Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejerske med specialfunktion i ambulatorium for Kvindesygdomme, RHN

Beskrivelse

 

Sygeplejerske med specialfunktion varetager funktioner med opgaveglidning fra det lægefaglige område.

 

Funktionerne varetages indenfor definerede gynækologiske undersøgelser og behandlinger.

 

Sygeplejerske med specialfunktion arbejder i henhold til funktionsbeskrivelsen for basissygeplejerske samt efter relevante PRI-instrukser.

Sygeplejerske med specialfunktion er opkvalificeret i at optage relevant anamnese og lave relevant dokumentation.

Hun har under sit arbejde altid mulighed for supervision og for at konferere med speciallæge.

Ved fund af ikke forventelige eller unormale forhold, da altid kontakt til speciallæge.

 

Sygeplejerske med specialfunktion varetager selvstændigt opgaver indenfor følgende områder:

 

Gynækologisk undersøgelse

Udføres i forbindelse med definerede gynækologiske undersøgelser og behandlinger.

I forbindelse hermed vurderes;

 • • Normalitet – ab normalitet

 • • Vulva, vagina, portio, fluor vaginalis

 • • Uterus’ størrelse, mobilitet og ømhed

 • • Smerter og udfyldninger

 

Ved den gynækologiske undersøgelse kan der efter vurdering og ønske;

 • • Podes fra cervix for klamydia, gonokokker og almindelige bakterier.

 • • Tages cervix cytologi.

 

Sygeplejersken følger op på svar på egne udførte prøver.

Ved positiv klamydia- og/eller gonokokinfektion, desuden ansvarlig for, at læge iværksætter relevant undersøgelse og behandling.

 

Transvaginal gynækologisk ultralydsskanning

Vurderer patientens gynækologiske anatomi – normalitet og anormalitet.

 

Anlægge lokalbedøvelse

Ved behov under de forskellige procedurer, anlægger lokalbedøvelse i cervix eller under huden.

 

Individuel vejledning og rådgivning om de forskellige præventationsmidler

Kondom, P-piller, P-plaster, P-ring, Minipiller, Implanon, P-sprøjte, Kobberspiral, Hormonspiral og sterilisation.

Herunder virkning, bivirkning, kontraindikationer samt daglig brug.

 

Oplægning/skiftning af spiral

 • • Informere om indgreb, virkning og komplikationer til hormon- og kobberspiral.

 • • Ved ULS og GU vurdere om det er muligt og hensigtsmæssigt at applicere spiral.

 • • Applicere spiral under steril procedure.

 • • Efter applikation af spiral, vaginal ultralydsscanne og vurdere om spiralen ligger korrekt.

 

Applicere/fjerne implanon implantat

 • • Informere om indgreb, virkning og komplikationer til Implanon implantat.

 • • Anlægge lokalbedøvelse i overarmen.

 • • Under steril procedure fjerne/applicere Implanon implantat.

 • • Vurdere om Implanonen ligger korrekt.

 

Terminsbestemmelse og abort

 • • Ved vaginal ultralydsskanning vurderer graviditeten med henblik på;

 • Beliggenhed og viabilitet.

 • Måle og udregne præcis gestationsalder.

 • • Informere om abortmetoder, procedure og komplikationer.

 • • Kontrollere at blanket A og evt. B er udfyldt.

 • • Kontrollere blodtype og iværksætte evt. Anti D behandling.

 • • Informere om anvendelse, virkning og bivirkning af medicin til abort.

 • • Informere om- og bestille HCG.

 • • Informere om evt. psykisk reaktion samt tilbud om abortsamtale.

 • • Vejlede og evt. iværksætte fremtidig prævention.

 • • Foretage forundersøgelse og operatørsamtale til narkose og indgreb ved kirurgisk abort.

 

Cervixcytologi, kolposkopi inkl. cervixbiopsi

 • • Udføre kolposkopi inkl. prøvetagninger, herunder;

 • Cervixcytologi/endocervixcytologi

 • Cervixbiopsi

 • • Informere om celleforandringer og HPV-infektion. Herunder stadieinddeling, behandling, HPV-vaccine samt forebyggelse.

 

Sygeplejersken følger op på svar på egen udførte prøver, og iværksætter videre behandlingsplan.

 

Vaginalblødning før gestationsuge 12.

Ved ultralydsskanning og gynækologisk undersøgelse;

 • • Vurdere graviditetens beliggenhed og viabilitet.

 • • Måle og udregne præcis gestationsalder, hvis muligt.

 • • Vurdere blødningsmængde.

 • • Vurdere hvor blødning kommer fra.

 • • Iværksætte måling af kvantitativ HCG

 • • Informere om evt. extrauterin graviditet.

 

 

Forundersøgelse til laparoskopisk sterilisation samt andre små indgreb i GA

 • • Optage relevant patientjournal.

 • • Ved vaginal ultralydsskanning, vurdere om ovarier og uterus anatomi er normal.

 • • Ved gynækologisk undersøgelse, vurdere om uterus er mobil.

 • • Informer om alternative præventionsmidler.

 • • Informere om procedure og komplikationer.

 • • Lave operatørsamtale.

 

 

 

Kompetencer, kvalifikationer og konsulentfunktion

 

Sygeplejerske med specialfunktion udvikler egne faglige og personlige kompetencer indenfor området

 • • Holde sig ajour med udviklingen indenfor området.

 • • Deltage i relevante kurser og uddannelsestilbud.

 • • Erfarings- og vidensudveksle med andre gynækologiske afdelinger.

 • • Lever i sit virke op til virksomhedsgrundlaget for Region Nordjylland og til de i afsnittets fastsatte mål, rammer og kvalitetskriterier.

 

 

Kvalifikationer

 • • Dansk autorisation som sygeplejerske.

 • • Minimum 2 års erfaring som klinisk sygeplejerske.

 • • Kompetencer opnået via teoretisk undervisning, sidemandsoplæring og supervision af speciallæge. Ved afslutning af oplæringsperioden er kvalifikationen godkendt af speciallæge.

 • • Fortsat udvikling af kvalifikationer og kvalitet understøttes af sparring med speciallæge ud fra cases og ultralydsbilleder.

 • • Teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemløsende og systematisk

 • • Besidder teknisk flair og anvender IT.

 • • Kan journalføre via MIRSK.

 • • Evner at rumopfatte og orientere sig i ultralydsbilledet.

 • • Bevidst om egne værdinormer og disses indflydelse på abortproblematikkens etiske dilemmaer.

 • • Formår at skabe, bevare og afslutte kontakt og samarbejdsrelationer til patienter og pårørende i korte undersøgelses- og plejeforløb.

 

 

Sygeplejersken varetager konsulentfunktion indenfor området i forhold til afsnittets øvrige personale

 • • Rådgive, vejlede og undervise i sygeplejen til abort og de øvrige opgaver der knytter sig til funktionen.

 • • Inspirator og igangsætter af initiativer indenfor området.

 • • Medansvarlig for udvikling af sygeplejen samt planlægning af sammenhængende undersøgelses- og behandlingsforløb indenfor abort.

 • • Medansvarlig for supervision/uddannelse af sygeplejestuderende, medicinstuderende samt yngre læger.

 • • Medansvarlig for udformning af relevante pleje- og lægeinstrukser samt patientinformationer.

 

Ansvar

Ledende overlæge samt chefsygeplejerske har det overordnet ansvar i forhold til at sikre sygeplejerskens kompetencer og kvalifikationer i varetagelsen af specialfunktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition af begreber

 

Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og læger ansat ved gynækologisk-/obstetrisk afdeling

Formål

At have en instruks der beskriver hvilke opgaver sygeplejerske med specialfunktion har indenfor definerede gynækologiske undersøgelser og behandlinger i ambulatorium for Kvindesygdomme, RHN

 

 

Problemstilling

 

Metode

 

Referencer

Lægelig bemyndigelse til sygeplejersker med specialfunktion i ambulatorium for Kvindesygdomme, RHN (rn.dk)