Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skærmet Afsnit, Neuroenhed Nord, Brønderslev, NNB

 

 1. 1.0 Beskrivelse

 

Instruksen omhandler beskrivelse og anvendelse af Skærmet Afsnit på Neuroenhed Nord, Brønderslev

 

1.1 Definition af begreber

Skærmet Afsnit:

Et afsnit under Neuroenhed Nord i Brønderslev, som tilbydes patienter med erhvervet

hjerneskade, der har særlige behov i forhold til skærmning, fysiske rammer,

arbejdsmetoder og tilgang.

 

1.2.Målgruppe

Instruksen anvendes af tværfagligt sundhedspersonale, der arbejder med neurorehabiliteringsforløb på Neuroenhed Nord, Brønderslev, NNB, og eventuelt af Den Regionale Centralvisitation til Neurorehabilitering, (RVN) i Nordjylland.

 

1.3.Formål

At beskrive Skærmet Afsnit på NNB med henblik på:

 

 • • at sikre at patienter med særlige behov for skærmning tilbydes rehabilitering på Skærmet Afsnit

 • • at tydeliggøre, hvad der kendetegner afsnittet

 

1.4.Problemstilling

En række studier viser betydelig hyppighed af agiteret adfærd hos patienter med erhvervet hjerneskade.[1] Det indgår derfor som en del af rehabiliteringen at sikre, at patienter med agiteret adfærd opnår så rolig og stabil en tilstand som muligt (se PRI-instruks: Agiteret adfærd hos patienter ved Neuroenhed Nord[2]).

Dette kræver særlige rammer, tilgang, et roligt miljø og et tæt samarbejdende tværfagligt team. Dertil at personalet har specifik viden, kompetencer og erfaring i forhold til at tage vare på de patienter, der har komplekse, moderate til svære kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder.

 

2.0 Metode og fremgangsmåde

I dette afsnit beskrives indledningsvist, hvordan patienten visiteres til Skærmet Afsnit, dernæst fysiske rammer, personale og patientprofil.

 

 

2.1. Visitation til Skærmet afsnit

Når patienten visiteres og meldes til NNB gennem RVN tager den afsnitsledende sygeplejerske eller den ledende terapeut stilling til placering af patienten med afsæt i oplysninger fra den afgivende afdeling og visitationen. Herunder om der er behov for indlæggelse i Skærmet Afsnit. På baggrund af information fra afgivende afdeling sikrer ledelsen en sammenhængende plan i overgang til Skærmet Afsnit. Ved ledelsens fravær er visitationsansvaret uddelegeret til ansvarshavende sygeplejerske.

 

Ved visitation og placering tages afsæt i nedenstående beskrivelse af Skærmet Afsnit(afsnit 2.2) og ved behov drøftes dette med personale i Skærmet Afsnit.

 

Ved behov for intern overflytning til Skærmet Afsnit henvender patientens team sig til afsnitsledende sygeplejerske (i dennes fravær ledende terapeut) som konfererer med personalet i Skærmet Afsnit om patientens behov. Er patientens behov at blive flyttet til Skærmet Afsnit vurderer personalet i Skærmet Afsnit, hvilken patient, der har mindst brug for skærmning og som kan flyttes til anden gruppe.

.

 

2.2 Beskrivelse af Skærmet afsnit

Skærmet Afsnit ligger på plan 1 i Neuroenhed Nord, Brønderslev og er kendetegnet ved følgende:

 

Fysiske rammer:

 

Overordnet set er disse karakteriseret ved omgivelser og miljø, der er beroligende og tryghedsskabende.

 

 • • alle patienter har enestuer

 • • afsnittet er fjernt fra udgang

 • • kun personale og patienter fra afsnittet må opholde sig i Skærmet Afsnit

 • • dør med kodelås i afsnittet må kun benyttes, når det er højst nødvendigt. Døren bruges ikke som ind- og udgang for personalet

 • • patienter har mulighed for at indtage måltider i Skærmet Afsnit, hvis de har behov for det

 • • mulighed for med-indlæggelse og/eller overnatning for pårørende

 • • ved behov har patienter navneskilt på døren med fornavn

 • • der er mulighed for kontinuerlig overvågning ved personale og/eller digital overvågning ved hjælp af alarm og pejlesystemer.[3]

 

Personale profil:

Personalet har en særlig tilgang til patienterne og har kompetencer, som matcher patientens varierende behov og adfærd med henblik på at sikre:

   • • en ensartet, struktureret og kontinuerlig tilgang, samt dagligdag for patienten[4]

   • • et teamsamarbejde kendetegnet ved fleksibilitet på tværs af faggrupperne, hyppige drøftelser med henblik på afdækning af patientens særlige behov og tilgang, samt solidt kendskab til egne og andres kompetencer

   • • at der altid er personale til stede i afsnittet, bl.a med henblik på at kunne bremse uro og stoppe dørsøgende patienter inden situationerne tilspidses

   • • tæt samarbejde med og højt informationsniveau i forhold til pårørende

   • • at teamet har høj grad af vedholdenhed, samt mod til og er vant til at agere kreativt og fleksibelt

   • • kropssprog med udstråling af ro, overskud og overblik

   • • direkte, tydelig og sammenhængende kommunikation, verbalt som nonverbalt

   • • tydelig rammesætning af patienternes aktiviteter, herunder ved behov minimere patientens behov for valgmuligheder

   • • adfærdsregulerende tilgang ved behov

   • • mulighed for skærmning på mange måder med henblik på at beskytte patienten, medpatienter, pårørende og personale

   • • at temaet agerer konflikt- og voldsforebyggende, er omstillingsparate og klar til at skifte tilgang/ strategi efter patientens tilstand

     • − aflæse verbale og non verbale signaler hos udadreagerende patienter

     • − handle videns- og erfaringsbaseret i forhold til særlige kognitive og adfærdsmæssige problematikker hos patienterne

     • − forebygge og håndtere agiteret adfærd samt anden adfærd (se PRI instruks: Agiteret adfærd hos patienter)[5]

 

 

Patientprofil:

 

Patienter, der modtager rehabilitering i Skærmet Afsnit har betydelige kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder, især:

 • eksekutive problematikker

 • hukommelsessvækkelse, amnestiske syndromer

 • konfusion

 • agitation

 • svær nedsat sygdomsindsigt

 • betydelig nedsat opmærksomheds kapacitet (at patienten let overstimuleres og reagerer voldsomt herpå).

 

 • • Patienternes adfærd er ofte karakteriseret ved at være:

 • urolig

 • desorienteret, dørsøgende - vil forlade afdelingen

 • præget af konfusion/delirøs tilstand

 • truende og udadreagerende

 • ikke i stand til at tage vare på egen sikkerhed og behandlingsbehov

 • vredladen; verbalt eller fysisk

 

 

Det Skærmede Afsnit har tæt samarbejde med resten af huset.

 

Afsnittet følger i øvrigt struktur for patientforløb og samarbejde jf. Samarbejdsmanualen Neuroenhed Nord, Brønderslev[6], https://pri.rn.dk/Sider/33823.aspx

 

 

Personalet i Skærmede Afsnit er til rådighed for sparring med personale i øvrige afsnit/grupper ved

Neuroenhed Nord, Brønderslev.

 

Referencer

 1. 1. Fag og forskning (2018) Sygeplejefaglige artikler:”Nødvendigt at måle adfærd hos patienter med erhvervet hjerneskade”. Denne angiver, at 41% af patienter med svær hjerneskade udviser agiteret adfærd. Andre kilder angiver mellem 11- 77%: se referencer Luaute et al.; 2016; Wolffbrandt et al, (2013); Nott et al, (2006): (reference 3-6).

 

 1. 2. McKay et al (2020).: McKay, A., Love, J., Trevena-Peters, J., Gracey, J. & Ponsford, J. (2020) The relationship between agitation and impairments of orientation and memory during the PTA period af-ter traumatic brain injury. In Neuropsychological rehabilitation, vol 30, nr. 4, pp. 579-590.

 

 1. 3. Williamson et al. (2019): Williamson, D., Frenette, A.J., Burry, L.D., Perreault, M., Charbonney, E., Lamontagne, F., Potvin, M., Giguere, J., Mehta, S & Bernard, F. (2019) Pharmacological interven-tions for agitated behaviors in patients with traumatic brain injury: a systematic review. In BMJ Openm 9:e029604.

 

 1. 4. Luauté. J., Plantier, D., Wiart, L., & Tell, L. (2016) Care management of the agitation or aggressive-ness crisis in patients with TBI. Systematic review of the literature and practice recommendations. Ann Phys Rehabil Med. Feb; 59(1): 58-67 doi: 10.1016/j.rehab.2015.11.001

 

 1. 5. Wolffbrandt, M.M., Poulsen, I., Engberg, A.W. & Hornnes, N. (2013) Occurrence and severity of agi-tated behavior after severe traumatic brain injury. I: Rehabilitation nursing, volume 28, issue 3, pp. 133-141. https://doi.org/10.1002/rnj.82

 

 1. 6. Nott, M.T., Chapparo, C. & Baguley, I.J. (2006) Agitation following traumatic brain injury: An Austral-ian sample. I: Brain injury, oct20 (11): 1175-82. doi: 10.1080/02699050601049114

 

 1. 7. PRI-instruks: Agiteret adfærd hos patienter ved Neuroenhed Nord, Brønderslev https://pri.rn.dk/Sider/34275.aspx

 

 1. 8. PRI- instruks: Overvågning(digital) ved personlige alarm og pejlesystemer anvendt hos patienter, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv og/eller egen sikkerhed. Neuroenhed Nord(NN) https://pri.rn.dk/Sider/34134.aspx

 

 1. 9. PRI-instruks: Samarbejdsmanual Neuroenhed Nord, Brønderslev, 01102021. https://pri.rn.dk/Sider/33823.aspx

 

 

[1] . Fag og forskning (2018) Sygeplejefaglige artikler: ”Nødvendigt at måle adfærd hos patienter med erhvervet hjerneskade”. Denne angiver, at 41% af patienter med svær hjerneskade udviser agiteret adfærd. Andre kilder angiver mellem 11- 77%: se referencer Luaute et al.; 2016; Wolffbrandt et al, (2013); Nott et al, (2006): (reference 1-6).

[2] PRI-instruks: Agiteret adfærd hos patienter ved Neuroenhed Nord, Brønderslev (reference 7) https://pri.rn.dk/Sider/34275.aspx

 

[3] PRI- instruks: Overvågning(digital) ved personlige alarm og pejlesystemer anvendt hos patienter, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv og/eller egen sikkerhed. Neuroenhed Nord(NN). (reference 8)

[4] Se PRI- instruks: Agiteret adfærd hos patienter Neuroenhed Nord, Brønderslev, bilag3: ”Model for tilgang til patienten” og bilag 2: ”Tiltag til forebyggelse og håndtering af agiteret adfærd”.(reference 7) https://pri.rn.dk/Sider/34275.aspx

 

[5] PRI- instruks: Agiteret adfærd hos patienter Neuroenhed Nord, Brønderslev.(reference 7) https://pri.rn.dk/Sider/34275.aspx

[6] Samarbejdsmanualen Neuroenhed Nord, Brønderslev , https://pri.rn.dk/Sider/33823.aspx