Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse til mindre operationer i lokal bedøvelse

 

Beskrivelse

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk til stede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden. 

 

 

Kerneydelser 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Henvisning / Visitation 

Henvisende læge 

ØNH sekr. 

Forløbskoordinator 

Koordinering 

 

Henvisende læge 

ØNH sekr 

Forløbskoordinator 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

Patienter opfordres altid til at have pårørende med. Dette for at patienten kan inddrage sine pårørende i de vigtige informationer og beslutninger. Patienten/pårørende har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og have udfyldt oplysningsskema inden undersøgelsen.  

Patient/pårørende 

Henvisende læge 

ØNH sekr. 

 

Patientinformation 

Indkaldelse til forundersøgelse.   

Patientrettigheder, Dine helbredsoplysninger, Kørsel til og fra sygehuset. (PDF)  

Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B1 (Hvis der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage).   

Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B2 (Behandling over 30 dage).  

Oplysningsskema til patienten  

Patienter i pakkeforløb får oplysningsskema af sekretær ved ankomst eller udleveret af egen otolog. 

ØNH sekr. 

Henvisende læge 

 

 

 

Første kontakt (forundersøgelse i ØNH-amb)

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret. 

 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Modtagelse / dokumentation 

 

 • • Patient scanner sit sundhedskort på ankomststander 

 • • Sygeplejersken klargør ambulatoriestuen 

 • • Personalet orienterer sig i EPJ Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet 

 • • Patienten kaldes ind fra venteværelset med fulde navn og modtages på den pågældende ambulatorie stue.   

 • • Identifikation af patient i form af fulde navn og cpr nr. ved læge og sygeplejerske Identifikation af somatiske patienter.  

Patient 

Amb. spl.  

Læge 

Forløbskoordinator 

Observation 

 

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet 

Gennemgang af udfyldte skema fra patient 

Ajourføring og registrering i forhold til oplysningsskema i EPJ  

 • • Skal der tages specielle hensyn for at undersøgelsen kan gennemføres? 

Patientens samarbejdsevner til undersøgelsen, vil patient fx kunne deltage i fiberskopi og ultralydsscanning? 

Læge 

Amb. spl. 

 

Vurdering  

 

Diagnostiske undersøgelser 

 

 • Lægen udfylder elektronisk metalskema  

 • • Evt. bestille CT-scanning – eller PET/CT-scanning 

 • • Vurdering af operation / kontrolforløb eller om patienten kan afsluttes 

 • • Sygeplejersken assisterer lægen / støtter patient og pårørende  

Sygepleje til patienter i ØNH Ambulatoriet  

 • • Lægen vurderer ud fra gældende standarder, om der er indikation for operation og om patienten er kandidat til operation i lokal bedøvelse. 

 • •  

Hvis der er indikation for operation: 

Læge 

Amb. spl. 

Forløbskoordinator 

Koordinering 

 

 • • Indenfor hvilken tidsramme skal patienten opereres?  

 • • Hvem kan være operatør 

 • • Operationstype, sideangivelse, knivtid, evt. rasering 

 • • Specielle hensyn 

 • • Læge eller sygeplejerske på stuen kontakter sekretær for at finde en operationstid til patienten.  

 • • Sygeplejersken koordinerer og bestiller i samråd med lægen evt. blodprøver/EKG. Samt lægger tid ind til blodprøvetagning. 

 • • Patienten informeres om at indgrebet foregår i lokalbedøvelse som dagkirurgisk indgreb. 

Efter patienten har forladt stuen:  

 

Læge 

Amb. spl. 

Forløbskoordinator 

Sekr.   

 

 

 

Behandling og pleje 

 

Udlevering af skriftligt materiale:   

 • • Fjernelse af fedtknude i lokal bedøvelse (øre,næse,hals.rn) 

 • • MR-skanning 

 • • CT-skanning   

 • • PET- og CT-skanning af kroppen   

 • • Sygeplejersken gennemgår skriftligt materiale med patienten og sikrer sig, at patienten har forstået informationen. Samt at operationen er i lokal bedøvelse. Desuden informeres patienten om efterfølgende tilsendte brev med operationstidspunkt i e-boks og klokkeslæt sendes per sms hverdagen før operationen. 

 • • Evt. mål til TED-strømper på baggrund af BMI, komorbiditet etc.  

 • • Evt. information omkring blodprøver og pausering af blodfortyndende medicin / koordinering af evt. bridging.  

 • • Sygeplejersken udfører screeninger efter gældende standarder.  

Læge  

Amb. spl. 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

Læge fremlægger udrednings- og behandlingsmuligheder, samt evt. om konsekvenser ved fravalg af behandling. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt patientens egen. Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland  

Læge 

Amb. spl. 

Patient og pårørende 

 

Behandling/undersøgelse (OP-dag, indlæggelse)

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi. 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

  

OP dagen:  

Sygeplejerske i opvågningen orienterer sig i EPJ mhp. evt. koordinering af TED-strømper, indikation for rasering, samt. evt. koordinering af blodprøver.  

  

Modtagelse og præoperativ klargøring:  

 • • Patientidentifikation i henhold til retningslinje: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland  

 • • Klargøring af patienten til operation i lokal bedøvelse. 

 • • Patienten har evt. præmedicin (evt. beroligende) ordineret af ØNH-lægen i EPJ. Sygeplejersken i opvågningen giver præ-medicin og kvitterer i EPJ. 

 • • Inden operationen taler patienten og eventuel de pårørende (oftest på operationsgangen) med den læge, som skal foretage operationen. (se bilag: Plan for præoperativ samtale)  

 

Opv. spl.    

Kirurg  

 

Behandling, pleje og   

rehabilitering 

 

Klargøring af operationsstue:  

 • • Operationsstuen klargøres efter: Klargøring og rengøring af operationsstue  

 • • De 2 operationssygeplejersker på stuen aftaler indbyrdes, hvem der er steril og usteril. For steril og usteril sygeplejerskes opgaver henvises der til De Nationale Kompetencekort for operationssygeplejersker. 

 • • Operationssygeplejersken henter patienten i opvågningen. 

 • • Sikker kirurgi udføres: Sikker kirurgi 

 • • Patienten lejres og afdækkes jævnfør instruks (se bilag).    

Operation:  

 • • Lægen anlægger lokalbedøvelse og udfører operationen iht. til gældende standarder. Postoperativ plan og efterforløb vil være beskrevet i slutningen af operationsnotat. 

Afsending af prøver:   

 

Modtagelse af patient i Opvågningen efter operation:  

 

Rengøring 

OP. Spl. 

OP-team  

Anæstesi 

Kirurg  

OPV-spl. 

Koordinering 

 

 • • Opvågningssygeplejersken registrerer alle relevante steder i EPJ, når patienten er klar til operation 

 • • Operationsteamet aftaler med operatør, hvornår han/hun skal have præ-samtale med patient/pårørende. Derefter kan patienten komme på operationsstuen.   

 • • Efter endt operation flyttes patienten til opvågningen og observeres efter gældende retningslinjer efter lokal operation. Patienten kan gå hjem fra opvågningen når han/hun er klar til det. 

 

  

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere på operationsdagen 

Operatør har præ-operativ samtale med patient og evt. pårørende, hvor det sikres, at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan. politik for inddragelse af patienter og pårørende...  

OP-team 

OP-koordinator  

Kirurg 

 

                               

Udskrivelse/Afslutning

                            Ydelser når patienten overgår til andet regi. 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Koordinering / dokumentation 

 

 

 

 

 

 

Opvågningssygeplejerske 

Læge 

Diagnostiske undersøgelser 

 

Vurdering af cicatricen samt tegn på hæmatom.  

Læge 

Forebyggelse 

 • • Kosmetisk forebyggelse af nydannet hud/ar 

 • • Forebyggelse af muskelspændinger i nakke/skulder      

OP-spl 

Opvågningssygeplejerske 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering 

 

 

 

Histologisvar i ØNH-ambulatoriet ca. 3-6 uger efter operation ved elektive forløb. Korrekt håndtering af prøvesvar i afdeling ØNH (rn.dk) 

 

Der kan evt gives besked om benigne histologisvar via e-boks. Hvis dette er tilfældet, aftales dette med patienten efter operationen. 

 

Ved pakkeforløb: ca. 5 -10 hverdage 

OBS Dette kan variere i perioder pga. forsinkelse i Patologisk Speciale: Forløbskoordinatorerne er ajour med dette. 

 

ØNH-sekr. 

Patologisk institut 

Forløbskoordinator 

Læge 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

 

 • • Anbefalet aktivitetsniveau, evt. suturfjernelse og forventet sygemelding. 

 • • Patient og pårørende informeres om, hvilke symptomer, de skal være opmærksomme på i de første par uger. 

De skal informeres om at kontakte ØNH-specialet ved tegn på: 

 • Infektion 

 • Hævelser, der giver lufthunger 

 • Blødninger fra cikatrice 

 • Smerter, der ikke kan dæmpes med planlagte smertebehandling

 

Der dokumenteres i EPJ, hvad der er sagt og aftalt, hvis der har været telefonkontakt med patient  

Opvågningssygeplejerske 

OP-spl 

Læge 

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi. 

 

Kerneydelse 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

 

Generelt ved kontrol /svar: 

Sekretærer forbereder journal og sikrer sig at relevante dokumenter er klar, fx histologisvar.  

Hvis histologisvaret er malignt gennemgås patienten på MDT konference. Multidisciplinære Teamkonferencer (MDT) på kræftområdet 

 • • Læge og sygeplejerske orienterer sig i EPJ samt bilagsmappen.  

 • • Sygeplejersken klargør ambulatoriestuen.  

 • • På ambulatoriestuen identificeres patienten i form af fulde navn og cpr.nr. ved læge og sygeplejerske Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland  

 • • Hvis der gives svar på histologien via e-boks er dette aftalt med patienten på operationsdagen. 

ØNH-sekr. 

Forløbskoordinator 

Læge  

AMB-spl 

Behandling, pleje og rehabilitering 

 

 • • Læge giver histologisvar 

 • • Operationssted / cikatrice tilses 

 • • Der laves kvalitetssikring ved at spørge ind til patientens oplevelse af forløbet 

 • • Patient og pårørende informeres om den lagte behandlingsplan og postoperative forholdsregler 

Forløbskoordinator 

Læge  

AMB-spl 

Forebyggelse 

 

Der informeres om at beskytte cikatrice mod sol i op til 1 år efter operationen 

Amb. spl. 

Læge 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

Afslutningsvis gennemgås informationerne med patient og pårørende, for at følge op 

på evt. spørgsmål, således sikres, at patient/pårørende har forstået de givne informationer.  

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland 

Læge 

Amb. spl. 

Afslutning 

Patient afsluttes i de fleste tilfælde i vores regi. 

Læge 

 

Målgruppe

Patienter til indgreb udført i LOKAL bedøvelse

 • • Fjernelse af lipom i hoved/hals regionen 

 • • Fjernelse af aterom i hoved/hals regionen 

 • • Fjernelse af præaurikulær fistel 

 • • Andre mindre kirurgiske indgreb i hoved/hals regionen 

 

Referencer