Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut Palliationskasse til brug ved hjemsendelse til ”Kærlig pleje” (tidsbegrænset kvalitetsprojekt)

 

Akut Palliationskasse anvendes til patienter som efter konferering med bagvagt, hjemsendes til maksimal pallierende behandling (i daglig tale ”kærlig pleje”) fra Akut- og Traumecenter, Aalborg eller fra Akutafdelingen, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Udskrivelse af Akut Palliationskassen kræver nedenstående punkter opfyldt:

Billede 2

 

Definition af basal palliation: Patienten forventes at kunne pallieres til smerte- og angstfrihed ved at anvende Morfin, Midazolam, Serenase, Rubinul og Dulcolax.

 • • Der forventes ikke behov for andre præparater for at opnå tilfredsstillende lindrende behandling

 • • Der er ikke medicinske eller plejemæssige behov, som kræver indlæggelse

 • • Patienten har ikke et forudgående stort brug af morfika eller benzodiazepiner, som forventes at kræve hyppige justeringer / observationer og tilsyn ved læge

Akut Palliationskasse indeholder:

1) Medicin til Palliation (Morfin, Midazolam, Serenase, Rubinul og Dulcolax)

2) Utensilier (tegnestifter, sprøjter, kanyler, swaps, propper, plastre, NaCl)

3) Informationsmateriale (til patient, pårørende og sygeplejersker i primærsektoren der tager imod patienten)

 

Bilag:

 1. 1) Kort informationsmateriale til patient og pårørende

 2. 2) Lang informationsmaterialet til patient og pårørende

 3. 3) Sygeplejerskeinformation

 4. 4) Flowchart til sygeplejerske

 5. 5) Indhold i Akut Palliationskassen

Tjeklisten til Akut Palliationskasse sidder på låget af kassen og fremgår her:

Sæt X

Lægeansvars opgaver – kassen må ikke sendes med før alle krydser er sat

 

Send en mail til apslk@rn.dk med patientens CPR-nr og kasse nr.

 

Patienten har forventet restlevetid på få dage til få uger (hvis ikke ? find en anden løsning)

 

 

Patienten og pårørende (mindst 2) er inddraget og informeret om at Patienten er døende og overgår til et terminalt forløb. Navn på de to pårørende:

_____________________________________ og _____________________________________

 

 

Pårørende informeret om at de vil blive telefonisk kontaktet nogle uger efter at patienten er død for at følge op på den sidste tid.

 

 

Udlevering af informationsmateriale fra kassen til pårørende mens de er i ATC

 

 

FMK saneret: Seponer al ikke-lindrende medicin.

 

 

”Akut Palliation Medicinpakke ATC” ordineret i medicinmodulet.

 

 

Juster doser ved behov (f.eks. SKAL PN Morfin dosis være mindst 1/6 af vanlig omregnet opioid døgndosis).

 

 

Overfør til FMK og afstem.

 

 

Recepter på 20 ampuller af hvert præparat i FMK.

 

 

Rød epikrise / rødt skadekort. Dikter ”indsæt standard epikrise til akut palliationskasse (standardtekst 022)”. Tilføj kort resumé af forløbet og evt. rettelser til medicin. Se teksten i PRI 34949 Akut Palliationskasse (rn.dk).

 

 

Rød epikrise / rødt skadekort printet, underskrevet og lagt i kassen

Gå ind i sekretariatet og bed en sekretær skrive det med det samme.

 

 

Terminalansøgning lavet i FMK-Online (PRI – ”Terminaltilskud”)

 

 

Ret doser i flowchart i kassens sygeplejerske-information så de er de samme, som i FMK

 

 

Flowchart underskrevet

 

 

Hjemmeplejen som modtager patienten telefonisk informeret (ring til plejehjem hvis pt bor der)

 

 

Hjemmesygeplejersken telefonisk kontaktet

Informationer om patient habituelle tilstand bekræftes og opstartet behandling overgives.

 

 

2 tegnestifter/sommerfugle

 

 

Får patienten ilt? Lav seponeringsplan med BV og informer modtagende hjemmeplejer + sygeplejerske

(typisk: 10 mg sc morfin ca. 15 minutter før ankomst til hjem. Sep ilt 15 min. efter morfin er givet)

 

 

Egen læge telefonisk informeret hvis muligt (hverdage i dagstid 8-16)

 

 

Præhospital bestilt med minus I og minus R

 

 

Lægeligt behandlingsansvar de første 72 timer:

Udskrivende læge_____________tlf____________indtil dato / -2_ kl. _____ derefter

Ring 97 66 00 09 og bed om Akutmedicinsk Bagvagt (kode 150)

 

 

Besked til ABV: Kopi af skadekort sættes op ved ABVs computer i Kernen med ”behandlingsansvar ophører dato: kl: (72 timer efter udskrivelse) og der gives mundtlig besked ABV

 

 

Uddybende kommentarer til tjeklisten på relevante punkter

Projektet foretages ved Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Kassens indhold er udarbejdet i samarbejde med de palliative teams og akutafdelingerne fra begge hospitaler, samt Ældre Sagen Nordjylland.

Sæt X

Lægeansvars opgaver – kassen må ikke sendes med før alle krydser er sat

 

Send en mail til apslk@rn.dk med patientens CPR-nr og kasse nr.

 

Patienten har forventet restlevetid på få dage til få uger (hvis ikke ? find en anden løsning) Akut Palliationskassen kan kun udskrives til livsafsluttende lindrende behandling, som opstartes ved udskrivelse.

 

hvis patienten har forventet restlevetid på flere uger, så overvej om det er nødvendigt at inddrag palliativt team eller egen læge til at styre forløbet.

 

 

Patienten og pårørende (mindst 2) er inddraget og informeret om at Patienten er døende og overgår til et terminalt forløb. Navn på de to pårørende:

hvis muligt, informeres om at patienten er uafvendeligt døende inden for få dage til få uger, og overgår til et terminalt forløb. Dvs. at patienten ikke vil blive forsøgt genoplivet, at patienten ikke er kandidat til intensivterapi. Der vil blive givet lindrende medicin, hvis patienten oplever smerter, angst, uro, ubehag eller lufthunger. Medicinen kan have den bivirkning at patienten dør lidt før, men dette accepteres, da lindring prioriteres højest. Man skal ikke lide, når man er døende.

_____________________________________ og ____________________________________

 

 

Pårørende informeret om at de vil blive telefonisk kontaktet nogle uger efter at patienten er død for at følge op på den sidste tid. mhp. at høre om forløbet har været ok, eller der er noget, vi kan gøre bedre en anden gang.

 

 

Udlevering af informationsmateriale fra kassen til pårørende mens de er i ATC

 

 

FMK saneret: Seponer al ikke-lindrende medicin. Spørg evt. din BV, m noget af patientens vanlige medicin skal bibeholdes (individuelt skøn)

 

 

”Akut Palliation Medicinpakke ATC” ordineret i medicinmodulet. Ordineres i medicinmodulet under ”standardordinationspakker”.

 

 

Juster doser ved behov (f.eks. SKAL PN Morfin dosis være mindst 1/6 af vanlig omregnet opioid døgndosis). Dvs. hvis patienten får mere end 60 mg morfin i døgnet habituelt, skal PN morfindosis øges i FMK OG i flowchart.

 

 

Overfør til FMK og afstem.

 

 

Recepter på 10 ampuller af hvert præparat i FMK. OSB morfin 10 mg/ml laves kun af ét firma og er ikke altid tilgængeligt på apotekerne, hvorfor der også er en ordination på 20 mg/ml, som der kan laves recept på og altid er tilgængeligt på apotekerne.

 

 

Rød epikrise / rødt skadekort. Dikter ”indsæt standard epikrise til akut palliationskasse (standardtekst 022)”. Tilføj kort resumé af forløbet og evt. rettelser til medicin. Se teksten i PRI 34949 Akut Palliationskasse (rn.dk)

Dikter skadekort/epikrive og sig ”indsæt standard epikrise til akut palliationskasse (standardtekst 022)”.

Sekretærerne indsætter skabelonen, som ses længere nede i denne PRI-instruks. Dermed kan epikrisen skrives hurtigt og printes. Ændringer dikteres ved behov (fx medicin).

 

 

Rød epikrise / rødt skadekort printet, underskrevet og lagt i kassen

Gå ind i sekretariatet og bed en sekretær skrive det med det samme

Det er den dokumentation som kan sikre at hjemmeplejen ikke behøver at ringe 112, når pt dør.

 

 

Terminalansøgning lavet i FMK-Online (PRI – ”Terminaltilskud”). Se evt. særskilt PRI for dette: https://pri.rn.dk/Sider/34623.aspx

 

 

Ret doser i flowchart i kassens sygeplejerske-information så de er de samme, som i FMK

 

 

Flowchart underskrevet

 

 

Hjemmeplejen som modtager patienten telefonisk informeret (ring til plejehjem hvis pt bor der)

 

Der informeres om:

  • Patienten er vurderet uafvendeligt døende og kommer hjem

  • Ingen genoplivning (også skriftligt i epikrisen)

  • Der medfølger Akut Palliationskasse med medicin og utensilier til mindst 5 dage + epikrise

  • FMK er afstemt

  • Der er flowchart med støtte til brugen af PN medicinen ved sygeplejersker/SOSA

  • Informationsmateriale til sundhedspersonale og patient/pårørende i kassen.

 

 

Hjemmesygeplejersken telefonisk kontaktet

Informationer om patient habituelle tilstand bekræftes og opstartet behandling overgives.

Telefonisk kontakt til modtagende Sygeplejerske skal ske igennem udskrivningsenheden i dagstid og ”vagtcentralen” udenfor dagstid. Der informeres om:

  • Patienten er vurderet uafvendeligt døende og kommer hjem

  • Ingen genoplivning (også skriftligt i epikrisen)

  • Der medfølger Akut Palliationskasse med medicin og utensilier til mindst 5 dage + epikrise

  • FMK er afstemt

  • Der er flowchart med støtte til brugen af PN medicinen ved sygeplejersker/SOSA

  • Informationsmateriale til sundhedspersonale og patient/pårørende i kassen.

 

 

2 tegnestifter/sommerfugle . Skal være anlagt i ATC

 

 

Får patienten ilt? Lav seponeringsplan med BV og informer modtagende hjemmeplejer + sygeplejerske

(typisk: 10 mg sc morfin ca. 15 minutter før ankomst til hjem. Sep ilt 15 min. efter morfin er givet)

eksempel: Ambulancepersonalet kan give 10 mg morfin sc. ? vente 15 min. ? slukke ilt.

Hvis patienten mod forventning skulle få svær dyspnø gives 2.5 mg midazolam og/eller 10 mg morfin mere.

 

 

Egen læge telefonisk informeret hvis muligt (hverdage i dagstid 8-16)

HUSK vi tager behandlingsansvaret de første 72 timer i Akutafdelingen

Find bagom-nummer til EL på: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Sider/default.aspx - se til højre på hjemmesiden i boksen ” Hotline - akutnumre læger ”.

 

 

Præhospital bestilt med minus I og minus R

 

 

Lægeligt behandlingsansvar de første 72 timer:

Udskrivende læge_____________tlf____________indtil dato / -2_ kl. _____ derefter

Ring 97 66 00 09 og bed om Akutmedicinsk Bagvagt (kode 150).

 

 

Besked til ABV: Kopi af skadekort sættes op ved ABVs computer i Kernen med ”behandlingsansvar ophører dato: kl: (72 timer efter udskrivelse) og der gives mundtlig besked ABV.

 

 

Indhold af Akut Palliationskasse (se bilag 5)

Morfin 10 mg/ml – 1 ml pr. ampul

20 stk.

Midazolam 5 mg/ml – 1 ml pr ampul

20 stk.

Serenase 5 mg/ml – 1 ml pr ampul

5 stk.

Robinul 0,2 mg/ml – 1 ml pr ampul

10 stk.

Dulcolax suppositorier, 10 mg/tablet

6 stk.

Natriumklorid 9 mg/ml – 20 ml pr. beholder

15 stk.

Subkutane nåle (”Tegnestifter”)

3 stk.

Propper til subkutane nåle

10 stk.

Sprøjter 1 ml

40 stk.

Sprøjter 5 ml

10 stk.

Optræningskanyler

30 stk.

Swabs

100 stk.

Fikseringsplaster

3 stk.

Tjekliste (til ordinerende læge)

1 stk.

Information til patient og pårørende

1 stk.

Information til modtagende sygeplejerske

1 stk.

Flowchart for medicingivning (med evt. justeringer)

1 stk.

Udskrevet epikrise til egen læge

1 stk.

 

Standardepikrise ved ordinering af Akut Palliationskasse

Dikter kort resume af pt. forløb (få linjer) og derefter dikter: ”indsæt standardepikrise ved akut palliationskasse (standardtekst 022)”.

OBS. Ændringer i medicindoser skal dikteres, hvis de afviger fra ”Akut Palliation Medicinpakke ATC”

Standardepikrise ved Akut Palliationskasse (standardtekst 022) har følgende tekst:

Patienten er lægefagligt vurderet uden udsigt til helbredelse, bedring eller lindring i henhold til sundhedslovens definition. Patienten er uafvendeligt døende og udskrives til palliativ forløb med forventet dødstidspunkt indenfor få dage til uger.

Sep. alt fast, ikke lindrende, medicin

Rp. Standard medicinordinationen ”Akut Palliation Medicinpakke ATC” som består af:

 SC Morfin 5-10 mg, PN, max x 24, min 20 min. imellem, mod lufthunger eller smerter til Palliation.

SC Midazolam 2.5 mg, PN, max x 24, min 20 min. imellem, mod angst, uro og supplerende ved lufthunger til Palliation.

SC Serenase 1,25 mg PN, max x 10/døgn, min 30 min. imellem, mod delir, kvalme, eller ved uro, hvor initial Midazolam ikke har haft effekt ved palliation.

SC Robinul 0.2 mg PN, max x 6 /døgn, min 20 min. Imellem, mod rallende vejrtrækning. Palliation

Supp Dulcolax 10 mg PN max x 2 /døgn mod obstipation ved mere end ét døgns behandling med morfin ved palliation.

 

Patienten skal behandles til symptomfrihed og behandles efter sundhedslovens paragraf 25, stk. 2 ”En uafvendeligt døende patient kan modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet.”

Patient og/eller pårørende er mundtligt og skriftligt informeret om, at alt behandling med henblik på helbredelse indstilles og at behandling med palliativt formål opstartes. Ligeledes er disse informeret om at behandlingen kan medføre en nedsat restlevetid og at dette lægefagligt accepteres for at opnå tilstrækkelig lindrende behandling.

Ved udtalt bedring, eller ændring i tilstanden, hvor der kan rejses tvivl om den palliative behandling skal fortsætte, skal egen læge eller vagtlæge kontaktes mhp. revurdering af nuværende behandlingsplan.

Patienten skal IKKE have foretaget forsøg på genoplivning ved hjertestop.

 

Dato___________ Lægeunderskrift___________________________