Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtransfusion, elektronisk opsætningskontrol af blodkomponenter, Region Nordjylland

Maj 2023: Procedure må kun anvendes af de afdelinger, hvor der er givet tilladelse af Klinisk Immunologisk Afdeling

Baggrund

Elektronisk opsætningskontrol er et alternativ til den manuelle procedure for opsætning af blodkomponenter. Udvalgte afdelinger er i foråret 2023 påbegyndt implementering af elektronisk opsætningskontrol for at høste erfaringer i forhold til oplæring inden videre udrulning i hele Region Nordjylland.

Informeret samtykke, ordination og ansvar

Informeret samtykke til modtagelse af blodtransfusion, ordination og indikation skal være journalført i NordEPJ. Opsætning af blodkomponenter er et lægeligt ansvar, som kan uddelegeres. Elektronisk opsætningskontrol foretages af en autoriseret sundhedsperson, som er oplært i proceduren.

Nødprocedure

Ved manglende netværk, skal manuel procedure anvendes, se Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland afsnit 8.

 

Instruktionsvideo

Til repetition og til at understøtte oplæring kan instruktionsvideo med proceduren tilgås på Elektronisk opsætning af blodkomponenter (rn.dk)

 

Fremgangsmåde ved elektronisk opsætningskontrol

Hele proceduren SKAL foregå ved patienten, hvor der skal sikres overensstemmelse mellem patient, transfusionsjournal og blodkomponent.

 

InterInfo-Blodbank åbnes via NordEPJ

Ikon i NordEPJ

 

Billede 9

Billede 1

 

 

 

Vælg

InterInfo-Blodbank-Klinisk Immunologi

Billede 2

 

 

Tryk på fanen: Elektronisk opsætningskontrol

 

Patientidentifikation

Billede 8

  1. 1. Spørg patient om navn og cpr-nummer og kontrollerer dette stemmer overens med transfusionsjournal.

Er patienten inhabil eller registreret med skade-/traumenummer, kontrolleres at data på ID-armbånd er identisk med oplysninger på transfusionsjournal.

Elektronisk konferering

  1. 2. Scan patientens cpr-nummer fra ID-armbånd

 

  1. 3. Scan tappenummer på blodkomponent (Del 1 nederste stregkode til venstre)

  2. 4. Scan komponentkode på blodkomponent (Del 2 nederste stregkode til højre)

 

  1. 5. Tryk ”Udfør opsætningskontrol” og afvent svar fra Blodbanken.

Billede 4

Når grønt flueben og teksten "Blodkomponenten må transfunderes til ovennævnte patient" vises på skærmen, må transfusion påbegyndes.

Billede 5

Billede 6

Ved grønt flueben, må transfusion påbegyndes

 

Rødt stop-skilt!

Ved stop-skilt, må transfusion under ingen omstændigheder opstartes.

 

Billede 11

Billede 7

OBS: Ses et rødt stop-skilt, må transfusion IKKE påbegyndes.

Kontakt blodudleveringssted/
KIA Aalborg: 97665550

 

 

 

Lommefolder med proceduren kan udskrives via: Sikker blodtransfusion, elektronisk opsætningskontrol

 

Transfusionsjournal

Transfusionsjournal kan kasseres på afdeling, når transfusion er afsluttet, da arkivering sker automatisk ved elektronisk opsætningskontrol.

Ambulante patienter

Ved ID-kontrol spørges patient som vanligt om navn og cpr-nummer, som kontrolleres mod transfusionsjournal. I InterInfo scannes patientens sundhedskort. Har patienten ikke medbragt sundhedskort, skal manuel opsætningskontrol med to sundhedspersoner udføres.

 

Svar på ofte stillede spørgsmål ved opstart/oplæring

Transfusionsskema udgår ved elektronisk opsætningskontrol, da der registreres tidstro data i InterInfo.
Transfusionsjournal skal ikke sendes til KIA, men må kasseres på afdeling.

Temperatur, puls og blodtryk kan registreres i NordEPJ.

Sluttidspunkt registreres ikke. Gælder også for manuel procedure.

Andre scannere end de anbefalede: Spørg IT-support om de kan scanne ISBT128 format.

Oplæring og indkøb af scanner

Oplæring i Elektronisk opsætningskontrol af blod (rn.dk)

Indkøb og opsætning af scanner til 2D koder_elektronisk opsætning (rn.dk)

Målgruppe – modtagelse

Instruks skal anvendes af sundhedspersonale, der opsætter blodkomponenter. Afdelingsledelsen er ansvarlig for oplæring af eget personale i gældende procedure. Oplæring dokumenteres jf. afdelingens egen procedure. Bilaget: ”Kompetence og oplæringsjournal i proceduren Elektronisk opsætningskontrol i forbindelse med blodtransfusion”, kan eventuelt anvendes til registrering.

Formål

At beskrive proceduren ved elektronisk opsætning af blodkomponenter.

Problemstilling

Elektronisk opsætning af blod indføres for at, spare tid, lette arbejdsgange og øge patientsikkerheden.

 

Referencer

VEJ nr 9038 15/01/2015 Vejledning om blodtransfusion

Transfusionsmedicinske Standarder (TMS), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi,

Version 5.4, 2023

Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland