Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse til bløddelsforløb

 

 

Beskrivelse

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk til stede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

Henvisende læge

ØNH sekr.

Forløbskoordinator

Koordinering

 

Henvisende læge

ØNH sekr

Forløbskoordinator

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

Patienter opfordres altid til at have pårørende med. Dette for at patienten kan inddrage sine pårørende i de vigtige informationer og beslutninger. Patienten/pårørende har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og have udfyldt oplysningsskema inden undersøgelsen.

Patient/pårørende

Henvisende læge

ØNH sekr.

 

Patientinformation

Indkaldelse til forundersøgelse.  

 • • Husk når du skal til forundersøgelse  

 • • Patientrettigheder, Dine helbredsoplysninger, Kørsel til og fra sygehuset. (PDF) 

 • • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B1 (Hvis der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage).  

 • • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B2 (Behandling over 30 dage). 

 • • Oplysningsskema til patienten 

 • • Patienter i pakkeforløb får oplysningsskema af sekretær ved ankomst eller udleveret af egen otolog.

ØNH sekr.

Henvisende læge

 

 

 

Første kontakt (forundersøgelse i ØNH-amb)

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 • • Patient scanner sit sundhedskort på ankomststander

 • • Sygeplejersken klargør ambulatoriestuen

 • • Personalet orienterer sig i EPJ Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

 • • Patienten kaldes ind fra venteværelset med fulde navn og modtages på den pågældende ambulatorie stue.  

 • • Identifikation af patient i form af fulde navn og cpr nr. ved læge og sygeplejerske Identifikation af somatiske patienter. 

Patient

Amb. spl.

Læge

Forløbskoordinator

Observation

 

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

Gennemgang af udfyldte skema fra patient

Ajourføring og registrering i forhold til oplysningsskema i EPJ 

 • • Skal der tages specielle hensyn for at undersøgelsen kan gennemføres?

 • • Patientens samarbejdsevner til undersøgelsen, vil patient fx kunne deltage i fiberskopi?

Læge

Amb. spl.

 

Vurdering

 

Diagnostiske undersøgelser

 

 • Lægen udfylder elektronisk metalskema 

 • • Evt. bestille CT-scanning – eller PET/CT-scanning

 • • Vurdering af operation / kontrolforløb eller om patienten kan afsluttes

 • • Sygeplejersken assisterer lægen / støtter patient og pårørende 

Sygepleje til patienter i ØNH Ambulatoriet 

 • • Lægen vurderer ud fra gældende standarder, om der er indikation for operation

Hvis der er indikation for operation:

Læge

Amb. spl.

Forløbskoordinator

Koordinering

 

 • • Indenfor hvilken tidsramme skal patienten opereres? 

 • • Hvem kan være operatør

 • • Operationstype, sideangivelse, knivtid, evt. rasering

 • • Specielle hensyn

 • • Læge eller sygeplejerske på stuen kontakter sekretær for at finde en operationstid til patienten. 

 • • Sygeplejersken koordinerer og bestiller i samråd med lægen evt. blodprøver/EKG. Samt lægger tid ind til blodprøvetagning.

Efter patienten har forladt stuen: 

Læge

Amb. spl.

Forløbskoordinator

Sekr.

Anæstesi

 

 

Behandling og pleje

 

Udlevering af skriftligt materiale:  

 • • Fjernelse af spytkirtlen Øre, næse, hals (rn.dk)

 • • Operation på ørespytkirtlen Øre, næse, hals (rn.dk)

 • • Fjernelse af cyste på siden af halsen Øre, næse, hals (rn.dk)

 • • Fjernelse af cyste eller fistel midt på halsen Øre, næse, hals (rn.dk)

 • • Fjernelse af lymfeknude på halsen med indlæggelse Øre, næse, hals (rn.dk)

 • • MR-skanning

 • • CT-skanning

 • • PET- og CT-skanning af kroppen

 • • Sygeplejersken gennemgår skriftligt materiale med patienten og sikrer sig, at patienten har forstået informationen. Desuden informeres patienten om efterfølgende tilsendte brev med operationstidspunkt i e-boks og klokkeslæt sendes per sms hverdagen før operationen.

 • • Evt. mål til TED-strømper på baggrund af BMI, komorbiditet etc. 

 • • Evt. information omkring blodprøver og pausering af blodfortyndende medicin / koordinering af evt. bridging. 

 • • Sygeplejersken udfører screeninger efter gældende standarder. 

 • • Patienten bookes til anæstesitilsyn i EPJ

Læge

Amb. spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Læge fremlægger udrednings- og behandlingsmuligheder, samt evt. om konsekvenser ved fravalg af behandling. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt patientens egen. Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling.

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland 

Læge

Amb. spl.

Patient og pårørende

 

Behandling/undersøgelse (OP-dag, indlæggelse)

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

OP dagen: 

Sygeplejerske i opvågningen /NHH orienterer sig i EPJ mhp. evt. koordinering af TED-strømper, indikation for rasering, samt. evt. koordinering af blodprøver. 

 

Plejeforløb i NHH

Modtagelse og præoperativ klargøring: 

 

NHH-spl 

Opv. spl.  

Narkoselæge  

Kirurg 

 

Behandling, pleje og  

rehabilitering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klargøring af operationsstue: 

 • • Operationsstuen klargøres efter: Klargøring og rengøring af operationsstue 

 • • De 2 operationssygeplejersker på stuen aftaler indbyrdes, hvem der er steril og usteril. For steril og usteril sygeplejerskes opgaver henvises der til De Nationale Kompetencekort for operationssygeplejersker.

 • • Patienten modtages på operationsgangen  

 • • Sikker kirurgi udføres: Sikker kirurgi 

 • • Patienten lejres og afdækkes jævnfør instruks (se bilag).   

Anæstesi ved operation: 

Operation: 

 • • Lægen udfører operationen iht. til gældende standarder. Postoperativ plan og efterforløb vil være beskrevet i slutningen af operationsnotatet.

Afsending af prøver:  

Opvågning: 

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet  

Observeres forskelligt ift. Hvilken operation der er foretaget:

ØNH-patienter der skal have fjernet en lymfeknude i et dagkirurgisk forløb.

ØNH, halscyste

ØNH, parotidektomi

 

Modtagelse af patient i Opvågningen efter operation: 

 

Rengøring

OP. Spl.

OP-team

Anæstesi

Kirurg

OPV-spl.

 

 

Koordinering

 

 • • Opvågningssygeplejersken / sygeplejersken på sengeafdelingen registrerer alle relevante steder i EPJ, når patienten er klar til operation

 • • Operationsteamet aftaler med operatør, hvornår han/hun skal have præ-samtale med patient/pårørende. Derefter kan patienten komme på operationsstuen.  

 • • Efter endt operation flyttes patienten til opvågningen

 • • Enkelte patienter, som har fået fjernet lymfeknude kan gå hjem efter endt opvågningsforløb ØNH-patienter der skal have fjernet en lymfeknude i et dagkirurgisk forløb.. Øvrige forløb overgår til sengeafdelingen efter endt opvågning.

Forebyggelse

Under indlæggelse, skal der være fokus på:

 • • Tiltag rettet mod sufficient ernæring

 • • At forebygge obstipation, trombose og tryksår

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere på operationsdagen

Patient og evt. pårørende hilses på umiddelbart efter ankomst til operationsafdelingen – enten af stuens personale eller OP-koordinator. Operatør har præ-operativ samtale med patient og evt. pårørende, hvor det sikres, at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan. politik for inddragelse af patienter og pårørende... 

OP-team

OP-koordinator

Kirurg

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Plejeforløb i NHH

Patient udskrives til eget hjem på 1. postoperative dag efter stuegang

 

Patienten vurderes klar til udskrivelse når:

 • • Patienten er i habituel tilstand og patienten er alment veltilpas.

 • • Patienten spiser og drikker sufficient

 • • Patienten er afebril

 • • Patienten er smertedækket eller der forelægger en plan for smertebehandlingen.

 • • Patienten er informeret om behandlingsplan

 • • Cikatricen/halsen er uden betydende ansamlinger eller tegn på infektion.

 

Fjernelse af spytkirtlen Øre, næse, hals (rn.dk)

Operation på ørespytkirtlen Øre, næse, hals (rn.dk)

Fjernelse af cyste på siden af halsen Øre, næse, hals (rn.dk)

Fjernelse af cyste eller fistel midt på halsen Øre, næse, hals (rn.dk)

Fjernelse af lymfeknude på halsen med indlæggelse Øre, næse, hals (rn.dk)

 

NHH-spl.

Stuegangslæge

Diagnostiske undersøgelser

 

Vurdering af relevante nervers funktion samt tegn på hæmatom

Læge

Forebyggelse

 • • Kosmetisk forebyggelse af nydannet hud/ar

 • • Forebyggelse af muskelspændinger i nakke/skulder

NHH-spl

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

Histologisvar i ØNH-ambulatoriet ca. 3-6 uger efter operation ved elektive forløb. Korrekt håndtering af prøvesvar i afdeling ØNH (rn.dk)

Ved pakkeforløb: ca. 5 -10 hverdage

OBS Dette kan variere i perioder pga. forsinkelse i Patologisk Speciale: Forløbskoordinatorerne er ajour med dette.

 

ØNH-sekr.

Patologisk institut

Forløbskoordinator

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 • • Anbefalet aktivitetsniveau og forventet sygemelding.

 • • Patient og pårørende informeres om, hvilke symptomer, de skal være opmærksomme på i de første par uger.

De skal informeres om at kontakte ØNH-specialet ved tegn på:

 • Infektion

 • Hævelser, der giver lufthunger

 • Blødninger fra cikatrice

 • Smerter, der ikke kan dæmpes med planlagte smertebehandling

Der dokumenteres i EPJ, hvad der er sagt og aftalt, hvis der har været telefonkontakt med patient 

NHH-spl

Stuegangslæge

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Generelt ved kontrol /svar:

Sekretærer forbereder journal og sikrer sig at relevante dokumenter er klar, fx histologisvar. 

Hvis histologisvaret er malignt gennemgås patienten på MDT konference. Multidisciplinære Teamkonferencer (MDT) på kræftområdet

ØNH-sekr.

Forløbskoordinator

Læge

AMB-spl

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 • • Læge giver histologisvar

 • • Operationssted / cikatrice tilses

 • • Der laves kvalitetssikring ved at spørge ind til patientens oplevelse af forløbet

 • • Patient og pårørende informeres om den lagte behandlingsplan og postoperative forholdsregler

Forløbskoordinator

Læge

AMB-spl

Forebyggelse

 

Der informeres om at beskytte cikatrice mod sol i op til 1 år efter operationen

Amb. spl.

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Afslutningsvis gennemgås informationerne med patient og pårørende, for at følge op

på evt. spørgsmål, således sikres, at patient/pårørende har forstået de givne informationer.

 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Læge

Amb. spl.

Afslutning

Patient afsluttes i de fleste tilfælde i vores regi.

Læge

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal opereres på bløddele i hoved-halsområdet

 • • Fjernelse af submandibularis 

 • • Fjernelse af parotis 

 • • Fjernelse af median halscyste eller fistel 

 • • Fjernelse af lateral halscyste 

 • • Fjernelse af lymfeknude

 

Referencer