Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stuegang på Medicinsk Afdeling og Rehabiliteringsafsnit Hobro Sygehus, Aalborg Universitetshospital

Version 3 - (21-11-2022)

Medicinsk stuegang AMA (Sengeafsnit for Akut- og multisygdom, stuen)

Hverdage

Afvikles efter morgenkonference af en ansvarlig speciallæge, medicinsk forvagt og stuegangsgående læger (1-2).

Tavlemøde holdes kl. 09.00 alle hverdage, dog kl. 9.15 om tirsdagen grundet undervisning.

Weekend/helligdage

Afvikles efter morgenkonference af bagvagt, medicinsk forvagt og 2 stuegangsgående læger.

Tavlemøde holdes kl. 09.15. Ingen samtaler, der ikke er aftalt med bagvagt.

 

Medicinsk stuegang M1 (Sengeafsnit for Akut- og multisygdom, 5. etage)

Hverdage

Afvikles efter morgenkonference af en ansvarlig speciallæge og 1 stuegangsgående læge.

Tavlemøde holdes kl. 09.00 alle hverdage, dog kl. 9.15 om tirsdagen grundet undervisning.

Weekend/helligdage

Afvikles sidst på formiddagen/til middag af medicinsk bagvagt.

Der holdes ikke tavlemøde i weekenden. Ingen samtaler, der ikke er aftalt med bagvagt.

 

Medicinsk stuegang M3 (Sengeafsnit for rehabilitering)

Hverdage

Afvikles efter morgenkonference af en ansvarlig speciallæge og 1-2 stuegangsgående læge.

Tavlemøde holdes kl. 09.00 alle hverdage, dog kl. 9.15 om tirsdagen grundet undervisning.

Weekend/helligdage

Afvikles først på formiddagen af medicinsk bagvagt efter afholdt tavlemøde i AMA.

Der holdes ikke tavlemøde i weekenden. Ingen samtaler, der ikke er aftalt med bagvagt.

 

Arbejdsgangen i stuegang struktureres

Fælles arbejdsgang

Lægerne mødes senest kl. 08.50 i stuegangsrummet på hhv. AMA, M1 og M3, og fordeler forud for morgenens tavlemøde patienterne mellem sig via CETREA-tavlen, således der er sat ansvarlig læge på før tavlemøde. Husk at sikre, at telefonnummer fremgår. Det er den afsnitsansvarlige speciallæge, der har ansvaret for fordelingen af patienterne. De dage, hvor den afsnitsansvarlige speciallæge ikke er til stede, er det speciallægen med længst anciennitet, der har dette ansvar.
Patienterne fordeles mellem lægerne med fordel i de faste grupper/samme sygeplejerske, således stuegangen kan afvikles mere smidigt.

 

Tavlemøde

 • • Ideelt max et minut per patient

 • • Fokus på det væsentlige: Hvad er pt. her med/for, prioritering (dårlig TOKS/ABC mm.), hvordan har han/hun det, igangværende behandling, (væsentlige) bestilte undersøgelser, plan for udskrivelse

 • • Hvis sygeplejerske og/eller læge ikke kender pt. så sig det ligeud, informationen fra Cetrea-tavlen/patientlisten kan alle selv læse. Aftal f.eks. ”vi snakkes ved, når vi begge har læst op”

 • • Fokus på at opdatere Cetrea-tavle løbende (hvis pt. blev indlagt for 14 dage siden med pneumoni, men nu behandles for UVI, bør der fremgå ”UVI” af Cetrea og ikke ”pneumoni”

 • • 3-4 minutter til én patient kan undtagelsesvis være nødvendigt, hvis tværfaglig drøftelse med terapien, brobyggersygeplejerske osv. er væsentlig for at komme videre

 • • Tjek at behandlingsniveau fremgår både af CETREA-tavle og journalen

 • • Detaljeret information f.eks. fra sygeplejerske til læge udover ovenstående videregives efter morgenmødet eller til forstuegang

 • • Sygeplejerske og læge udveksler telefonnumre og disse opdateres på Cetrea

 • • Aftal gerne ca. tidspunkt for stuegang, så man gensidigt kan planlægge efter dette

 

CETREA ANYWHERE

Den elektroniske tavle benyttes løbende under stuegang.
Alle læger skal sørge for, at de fremgår af taven med telefonnummer. CETREA benyttes til at igangsætte aktivitet/stuegang og kvittere for dennes afvikling, såvel som forvagt i forbindelse med ny-indlæggelser skal sørge for at registrere fra første patientkontakt.
 

Stuegang generelt

For at sikre den højeste kvalitet ved stuegang skal afviklingen af stuegang foregå i tværfagligt samarbejde mellem sygeplejerske, terapeuter og læge, og ikke mindst med inddragelse af patient og pårørende. Som udgangspunkt går læge og sygeplejerske sammen ind til patienten.

Den sygeplejerske og læge, som er kontaktperson for patienten, kan altid ses via CETREA skærm. Er sygeplejersken ikke synligt tilgængelig, ringes der efter hende via dect telefon. Aftales det, at sygeplejersken undtagelsesvis ikke skal gå med på stuen, kontakter lægen altid sygeplejersken efterfølgende mhp. overlevering af behandlingsplanen m.m.

Det forventes, at stuegang på én patient kan afvikles i gennemsnittet inden for

 • • 20-30 minutter af en speciallæge/1. reservelæge

 • • 30-45 minutter af en introduktions- eller hoveduddannelseslæge

 • • 45-60 minutter af en medicinstuderende

Desuden forventes der noget progression i løbet af den studerende/I-/H-lægens ansættelse, således tidsforbruget reduceres med 50% efter tre måneder, og man for HU-læger i AP-forløb som udgangspunkt vil kunne tage min. 6 patienter til stuegang, og være færdig før middagskonference kl. 13.00.

Stuegangsholdet sørger for løbende afstemning omkring arbejdsmængden, og forventes at hjælpes ad, hvis nogen er hurtigere færdige end forventet.

Der tilstræbes fællesfrokost kl.12.30 i kantinen for alle læger på arbejde.

Det er det stuegangsgående holds forpligtigelse, at alle blodprøver/opgavelisten er tømt senest kl. 15.00.

Forberedelse af stuegang (5-45 minutter)

Uden sygeplejerske tilstede.

Nogle læger vil foretrække, at forberede sig på samtlige patienter og afvikle stuegangen i et forløb, andre vil foretrække at gøre den enkeltvis. Der skal være mulighed for individuel tilgang, og efter aftale ved tavlemødet.

 • • Relevante (!) journalnotater læses

 • • Fokus på udskrivelser

 • • Få overblik over patientforløbet i forhold til foreliggende behandlingsplan og indkomne undersøgelsesresultater

 • • Prioriter udskrivelser og nye patienter først

Før-stuegang (5-15 minutter)

Sammen med stuegangsgående sygeplejerske.

 • • Kort udveksling af observationer og viden om patientens aktuelle helbredsmæssige tilstand, som ikke er afklaret på tavlemødet

 • • Særlige fokusområder ved stuegang

 • • Prioritering/rækkefølge, inklusiv udskrivelser (disse prioriteres som udgangspunkt først)

 • • Hvem skal ”meldes hjem” til næste dag? Dette skal være afklaret inden kl. 12.00

 

Stuegang

Alle ptt. ses som udgangspunkt sammen (læge og sygeplejerske/SOSU), medmindre det ikke er relevant (plan er lagt) eller undtagelsesvist for enkelte ptt. pga. travlhed.

Inden pt. ses da samtale med sygeplejersken mhp. orientering om patientens tilstand, og lægen supplerer, så der bliver skabt en fælles forståelse om, hvad der skal ske hos patienten. Dele af denne dialog kan anvendes i den gensidige afstemning af planen hos patienten.

Pårørende er vigtige for stuegang, hvorfor deres fremmøde skal være koordineret. Samme er gældende hvis en tolk skal anvendes. OBS:

For at undgå unødige afbrydelser ved de mere alvorlige samtaler bør personalet ikke tage deres telefon med ind til patienten på stuen.

Stuegang på orlovspatienter skal finde sted i et passende lokale/stue.

 

Hos patienten

Agenda

 • • Indhentning af oplysninger fra patient om aktuel tilstand

 • • Objektiv undersøgelse

 • • Orientering af patienten og evt. pårørende om indkomne prøvesvar og deres betydning for behandlingen

 • • Dialog med patienten mhp. at vurdere hvilke problemstillinger

 • • Der kan/skal løses nu

 • • Der kan/skal lægges planer for løsning af

 • • Der ikke kan/ikke skal løses nu og hvorfor

 • • Konklusion på problemstilling og evt. udarbejdelse/justering af behandlingsplan

 • • Sikre at patienten og evt. pårørende forstår og accepterer behandlingsplanen

 • • Dobbelttjekke at der er taget stilling til behandlingsniveau og at dette er opdateret i EPJ

 • • Afklaring mellem de fagprofessionelle aktører om fælles forståelse af konklusioner fra stuegangen, så alle aftaler om f.eks. færdigmelding, varsling af hjemmeplejen bliver udført til tiden

 • • Prioritér hinandens tid under stuegangen. Hvis der er mange lægefaglige ting til afklaring efter den væsentlige plan er lagt, kan sygeplejersken ved behov gå før tid. Hvis samtalen ender med afklaring af hjemmehjælp og lign. kan lægen evt. gå tidligere.

 

Efter stuegang

OBS

 • • Plan / ordinationer der ikke er aftalt / besluttet ifm. stuegangen videreformidles hurtigst muligt fra læge til sygeplejerske, evt. telefonisk. Det er et fælles ansvar at få tjekket op på dette / være tilgængelig (begge veje) løbende.

 • • Ved akutte ordinationer (venyler, antibiotika, ekstradosis medicin og lign.) er dette ekstra essentielt

Uden sygeplejerske

 • • Medicinordinationer justeres og dokumenteres i medicinmodulet, indikationen noteres i journalen (f.eks. ”rp. tbl. Emperal mod kvalme”)

 • • Væskeordinationer skal fremgå af medicinmodulet

 • • Planlagte blodprøver bestilles af lægen selv, akutte blodprøver aftales og bestilles af sygeplejerske

 • • Aktiv stillingtagen til observationsniveau og tilladelig TOKS-score i det næste døgn samt sikre, at der foreligger et afstemt behandlingsniveau

 • • Journalnotatet dikteres / der udarbejdes epikrise på udskrevne patienter med det samme

 • • Ved udskrivelse af patient foretages medicinafstemning, FMK ajourføres og der laves recepter

 • • Undersøgelser/tilsyn sættes i værk (telefonisk kontakt, elektronisk henvisning etc.)

 • • Opgavelisten (både patientens og lægens) ryddes

 • • Hvis behov for aftenstuegang, f.eks. opfølgning på tidskritisk billeddiagnostik sætter stuegangsgående læge pt. på CETREA-tavlen til aftenstuegang
   

Den overordnede stuegang skal ideelt være afsluttet senest kl. 12.30 for at sikre flow i afsnittet.

Epikrise medsendes som udgangspunkt patienten og/eller sendes elektronisk til hjemmeplejen.

Der holdes middagskonference 13.00-13.30 på alle hverdage.

Der kan godt arrangeres samtale med patient og pårørende efter endt middagskonference efter aftale med stuegangsgående læge. Enkelte uddannelsessøgende vil også den første tid opleve behov for at færdiggøre stuegang efter middagskonference.

Speciallæger forventes at udnytte tiden fra 13.30 og frem til administrative opgaver, supervision, vejledermøder osv. Man har dog fortsat ansvaret for stuegangens afvikling frem til endt arbejdsdag.
Hvis man som stuegangsgående læge ikke befinder sig fysisk på afsnittet, skal man være tilgængelig på DECT/mobiltelefon frem til endt dagsfunktion, og skulle der opstå akutte problemstillinger forventes den primært afsnits-ansvarshavende speciallæge den pågældende dag at håndtere disse. Forlader man matriklen før endt dagsfunktion forventes stuegangsgående team og bagvagt at informeres herom, således der er klar ansvarsfordeling.
 

Kontakt til stuegangsgående læger

Stuegangsgående læger kan ved problemer/spørgsmål efter stuegang kontaktes via deres DECT-telefon frem til kl. 15.00.

 

Overflytninger internt i Hobro

Ved ikke akutte overflytninger internt i Hobro (typisk AMA til M1/M3), M3 til AMA/M1) skal der være gået stuegang på patienten inden overflytning. Alternativt er det som udgangspunkt overflyttende læges ansvar at gå stuegangen. Dette skyldes, at såvel plejepersonale som læger på afdelingen, som patienten overflyttes til, ikke kan forventes at have kendskab til patienten, og at der derfor er større risiko for misforståelser. Ved akutte overflytninger til AMA til f.eks. NIV eller lignende skal ansvaret for umiddelbar opfølgning aftales mellem pågældende læger.
 

Behovsstuegang/skrivebordsstuegang

Det gælder alle dage som weekend, at patienterne ikke har krav på daglig stuegang, hvis der ikke er noget nyt, og der foreligger en plan for indlæggelsen. Dette gælder i særdeleshed færdigmeldte patienter og eks. patienter i planlagt langstrakt indlæggelsesforløb såsom flere ugers antibiotisk behandling, afvanding, rehabiliteringsforløb osv.
Det er vigtigt, at patienten i forbindelse med primær indlæggelse og den planlagte stuegang informeres om, at indlæggelsesforløbet også kan indebære behovsstuegang, dette mhp. på en fælles forventningsafstemning, og at patient informeres om at nogle undersøgelsesresultater meddeles via sygeplejerske.
I journalen, hvis notat nødvendigt, noteres at pt. er set på skrivebordsstuegang og resultatet deraf.

 

Pårørendesamtaler

Der må ikke, med mindre dette specifikt er aftalt med bagvagt, planlægges pårørende-samtale i weekender eller i aftentiden. Akutte eller lignende problemstillinger kan være en undtagelse.

 

Aftenstuegang

Medicinsk aftenstuegang foretages af bagvagt i samarbejde med forvagt, og vil foregå mellem kl. 16.30-20.00 på alle 3 afsnit.

Nyindlagte patienter i AMA, der er kommet i dagtid, gennemgås sammen med forvagten. Ved mere komplekse og potentielt alvorlige problemstillinger forventes gennemgang udført senest til aftenstuegang af bagvagt.

CETREA-tavlen på de 3 afsnit kontrolleres for akutte/subakutte problemstillinger sat på i dagstid.

Aftenstuegang skal være af akut karakter. Kan det vente til stuegang næste dag, så hører det ikke hjemme til aftenstuegang.

Der må ikke, med mindre dette specifikt er aftalt med bagvagt, planlægges pårørende-samtale i aftentiden.

Bagvagt går på tilkald efter afviklet aftenstuegang.
Ved problemstillinger herefter kontaktes forvagten primært, medmindre andet er aftalt med bagvagten til aftenstuegang.

Formål

At tydeliggøre og få en fælles forståelse for indhold og arbejdsgange for stuegang.

At sikre tydelig kommunikation mellem personalegrupperne i forbindelse med stuegang.

At sikre sammenhængende udrednings-, pleje- og behandlingsforløb for patienten, samt sikre optimal udnyttelse af de fagprofessionelles tidsmæssige og faglige ressourcer.