Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intermediære senge (IMA) Regionshospital Nordjylland

Formål

Sikre at patienter med behov for intermediær terapi visiteres til intermediære senge som er i Afsnit 404.

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger og plejepersonale på Regionshospital Nordjylland

Om afsnittet

De fire intermediære senge er placeret i Akut Afdelingen sengeafsnit, Afsnit 404.

De intermediære senge er en del af de akutte senge, fysisk placeres de i cluster 4.

Definitioner

Intermediære senge er observationssenge, som er tiltænkt patienter med højere krav til observation og behandling. Som en kvalitetsforbedring af patientbehandlingen, vil disse patienter, som er uden behov for klassisk intensiv terapi, kunne modtages til intermediær monitorering og behandling. Patienter kan modtages fra alle afsnit på Regionshospital Nordjylland, med undtagelse af børn under 18 år.

 

Hovedformålet med intermediær (IMA) er:

At forbedre behandlingen af de patienter, der har brug for højere grad af observation og behandling, end det er muligt at yde på et almindeligt sengeafsnit, og at forebygge at patienter med øget observations- og behandlingsbehov udvikler akutte livstruende tilstande, som kræver intensiv terapi.

Patienter som opfylder kravene for henvisning til intensiv terapi, kan ikke henvises til IMA. Som hovedregel skal de fire mest monitorerings-/behandlingskrævende patienter på RHN Hjørring, visiteres til IMA. Det betyder dermed også, at patienter der er visiteret til IMA, tilbageflyttes til stamafdelingen, hvis en mere monitorerings-/behandlingskrævende patient visiteres til pladsen. Målet er at IMA altid er belagt med fire patienter.

Der kan ikke modtages patienter direkte på IMA fra andre hospitaler, det er kun patienter som er indlagt på Regionshospitalet.

Patienter kan kommer direkte fra 402 eller 404, kan ved visiteringen få stamafsnit i Akut Afdelingen. Patienter som ikke længere opfylder kriterier for indlæggelse på 404, skal overflyttes til stamafsnit

 

Henvisning/Visitering

I dagtid på hverdage fortages visiteringen fra kl. 8.00 - 15.00 af speciallæge i Akut Afdelingen.

tlf.: 97641401.

 

Fra kl. 15.00 - 08.00 samt weekend og helligdage kontaktes medicinsk bagvagt på tlf. 97640769.

 

Hvis visitationskriterierne er opfyldt, kan patienten henvises til IMA. Visiterende læge skal melde patienten til IMA på tlf. 97642011

 

Kapacitetskonferencen bruges til at optimere belægningen på IMA. På kapacitetskonferencen meldes hvor mange ledige pladser der findes på IMA, ved ledige pladser kan der drøftes om der er mulige kandidater.

 

 

Ved pladsmangel på IMA, drøfter bagvagterne i akut, medicinsk og kirurgisk afdeling om hvilke patienter, der har størst behov for udvidet monitorering og behandling.

 

 

Kan enighed ikke opnås, er visitationsretten altid hos vagthavende i dagtid i Akut Afdelingen, øvrige tidspunkter som beskrevet ovenfor i medicinsk regi. Hvis patienten har behov for ledsagelse til IMA, kan anæstesien kontaktes på tlf. 97 64 11 13.

 

Visitation og visitationsprocedure

Visitation til IMA

 

Fysiologiske parametre tydende på kritisk sygdom (TOKS-kriterier). Patienter der scorer rød, skal altid vurderes mhp. visitation til IMA. Ved MAT-kald (sygeplejerske eller læge tlf. 97641112), vurderes altid om patienten hører hjemme på IMA. Ved rødt medicinsk kald bør der altid overvejes om patienten hører hjemme på IMA eller ITA.
Ambulancelægen der indbringer patienter, bør altid overveje om evt. IMA/ITA-henvisning skal foreslås.

 

 

Patienter som tilhører prædefineret gruppe, hvor intermediær terapi findes særligt gavnligt for patientforløbet. Herunder nedenstående eksempler:

Alle specialer

Patienter med højere observationsniveau
Respirationsinsufficiens-patienter der ikke hører hjemme på ITA eller Lungemedicinsk Afdeling

Medicinske patienter

 • • Forgiftninger som ikke er ITA krævende, men med behov for monitorering

 • • Epilepsi med infusionsbehandling, uden forventet behov for respirationsstøtte, (status epilepticus er ITA-krævende)

Kirurgiske patienter

Ortopædi

 • • Lette traumepatienter med konkurrerende lidelser

 • • Lettere commotio-patient

 

Patienter der ikke tilbydes IMA-behandling

Tilstande, hvor IMA er utilstrækkelig i forhold til behandling eller observation:

 • • Patienter der kræver tæt tilknytning til specialer på Aalborg UH, f.eks. invasiv kardiologi, neurokirurgi, thoraxkirurgi, nefrologi, infektionsmedicin m.m.

 • • Respirationsinsufficiens, som kræver respiratorbehandling, eller den nyligt ekstuberede patient med betydelig risiko for re-intubation (ITA-patienter)

 • • Patienter som kræver invasiv hæmodynamisk monitorering (ITA-patienter)

 • • Status epilepticus (ITA-patienter)

 • • Patienter som henvises pga. høj plejetyngde, f.eks. behov for fast vagt, eller demente, delirøse og konfuse patienter, som ikke opfylder et af visitationskriterierne

 • • som ikke opfylder et af visitationskriterierne.

 • • NIV-patienter håndteres ikke på IMA

 • • Børn < 18 år modtages ikke fraset ovenstående undtagelse

 • • Patienter med behov for inotropika, vasopressorer og Metaoxedrin modtages ikke på IMA

 • • AHA-patienter præ-operativt

 

Tilstande, hvor patienten ikke behøver indlæggelse på IMA

Alle patienter hvor behandling skønnes udsigtsløs.

Patienter med intracerebral katastrofe, som af neurokirurg skønnes uden for terapeutisk rækkevidde og som ikke er kandidat til organdonation.

Patienter hvor der er lagt et behandlingsloft af en sådan art, at behandlingen udelukkende er af palliativ karakter.

Ved alle patienter som er terminale, eller hvor der er lagt et behandlingsloft, bør det nøje overvejes om der overhovedet er indikation for terapi på IMA/ITA, det vil sjældent være tilfældet.

 

Behandlingsansvar

Det lægelige behandlingsansvar og stuegang er placeret hos stamafsnittet. Stuegang på IMA foretages af speciallæger/HU-læger, formiddag inden kl. 11.00 og aftenstuegang kl. 21.00 for at skabe overblik over mulige udskrivelser.

Hvert speciale giver på hverdage en status til akutlægen, weekend og helligdage til medicinsk bagvagt.

Ved spørgsmål eller akutte situationer kontaktes specialets bagvagt. Det er specialet som er ansvarlig for involvering af anæstesivagt.
Det er et fælles ansvar at drive IMA-sengene. Dagligt kl.
15.15 afholdes korte tavlemøder i Kloster 4. på afsnit 404, med kirurgerne, medicinerne samt akut bl.a. for at finde en prioriteret rækkefølge til udflytning af patienter.

 Der skal altid være en behandlingsplan når patienten indlægges på IMA. Der tilstræbes behandlingsplan ved udskrivelse fra IMA.

Prioritering af mulige udskrivelser/ udflytning, føres på Cetrea tavlerne

Forudsætninger

Meget stram visitation flere gange dagligt med henblik på at belægningen på IMA altid er tæt på 100%, og at det altid er de mest observations- og behandlingskrævende patienter, der har gavn af pladserne.

Stuegang på IMA foretages af speciallæger/HU-læger, formiddag inden kl. 11.00 og aften inden kl. 21.00 med henblik på at skabe overblik over mulige udskrivelser.