Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse Zenkers divertikel + oesophagoskopi

 

 

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk til stede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 • • Henvisning fra egen læge, egen otolog eller anden sygehusafdeling.

Henvisende læge

ØNH sekr.

Koordinering

 

Henvisende læge

ØNH sekr

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

Patienter opfordres altid til at have pårørende med. Dette for at patienten kan inddrage sine pårørende i de vigtige informationer og beslutninger. Patienten/pårørende har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og have udfyldt oplysningsskema inden undersøgelsen.

Patient/pårørende

Henvisende læge

ØNH sekr.

 

Patientinformation

Indkaldelse til forundersøgelse.  

 • • Husk når du skal til forundersøgelse  

 • • Patientrettigheder, Dine helbredsoplysninger, Kørsel til og fra sygehuset. (PDF) 

 • • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B1 (Hvis der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage).  

 • • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B2 (Behandling over 30 dage). 

 • • Oplysningsskema til patienten 

ØNH sekr.

Henvisende læge

 

 

 

Første kontakt (forundersøgelse i ØNH-amb)

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 • • Patient scanner sit sundhedskort på ankomststander

 • • Sygeplejersken klargør ambulatoriestuen

 • • Personalet orienterer sig i EPJ Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

 • • Patienten kaldes ind fra venteværelset med fulde navn og modtages på den pågældende ambulatorie stue.  

 • • Identifikation af patient i form af fulde navn og cpr nr. ved læge og sygeplejerske Identifikation af somatiske patienter. 

Patient

Amb. spl.

Læge

 

Observation

 

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

Gennemgang af udfyldte skema fra patient

Ajourføring og registrering i forhold til oplysningsskema i EPJ 

 • • Skal der tages specielle hensyn for at undersøgelsen kan gennemføres?

 • • Patientens samarbejdsevner til undersøgelsen, vil patient fx kunne deltage i fiberskopi?

Læge

Amb. spl.

 

Vurdering

 

Diagnostiske undersøgelser

 

 • • Objektiv ØNH undersøgelse Journalvejledning for læger - ØNH-afdelingen

 • • Evt. bestille røntgen af oesophagus med kontrast

 • • Lægen vurderer indikation for operation / kontrolforløb eller om patienten kan afsluttes

 • • Sygeplejersken assisterer lægen / støtter patient og pårørende 

Sygepleje til patienter i ØNH Ambulatoriet 

Hvis der er indikation for operation:

Læge

Amb. spl.

 

Koordinering

 

 • • Indenfor hvilken tidsramme skal patienten opereres? 

 • • Hvem kan være operatør?

 • • Operationstype, knivtid

 • • Specielle hensyn

 • • Læge eller sygeplejerske på stuen kontakter sekretær for at finde en operationstid til patienten. 

 • • Sygeplejersken koordinerer og bestiller i samråd med lægen evt. blodprøver/EKG. Samt lægger tid ind til blodprøvetagning.

Efter patienten har forladt stuen: 

Læge

Amb. spl.

Sekr.

Anæstesi

 

 

Behandling og pleje

 

Udlevering af skriftligt materiale:  

 • • Operation for udposning på spiserøret Øre, næse, hals (rn.dk)

 • • Sygeplejersken gennemgår skriftligt materiale med patienten og sikrer sig, at patienten har forstået informationen. Desuden informeres patienten om efterfølgende tilsendte brev med operationstidspunkt i e-boks og klokkeslæt sendes per sms, hverdagen før operationen.

 • • Evt. mål til TED-strømper på baggrund af BMI, komorbiditet etc. 

 • • Evt. information omkring blodprøver og pausering af blodfortyndende medicin / koordinering af evt. bridging. 

 • • Sygeplejersken udfører screeninger efter gældende standarder. 

 • • Patienten bookes til anæstesitilsyn i EPJ

Læge

Amb. spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Læge fremlægger udrednings- og behandlingsmuligheder, samt evt. om konsekvenser ved fravalg af behandling. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt patientens egen. Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling.

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland 

Læge

Amb. spl.

Patient og pårørende

 

Behandling/undersøgelse (OP-dag, indlæggelse)

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

OP dagen: 

Sygeplejerske i opvågningen /NHH orienterer sig i EPJ mhp. evt. koordinering af TED-strømper, samt. evt. koordinering af blodprøver. 

 

Plejeforløb i NHH

 

Modtagelse og præoperativ klargøring: 

 

NHH-spl 

Opv. spl.  

Narkoselæge  

Kirurg 

 

Behandling, pleje og  

rehabilitering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klargøring af operationsstue: 

 • • Operationsstuen klargøres efter: Klargøring og rengøring af operationsstue 

 • • De 2 operationssygeplejersker på stuen aftaler indbyrdes, hvem der er steril og usteril. For steril og usteril sygeplejerskes opgaver henvises der til De Nationale Kompetencekort for operationssygeplejersker.

 • • Patienten modtages på operationsgangen  

 • • Sikker kirurgi udføres: Sikker kirurgi 

 • • Patienten lejres jævnfør instruks.   

Anæstesi ved operation: 

Operation: 

 • • Lægen laver tandbeskytter og udfører operationen iht. til gældende standarder. Postoperativ plan og efterforløb vil være beskrevet i slutningen af operationsnotatet. Oesofagus (rn.dk)

 

Modtagelse af patient i Opvågningen efter operation: 

 

 

Rengøring

OP. Spl.

OP-team

Anæstesi

Kirurg

OPV-spl.

 

 

Koordinering

 

 • • Opvågningssygeplejersken / sygeplejersken i sengeafdelingen registrerer alle relevante steder i EPJ, når patienten er klar til operation

 • • Operationsteamet aftaler med operatør, hvornår han/hun skal have præ-samtale med patient/pårørende. Derefter kan patienten komme på operationsstuen.  

 • • Efter endt operation flyttes patienten til opvågningen

 • • Patient overgår til NHH efter opvågningsforløb

Forebyggelse

Under indlæggelse, skal der være fokus på:

 • • Tiltag rettet mod sufficient ernæring

 • • At forebygge obstipation, trombose og tryksår

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere på operationsdagen

Patient og evt. pårørende hilses på umiddelbart efter ankomst til operationsafdelingen – enten af stuens personale eller OP-koordinator. Operatør har præ-operativ samtale med patient og evt. pårørende, hvor det sikres, at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan. politik for inddragelse af patienter og pårørende... 

OP-team

OP-koordinator

Kirurg

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Plejeforløb i NHH

Patient udskrives som udgangspunkt til eget hjem på 1. postoperative dag efter stuegang

 

Patienten vurderes klar til udskrivelse når:

 • • Patienten er i habituel tilstand og patienten er alment veltilpas.

 • • Patienten spiser og drikker sufficient ift. den postoperative plan

 • • Patienten er afebril

 • • Patienten er smertedækket eller der forelægger en plan for smertebehandlingen.

 • • Patienten er informeret om behandlingsplan

 

Operation for udposning på spiserøret Øre, næse, hals (rn.dk)

NHH-spl.

Stuegangslæge

Diagnostiske undersøgelser

 

Vurdering af smerter i mediastinum, mellem skulderbladene. Subcutant emfysem på halsen. Temperaturforhøjelse

Læge

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

Klinisk kontrol ved operatør i ØNH-ambulatoriet ca. 3 mdr. efter operationen.

 

ØNH-sekr.

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 • • Anbefalet aktivitetsniveau og forventet sygemelding.

 • • Patient og pårørende informeres om, hvilke symptomer, de skal være opmærksomme på i de første par uger.

De skal informeres om at kontakte ØNH-specialet ved tegn på:

 • Infektion/temperaturforhøjelse

 • Hævelser i eller på halsen

 • Lufthunger

 • Blødninger fra munden.

 • Smerter, der ikke kan dæmpes med planlagte smertebehandling

Der dokumenteres i EPJ, hvad der er sagt og aftalt, hvis der har været telefonkontakt med patient 

NHH-spl

Stuegangslæge

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

ØNH-sekr.

Læge

AMB-spl

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 • • Læge spørger ind til, hvordan det går med at synke og spise.

 • • Der laves kvalitetssikring ved at spørge ind til patientens oplevelse af forløbet

Læge

AMB-spl

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Afslutningsvis gennemgås informationerne med patient og pårørende, for at følge op

på evt. spørgsmål, således sikres, at patient/pårørende har forstået de givne informationer.

 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Læge

Amb. spl.

Afslutning

Lægen vurderer, om patienten skal afsluttes, fortsætte i kontrolforløb eller re-opereres

Læge

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal have lavet:

 • • Stapling af Zenkers divertikel

 • • Dilatation af oesophagus

 

 

Referencer