Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivningskoordinator og samarbejde

Beskrivelse

I 2019 blev der indført en ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor det blev specificeret, at regionen skal orientere jobcentret om borgerens udskrivning og tidspunktet herfor (§ 125, stk. 2).

Stk. 2. Personer omfattet af § 6(ydelser), som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og i en periode på mindst 6 måneder i alt.

 

Stk. 2. Regionen skal hurtigst muligt efter at udskrivningen bliver kendt, meddele jobcenteret, at personen udskrives samt oplyse tidspunktet herfor.

 

Stk. 3. Jobcenteret har pligt til undersøge, om personen ønsker mentorstøtte i forbindelse med udskrivningen, og sørge for at der knyttes en mentor til personen, hvis det er tilfældet.

Mentoren skal hjælpe personen med at koordinere og genetablere et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde. Dette skal ske igennem en tidlig afklaring af personens ønsker, ressourcer og muligheder samt ved inddragelse af kommunen og efter behov regionen. Forløbet bør indledes med et møde mellem den indlagte person, mentoren og kommunen m.v. Det kan også være relevant at inddrage hospitalet eller egen læge.

Det er alene personer, der er indlagt på grund af psykiske lidelser, der har ret til en udskrivningskoordinator. Reglen omfatter ikke personer, der er i ambulant behandling eller dagbehandling eller personer, der er indlagt med fysiske lidelser. Der er ingen krav til varigheden af personens indlæggelse for at få ret til mentorstøtte.

 

Screening af alle nyindlagte patienter

  • • Hvilken ydelse modtager patienten? (se checkliste med ydelser)

  • • Modtager patienten en ydelse efter § 6 i LAB loven, og opfylder patientens kriterierne for en udskrivningsmentor, informeres patienten om udskrivningskoordinatorordningen (se lovtekst nedenunder) og informeres patienten om tilbuddet og der indhentes samtykke til at kontakte Jobcenter. Det noteres i journalen at der er en aktiv sag i Jobcenter og at der er givet samtykke til deling af informationer og samarbejde med Jobcenter. Hvis patienten takker nej til tilbuddet, noteres dette ligeledes i journalen.

  • • Socialrådgiver på sengeafdelingen informerer Jobcenter om indlæggelse samt forventet tidspunkt for udskrivelse, med henblik på at der skal tilkobles en udskrivningskoordinator på forløbet. Se lovtekst nedenfor. Informationen sker digitalt via sikkermail eller digital post.

  • • Udskrivningskoordinator kan inviteres ind til samtale eller møde med patienten/ evt. i Patientens team.

 

Ydelsesoversigt:

 

Ydelse/tilbud

Ret til udskrivningskoordinator

A-dagpenge

Ja

Sygedagpenge

Ja

Jobtræningsforløb

Ja

Kontanthjælp

Ja

Ressourceforløb

Ja

ledighedsydelse

Ja

Fleksjob

Ja

Førtidspension

Ja - hvis der er tale om de har lønnede timer eller skånejob.

 

Ydelse/tilbud

Ret til udskrivningskoordinator

SU

Nej

Efterløn

Nej

Folkepension

Nej

Selvforsørgende

Måske. Afklares med Jobcenter.

 

Målgruppe – modtagelse

Denne instruks gælder for indlagte patienter. Det er kun indlagte patienter der kan bevilliges en udskrivningsmentor af Jobcenter.