Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Delir

 

Akut forvirringstilstand, hospitalsforvirring

 

Definition

Forbigående forvirringstilstand indsættende over timer til dage, som er fluktuerende typisk med forværring aften/nat.

 

Kan udløses af alle akutte sygdomstilstande i og udenfor hjernen, medicin (især opioider, benzodiazepiner, psykofarmaka og antikolinergika), kirurgi og anæstesi.

 

Medfører øget mortalitet, forlænget indlæggelsestid, øget plejebyrde, øget forekomst af komplikationer under indlæggelse, funktionstab og risiko for kognitiv dysfunktion i efterforløbet. Derfor er det vigtigt med hurtig identifikation og behandling af delir.

 

ICD-10 kriterier

A. Bevidsthedsuklarhed i form af nedsat opfattelse af omgivelserne og svækket opmærksomhed

 

Kommer klinisk til udtryk ved: patienten falder hen, kan ikke holde tråden, kan ikke fastholdes i samtale, afledes let, nedsat opfattelse af omgivelserne, nedsat koncentration

 

B. Kognitive forstyrrelser

  • • svækkelse af umiddelbar genkaldelse og korttidshukommelse med relativt velbevaret langtidshukommelse

  • • desorientering i tid, sted og egne data

 

C. Psykomotorisk forstyrrelse med > 1 af følgende:

  • • hurtige skift fra hypo- til hyperaktivitet

  • • øget reaktionstid

  • • øget eller nedsat talestrøm

  • • tendens til sammenfaren

 

D. Forstyrret nattesøvn med > 1 af følgende:

  • • søvnløshed eller inverteret søvnrytme (vender om på nat og dag)

  • • natlig forværring af symptomer

  • • urolige drømme og mareridt, evt. med hallucinationer eller illusioner

 

E. Akut indsættende og fluktuerende forløb

 

F. Evidens for hjerneorganisk ætiologi (tilstanden skal være på baggrund af somatisk årsag og ikke udløst af alkohol/psykoaktive stoffer)

 

Typer

Hyperaktivt delir (20% af patienterne): pillende, motorisk urolig, højtråbende, udadreagerende, senge- og afdelingsflygtig

Hypoaktivt (30%): sløv/somnolent, apatisk, nedsat mimik, psykomotorisk hæmning

Blandet (50%): skiftende hyper- og hypoaktivitet

 

Risikofaktorer

Alder ≥ 65 år

Skrøbelighed

Nedsat funktionsniveau

Nuværende eller tidligere kognitiv dysfunktion (f.eks. demens, hjerneskade eller tidligere delir)

Polyfarmaci

Mangelfuldt væske- og fødeindtag

Nedsat syn eller hørelse

Uhensigtsmæssige omgivelser

Forstyrret døgnrytme

 

Screeningsværktøj

short-CAM: https://pri.rn.dk/Assets/31930/CAM-skema-til-anvendelse-ved-tidlig-opsporing-af-delir.pdf

 

Behandling

 

Udred og behandl mulige udløsende årsager (infektion, elektrolytforstyrrelser, dehydratio, urinretention, obstipation, anæmi med mange flere): altid!

 

Non-farmakologisk: altid! Bruges også til forebyggelse af delir

Problemstilling

Tiltag

Forstyrrende og uvedkommende stimuli

Enestue

Tilstedeværelse af pårørende eller fast vagt

Svækkede sanser

Tilstrækkeligt lys i rummet

Fremskaf vanlige briller og/eller høreapparater

Orienteringsbesvær, forvirring

Synligt ur/kalender/dagsplan på stuen

Om muligt samme personale, der tilser patienten

Gentag præsentationen af personale

Undgå uvedkommende på stuen

Gentag hvor patienten er og årsagen til indlæggelsen

Giv én information eller opgave ad gangen

Fremskaf personlige ting som billeder og sæt f.eks. sengebordet på patientens vanlige side af sengen for at få patienten til at føle sig mere hjemme

Immobilisering

Mobilisering så meget som muligt, som minimum til måltiderne

Nedsat føde- og væskeindtag

Kost- og væskeregistrering

Nødes til måltider og væske, evt. supplering med i.v. væske

Forstyrret døgnrytme

Pleje, stuegang, undersøgelser og lign. skal foregå i dagtig

Ro og mørke på stuen om natten

Medicin

Medicingennemgang

Hjælpeværktøjer:

Start/stopp kriterierne: http://danskselskabforgeriatri.dk/www/dok/start_stopp/start_stopp_dansk.pdf

Seponeringslisten: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Seponeringslisten-2020.ashx?la=da&hash=3E27830D475F39794290E7E50BDFEA208F02644E

 

Lommekort: link til skemaet ”Delir-håndtering”

 

Farmakologisk (antipsykotisk behandling)

 

Kun hvis én eller flere af følgende indikationer er opfyldt:

Aggressiv adfærd så patienten er til fare for sig selv/andre

Diagnostik og behandling af udløsende årsag vanskeliggøres

Patienten er svært forpint af deliret

 

Vigtigt før opstart: kontrol af lever- og nyretal samt EKG (obs QT-forlængelse)

Begynd med lavest mulige dosis og observer om tilstrækkelig effekt før evt. dosisøgning

Indikationen for antipsykotika skal revurderes dagligt.

 

Tabletbehandling foretrækkes, man kan begynde med:

Risperidon 0,5 mg fordelt på 1-2 doser

Quetiapin 25 mg til natten

Dosis kan forsigtigt øges.

 

OBS ved Parkinsons eller Lewy Body demens foretrækkes Quetiapin (pga. lav risiko for ekstrapyramidale bivirkninger)

 

Hvis ikke muligt med tabletbehandling:

Inj. Haloperidol (Serenase) 1 mg s.c./i.m. p.n. (kan forsigtigt øges til maks 10 mg/døgn til skrøbelige ældre)

Inj. Olanzapin (Zyprexa) 2,5 mg s.c. p.n. maks x 2 dgl.

 

Benzodiazepiner har sædvanligvis ingen plads i behandlingen, da de i sig selv kan udløse delir, der er stor risiko for skadelige virkninger pga. sedation (tryksår, fald, aspiration og ophør af respiration) og der hos ældre er risiko for paradoks effekt (modsat virkning end forventet), så pt. bliver hyperaktiv, motorisk urolig og udadreagerende.

I visse tilfælde kan benzodiazepiner accepteres (hvis patienten er angstpræget eller ikke sovet i flere dage), men konferér altid med psykiater før opstart.

 

Ved langvarigt delir, hvor patienten er i livsfare og alle andre behandlingsmuligheder er udtømte tages kontant til psykiater mhp. ECT.

 

Referencer

 

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium 2016: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/9B627A494BCC4A8F804BE7BDDC3421BA.ashx

CFKR – DMCG PAL Klinisk retningslinje om delirium:

http://www.dmcgpal.dk/files/kliniske-retningslinjer/kliniskeretningslinjerdelirium.pdf

Holm E.A. editor, Rønholt F. editor. Geriatri. København: Munksgaard; 2016

pro.medicin.dk

https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-delirium-and-confusional-states?search=delirium&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1