Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut Palliationskasse til brug ved hjemsendelse til ”Kærlig pleje” (tidsbegrænset kvalitetsprojekt)

 

Akut Palliationskasse anvendes til patienter som efter konferering med bagvagt, hjemsendes til maksimal pallierende behandling (i daglig tale ”kærlig pleje”) fra Akut- og Traumecenter, Aalborg eller fra Akutafdelingen, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Udskrivelse af Akut Palliationskassen kræver nedenstående punkter opfyldt:

Billede 2

 

Definition af basal palliation: Patienten forventes at kunne pallieres til smerte- og angstfrihed ved at anvende Morfin, Midazolam, Serenase, Rubinul og Dulcolax.

 • • Der forventes ikke behov for andre præparater for at opnå tilfredsstillende lindrende behandling

 • • Der er ikke medicinske eller plejemæssige behov, som kræver indlæggelse

 • • Patienten har ikke et forudgående stort brug af morfika eller benzodiazepiner, som forventes at kræve hyppige justeringer / observationer og tilsyn ved læge

Akut Palliationskasse indeholder:

1) Medicin til Palliation (Morfin, Midazolam, Serenase, Rubinul og Dulcolax)

2) Utensilier (tegnestifter, sprøjter, kanyler, swaps, propper, plastre, NaCl)

3) Informationsmateriale (til patient, pårørende og sygeplejersker i primærsektoren der tager imod patienten)

 

Bilag:

 1. 1) Kort informationsmateriale til patient og pårørende

 2. 2) Lang informationsmaterialet til patient og pårørende

 3. 3) Sygeplejerskeinformation

 4. 4) Flowchart til sygeplejerske

 5. 5) Indhold i Akut Palliationskassen

 

Tjeklisten til Akut Palliationskasse sidder på låget af kassen og fremgår her:

Projektet foretages ved Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Kassens indhold er udarbejdet i samarbejde med de palliative teams og akutafdelingerne fra begge hospitaler, samt Ældre Sagen Nordjylland.

Sæt X når udført

Lægeopgaver

1

Send en mail til m.astorp@rn.dk med patientens CPR-nr og kassen nr.

2

Patienten har forventet restlevetid på få dage til få uger (hvis ikke, find anden løsning)

 

3

Patienten og pårørende (mindst 2) er informeret: Patienten er døende og overgår til et terminalt forløb

 

4

Pårørende informeret om at de vil blive telefonisk kontaktet 2-3 uger efter at patienten er død for at følge op på kassens indflydelse på den sidste tid.

 

5

FMK saneret: Seponer al ikke-lindrende medicin

 

6

”Akut Palliation Medicinpakke ATC” ordineret i medicinmodulet

 

7

Juster doser ved behov (f.eks.: PN Morfin dosis mindst 1/6 af vanlig døgndosis)

 

8

Overfør til FMK og afstem

 

9

Recepter på mindst 20 ampuller af hvert præparat i FMK.

 

10

Terminalansøgning lavet i FMK-Online (PRI – ”Terminaltilskud”)

 

11

Ret doser i flowchart i kassens sygeplejerske-information så de er de samme, som i FMK

 

12

Flowchart underskrevet

 

13

Kommunale hjemmesygeplejerske telefonisk informeret

 

14

Får patienten ilt? – Lav plan for udtrapning / seponering med BV

(Eksempel på udtrapning i PRI - ”Akut Palliationskasse til brug ved hjemsendelse til ”Kærlig pleje””)

 

15

Egen læge telefonisk informeret hvis muligt (hverdage i dagstid 8-16)

 

16

Rød epikrise / rødt skadekort. Dikter ”indsæt standard epikrise til akut palliationskasse (standardtekst 022)”. Tilføj kort resumé af forløbet og evt. rettelser til medicin. (Se teksten i PRI-instruksen: ”Akut Palliationskasse til brug ved hjemsendelse til ”Kærlig pleje””)

 

17

Rød epikrise / rødt skadekort printet, underskrevet og lagt i kassen

 

18

Præhospital bestilt med minus I og minus R

 

19

Skriv telefonnummer på egen læge her (behandlingsansvar man-fre, 8-16): ____________________

Vagtlæge region Nordjylland: 70 15 03 00 (behandlingsansvar den øvrige tid)

 

 

Uddybende kommentarer til tjeklisten punkt for punkt

Projektet foretages ved Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Kassens indhold er udarbejdet i samarbejde med de palliative teams og akutafdelingerne fra begge hospitaler, samt Ældre Sagen Nordjylland.

1

Send en mail til m.astorp@rn.dk med patientens CPR-nr og kasse nr. for registrering i projektet.

2

Patienten har forventet restlevetid på få dage til få uger. – Akut Palliationskassen kan kun udskrives til livsafsluttende lindrende behandling, som opstartes ved udskrivelse.

 

hvis patienten har forventet restlevetid på flere uger, så overvej om det er nødvendigt at inddrag palliativt team eller egen læge til at styre forløbet.

3

Patienten og pårørende (mindst 2) er informeret: Patient og min. 2 pårørende, hvis muligt, informeres om at patienten er uafvendeligt døende inden for få dage til få uger, og overgår til et terminalt forløb. Dvs. at patienten ikke vil blive forsøgt genoplivet, at patienten ikke er kandidat til intensivterapi. Der vil blive givet lindrende medicin, hvis patienten oplever smerter, angst, uro, ubehag eller lufthunger. Medicinen kan have den bivirkning at patienten dør lidt før, men dette accepteres, da lindring prioriteres højest. Man skal ikke lide, når man er døende.

 

4

Pårørende informeret om at der vil være en telefonisk opfølgning 2-3 uger efter at patienten er død mhp. at høre om forløbet har været ok, eller der er noget, vi kan gøre bedre en anden gang

 

5

FMK tømt: Seponer al medicin på FMK. Spørg evt. din BV, m noget af patientens vanlige medicin skal bibeholdes (individuelt skøn)

 

6

”Akut Palliation Medicinpakke ATC” ordineret i medicinmodulet under ”standardordinationspakker”

 

7

Juster doser ved behov (f.eks.: PN Morfin dosis mindst 1/6 af vanlig døgndosis). Dvs. hvis patienten får mere end 60 mg morfin i døgnet habituelt, skal PN morfindosis øges i FMK OG i flowchart.

 

8

Overfør til FMK og afstem

 

9

Recepter på mindst 20 ampuller af hvert præparat i FMK.

OSB morfin 10 mg/ml laves kun af ét firma og er ikke altid tilgængeligt på apotekerne, hvorfor der også er en ordination på 20 mg/ml, som der kan laves recept på og altid er tilgængeligt på apotekerne

 

10

Terminaltilskud ansøgt i FMK-Online Se evt. særskilt PRI for dette: https://pri.rn.dk/Sider/34623.aspx

 

11

Ret flowchart doser i kassens sygeplejerske information så de er de samme som i FMK

 

12

Flowchart underskrevet: Øverst på flowchartet er skal udskrivende læge underskrive.

 

13

Kommunale hjemmesygeplejerske telefonisk informeret.
Telefonisk kontakt til modtagende Sygeplejerske
skal ske igennem udskrivningsenheden i dagstid og ”vagtcentralen” udenfor dagstid. Der skal informeres om:

  • Patienten er vurderet uafvendeligt døende og kommer hjem

  • Ingen genoplivning (også skriftligt i epikrisen)

  • Der medfølger Akut Palliationskasse med medicin og utensilier til mindst 5 dage + epikrise

  • FMK er afstemt

  • Der er flowchart med støtte til brugen af PN medicinen ved sygeplejersker/SOSA

  • Informationsmateriale til sundhedspersonale og patient/pårørende i kassen

 

14

Får patienten ilt? – Lav plan for udtrapning / seponering med BV

eksempel: Hjemmeplejen kan give 10 mg morfin sc. ? vente 10 min. ? nedtrappe / slukke ilt. Dette skridt kan gentages hvert 15. minut hvis der fortsat er lindrende iltbehov.

 

Transporteres patienten med ilttilskud til hjemmet?

Der skal være ilt tilgængelig 10 minutter efter seponering, hvis patienten skulle få svær dyspnø. Hvis der kun er ilt tilgængelig i patienttransporten bør denne vente 10 minutter med at kører fra ilten er seponeret.

 

15

Egen læge telefonisk informeret hvis muligt (hverdage i dagstid 8-16).

Find bagom-nummer til EL på: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Sider/default.aspx - se til højre på hjemmesiden i boksen ” Hotline - akutnumre læger ”

 

16

Rød epikrise / rødt skadekort. Dikter ”indsæt standard epikrise til akut palliationskasse (standardtekst 022)”. Tilføj kort resumé af forløbet og evt. rettelser.

Sekretærerne indsætter skabelonen, som ses længere nede i denne PRI-instruks. Dermed kan epikrisen skrives hurtigt og printes. Ændringer dikteres ved behov (fx medicin).

 

17

Rød epikrise / rødt skadekort printet, underskrevet og lagt i kassen. Det er den dokumentation som kan sikre at hjemmeplejen ikke behøver at ringe 112, når pt dør.

 

18

Præhospital bestilt med minus I og minus R

 

19

Skriv telefonnumre på egen læge her (behandlingsansvar man-fre, 8-16): ____________________

Vagtlæge region Nordjylland: 70 15 03 00 (behandlingsansvar den øvrige tid)

 

 

Indhold af Akut Palliationskasse (se bilag 5)

Morfin 10 mg/ml – 1 ml pr. ampul

40 stk.

Midazolam 5 mg/ml – 1 ml pr ampul

40 stk.

Serenase 5 mg/ml – 1 ml pr ampul

10 stk.

Robinul 0,2 mg/ml – 1 ml pr ampul

10 stk.

Dulcolax suppositorier, 10 mg/tablet

10 stk.

Natriumklorid 9 mg/ml – 20 ml pr. beholder

20 stk.

Subkutane nåle (”Tegnestifter”)

10 stk.

Propper til subkutane nåle

20 stk.

Sprøjter 1 ml

50 stk.

Sprøjter 5 ml

30 stk.

Optræningskanyler

100 stk.

Swabs

100 stk.

Fikseringsplaster

20 stk.

Tjekliste (til ordinerende læge)

1 stk.

Information til patient og pårørende

1 stk.

Information til modtagende sygeplejerske

1 stk.

Flowchart for medicingivning (med evt. justeringer)

1 stk.

Udskrevet epikrise til egen læge

1 stk.

 

Standardepikrise ved ordinering af Akut Palliationskasse

Dikter kort resume af pt. forløb (få linjer) og derefter dikter: ”indsæt standardepikrise ved akut palliationskasse (standardtekst 022)”.

OBS. Ændringer i medicindoser skal dikteres, hvis de afviger fra ”Akut Palliation Medicinpakke ATC”

 

Standardepikrise ved Akut Palliationskasse (standardtekst 022) har følgende tekst:

Patienten er lægefagligt vurderet uden udsigt til helbredelse, bedring eller lindring i henhold til sundhedslovens definition. Patienten er uafvendeligt døende og udskrives til palliativ forløb med forventet dødstidspunkt indenfor få dage til uger.

Sep. alt fast, ikke lindrende, medicin

Rp. Standard medicinordinationen ”Akut Palliation Medicinpakke ATC” som består af

SC Morfin 5-10 mg, PN, max x 24, min 20 min. imellem, mod lufthunger eller smerter til Palliation.

SC Midazolam 2.5 mg, PN, max x 24, min 20 min. imellem, mod angst, uro og supplerende ved lufthunger til Palliation.

SC Serenase 1,25 mg PN, max x 10/døgn, min 30 min. imellem, mod delir, kvalme, eller ved uro, hvor initial Midazolam ikke har haft effekt ved palliation.

SC Robinul 0.2 mg PN, max x 6 /døgn, min 20 min. Imellem, mod rallende vejrtrækning. Palliation

Supp Dulcolax 10 mg PN max x 2 /døgn mod obstipation ved mere end ét døgns behandling med morfin ved palliation.

 

Patienten skal behandles til symptomfrihed og behandles efter sundhedslovens paragraf 25, stk. 2 ”En uafvendeligt døende patient kan modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet.”

 

Patient og/eller pårørende er mundtligt og skriftligt informeret om, at alt behandling med henblik på helbredelse indstilles og at behandling med palliativt formål opstartes. Ligeledes er disse informeret om at behandlingen kan medføre en nedsat restlevetid og at dette lægefagligt accepteres for at opnå tilstrækkelig lindrende behandling.

Ved udtalt bedring, eller ændring i tilstanden, hvor der kan rejses tvivl om den palliative behandling skal fortsætte, skal egen læge eller vagtlæge kontaktes mhp. revurdering af nuværende behandlingsplan.

Patienten skal IKKE have foretaget forsøg på genoplivning ved hjertestop.

 

Dato___________ Lægeunderskrift___________________________