Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samtykke ved anvendelse af Roommate

 1. 1. Beskrivelse

Instruksen omhandler indhentning af samtykke ved anvendelse af alarm- og pejlesystemet Roommate, med henblik på at sikre, at anvendelsen sker indenfor fastsatte retslige rammer, jf. Sundhedsloven (1). Personlige alarm- og pejlesystemer kan under særlige omstændigheder anvendes til at sikre indlagte patienter den bedst mulige omsorg og beskyttelse.

 1. 2. Definition af begreber

Overvågning digitalt ved personlige alarm og pejlesystemer:

Er defineret ved, at systemet alarmerer ved bevægelse på patientens stue eller ved et bestemt tryk (eks digital overvågning v kamera med alarmering, bevægelsessensorer, trædemåtte).

Systemet skal alarmere tydeligt med lyd og/eller vibration.

Anvendelse kræver lægefaglig begrundelse og ordination, samtykke fra patient eller pårørende - samt indberetning, hvis ikke patienten er i stand til at give informeret samtykke. Endvidere må systemerne ikke kunne lagre oplysninger, så de kan genfindes.

Roommate:

Er et alarm- og pejlesystem, som afprøves på regionens somatiske hospitaler. Roommate kan ved forskellige aktiviteter som f.eks. fald, aktivitet på stuen eller at patienten forlader stuen sende en besked til plejepersonalet via en mobiltelefon. Formålet med afprøvningen er at undersøge, om Roommate kan være med til at øge sikkerheden og trygheden for patienterne.

Inhabil:

Patient, der (midlertidigt) er ude af stand til at tage stilling til og give informeret samtykke til behandling, for eksempel pga. påvirket bevidsthedsniveau, delirøs tilstand, hjerneskade eller demens sygdom.

Magtanvendelse:

Enhver form for handling, der udføres uden patientens samtykke.

Tvang:

Foranstaltninger, som patienten modsætter sig i ord og/eller handling

Informeret samtykke:

Kan være udtrykkeligt, stiltiende, mundtligt eller skriftligt

Selvbestemmelsesret:

Retten til selv at træffe beslutninger som udtryk for personlig frihed og integritet

Formål

At beskrive instruks for indhentning af samtykke forud for anvendelse af Roommate

Herunder at:

 • • sikre bedst mulige omsorg og beskyttelse af patienten efter givne love

 • • forebygge at unødig tvang og magtanvendelse finder sted.

 1. 3. Problemstilling

Under en indlæggelse kan patienter opleve at være konfuse/delirøse/inhabile og dermed have nedsat evne til at handle hensigtsmæssig ift. egen sikkerhed. Patienter kan derfor have brug for fast overvågning, som dels kan bestå i fast vagt og/eller digitale overvågningssystemer installeret på patientens stue.

Dette kan eksempelvis være som hjælp til at sikre patientens sikkerhed eller som led i at patienten opnår så stabil og rolig en tilstand som muligt.

Anvendelsen af Roommate kræver mundtligt samtykke fra patienten, jf. Sundhedsloven §15 – de fleste patienter, som er konfuse/delirøse/inhabile vil dog ikke være i stand til at give informeret samtykke, når der er behov for anvendelse af Roommate.

Når patienten ikke kan give samtykke eller modsætter sig anvendelsen af Roommate er der alligevel mulighed for at anvende Roommate (jf. Sundhedslovens kapitel 6a), når det medvirker til at sikre den bedst mulige omsorg og beskyttelse af patienten. I de tilfælde kræver det samtykke fra nærmeste pårørende (eller værge).

 1. 4. Fremgangsmåde

Anvendelse af Roommate kræver særlig overvejelse, omhu og specifik faglig begrundelse.

Inden personalet omkring patienten opstarter anvendelse af Roommate:

 • • skal eventuelle pårørende inddrages i forhold til handlemuligheder. Eksempelvis hvis patienten modsætter sig nødvendige behandlingsmæssige tiltag eller er i sikkerhedsmæssig risiko

 • • andre muligheder for at sikre patientens behandling, omsorg og sikkerhed skal være forsøgt.

 • • nærmeste faglige leder skal orienteres om og/eller involveres i overvejelserne og beslutningen.

Digital overvågning af patienter i forbindelse med indlæggelsen kan være en svær balance mellem at sikre patientens behov for omsorg og sikkerhed samt at respektere patientens selvbestemmelsesret, frihed og integritet.

Overvågning skal ske på patientens præmisser, hvilket betyder at vurdering og etablering af overvågning og planlægning heraf, skal tage udgangspunkt i den enkelte patients interesser og behov.

4.1 Præmisser/betingelser for anvendelse af Roommate

Hvis det vurderes, at anvendelse af Roommate kan være med til at øge sikkerheden for patienten, skal følgende betingelser være opfyldt:

Konkret sundhedsfaglig vurdering og lægefaglig begrundelse i hver patientsituation, det vil sige:

− tydelig begrundelse for at anvende overvågning i form af Roommate i stedet for fast vagt (udgangspunkt er anvendelse af fast vagt), således at:

− det fremstår som den bedste løsning aht. patientens sundhedsmæssige tilstand eller sikkerhed

− anvendelse kun sker indenfor retslige rammer

− anvendelse skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt – og stå i rimeligt forhold til

formålet med at anvende overvågningen.

− at udgangspunktet tages i den konkrete patients behov i situationen - overvågningen må alene ske på baggrund af faglige og saglige hensyn (ex er økonomiske hensyn ikke saglige) 

− behovet for anvendelse af Roommate er indiceret for at sikre den korrekte omsorg og sikkerhed for patienten, eksempelvis ved agiteret adfærd, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at personale er tæt på (ex hvis patienten bliver urolig/aggressiv, stresset eller angst ved tilstedeværelsen at en anden person over længere tid på stuen)

− når patienten er dørsøgende og andre tiltag ikke er tilstrækkelige

− ved udfasning af fast vagt. 

4.2. Overholdelse af generelle principper

Hvis man står i en situation, hvor man kan forudse, at det kan blive nødvendigt at tilsidesætte patientens selvbestemmelsesret (tvang og magtanvendelse) for at sikre bedst mulige omsorg og beskyttelse af patienten skal principperne i PRI-dokumentet ”Tvang og magtanvendelse i somatikken” følges (Tvang og magtanvendelse i somatikken (rn.dk))

4.3. Informeret samtykke

 • • Fra patienten:

−  hvis patienten giver samtykke til anvendelse af Roommate iværksættes dette som enhver anden behandling og dokumenteres som sådan i patientens journal plus dokumentation af, at patienten har givet samtykke hertil (dvs. at det ikke skal indberettes)

 • • Fra nærmeste pårørende/værge, når patienten ikke kan give samtykke:

− ansvaret for at indhente samtykke fra nærmeste pårørende (eller værge) ligger hos læge med speciale specifik viden, hvorefter læge sikrer indberetning

− samtykke dokumenteres i patientens journal

I tilfælde hvor det ikke er muligt at indhente samtykke fra pårørende eller værge kræver det to lægers vurdering ift. anvendelse af Roommate. Den ene læge skal have faglig indsigt på området, den anden skal være overlæge, jf. sundhedsloven § 15. 

Patienten skal orienteres om selve overvågningen, formålet hermed og at overvågningen ikke optages og lagres 

Patienter der ikke selv kan samtykke skal informeres og inddrages i det omfang, patienten forstår situationen (medmindre dette kan skade patienten). Patientens tilkendegivelser skal i det omfang, de er aktuelle og relevante tillægges betydning, jf. sundhedsloven §20.

4.4. Dokumentation og indberetning

 • • Lægefaglig dokumentation af indikation, formål, omfang og forventet varighed dokumenteres i patientens journal

 • • Læge har ansvar for indberetning, når patient ikke er i stand til at give samtykke (jf. sundhedsloven § 6a) - læge udfylder skema og sekretær indberetter

 

4.5. Ledelsesinvolvering

Nærmeste faglige leder skal involveres i overvejelser og beslutninger, da der er risiko for at overskridelse af patientens selvbestemmelsesret og dermed indberetning, jf. sundhedslovens §6a.

 1. 5. Referencer

 

 1. 1) Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903

 2. 2) Klinisk instruks PRI: Tvang og magtanvendelse i somatikken. Region Nordjylland. https://pri.rn.dk/Sider/12641.aspx

 3. 3) Obligatorisk registrering af anvendelse af alarm til inhabile patienter, RN”. https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/32149.aspx