Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning til paramedicinere til blodprøvetagning

Formål

Denne vejledning beskriver, hvordan korrekt patientidentifikation, prøvetagningsteknik og infektionshygiejniske forholdsregler i forbindelse med præhospital blodprøvning.

Definition af begreber

PM: Paramediciner

ALB: Akutlægebil

PS: Praksissygeplejerske i Alles Lægehus

EL: Egen læge i Alles Lægehus

VL: Vagtlæge

Beskrivelse

Gyldighedsområde

Paramedicinere tilknyttet Brovst-basen. Blodprøver kan foretages i forbindelse med samarbejdet med Alles Lægehus i Brovst og Fjerritslev.

1. Ordination

Blodprøver kræver lægelig ordination.

 • • PM kan foretage blodprøve efter ordination af EL fra Alles Lægehus i Brovst eller Fjerritslev som en del af det akutte/subakutte tilsyn eller opfølgende hjemmebesøg.

 

2. Venepunktur

PM tager venepunktur i albuebøjningen, hvor venerne som regel er let tilgængelige og generne er mindst for patienten. Der vælges en synlig vene.

 

Normalt er det et ukompliceret indgreb, men i meget sjældne tilfælde kan der opstå alvorlige komplikationer (varig smerte og potentielt invaliderende funktionsforstyrrelse i armen). Her er det vigtigt, at patienten hurtigt får den rette behandling og derfor skal det kliniske billede samt de forholdsregler, der skal træffes, være kendt af prøvetageren.

 

Årsagen til disse komplikationer formodes at være:

 • • En direkte nervelæsion som følge af punkturen

 • • En følge af hæmatomdannelse

 • • En kombination af de to ovennævnte

 

Hvis en nerve læderes under punkturen, vil patienten opleve en skarp brændende, ”elektrisk” smerte i forbindelse med indgrebet, eller i løbet af det første døgns tid.

 

Forholdsregler

Hvis patienten giver udtryk for, at indgrebet er usædvanligt smertefuldt eller hvis der dannes et hæmatom, skal blodprøvetagningen afbrydes.

Hvis en blodprøvetagning afbrydes af en af ovennævnte grunde, skal patienten instrueres om at henvende sig til EL/VL, hvis smerterne ikke forsvinder i løbet af et døgn.

 

3. Udstyr

Til blodprøvetagning skal følgende udstyr bruges:

 • • Venflon (lilla eller gul)

 • • Sprøjte med heparin coating

 • • Testkort

 • • Epoc

 

4. Venepunktur i albuebøjning

 1. 1. Start epoc. Kalibrering tager ca. 3 minutter.

 2. 2. Udfør håndhygiejne

 3. 3. Anbring armen i en passende position, så den holdes strakt og lidt nedad.

 4. 4. Albuebøjningen aftørres med ethanol 70-85%. Al sprit skal være fordampet inden indstikket.

 5. 5. Læg en let stase med et stasebånd. For at undgå at patientens hud kommer i klemme anlægges stasen uden på tøjet. Stasen skal være så kortvarigt som muligt (max 1 minut), og patienten må ikke knytte hånden, da begge dele kan influere på analyseresultaterne.

 6. 6. Hvis venen er svær at lokalisere, kan ultralyd bruges som understøttende værktøj

 7. 7. Sker venepunkturen ikke umiddelbart efter, at stasen er anlagt, så løsnes stasen og anlægges først igen, når man er klar til at foretage indstikket

 8. 8. Hold evt. om patientens arm, så venen kan fikseres med tommelfingeren

 9. 9. Stasen løsnes/fjernes lige efter indstikket

 10. 10. Sprøjten sættes på og fyldes

 11. 11. Vat lægges over indstiksstedet og nål

 12. 12. Tjek om der er luft i sprøjten. Pres eventuel luft ud af sprøjten vha. adapter, som ligger sammen med sprøjten

 13. 13. Bland blod og heparin, som er tilsat sprøjten, ved at rulle sprøjten forsigtigt mellem håndfladerne

 14. 14. Blodprøve analyseres i epoc

 

5. Testresultat

Epoc er forudindstillet med referenceområder for blodprøveresultater, som anvendes i Region Nordjylland. De er farvekodet, så det er nemt at se, om resultaterne ligger uden for referenceværdierne. På udprintet er testresultater uden for referenceområdet indikeret ved ”H” (højere end referenceområde) og ”L” (lavere end referenceområde). Endvidere er referenceområderne angivet på udprintet for de testresultater, der ligger uden for referenceområder.

 

Testresultatet printes ud på den medfølgende printer. Der gives en telefonisk tilbagemelding til PS/EL med testresultat sammen med de øvrige kliniske fund.

Akutnummer til Alles Lægehus fremgår af ASSIGN (akut telefonbog).

 

Testkortet indeholder ikke skadelige stoffer og kan bortskaffes i borgers egen skraldespand.

6. Behandlingsansvar

Behandlingsansvaret samt opfølgning på blodprøveresultat påhviler den ordinerende læge.

7. Dokumentation

Der tages et billede af det printede udskrift af blodprøveresultaterne, som lægges i PPJ. Øvrige forhold dokumenteres som vanligt i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. Instruks. Hvis der bruges papirjournal vedlægges en ekstra printet udskrift af blodprøveresultaterne.

Patientdata slettes fra epoc efter turen er afsluttet og senest ifm. vagtskifte (jf. procedure for ZOLL). Der skal logges ind som admin for at slette patientdata. Se ”Vejledning til Siemens epoc NXS” for nærmere instruktion.

Kvalitative spørgsmål i forbindelse med samarbejde med Alles Lægehus besvares efter hver opgave i PPJ under fanen ”projekt”.

Referencer

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ), https://pri.rn.dk/Sider/28183.aspx

Præhospital – vejledning til paramedicinere til samarbejde med Alles Lægehus

Samarbejde mellem Alles Lægehus og paramedicinere

Præhospital - Vejledning til Siemens epoc NXS til præhospital blodprøvetagning