Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for subakut ambulatorium i Daghospitalet, DH-ambulatorium

Formål

At beskrive funktioner, arbejdsgange og praktisk håndtering i DH-ambulatoriet, Daghospitalet, Aalborg Universitetshospital, Thisted.

Fysisk placering

Daghospitalet – 4. sal i Østfløjen. Lægekonsultation sker i rum 6. Ventepladser på stole på gangen.
 

Målgruppe

Læger ansat i Medicinsk Afdeling og Akutafdelingen, Aalborg Universitetshospital, Thisted. Disse bør kende og anvende nærværende beskrivelse i sin fulde længde.

Læger ansat i primærsektoren i Aalborg Universitetshospital, Thisteds optageområde (Thy/Mors). Disse kan benytte beskrivelsen som opslagsværk i tvivlstilfælde.
 

Henvisning til DH-amb.

Henvisning skrives som vanligt – modtagende instans er Thy Med Visitation, skriv eventuelt DH-amb. under særlige forhold. Det er vigtigt at henvisningen som minimum indeholder oplysninger:

 • • Problemstilling, der skal følges

 • • Hvor længe man skønner opfølgning er påkrævet

 • • Eventuelt forslag til opfølgningens kadence – antal kontrolbesøg, interval mellem besøg osv.

 • • Hvilke blodprøver, der skal tages på dagen for første besøg i DH-amb, eventuelt et forslag til blodprøver i opfølgningsperioden, interval hvormed de tages osv.

Svar på undersøgelser bestilt under indlæggelse henvises til DH-amb. – fuldstændig analogt til praksis for det hidtidige svarambulatorium.

For de øvrige patientkategorier gælder, at det alene er muligt at henvise patienter, der er i forløb i Medicinsk Afdelings eller Akutafdelingens sengeafsnit. Der skal altid foreligge en skriftlig henvisning. Der er, efter henvisningen er sendt, mulighed for at ringe til sekretæren i Daghospitalet og få oplyst mødetid for patientens første besøg således at tiden kan medsendes patienten ved udskrivelse fra sengeafsnit. Husk også tid til blodprøvetagning (med fordel tages blodprøver mindst en halv time før lægetiden).
Tlf.-nummer til DH:
50200


Beskrivelse

Formål med DH-amb.

 • • Reduktion af sengedage i de forløb hvor det vurderes fagligt forsvarligt, og uden at man går på kompromis med kvaliteten af behandlingsforløbet.

 • • Ovenstående skal ske

 • ved tidligere udskrivelse til hurtig og eventuel gentagen opfølgning – her har Medicinsk Afdeling fortsat behandlingsansvaret.

 • Ved omvisitering af akutte indlæggelser til subakut vurdering en af de næstkommende dage – her har primærsektoren behandlingsansvaret indtil patienten ses i DH-amb.

Lægeopgaver i DH-amb. pr. 1. juni 2022 samt definition af patientpopulationen

 • • Opgaver, der hidtil har ligget i svarambulatoriet

 • Svar på subakutte/elektive undersøgelser bestilt i forbindelse med nylig indlæggelse.

 • Eksempelvis CT-kontrol af infiltrater efter indlæggelse for pneumoni.

 • • DVT rescanninger (se forløbsbeskrivelse for patienter obs. DVT)

 • • Opfølgning, og tilrettelæggelse af opfølgningen, af patienter, der udskrives til behandling i eget hjem fremfor på sygehus. Det er typisk patienter med behov for langvarig intravenøs antibiotisk behandling.

 • • Hurtig eller tæt opfølgning af forløb, der ikke kan overgives til primærsektoren. Eksempelvis patienter i incompensatio-regime, der kan håndteres med peroral vanddrivende og som ikke er iltkrævende. Et andet eksempel er patienter, der af den ene eller anden valide grund ikke ønsker/magter en indlæggelse.

Det er KUN patientforløb, der svarer til disse kategorier, der skal ses i DH-amb. Almindelig ambulant udredning, kroniske forløb, subakutte vurderinger henvist fra AMK eller primærsektor foregår andetsteds. Det samme gælder patienter, hvis forløb ligger i et andet speciale end intern medicin og akutmedicin.


Kompetence

Ambulatoriesporet bemandes af en introlæge i intern medicin eller AP-blok-læge. Sygeplejerske og sekretær i DH har ikke særligt afsat tid til at hjælpe ambulatorielægen.


Organisering

Der er ambulatoriespor tre dage om ugen.

Formiddag: Ambulatoriesporet starter 9.30. Der er således tid til, at dagens patienter kan drøftes med en speciallæge. Fra 9.30 til 12.00 er der 30 minutters tider afsat til kontrolbesøg ved fysisk fremmøde. I løbet af formiddagen vil der være én tid til DVT-rescanningsforløb.

Eftermiddag: Efter middagskonferencen (fra kl. 13) er det alene telefontider tiltænkt svar på undersøgelser (sv.t. det hidtidige svaramb)


Back-up fra senior kollega

I udgangspunktet er det aftalt, at speciallægerne på MO3 er tilknyttet DH-amb. I skrivende stund består det faste hold af EB (nefrologi), TH (infektionsmedicin) og HQ (geriatri). Vurderet på forhånd vil langt de fleste forløb i DH-amb kunne håndteres med disse specialer i ryggen.

Endvidere er det aftalt, at KQ (hæmatologi, kræft og palliation, trombose og hæmostase) samt TK (nefrologi, organisation) står til rådighed.

Henvisning til opfølgning i DH-amb kan alene foretages ved speciallæge eller efter konference med en speciallæge. Der skal i henvisningen gerne fremgå tydeligt, hvad man ønsker DH-amb skal følge op på, og også gerne hvordan speciallægens plan herfor kunne se ud. Som tidligere anført påhviler det dog lægen i DH-amb, at sørge for planlægning udover første besøg.


Praktiske forhold

Som anført er der a) ikke afsat særskilt sygepleje- og sekretærtid til DH-amb, og b) det er DH-lægen, der har ansvar for at lave opfølgningsprogrammet.

Som det i øvrigt er generelt gældende, kan læger ikke booke tider i BookPlan. Dette vil derfor skulle gå via sekretær i DH.

I DH-amb logger man ind på ”Thy Med Svar Ambulatorium, 7603 049X” - det er ikke en mulighed at få ændret navnet.

Picture 421


Ligeledes vil det være den afsnitskode, der sættes på som svar-godkender.

Dagsprogrammet findes under afviklingslister, DH-læge.
 

Billede 3


DH-lægen skal, som det er nu, SELV bestille blodprøver til de planlagte kontrolbesøg. Ved første besøg gøres det af DH-sygeplejerske efter aftale med henvisende (special)læge.

Når blodprøven bestilles, bør DH-lægen skrive sig selv på som svargodkender. Som i de øvrige ambulatorier er det mest tidseffektivt for alle hvis man, i videst muligt omfang, selv følger op på bestilte prøver.

Blodprøvesvar (og øvrige parakliniske svar) ender på listen Svar Til Godkendelse. Det påhviler DH-lægen at tømme listen ved dagens afslutning således, at skulle den personlige opfølgning glippe, fungerer denne liste som et sikkerhedsnet.

Ved sidste besøg, hvor patienten afsluttes til enten et almindeligt ambulatorium eller primærsektoren, skrives en art epikrise over forløbet i DH. Der er ikke formelt krav om en epikrise (den skrives på vanlig vis ved udskrivelsen fra sengeafsnit), men det er gængs praksis at det ambulante forløb resumeres.
HUSK diagnosekode når patienten afsluttes.