Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af sporstof (Nanocoll) i forbindelse med Sentinel Node procedure

Beskrivelse

Instruks angående sporstof (Nanocoll) i forbindelse med Sentinel node (SN)-procedure

 

Formål

At sikre korrekt håndtering og injektion af sporstof (Nanocoll) i Plastik - Mammakirurgisk Afdeling (MK) mht. optimal strålebeskyttelse for patienter og personale.

Brugen af radioaktivt sporstof (Nanocoll) til SN-procedure på MK indgår i tilladelse for Nuklearmedicinsk Afdeling (NUK) [1].

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale – læger og sygeplejersker, som skal håndtere radioaktivt sporstof (Nanocoll) til injektion inden SN-procedure

 

Henvisning

Der sendes henvisning på patienten via NordEPJ. Der rekvireres ”Kit til SN” under billeddiagnostik – Alb Nuklearmed.Amb. – nuklearmedicinsk undersøgelse – Kit til Sentinel Node

 

Forløb

Sporstoffet (Nanocoll) ankommer i transportkasse om morgenen kl. 7.30 til Peri-operativ Afsnit på patientens operationsdag.

Boksen med de tomme sprøjter skal retur til Nuklearmedicinsk Afdeling (NUK) samme dag senest kl.14. Der bestilles portør til dette.

 

Metode

Injektionen foretages af plastik- og mammakirurgisk læge eller sygeplejerske, som er oplært i proceduren.

Patienten lejres på ryggen og informeres på roloig vis om proceduren. CPR-nummer på sprøjten kontrolleres med patienten.

Patienten afsprittes med swaps x 2 inden injektion.

Injektionen foretages subareolært ved indstik i areolakanten mellem kl. 10 og 11 i højre bryst og kl. 1 og 2 i venstre bryst. Herfra føres nålen centralt i et superficielt plan, til nålespidsen er placeret næsten lige under areaolakanten, hvor sporstof (Nanocoll) injiceres.

Hvis patienten skal have foretaget bilateral SN, skal der injiceres i begge mammae – svarende til en sprøjte i hvert bryst.

Da sporstof (Nanocoll) er radioaktivt, skal det håndteres uden forurening af omgivelserne. Injektionssprøjten skal derfor direkte fra blyboks til patient og tilbage i blyboksen uden berøring af borde og andet. Ved berøring af sprøjten skal lægen/sygeplejersken have handsker på. Den brugte kanyle anbringes i speciel affaldsbøtte i skyllerummet

 

For at hindre stikuheld er der fremskaffet et stativ med beholder, hvori kanylen kan påsættes hætte.

På skemaet, som ligger i blykassen fra Nuklearmedicinsk Afdeling:

- anvendes patient-label med stregkode, som påsættes skemaet i den respektive linje.

- påføres 4-cifret ID på den læge som injicerer patienten

- anføres injektionstidspunktet for den specifikke patient

- Hvis der anvendes to sprøjter eller en ”ekstra” til samme patient, skal disse have hver sin linje på skemaet med patientlabel, initialer og injektionstidspunkt.

 

 

Overordnede forholdsregler

 • • Stråledosis til omgivelserne er meget lille, og stoffet henfalder hurtigt (halveringstid 6 timer). Gravide kan deltage i proceduren og behøver ikke have forbehold i forhold til injicerede patienter. Den enkelte gravide bør dog højst deltage i 100 operationer under graviditeten. [2] Som ekstra sikkerhed bør det ikke være den gravide, som foretager selve injektionen.

 • • Undersøgelsen kan gennemføres ved gravide patienter uden individuel vurdering, idet stråledosis til det ufødte barn vil være betydeligt under grænseværdien.

 • • Ammende patienter skal holde ammepause i 12 timer regnet fra injektionstidspunket.

 • • Brugen af radioaktivt sporstof i lav mængde (op til 200 MBq) på MK hører under tilladelsen for NUK.

 • • Personalet på MK må ikke indtage mad og drikke eller påføre hudcreme, læbestift m.m. under håndtering af Nanocoll-sprøjter.

 

Dosisovervågning af gravidt personale

 • • Hvis der ønskes dosisovervågning af gravidt personale på MK, så kontaktes hospitalsfysikeren på NUK for rekvirering af persondosimeter.

 • • Ved næstkommende månedsskifte afhentes persondosimeteret i NUK's sekretariat.

 • • Dosimeteret bæres konstant (i bæltehøjde) i den flg. måned, hvorefter det afleveres igen hos NUK senest sidste arbejdsdag i pågældende måned. Ved samme lejlighed udleveres nyt dosimeter for næstkommende måned.

 • • Fysikeren ved NUK kontrollerer registrerede doser for personalet på MK jf. procedurerne, som gælder for NUK's eget personale [3,4].

 

Radioaktivt affald

 • • Normalt forventet radioaktivt affald i form af brugte injektionssprøjter afleveres til NUK,

 • • Klude og/eller papir anvendt til optørring efter uheld med mindre spild af radioaktivt materiale anbringes i plastpose ved blykassen og sendes tilbage til NUK sammen med injektionssprøjterne.

 • • Evt. kontamineret tøj anbringes umiddelbart i lukkede plastikposer.

  • Kontakt derefter NUK (bioanalytiker eller hospitalsfysiker) for at aftale modtagelse af tøjet (65502).

  • Personale fra MK transporterer herefter tøjet direkte til NUK.

 • • Personalet på NUK bortskaffer herefter det radioaktive affald jf. NUK’s egne retningslinjer [5].

 

Dekontaminering efter spild/uheld

Det er forholdsvis små mængder af radioaktivt materiale, der håndteres pr. gang på MK. Nedennævnte forholdsregler vedr. spild/uheld og efterfølgende dekontaminering er således målrettet mod de specifikke forhold der gælder på MK.

 

Mindre spild/uheld ved normal anvendelse af Nanocoll-enheder

Hvis der forekommer spild på beklædning, hud eller udstyr og inventar ved håndtering af en eller flere sportstoffer (Nanocoll) – sprøjter gør man følgende:

 

Beklædning

 • • Tag kontamineret beklædning af inden rummet forlades og anbring det i en lukket plastpose (evt. kraftig affaldspose).

 • • Foretag lokal kontrolmåling af huden med gammaproben jf. anvisningerne beskrevet under "Hud" nedenfor.

 

Hud

Hvis kontrolmålingen viser, at huden er kontamineret.

 • • Afvask med vand og sæbe. NB. Anvend ikke en stiv børste, da dette kan medføre at radioaktivt materiale 'skrubbes ind' i blodkredsløbet.

 • • Ved kontaminering af større områder af kroppen (næppe sandsynligt): Afslut med brusebad.

 • • Foretag lokal kontrolmåling af huden med gammaproben i maksimalt 1 cm afstand.

 • • Hvis der kan registreres restaktivitet med gammaproben, starter man forfra med afvaskning og fortsætter, indtil der ikke længere kan registreres radioaktivitet (ved tvivlstilfælde kontaktes NUK for yderligere kontrolmåling).

 

Udstyr og inventar

 • • Læg straks absorberende papir over spildt radioaktivt materiale.

 • • Aftør området med rolige bevægelser ind mod centrum af kontamineringen (NB. anvend altid handsker)

 • • MK’s gammaprobe placeres 40 cm over området og der måles i 10s.

 • • Hvis ovennævnte måling viser mere end 100 cts, starter man forfra med aftørring og efterfølgende måling.

 • • Hvis restradioaktiviteten ikke kan bringes under ovennævnte værdi, så afmærkes og isoleres området som radioaktivt, hvorefter der tilkaldes bistand fra fysiker eller bioanalytiker på NUK.

 • • Hvis MK's gammaprobe ikke er tilgængelig for kontrolmåling, så tilkaldes der bistand fra fysiker eller bioanalytiker på NUK.

NB. Kontaminerede klude, papir og beklædning håndteres som radioaktivt affald jf. afs. 6 ovenfor.

 

(Ovenstående er udarbejdet ud fra NUK’s egen instruks [6].)

 

Noter

1. Tilladelse til brug af åbne radioaktive kilder for Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital, Nuklearmedicinsk Afdeling.

2. Klausen TL, Chakera AH, Friis E, Rand F, Hesse B, Holm S. ”Radiation doses to staff involved in sentinel node operations for breast cancr”, Clinical Physiology and Functional Imaging (2005); 25:196-202. https://doi.org/10.1111/j.1475-097X.2005.00611.x

3. Q-Pulse-dokument hos NUK: SKH14 – Strålebeskyttelse – Retningslinje for dosimetri og strålebeskyttelse

4. Q-Pulse-dokument hos NUK: SKH17 – Strålebeskyttelse – Instruks for dosimetri og strålebeskyttelse

5. Q-Pulse-dokument hos NUK: SKH10 – Radioaktivt affald – Instruks for opbevaring og bortskaffelse

6. Q-Pulse-dokument hos NUK: SKH15 – Strålebeskyttelse – Instruks for dekontaminering