Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Overlevering fra ambulance til Akutmodtagelse, Hjørring (projekt ”Den gode overlevering”)

 

 

Formål

Denne retningslinje beskriver proceduren for en struktureret og fokuseret overlevering af patienter fra ambulancetjenesten til akutmodtagelsen på Regionshopistal Nordjylland, Hjørring.

 

Retningslinjen er en del af projekt; Den Gode overlevering fra ambulance til Akutmodtagelse.

 

Målgruppe – modtagelse og anvendelsesområde

Ambulancepersonale

 

Anvendelsesområde: Ved overlevering af patienter til Akutmodtagelsen Hjørring, bortset fra patienter der indbringes med ambulance som Rødt kald, Traumekald, Børnekald (følger særlig procedure).

 

Arbejdsgang/procedure

 

Ved ankomst til Koordinerende sygeplejerske (KS)

 • • Det aftales med Koordinerede sygeplejerske (KS) om overlevering skal ske til KS eller til sygeplejerske ved hospitalsseng på stue/gangplads.

 • • Hvis overlevering skal ske ved seng/gangplads, anviser KS nr. på stue/gangplads, og ambulancepersonale møder sygeplejerske på anviste stue/gangplads.

 

Mundtlig fokuseret overlevering til Koordinerende sygeplejerske (KS)

Den mundtlige overlevering sker efter følgende skabelon/struktur:

 • • Kort opsummering af dele af forløbet, som har relevans for patientens nuværende situation.

 • • Kendte allergier, og daglig medicin med fokus på aktuelt symptombillede.

 • • ABCDE-gennemgang, med fokus på bekymringer og opmærksomhedspunkter.

 • • Beskrivelse af opstartet behandling og effekt heraf.

 • • Hvis der er taget stilling til fravalg af genoplivning af patienten ved hjertestop, informeres om dette.

 

I den mundtlige overlevering fokuseres på bekymrings- og opmærksomhedspunkter, som kræver personalets opmærksomhed relativt hurtigt. Klager eller gener, som har stået på i relativt lang tid, og som er uforandret kan undlades i den mundtlige overlevering, men skal fortsat beskrives i PPJ

 

Overlevering af patient til sygeplejerske på stue/gangplads følger samme principper som overlevering til KS, men ved overlevering til KS er der et skærpet behov for fokuseret overlevering pga. KS’s rolle i akutmodtagelsen (se afsnit om principper og begrundelse for fokuseret overlevering nedenfor).

 

Ambulancepersonale skal anmode om modtagende sygeplejerskes regions-ID (4-cifret kode), således at ambulancepersonale kan notere dette i PPJ, inden opgaven afsluttes i PPJ.

 

Aflevering af patient

Efter mundtlig overlevering til KS, fortæller KS, hvordan patienten ønskes afleveret:

 

 1. 1. Lejret godt i en seng med et stiklagen. Brug sengens funktion til god lejring. Ambulancetæppe skal fjernes og klokkesnoren skal være inden for patientens rækkevidde, og med besked om at ringe, hvis patient har brug for hjælp.

 

Eller

 

 1. 2. Lejret godt i seng med et stiklagen. Brug sengens funktion til god lejring. Ambulancetæppe skal fjernes og patient afleveres med en aftalt monitoreringspakke (se afsnit om monitoreringspakke nedenfor). Klokkesnor skal være inden for rækkevidde og med besked om at ringe, hvis patient har brug for hjælp.

 

Stiklagen findes i skab på gang i akutmodtagelsen og på de enkelte stuer i akutmodtagelsen.

 

Når patienten er overleveret, skal den præhospitale journalføring afsluttes snarest muligt i PPJ og trykkes ”Færdig”, således den bliver synlig for hospitalspersonale i NordEPJ.

 

Monitoreringspakke – vejledning i monitorering af patienten i akutmodtagelsen

Hvis det er aftalt med Koordinerende sygeplejerske (KS), at ambulancepersonalet skal opstarte monitorering af patienten i akutmodtagelsen, skal følgende fremgangsmåde benyttes:

 

 • • Påsæt saturationsmåler, BT-manchet samt 3-punkts afledning RR, LA og LL. Disse ting hænger under skærmen.

 

 • • Aktivér skærmen ved at trykke på ”Monitor”.

 

Billede 3

Billede 1

 

 • • BT-måling startes ved at trykke på ”NIBP-måling” nederst i venstre hjørne.

 

 • • Tryk herefter på ”Manuel” for at måle et enkelt BT.

 

Billede 5

 

Principper og begrundelse for fokuseret overlevering

 

Overleveringen skal basere sig på følgende:

 • • Det skal være patientsikkert.

 • • Det skal basere sig på det gode samarbejde.

 • • Det skal være en smartere arbejdsproces – må ikke tage mere tid præhospitalt eller kræve flere ressourcer i akutmodtagelsen.

 

Overlevering til Koordinerende sygeplejerske (KS) skal ske ud fra følgende grundforståelse:

Den Koordinerende sygeplejerskes hovedopgave er at holde et overblik over modtagelsen og de patienter, som ankommer. KS har dermed mange bolde i luften, og meget tværfaglig kommunikation om mange forskellige patienter. Dette giver det grundvilkår, at KS ikke kan forventes at huske mindre detaljer i patientoverleveringen, men har brug for en fokuseret overlevering.

 

Husk på følgende i overleveringen til sygeplejersken:

 • • I deler ønsket om det bedst mulige forløb for patienten, med patientsikkerheden i højsædet.

 • • Ingen af jer ønsker, at vigtig viden skal gå tabt i overleveringen til hospitalet, og I har begge et ansvar for at dette ikke sker. Hvis du føler, at vigtig information ikke blev modtaget, er det vigtigt, at du nævner det igen!

 • • Den Koordinerende sygeplejerske kan ikke huske mindre detaljer i sygehistorien og behandlingen, men har brug for nok viden til at sikre, den rigtige triage.

 • • Relevante detaljer skal fortsat beskrives i PPJ

 

Under overleveringen af sygehistorien skal du trække de store linjer op. Medmindre du mistænker, at patientens tilstand er en direkte konsekvens af et nyligt gennemgået sygdomsforløb, behøver du ikke overlevere en grundig kronologisk sygehistorie, f.eks:

Hvis patienten har haft forbigående lændesmerter gennem 2 måneder, og nu kommer med akut abdomen, behøver KS ikke at forholde sig til rygsmerter nu. Kommer han derimod med føleforstyrrelser i ballerne og er blevet inkontinent er det meget relevant.

 

Brug din uddannelse og erfaring og nævn det i overleveringen hvis:

 • • der er noget i anamnesen som bekymrer dig.

 • • der er noget i sygehistorien, eller i dine observationer, som du vurderer, hænger sammen med patientens nuværende situation.

 • • du har målt værdier, som er uden for normalen, eller som ikke er stabile.

 • • du er i tvivl om det har relevans. Vær ærlig overfor dig selv. Det er ok ikke at vide det hele.

 

Et eksempel

En 85årig herre hentes i privat bolig. Pårørende fortæller, at deres far for 3 måneder siden var indlagt 10 dage med lungebetændelse, og siden udskrivelsen, har han ikke været sig selv. Han har været mere træt, end han plejer, og har ikke ønsket at komme til aktiviteter på det nærliggende plejehjem, hvilket han ellers altid har nydt. Han har været ved EL flere gange, og har siden været indlagt på sygehuset 3 gange men bliver bare sendt hjem hver gang uden at blive taget alvorligt. Han plejede at få besøg af hj.pl. morgen og aften, men har den seneste måned fået 2 ekstra besøg, et om eftermiddagen og et om natten. Pt. har fået hoftealloplastik for et år siden.

Pt. får dagligt medicin for forhøjet BT, højt kolesterol, 75mg magnyl og gangiden, samt vitamintilskud. Ingen kendte allergier.

Hændelse:

Pårørende fortæller, at de i dag fandt pt. sovende i sin lænestol. Han var meget svær at vække og underlig konfus og kunne ikke rejse sig. De ringer 112, som sender ambulance OBS stroke. Pårørende oplyser, at han er markant anderledes end i går, hvor de så ham. Han er sidst set af Hj.plejen for ca. 6timer siden, som tilsyneladende ikke har haft grund til at ringe efter hjælp. De er ikke kontaktet.

Subjektivt:

Pt. klager over smerter i lænderyg og skuldre, som er værst om morgenen, men fortager sig, når han kommer i gang med kroppen. Føler sig meget træt.

Objektivt:

A: fri

B: Let påskønnet respiration med en regelmæssig frekvens på ca. 24, og en god dybde. Saturation på 94. Han hoster klart ekspektorat op nogle gange under transporten, og ved stetoskopi høres bilateralt luftskifte med højt siddende slim. Pt. synes han trækker vejret som han plejer.

C: Varm, tør og lidt bleg. Fyldig uregelmæssig radialispuls omkring 110 og kap.resp på 2. Første Blodtryksmåling er 134/75, men falder under transport til 102/65, hvor det stabiliserer sig. 4-punkts-EKG viser en uregelmæssig atrieflimmer med en frekv. mellem 100-130

D: GCS 13-14 Somnolent og spørger flere gange om de samme spørgsmål. Oplyser selv CPR, alder og måned. Skal støttes til båren pga dårlig balance. BS på 6,3,

Grovneurologisk us: Der ses ingen facialisparese, føleforstyrelser eller hemipareser. Pt taler som han plejer, men med lidt latenstid. Føler sig svimmel. Pt. konfereres med strokevisitator, som visiterer til nærmeste sygehus.

E: Temp: på 38,3. Det bemærkes at pt. bor i et ældre hus, hvor der er dårlig plads til brug af hjælpemidler. Derudover er der en kraftig lugt af urin fra toilettet. Pårørende kommer på sygehuset om 2 timer og kan træffes på tlf: 12345678

Andet:

Under transporten er pt klinisk uforandret. Der opsættes isotonisk væske til langsomt indløb pga. mistanke om infektion og faldende BT. Der er indgivet ca. 400ml ved ank til sygehuset. Pt. falder i søvn under transport, men kan vækkes.

 

Ovenstående patient kan fokuseret overleveres med følgende besked:

Tidligere: Pt. er en herre på 85 år, som bor i eget hjem. Han har de seneste 3 mdr. haft faldende funktionsniveau, og har øget behov for hjælp i dagligdagen. Han er set af EL flere gange og har 3 indlæggelser med samme problematik. Ingen kendte allergier.

Hændelse: Pt. kommer i dag, da pårørende oplever et stort funktionsfald siden i går. De ringer 112, og vi sendes obs stroke.

Subjektivt: Føler sig svimmel.

Objektivt:

A: IA

B: Sufficient, men let påskønnet. Let produktiv hoste.

C: Afli med en frekv. omkring 110. Bt er under transport faldet fra 134/75 stabiliseret sig på 102/65. Der er opsat væske.

D: Ved tale er der lidt latenstid, hvilket er uvant. Ellers ingen neurologiske fund. Konfereret med trombolysevagten, som visiterer til RHN.

E: Temperatur på 38,3C, I hjemmet registreres en kraftig lugt af urin.

 

Vi har indgivet 400ml isotonisk saltvand, og BT er stabilt. Han er klinisk uforandret over de sidste 30min. Pårørende kommer om 2 timer og kan træffes på tlf: 12345678