Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MDT- konference (multidisciplinær team) konference ØNH

 

Formål

At drøfte færdigudredte hoved-halscancerpatienter mhp. på beslutning om enten behandling eller i visse tilfælde yderligere udredning. Behandlingsbeslutningen fra en MDT- konference hviler på bred ekspertise, da beslutningsdygtige speciallæger fra relevante specialer er til stede. Herved sikres bedre patientforløb og samt styrkelse af det tværfaglige samarbejde.

 

Målgruppe – modtagelse

Nye hoved-halscancerpatienter, samt patienter hvor man ved kontrol i DH-ambulatoriet har påvist eller har begrundet mistanke restsygdom (der skal foreligge relevant billeddiagnostik samt evt. cytologi/histologi). Desuden patienter med påvist recidiv af hoved-halscancer.

Alle patienter der tilmeldes til konferencen skal være konfereret med speciallæge. Hvordan patienterne kontaktes og informeres om beslutning taget på MDT-konferencen vil være individuel, men det tilstræbes at patienten møder i H-amb. samme dag eller dagen efter MDT-konference. Ved patienter henvist fra DH-amb. er det onkologisk afdeling der informerer patienten om det videre forløb.

 

Beskrivelse

 

Hyppighed

3 gange ugentlig: mandag – onsdag – fredag kl. 8.30 – 9.00.

 

Hvor

Konferencelokalet på øre-næse-hals-afdelingen. (Det er muligt at deltage via TEAMS)

Deltager

 • • Speciallæger fra radiologisk, nuklearmedicinsk, onkologisk og øre-næse-halsafdelingen.

 • • Forløbskoordinatorer fra onkologisk afdeling og øre-næse-halsafdelingen.

 • • Ambulatoriesygeplejerske fra samme dags H-ambulatorie.

 

Patologisk afdeling har ikke mulighed for at deltage i øjeblikket 3 x ugentlig. Der er etableret mulighed for telekonference.

Kæbekirurgisk afdeling og evt. plastikkirurgisk afdelingen kan indkaldes ved behov.

Herudover tilstræbes, at yngre læger fra alle afdelingerne deltager i konferencen.

Det tilstræbes at den/de læger der har været involveret i udredningen deltager.

 

Tilmelding til MDT

Det er lægeligt ansvar at der foretages tilmelding til MDT via forløbskoordinator på ØNH. Tlf: 65757 inkluderende oplæg til MDT.

Forløbskoordinator sørger for, at radiologisk afdeling er orienteret om hvilke patienter, der er tilmeldt MDT incl. oplæg således relevant billeddiagnostik kan fremvises. Skriftligt svar på udført billeddiagnostik skal så vidt det er muligt foreligge ved konferencen.

Det er vigtigt for alle læger, der opstarter et pakkeforløb at være opmærksom på, der allerede ved første kontakt indhentes så mange oplysninger ved anamnese og objektiv undersøgelse, at grundlaget for et godt oplæg til MDT er til stede. Desuden er det vigtigt at være mest muligt pro-aktiv ved start og undervejs i udredningen, således at patienten undgår unødig ventetid.

Desuden er det vigtigt at fremhæve at MDT ikke erstatter hoved-halskræft patienternes forløbsprogrammer (”Jo`s folder”) men er et ekstra supplement.

 

Oplæg

Alle patienter som tilmeldes MDT skal have et oplæg.

Det ideelle oplæg indeholder

 • • Dato for henvisning til pakkeforløb + dato for opstart (1. møde i H-amb) i pakkeforløb samt hvem der henviser og kort anamnese

 • • Diagnose (i visse tilfælde af tentativ karakter) og TNM-stadie

 • • Patologisvar (cytologi og histologi)

 • • Relevante scanninger og dato, samt konklusion på denne/disse.

 • • Tidl. behandling f.eks. strålebehandling eller operation

 • • Evt. komorbiditet

 • • Evt. performancestatus* (se appendix)

 • • Oplysning om henvisning til kæbekir. er foretaget (hvis relevant)

 • • Problemstilling (incl. evenuelt behandlingsforslag)

 • • Behov for lægedeltagelse fra andre afdelinger i konferencen.

 

Det ideelle tidspunkt for at lave oplægget til MDT vil i de fleste tilfælde være i forbindelse med biopsitagning (GA eller LA) idet man her fastlægger:

 • • Tidspunkt for MDT

 • • Tidspunkt for svar i H-amb (overbringning af biopsisvar,billeddiagnostik, MDT-beslutning, indhentning af informeret samtykke etc)

 

Oplægget må i en række tilfælde basere sig på en eller flere antagelse (f.eks. ”under forudsætning af at biopsien viser planocellulært carcinom må tilstanden klassificeres som T2N0M0 cancer hypopharyngis og i så tilfælde er der indikation for strålebehandling. Kæbekirurgisk vurdering og evt. sanering foretages d… og patienten skal komme i H-amb d……”)

I tilfælde af manglende oplæg kan/vil forløbskoordinatoren bede relevant læge (enten lægen som har set patienten eller læge fra hoved-halssøjlen) lave et passende oplæg til MDT.

 

I en række tilfælde vil det ved MDT-konference ikke være muligt at træffe en endelig behandlingsbeslutning.

Eksempler: Utilstrækkeligt patologisvar, patologisvar eller billeddiagnostik er ikke klar, mistanke om synkroncancer, mistanke om fjernmetastasering, comorbiditet som kræver yderligere optimering eller stabilisering etc.

I disse situationer kan der blive behov for yderligere udredning. Dette skal diskuteres med patienten som typisk kommer på dagen eller dagen efter MDT-konference. Eventuelt kan ny tilmelding til MDT-konference være nødvendig førend behandlingsbeslutning kan træffes.

 

Frister - efter indhentet informeret samtykke til behandling

Servicemål i nationale pakkeforløbsbeskrivelser for Hoved-Halskræft er 5 hverdage til operation og 8 hverdage til kemo-og stråleterapi.

Absolutte krav (§§88, stk.6 og 89, stk.5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005) er 2 uger til operation og 4 uger til kemo-og stråleterapi. I sundhedsloven er der tale om kalenderdage.

Hvis afd. H-Aalborg Sygehus ikke kan overholde i fristerne fastsat i sundhedsloven skal afd. H kontakte de øvrige øre-næse-halskirurgiske universitetsafdelinger mhp. behandling indenfor tidsfristen.

Hvis det ikke er muligt og patienten ikke kan acceptere den overskridelse af fristen der måtte være tale om førend behandling på afd. H – Aalborg sygehus skal afdelingsledelsen orienteres mhp. sygehusledelsens assistance til at finde enten et privat tilbud eller tilbud i udlandet

 

Appendix

· Performance status 0 Fuldt aktiv som før man blev syg.

· Performance status 1 Kan ikke udføre tungt fysisk arbejde, men alt andet.

· Performance status 2 Oppegående mere end halvdelen af dagen og selvhjulpen, men ude af stand til at udføre fysisk arbejde.

· Performance status 3 I seng eller siddende i stol mere end halvdelen af dagen, og brug for hjælp til at klare sig selv.

· Performance status 4 Bundet til seng eller stol og har brug for hjælp til alt.