Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejde mellem Klinik Psykiatri Nord og Klinik Psykiatri Syd vedr. patienter fra Klinik Psykiatri Syds optageområde på N5

Beskrivelse

På intensiv afsnit N5 i Brønderslev er der i alt 12 sengepladser, heraf har Klinik Psykiatri Syd ret til at råde over to sengepladser til patienter fra Klinik Psykiatri Syds optageområde.

 

Målgruppen for de to sengepladser på N5 som Klinik Psykiatri Syd har visitationsretten til er følgende:

 • • Patienter over 18 år fra Klinik Psykiatri Syds optageområde

 • • Patienter med psykiatrisk foranstaltningsdom, som har behov for en længere indlæggelse i intensivt regi.

 

Det er væsentligt, at der er dialog med patienterne ved eventuel overflytning, men på baggrund af målgruppen er der begrænset frivillighed for patienterne, og der er mulighed for tvangsoverflytning, hvis dette vurderes nødvendigt.

 

Visitation

Patienter som lever op til kriterierne i målgruppebeskrivelsen kan visiteres til behandling. Der er aftalt følgende samarbejds- og visitationsprocedure:

 • • N5 (afsnitsledende sygeplejerske) giver hver mandag en status pr. mail vedr. antal indlagte og forventede snarlige udskrivninger (Klinik Psykiatri Syd søger for orientering til N5 om, hvem der skal have den ugentlige status).

 • • Når der forventes en ledig plads på N5 indenfor kort tid, koordinerer S5 med Ambulatorium for Psykoser og ledende socialrådgiver i forhold til mulige ny kandidat til indlæggelse på N5.

 • • Det er Klinik Psykiatri Syd der besluttet hvilke patienter, som skal indlægges på de to senge. Dette sker dog i et i samarbejde med N5, herunder for at forebygge en uhensigtsmæssig patientsammensætning.

 • • Der laves ikke henvisning, men der skal være en opdateret behandlingsplan forud for indlæggelsen på N5, med specifikke mål for indlæggelsen. Der sikres tydelig information om kontaktpersoner, herunder patientansvarlig læge og tilknyttet socialrådgiver.

 • • Når Klinik Psykiatri Syd har en patient til indlæggelse/overflytning tager relevant personale telefonisk kontakt til N5. Der skal både være telefonisk overlevering fra læge til læge og fra plejepersonale til plejepersonale.

 

Overflytning og indlæggelse

 

 • • Overflytning af patienter skal fortrinsvis foregå i dagtid på hverdage og altid efter aftale med N5. I tilfælde af at der er behov for overflytning i vagten, må der findes løsninger på dette i samarbejde mellem afsnittene, tilsvarende andre overflytninger mellem de to klinikker.

 • • Hvordan overflytningen bedst kan foregå, beror på en vurdering i den konkrete sag. Som udgangspunkt overflyttes kun patienter som kan transporters uden politiets hjælp og via taxa, eventuelt ledsaget af personale.

 • • Når en indlagt patient overflyttes til N5 ringer N5 til S5/S6 når patienten er modtaget, hvorefter S5/S6 søger for at patienten bliver indlagt/overflyttet i NordEPJ (via besked til informationen) med angivelse af hvor patienten indlægges fra (f.eks. S5).

 • • Den afdeling eller det ambulatorium som flytter patienten til N5 skal orientere til Kriminalforsorgen og Bistandsværge om overflytningen.

 

Behandling

 • • Klinik Psykiatri Nord overtaget behandlingsansvaret under indlæggelse tilsvarende for andre indlagte patienter.

 • • Indenfor den første uge af indlæggelsen på N5 har behandlingsansvarlig overlæge på N5 ansvar for at tage kontakt til behandlingsansvarlig overlæge i ambulatoriet med henblik på koordinering af den videre behandling. Dette for at sikre tæt samarbejde med relevant ambulatorium, både under indlæggelsen og ved udskrivning.

 • • Det er aftalt, at der tilknyttes en socialrådgiver fra Klinik Psykiatri Syd som kender patienten og de lokale samarbejdspartnere. I det enkelte forløb bliver det den socialrådgiver (primært fra Ambulatorium for Psykoser), som er knyttet på patientens ambulante forløb, som i samarbejde med afsnittes socialrådgivere, varetager socialrådgiver opgaver under indlæggelse. Dette koordineres i samarbejde med den ledende socialrådgiver.

 • • Behandlingen i øvrigt under indlæggelse er som for de øvrige patienter i N5, og der er ikke er særlig opdeling af patienter under indlæggelsen.

 

Udskrivning

 

 • • Patienter fra Klinik Psykiatri Syds optageområde som udskrives fra N5 vil typisk skulle fortsætte deres ambulante behandling i Ambulatorium for Psykoser i Aalborg, hvorfor det er vigtigt med etablering af et samarbejde fra begyndelsen af indlæggelsen, så samarbejdet er på plads ved udskrivelsen.

 • • Ved behov for videre indlæggelse i åbent regi efter indlæggelse på N5 aftales overflytning til åbent afsnit i Klinik Psykiatri Syd (primært S1 og S2).

 • • Hvis der efterfølgende igen er behov for indlæggelse i intensiv regi, vil det som udgangspunkt skulle være i Klinik Psykiatri Syd, da det typisk vil være visiteret en anden til pladsen på N5. Der kan der eventuelt laves en aftale om at holde pladsen på N5 ledig et par døgn til man ved hvordan det går på det åbne afsnit, så en tilbageflytning kan være en mulighed.

 

Samarbejde

Der er etableret et samarbejdsforum mellem N5, S5 og Ambulatorium for Psykoser vedr. pladserne på N5 i forbindelse med opstart. Omfanget tilpasset behovet og møderne udfases, når der ikke længere er brug for dem.

 

Ved udfordringer i samarbejdet tages der en hurtig dialog om dette for at sikre et godt samarbejde. Det er aftalt at dialogen mellem Klinik Psykiatri Nord og Klinik Psykiatri Syd skal gå via de ledende overlæger. I forhold til socialrådgiver spørgsmål tages dialogen med ledende socialrådgiver.

 

Referencer

Sikker mundtlig kommunikation om patientens tilstand i forbindelse med indlæggelse, overflytning og udskrivelse (rn.dk)

Forløbsbeskrivelser for patienter indlagt i Psykiatrien – Indlæggelsesforløb for voksenpsykiatri (rn.dk)

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager i Psykiatrien (rn.dk)

Patienter med dom til behandling eller dom til anbringelse (rn.dk)

Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom (rn.dk)