Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsaftale mellem Aalborg og Hjørring angående akutte og subakutte ventral- og lyskenære hernier

 

Beskrivelse

Visitationsaftale mellem Aalborg og Hjørring angående akutte og subakutte ventral- og lyskenære hernier efter flytning af Regionsfunktionen for gigant- og parastomihernier fra AAU til Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

 

Da der åbenbart verserer forskellige versioner af visitationsreglerne for akutte og elektive herniepatienter i Region Nord formuleres denne nye visitationsaftale, som er afstemt med alle involverede afdelingsledelser.

 

Definitioner

 

Akutte hernier:

Hernier, der ikke eller kun delvist kan reponeres og er smertefulde. Det kan også være hernier, hvor der er hul på tarmen ude i herniesækken, altså lokaliseret forurening, eller ileuspatienter med CT-verificeret overgangszone (kaliberspring) sv.t. brokporten eller i herniesækken.

Disse patienter kræver akut operation indenfor få timer.

 

Subakutte hernier:

Hernier, som har været indeklemte, men kan reponeres uden mistænke om vævspåvirkning, hvor man vurderer risikoen til truende inkarceration høj, eller reponible hernier med betydelige smerter og/eller subileuslignende tilstande. Hernier, som er irreponible, men lokalt smertefulde ved aktiviteter, dog uden mistænke om vævspåvirkning eller påvirkning af tarmpassagen. Hernier, som er svære at smertedække (morfinkrævende smerter).

Alt efter klinik kræver disse patienter operativ behandling indenfor få dage til max. 2 uger.

 

Elektive hernier

Hernier, der bliver fundet som bifund, eller i henvisninger fra egen læge, uden eller med kun moderate, belastningsrelaterede smerter. Elektive hernier behøver ikke at være reponible. Hernier, som er irreponible i længere tid og som ikke giver anledning til smerter, udgør jo en meget stabil situation som ikke indicerer fremrykket behandling. Disse patienter kan sagtens kan gå via den normale visitation.

 

Krav for elektiv herniekirurgi:

Der er i nogle år i fra Dansk Herniedatabase defineret følgende mindstekrav til elektiv herniekirurgi:

BMI under 35 kg/m2

Rygestop 6 uger før og efter operationen

HbA1c under 60 mmol/mol

Er disse krav ikke opfyldte, skal patienterne optimeres, inden de sættes til operation. Det vil som regel være via egen læge, men i nogle tilfælde kan det vurderes nødvendigt at henvise patienten til diætist eller adipositas-team.

 

Hernier som tilhører Regionsfunktionen:

Både akutte og elektive ventrale giganthernier (samlet tværdiameter over 10 cm). Alle former for parastomihernier (ileostomi, colostomi, urostomi) eller ventralhernier med samtidig bestående stomi.

Hernier, som af andre grunde er vurderet som komplekse (f.eks. muskulær atrofi, hernier efter v-ram flap, fleregangs recidiver).

 

VISITATIONSREGLER

 

  1. 1. Visitation af henvisninger for elektive lyskenære hernier foregår efter patientens bopæl.

 

  1. 2. Visitation af elektive henvisninger for ventralhernier fortages centralt i Hjørring, hvorfra patienterne fordeles efter kompleksitet imellem Hjørring og Aalborg/Hobro/Thisted.

 

  1. 3. Alle hernier, som tilhører Regionsfunktionen (både akutte og elektive) bør behandles i Hjørring, hvor Regionsfunktionen for gigant- og parastomihernier er placeret:

 

  • • Elektive patienter kan henvises via almindelig visitation via egen læge, stomiambulatorier eller kirurgiske afdelinger/ambulatorier. Vi vil gerne bede om at henvisningen indeholder aktuel BMI, rygeadfærd og information om evt. diabetes.

 

  • • Akutte patienter overflyttes som regel til Hjørring efter aftale mellem de respektive bagvagter. Dette uafhængigt af antallet af evt. allerede tidligere overflyttede patienter.

 

  • • Subakutte patienter kan enten overflyttes til Hjørring efter aftale mellem bagvagterne, men hvis de (f.eks. efter reponering af herniet) er fuldstændig velbefindende og klar til udskrivelse, beder vi om, at der tages telefonisk kontakt til Hjørrings kir. afd. sekretærer på telefon ”40557”, hvor vi vil finde en hurtig tid i vores speciallægeambulatorium (indenfor få dage til max. 2 uger).

 

Husk: Ved stærkt komorbide patienter at vurdere, om patienten kan klare indgrebet og om patienten gerne vil opereres, før der tages stilling til evt. overflytning.

 

  1. 4. Akutte patienter med ventral- og lyskenære hernier, som IKKE tilhører regionsfunktionen skal grundlæggende håndteres på den matrikel, hvor patienten er blevet indlagt. Er der travlhed på matriklen, kan akut overflytning aftales efter gældende aftaler for hjælp i regionen. Overflytning aftales enten inden morgenkonference (7.30-7.45) eller ”Bagvagt-til-Bagvagt” via bagvagtstelefon ”40510”.

 

  1. 5. Der er skabt en vis ekstra kapacitet til herniepatienter i Hjørring, som gør, at vi hyppigt kan tilbyde hurtigere tid til subakutte patienter end Aalborg/Hobro kan.

Vurderer man, at der er en patient, som kræver fremrykket behandling, kan man kontakte Kir. Afd. sekretærer på telefon ”40557” og spørge, om vi har en hurtigere tid i Hjørring end i Aalborg/Hobro. Så længe vi har nogle af vores ekstratider tilbage, vil vi gerne være behjælpelige og overtage behandlingen.

 

  1. 6. I enkelte tilfælde kan man godt træffe patientspecifikke aftaler via den ugentlige herniekonference (hver torsdag kl. 14.30). Vi beder her om et kort oplæg samt deltagelse af en kollega, som kender til patienten.

 

 

I må ALDRIG love patienter, at de får en tid/bliver set/opereret indenfor en bestemt tidsfrist!