Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant faldudredning, Ældremedicinsk Ambulatorium, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Definition og forekomst

Et fald er en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på gulvet/jorden. Hver 3. ældre person > 65 år og hver 2. ældre person > 80 år oplever mindst 1 faldepisode pr. år. Efter første fald, er risikoen for at få et fornyet fald øget med 2-3 gange. Risikoen for hospitalsindlæggelse, skader og frakturer er stor (1). Hos ældre patienter er faldtendens ofte et multifaktorielt problem, som kan kræve tværfaglig udredning og intervention for at forebygge fald (2, 3).

 

 

Målgruppe geriatrisk faldudredning

Ældre patienter med:

 • Gentagne faldtilfælde uden forklaring

 • Svimmelhed, som ikke kan forklares

 • Balanceusikkerhed, som ikke kan forklares

 • Mistanke om synkope, hvor patienten er kardielt vurderet.

 

Patienter, der ikke bør henvises

 • Patienter med kendt svær demens eller anden svær kognitiv dysfunktion

  • Kan evt. henvises til geriatrisk vurdering med henblik på optimering af medicinsk behandling

 • Patienter med Parkinson eller tidligere apopleksi som åbenlys forklaring på gangusikkerhed

 • Operation for hoftenær fraktur indenfor de sidste 3 måneder

 • Fald, hvor årsagen klart skyldes alkohol

  • Patienter med alkoholmisbrug faldudredes ikke. Hvis faldtendens persisterer uændret trods 3 måneders totalt alkoholophør, kan patienten evt. henvises

 • Fald forårsaget af akut apopleksi eller epileptisk anfald

 • Fald forårsaget af anden akut sygdom, f.eks. influenza eller infektion

 • Patienter, der ikke ønsker eller kan komme til faldudredning

 • Patienter, der udelukkende har brug for træning, skal henvises til træning i kommunalt regi

 

Henvisning til faldudredning i Ældremedicinsk Ambulatorium

Omfatter patienter i optageområdet for Regionshospital Nordjylland. Forud for henvisning fra praktiserende læge, foretages en basal faldudredning jævnfør nedenstående anbefaling. Patienter fra sygehusafdelinger kan henvises uden basal faldudredning.

 

 • Henvisningen bør indeholde

 • Kort faldanamnese

 • Kroniske sygdomme

 • Alkoholanamnese

 • Objektive fund, relevante blodprøver, EKG eller anden relevant paraklinik

 • Medicinliste, herunder evt. iværksatte medicinændringer

 • Evt. vurdering fra privat praktiserende ØNH- eller øjenlæge (ved henvisning fra praktiserende læge)

 

Basal faldudredning

Basal faldudredning i almen praksis kan ofte afsløre, hvorfor patienten falder, og herigennem iværksætte relevante tiltag igennem den praktiserende læge, andre relevante specialer eller kommunen. Der henvises til anbefaling omkring faldudredning i almen praksis i Den ældre patient - DSAM Vejledninger.

 

 • Anamnese

 • Objektiv undersøgelse

  • Almen tilstand

  • Ernæringstilstand

  • Hjerte- og lungestetoskopi

  • Bevægeapparatet: Muskelfylde, bevægelighed af led, smerter

  • BT + puls

  • Ortostatisk BT-måling

 • Grovneurologisk undersøgelse

 • Visusbestemmelse

 • Vurdering af hørelse og evt. vestibulære symptomer

 • Kognitiv status, hukommelse og humør

 • Simpel funktionstest: Kan patienten rejse sig selv fra stolen og gå et par skridt?

 • Medicingennemgang

 • Vurdering af risiko for osteoporose, henvisning til DEXA-scanning

 

Anbefalede laboratorieprøver: Hb, trombocytter, leukocytter, CRP, MCV, B12, folat, natrium, kalium, calcium, kreatinin, HbA1c, albumin, bilirubin, ALAT, BASP, GGT, TSH, vitamin D-status. EKG.

 

Forløb i Ældremedicinsk Ambulatorium

Tværfagligt forløb. Hvis patienten kan medvirke til fuldt faldforløb, ses patienten initialt til forundersøgelse ved fysioterapeut og sygeplejerske. Ved næste konsultation (oftest i den efterfølgende uge), ses patienten til lægekonsultation med uddybning af anamnese, objektiv undersøgelse, vestibulære tests og medicingennemgang. Stillingtagen til videre udredning – CT/MR af cerebrum, andre røntgen-undersøgelser, DEXA-scanning, udvidede blodprøver, EKG, carotismassage, Holtermonitorering (E-patch). Hvis der er indikation for almen genoptræning i kommunalt regi eller specialiseret genoptræning i hospitalsregi, udarbejdes en genoptræningsplan ved fysioterapeut. Afhængig af patientens behov, kan patienten afsluttes med plan efter første lægebesøg, eller vurderes til forløb i ambulatoriet som ofte varer 1-3 måneder. Ved afslutning af patienten udarbejdes der vejledning til almen praksis omkring videre forløb, medicinændringer og anbefaling omkring opfølgning.

 

Kontakt

Ved behov for drøftelse af patient, er den henvisende læge velkommen til at kontakte ældremedicinsk læge hverdage kl. 8-15 på akut telefon: 23204462.

Henvisning fremsendes til: Hjr Ældremedicin 8003 659.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart

Er der fortsat uafklaret årsag til fald eller gangbesvær?

JA

NEJ

Overvej henvisning til Faldudredning i Ældremedicinsk amb., RHN, Hjørring

Ældre person (+65 år) i kontakt med sundhedsperson

Screening for fald:

 • ▪ Fald <12 mdr ?

 • ▪ Gangbesvær ?

 • ▪ Bange for at falde ?

NEJ

JA (≥ 1 spørgsmål)

Revurder efter 1 år eller før ved ændring

BASAL UDREDNING

Henvisning til Faldudredning i Ældremedicinsk amb., Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer

 

 1. 1. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, Lamb SE. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;2012(9):CD007146. doi: 10.1002/14651858.CD007146.pub3. PMID: 22972103; PMCID: PMC8095069.

 2. 2. Kannus P, Sievänen H, Palvanen M, Järvinen T, Parkkari J. Prevention of falls and consequent injuries in elderly people. Lancet. 2005 Nov 26;366(9500):1885-93. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67604-0. PMID: 16310556. 

 3. 3. Montero-Odasso M, van der Velde N, Martin FC, Petrovic M, Tan MP, Ryg J, Aguilar-Navarro S, Alexander NB, Becker C, Blain H, Bourke R, Cameron ID, Camicioli R, Clemson L, Close J, Delbaere K, Duan L, Duque G, Dyer SM, Freiberger E, Ganz DA, Gómez F, Hausdorff JM, Hogan DB, Hunter SMW, Jauregui JR, Kamkar N, Kenny RA, Lamb SE, Latham NK, Lipsitz LA, Liu-Ambrose T, Logan P, Lord SR, Mallet L, Marsh D, Milisen K, Moctezuma-Gallegos R, Morris ME, Nieuwboer A, Perracini MR, Pieruccini-Faria F, Pighills A, Said C, Sejdic E, Sherrington C, Skelton DA, Dsouza S, Speechley M, Stark S, Todd C, Troen BR, van der Cammen T, Verghese J, Vlaeyen E, Watt JA, Masud T; Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age Ageing. 2022 Sep 2;51(9): afac 205. doi: 10.1093/ageing/afac205. PMID: 36178003; PMCID: PMC9523684.