra de intensive afsnit i tæt samarbejde med stamafdelingens læge, intermediær visitator og intensiv læge, visiteres planlagt til en intermediær seng, hvis kapaciteten i det intermediære afsnit tillader det. Der er for nuværende 5 pladser i det intermediære afsnit, men afsnittet forventes gradvist udvidet. De intermediære stuer er begge flersengsstuer.

Behandlings-/og monitoreringsniveau i Intermediært afsnit Normering: 1 sygeplejerske til 2 patienter døgndækkende

Behandlings-og monitoreringsbehov for de intermediære senge er jf. nedenstående tabel:

 

Procedure

Intermediær

CPAP intermitterende

Ja

AirVo 2 (High flow)

Ja

Non-invasiv ventilation (NIV)

Ja #

Tracheostomi ucuffet

Ja

Tracheostomi cuffet

Nej

BT non invasiv måling

Ja

BT invasiv monitorering

Nej

Skop monitorering

Ja

Inf. af vasoactiva

Cordarone

Isoprenalin

 

Nej

 

Inf. Inotropika og vasopressorer

Nej

Hæmodialyse

Ja*

 


 

*Hæmodialyse kan tilbydes i individuelle tilfælde, hvor patienten pga. ustabilitet eller f. eks. High flow behandling ikke kan flyttes til dialysen i 3Ø

 

# Hvis en patient med behov for NIV behandling ønskes overflyttet til det intermediære afsnit, skal der konfereres med lungemedicinsk bagvagt, idet NIV patienter ALTID skal have lungemedicinsk afdeling som stamafdeling.

Overordnede visitationskriterier til det intermediære afsnit

Patienten skal have en formodet reversibel tilstand og et øget observations- monitorerings- eller behandlingsbehov eller f.eks. et øget behov for respiratorisk støtte (intermitterende CPAP, High flow eller NIV behandling), som ikke kan honoreres på en sengeafdeling.

Procedure for visitation til det intermediære afsnit ( se venligst vedhæftede flow chart)

 1. 1. Læger i alle de medicinske afdelinger, ATC og AMA kan kontakte dect tlf. 54900 for visitation af relevante medicinske patienter til det intermediære afsnit.

 2. 2. Kapaciteten i det intermediære afsnit registreres løbende i anæstesiens kapacitetsoversigt, som intermediær visitator og intensiv koordinator har adgang til. Endvidere opdateres IMA-kapaciteten x 2/døgn i Cetrea, hvor ATC/AMA og de medicinske stamafdelinger kan se, om der er ledig kapacitet.

 3. 3. Ved behov for overflytning af en patient til det intermediære afsnit skal specialets læge eller Akutlæge /ABV eller IMBV (afhængig af tid på døgnet) kontakte intermediær/intensiv koordinator på dect-tlf : 54900 for visitation.

 4. 4. Intermediær/intensiv koordinator vil foretage visitationen ift. en risikostratificering med henholdsvis lav – moderat og høj risiko for at progrediere til intensivt behandlingsbehov. Dette mhp. at patienter, som estimeres med moderat til høj risiko for progression til intensivt behandlingsbehov, primært visiteres til intensivt regi, så antallet af overgange for den kritisk syge patient reduceres. Samtidig vil der blive taget stilling til, om der er behov for, at patienten bliver vurderet ved et intensivt tilsyn - og der vil blive taget stilling til behandlingsniveau og evt. behandlingsloft.

 5. 5. ”Step up” patienter har første prioritet til de intermediære pladser, men i dagtid kan stabile ”step down” patienter fra de intensive afsnit i tæt samarbejde med stamafdelingens læge, intensiv læge og intermediær visitator visiteres planlagt til en intermediær seng, hvis kapaciteten i det intermediære afsnit tillader det.

 6. 6. Et behandlingsloft hos en patient udelukker ikke, at der kan tilbydes behandling i det intermediære afsnit – det vil være en individuel vurdering, hvor det vil være afgørende, om der kan formodes at være reversibilitet i tilstanden. Patienter som estimeres med høj risiko for at skulle overgå til et maks. Pallierende forløb, skal ikke i det intermediære afsnit.

Procedurer/ behandlingsansvar ved overflytning til det intermediære afsnit

 1. 7. Ved overflytning til det intermediære afsnit bevarer patienten sin stamafdeling, og det lægelige behandlingsansvar er placeret hos stamafdelingens læger.

 1. 8. Hvis en patient fra ATC visiteres til det intermediære afsnit, så skal patienten inden overflytning til det intermediære afsnit have tildelt en stamafdeling, og forvagt/bagvagt fra den pågældende stamafdeling skal være orienteret af indlæggende læge, så behandlingsansvaret er afklaret og stamafdelingen er informeret om behandlingsplanen.

 2. 9. Såfremt en AMP patient(Akut medicinsk patient) visiteres fra AMA til det intermediære afsnit, så skal patienten inden overflytningen til det intermediære afsnit have tildelt en stamafdeling, og forvagt/bagvagt fra den pågældende stamafdeling skal være orienteret om patienten og behandlingsplan af lægen, som overflytter patienten.

 3. 10. Ved overflytning af en patient til det intermediære afsnit skal der fra henvisende/stamafdelings læge eller akutlæge/ABV eller IMBV(afhængig af konteksten), være udarbejdet en plan for monitorering og behandlingsplan for patienten samt afstemt medicin.

 4. 11. Med mindre andet er aftalt, skal patienten ledsages til det intermediære afsnit af relevant personale fra den henvisende afdeling.

 5. 12. Stamafdelingens læger (på bagvagtsniveau) skal dagligt gå både formiddags- og aftenstuegang på patienter i det intermediære afsnit.

 6. 13. Ved behov for akut lægevurdering af en medicinsk intermediær patient kontakter intermediær sygeplejen afhængig af tidspunktet som følgende:

 

Kl. 08:00-20:00: Stamafdelingens bagvagt

Kl. 20:00- 08:00: Stamafdelingens forvagt kontaktes primært.

Hvis forvagten har behov for rådgivning/vurdering af patienten på bagvagtsniveau, skal forvagten
kontakte stamafdelingens bagvagt.
Ved hyperakutte problemstillinger inddrager forvagten IMBV indtil egen bagvagt kan komme til stede.

 1. 14. Stamafdelingens læge/bagvagt eller IMBV har ansvaret for, at kontakte intensiv vagthavende (61950), hvis det vurderes, at patienten progredierer til et intensivt behandlingsbehov.

Vedr. Reumatologisk og Geriatrisk afdeling, hvor vagtstrukturen er anderledes, henvises venligst til separat PRI dokument med samarbejdsaftale mellem disse afdelinger og det intermediære afsnit.

Eksempler på patientmålgrupper til det intermediære afsnit

 • • Den mere kritisk syge patient (ofte pneumoni, sepsis etc.) i fasen, hvor der er behov for kontinuerlig observation eller monitorering, men hvor patienten endnu ikke har et intensivt behandlingsbehov.

 • • Patienter med påvirket bevidsthedsniveau af somatiske årsager, som kræver kontinuerlig observation/monitorering.

 • • Patienter med behov for øget respiratorisk støtte, f. eks. intermitterende CPAP, High flow eller NIV behandling.

 • • ”Forgiftnings-patient”, som har behov for skop-overvågning og/eller har påvirket bevidsthedsniveau.

 • • Patienter med elektrolyt forstyrrelser og metaboliske forstyrrelser, som kræver tæt observation og evt. skop-overvågning under korrektion.

 • • ”Step-down” patienter fra de intensive afsnit, som fortsat kræver øget observation og/eller øget respiratorisk støtte.

Ovennævnte er blot eksempler på patient kategorier til det intermediære afsnit. Der vil være flere andre patient kategorier, som vil kunne være kandidater til det intermediære afsnit efter en individuel vurdering.

Patienter, som for nuværende ikke kan tilbydes behandling i det intermediære afsnit

 • • Patienter med cuffet kanyle pga. aspirationsrisiko eller neuromuskulære lidelser placeres fortsat i intensivt regi eller i neurologisk/neurokirurgisk intermediært afsnit.

 • • Patienter som blot har et øget plejebehov er ikke kandidater til det intermediære afsnit

Overflytning fra intermediært afsnit

 1. 15. Da der er begrænset kapacitet i det intermediære afsnit, er det vigtigt, at der løbende foretages en prioritering og vurdering af, om den enkelte patient i det intermediære afsnit fortsat har brug for observation/monitorering og behandling på intermediært niveau – eller om patienten kan overflyttes til stamafdeling.

 1. 16. Den daglige formiddagsstuegang ved stamafdelingen varetages af læge på bagvagtsniveau, og det tilstræbes, at den er gennemført inden kl. 13:00, så der i dagtid kan blive lagt behandlingsplan.

 2. 17. Der foretages løbende en prioritering af rækkefølgen for overflytning af patienterne fra det intermediære afsnit ud fra daglig status på patientens observations-/monitorerings- og behandlingsbehov. Stamafdelingens læger vil blive orienteret om dette, når de er på stuegang i det intermediære afsnit.

 3. 18. Når patienten er klar til overflytning fra det intermediære afsnit er det stamafdelingens læge, som skal afklare, om patienten skal udflyttes til egen stamafdeling eller omvisiteres til en anden afdeling ved overflytningen.

 4. 19. Såfremt patienten skal omvisiteres til en anden afdeling, er det stamafdelingens læge, som er ansvarlig for at kontakte/orientere den modtagende stamafdelings bagvagt. Derefter laver stamafdelingens læge et kort overdragelsesnotat og afstemmer medicinen.

 5. 20. Såfremt patienten skal overflyttes til egen stamafdeling, er det stamafdelingens læge, som er ansvarlig for at orientere sygeplejen i egen stamafdeling om forløb og plan for observation /monitorering og behandling.

 6. 21. Samtidig tager sygeplejen i det intermediære afsnit kontakt til sygeplejen i stamafdelingen og aftaler overflytningstidspunkt og orienterer om det sygeplejefaglige.

 7. 22. Som udgangspunkt vil der ikke bliver overflyttet patienter fra det intermediære afsnit til stamafdelingerne i aften/nattetid undtagen planlagte ”forgiftningspatienter”, og hvor udflytningen da på forhånd vil være aftalt med stamafdelingen i dagtid.

Kontakt og feedback

Hvis spørgsmål eller feedback i forhold til det intermediære afsnit, er man velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Ulla Hjort på ulh@rn.dk

 

Bilag: Flowchart for visitation til Intermediært afsnit