Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 


Intermediære senge (IMA) Regionshospital Nordjylland

Formål

Sikre at patienter med behov for intermediær terapi visiteres til intermediære senge som er i Afsnit 404.

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger og plejepersonale på Regionshospital Nordjylland.

Om afsnittet

De fire intermediære senge er placeret i Akutafdelingens sengeafsnit, Afsnit 404.

De intermediære senge er en del af de akutte senge, fysisk placeres de i cluster 4.

Definitioner

Intermediære senge er observationssenge, som er tiltænkt patienter med højere krav til observation og behandling, og hvor dette ikke kan håndteres i alment sengeafsnit. Som en kvalitetsforbedring af patientbehandlingen, vil disse patienter, som er uden behov for klassisk intensiv terapi, kunne modtages til intermediær monitorering og behandling. Patienter kan modtages fra alle afsnit på Regionshospital Nordjylland, med undtagelse af børn under 18 år.

 

Hovedformålet med intermediær (IMA) er:

At forbedre behandlingen af de patienter, der har brug for højere grad af observation og behandling, end det er muligt at yde på et almindeligt sengeafsnit, og at forebygge at patienter med øget observations- og behandlingsbehov, udvikler akutte livstruende tilstande, som kræver intensiv terapi.

Patienter som opfylder kravene for henvisning til intensiv terapi, kan ikke henvises til IMA. Som hovedregel skal de fire mest monitorerings-/behandlingskrævende patienter på RHN Hjørring, visiteres til IMA. Det betyder dermed også, at patienter der er visiteret til IMA, tilbageflyttes til stamafdelingen, hvis en mere monitorerings-/behandlingskrævende patient visiteres til pladsen. Målet er, at IMA altid er belagt med fire patienter.

Der kan ikke modtages patienter direkte på IMA fra andre hospitaler, det er kun patienter som er indlagt på Regionshospitalet.

Patienter kan komme direkte fra Afsnit 402 eller 404, kan ved visiteringen få stamafsnit i Akutafdelingen. Patienter som ikke længere opfylder kriterier for indlæggelse på Afsnit 404 (IMA), skal overflyttes til stamafsnit.

 

Henvisning/Visitering

I dagtid på hverdage foretages visiteringen fra kl. 8.00 - 15.00 af speciallæge i Akutafdelingen,

tlf.: 97641401.

 

Fra kl. 15.00 - 08.00 samt weekend og helligdage kontaktes medicinsk bagvagt på tlf. 97640769.

 

Hvis visitationskriterierne er opfyldt, kan patienten henvises til IMA. Visiterende læge skal melde patienten til IMA på tlf. 97642011.

 

Kapacitetskonferencen bruges til at optimere belægningen på IMA. På kapacitetskonferencen meldes hvor mange ledige pladser der findes på IMA, ved ledige pladser kan der drøftes, om der er mulige kandidater.

 

Ved pladsmangel på IMA, drøfter bagvagterne i akut, medicinsk og kirurgisk afdeling om hvilke patienter, der har størst behov for udvidet monitorering og behandling.

 

Kan enighed ikke opnås, er visitationsretten altid hos vagthavende i dagtid i Akutafdelingen, øvrige tidspunkter som beskrevet ovenfor i medicinsk regi (BV).

 

Visitation og visitationsprocedure

Visitation til IMA

Fysiologiske parametre tydende på kritisk sygdom (TOKS-kriterier) Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 (rn.dk)

Patienter der scorer rød, skal altid vurderes mhp. visitation til IMA. Ved MAT-kald (sygeplejerske eller læge tlf. 97641112), vurderes altid om patienten hører hjemme på IMA, det aftales mellem lægen fra MAT-kaldet og specialets læge, hvem der kontakter visitator til IMA sengene. Ved rødt medicinsk kald bør der altid overvejes, om patienten hører hjemme på IMA eller ITA. Modtagende læge i dagtid, vil altid være forpligtet til at følge op på patienten den første time på IMA.
Ambulancelægen der indbringer patienter, bør altid overveje om evt. IMA/ITA-henvisning skal foreslås.

 

 

Patienter som tilhører prædefineret gruppe, hvor intermediær terapi findes særligt gavnligt for patientforløbet. Herunder nedenstående eksempler:

Alle specialer

Patienter med højere observationsniveau
Respirationsinsufficiens-patienter der ikke hører hjemme på ITA eller Lungemedicinsk Afdeling

Medicinske patienter

 • • Forgiftninger som ikke er ITA-krævende, men med behov for monitorering

 • • Epilepsi med infusionsbehandling, uden forventet behov for respirationsstøtte, (status epilepticus er ITA-krævende)

Kirurgiske patienter

 • • AHA-patienter kan visiteres til IMA hvis de ikke er ITA-kandidater præoperativt

 • • Stabile AHA-patienter postoperativt, hvis der ikke er behov for ITA. AHA-patienter skal placeres efter vurdering af kirurgisk bagvagt, Akut Højrisiko Abdominal (AHA) - patientens samlede forløb, Regionshospital Nordjylland (rn.dk)

 • • Øvre GI-blødning efter initial observation på ITA (blødende kartut)

 • • Observation efter milt eller leverlæsion

 • • Costafrakturer i risiko for respirationsinsufficiens

 

 

 

Ortopædi

 • • Lette traumepatienter med konkurrerende lidelser

 • • Lettere commotio-patienter

Observationsintervaller i Skadestuen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Neurokirurgisk Afdeling og på Intensiv:

 • • Første 4 timer: Hvert 15. minut

 • • 4-8 timer: Hvert 30. minut

 • • 8-24 (12) timer: Hver time (sjældent)

Ved indlæggelsen sker observationsforløbet tæt og tilpasses individuelt I Nord-EPJ, hermed også i OKS-platform i Nord-EPJ.

Når der er behov for hyppigere observationsintervaller end hver time, har patienten behov for en seng, hvor der er mulighed for hyppigere og tættere observation.

Instruks for hovedtraumer - voksne (rn.dk)

Patienter der ikke tilbydes IMA-behandling

Tilstande, hvor IMA er utilstrækkelig i forhold til behandling eller observation:

 • • Patienter der kræver tæt tilknytning til specialer på Aalborg UH, f.eks. invasiv kardiologi, neurokirurgi, thoraxkirurgi, nefrologi, infektionsmedicin m.m.

 • • Respirationsinsufficiens, som kræver respiratorbehandling, eller den nyligt ekstuberede patient med betydelig risiko for re-intubation (ITA-patienter)

 • • Patienter som kræver invasiv hæmodynamisk monitorering (ITA-patienter)

 • • Status epilepticus (ITA-patienter)

 • • Patienter som henvises pga. høj plejetyngde, f.eks. behov for fast vagt, eller demente, delirøse og konfuse patienter, som ikke opfylder et af visitationskriterierne

 • • NIV-patienter håndteres ikke på IMA

 • • Børn < 18 år modtages ikke fraset ovenstående undtagelse

 • • Patienter med behov for inotropika, vasopressorer og Metaoxedrin modtages ikke på IMA

 • • AHA-patienter præ-operativt skal indlægges på ITA, hvis de er intensiv-kandidater

 

Tilstande, hvor patienten ikke behøver indlæggelse på IMA

Patienter med intracerebral katastrofe, som af neurokirurg skønnes uden for terapeutisk rækkevidde og som ikke er kandidat til organdonation.

Patienter hvor der er lagt et behandlingsloft af en sådan art, at behandlingen udelukkende er af palliativ karakter.

Ved alle patienter som er terminale, eller hvor der er lagt et behandlingsloft, bør det nøje overvejes om der er indikation for terapi på IMA/ITA.

 

Behandlingsansvar

Det lægelige behandlingsansvar og stuegang er placeret hos stamafsnittet. Stuegang på IMA foretages af speciallæger/HU-læger, formiddag inden kl. 11.00 og aftenstuegang kl. 21.00, for at skabe overblik over mulige udskrivelser.

Hvert speciale giver på hverdage en status til akutlægen, weekend og helligdage til medicinsk bagvagt.

Ved spørgsmål eller akutte situationer kontaktes specialets bagvagt. Det er specialet som er ansvarlig for involvering af anæstesivagt.
Det er et fælles ansvar at drive IMA-sengene. Dagligt kl. 15.15 afholdes korte tavlemøder, for de specialer som har patienter på IMA i cluster 4 på Afsnit 404 med kirurgerne, medicinerne samt akut, bl.a. for at finde en prioriteret rækkefølge til udflytning af patienter.

Der skal altid være en behandlingsplan når patienten indlægges på IMA. Der tilstræbes behandlingsplan ved udskrivelse fra IMA.

Prioritering af mulige udskrivelser/udflytninger, føres på Cetrea-tavlerne.

Forudsætninger

Meget stram visitation flere gange dagligt med henblik på, at belægningen på IMA altid er tæt på 100%, og at det altid er de mest observations- og behandlingskrævende patienter, der har gavn af pladserne.

Stuegang på IMA foretages af speciallæger/HU-læger, formiddag inden kl. 11.00 og aften inden kl. 21.00 med henblik på, at skabe overblik over mulige udskrivelser.