Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvar og kompetencer i forhold til lægemiddelhåndtering på Neuroenhed Nord Brønderslev

Ansvarsforhold

Lægen ordinerer medicin enten mundtligt eller skriftlig i journalen. Det er lægens ansvar at mundtlige ordinationer efterfølgende godkendes i medicinmodulet.

Lægen har ligeledes ansvaret for at godkende medicin i nuværende kontakt, lave medicingennemgang i forbindelse med indlæggelsen, ajourføre FMK ved udskrivelse og sikre der foreligger recepter på relevante lægemidler.

Sygeplejersker (Spl) og Social- og sundhedsassistenter (SSA) må ud fra ordination og/eller rammeordination, dispensere og administrere al medicin der forefindes i medicinrummet på Neuroenhed Nord når oplært hertil.

SSA må ud fra ordination og/eller rammeordination, dispensere og administrere de lægemidler som de ud fra individuelle kompetencer og aftaler er oplærte i at administrere. Det påhviler den enkelte SSA at forholde sig til egne kompetencer og aftaler, og sikre sig hjælp fra kollega med rette kompetencer i de tilfælde hvor ordinationen er udenfor pågældende SSA´s kompetenceområde.

 

Før lægemidler administreres skal Spl/SSA sikre sig at patientens kliniske situation ikke har ændret sig, således at en evt. indgift bør undlades eller ændres efter aftale med læge.

Mundtlige ordinationer

Spl. må modtage alle former for ordinationer.

SSA må modtage og udføre mundtlige ordinationer såfremt det drejer sig om et lægemiddel SSA har kompetence til at administrere.

Ved mundtlige ordinationer har lægen, og den der modtager ordinationen, begge pligt til at sikre sig at ordinationen er rigtigt forstået.

Den Spl/Ssa der modtager den mundtlige ordination skal;

  • evt. ordinerer lægemidlet i medicinmodulet og efterfølgende

  • kvittere for ophældning samt administrationen heraf.

  • lave note i medicinmodulet, indeholdende ordinerendes læge initialer samt om at lægemidlet er en mundtlig ordination.

Lægen har ansvaret for at journalføre ordinationen. Hvis Spl/Ssa har oprettet ordinationen skal lægen godkende ordinationen i medicinmodulet indenfor 24 timer efter.

 

Rammeordinationer

Følgende dokument beskriver de rammeordinationer der er gældende for Spl/SSA på Neuroenhed Nord. Rammeordinationer for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter Neuroenhed Nord

Dokumentet indeholder oplysninger om de lægemidler som må administreres uden foregående lægelig ordination. Spl/SSA har ansvaret for at overholde egne kompetencer og holde sig inden for rammen i forhold til præparat, dosis, indikation og forsigtigheds-/opmærksomhedspunkter.

Ved mindste tvivl skal Spl/SSA konferere med læge.

 

Delegation til sygeplejestuderende samt Social-og Sundhedsassistent elever

Sygeplejestuderende på 6. semester må efter oplæring og under ansvar fra en Spl/Vejleder dispensere samt administrere oralt, intravenøs samt subcutan medicin. Den ansvarlige sygeplejerske skal kontrasignere med den 4 cifrede kode i medicinmodulet.

 

Social- og Sundhedsassistent elever kan blive oplært i subcutane injektioner. Og kan i nogle tilfælde blive oplært i at dispensere og administrere gængse lægemidler under ansvar fra SSA/Spl/vejleder. Den ansvarlige Spl/SSA skal kontrasignere med den 4 cifrede kode i medicinmodulet.

 

Studerende og elever må ikke selvstændigt dispensere og administrere medicin ud fra de gældende rammeordinationer.

Kompetencer/Oplæring

Alle nyansatte vil i deres oplæringsforløb på Neuroenhed Nord Brønderslev blive;

  • oplært i brugen af medicinmodul i NordEPJ

  • introduceret og oplært i arbejdsgange på Neuroenhed Nord Brønderslev i forhold til medicindispensering og administration

  • oplært i korrekt injektionsteknik

  • introduceret til gældende rammeordinationer og under vejledning fra kollega blive oplært i at bruge/håndtere rammeordinationerne i forhold til specifikke patientsituationer.

Sikker medicindispensering og - administration

Den der dispenserer lægemidlerne, er ansvarlig for at dispenseringen er i overensstemmelse med ordinationen og for at medicinbærger/doseringsæske er mærket med korrekt tid, navn og cpr - nummer. Dispensering omfatter ophældning af tabletter, optræk af injektionsvæsker og blanding af lægemidler.

Den der administrerer lægemidlerne, er ansvarlig for at udlevere medicinen, samt sikre at patienten indtager medicinen eller for selv at give lægemidlet til patienten. Forud for udlevering, injektion eller ophængning af iv medicin skal patienten altid identificeres af den sundhedsfaglige person.

Hvis en anden person end den, der har dispenseret, administrerer lægemidlerne, kontrolleres det at de dispenserede lægemidler stemmer overens med ordinationerne i medicinmodulet og/eller FMK.

Hvis medicinen i medicinmodulet ikke er godkendt i nuværende kontakt, vil der komme en advarsel når man forsøger at dispensere eller administrere lægemidlet. Er medicinen godkendt på anden kontakt indenfor indeværende eller foregående døgn (24 timer) må medicinen dispenseres og administreres. Medicinen skal godkendes på først kommende stuegang.

Denne vejledning kan med fordel anvendes Sikker medicindispensering- og administration (rn.dk)

 

Definition af begreber

Dispensering: Ophældning/optrækning af medicin.

Administration:Udlevering og indtagelse af medicin

Rammeordination: Delegeret ret til at iværksætte standardbehandling med forudbestemte udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevet sygdomme eller symptomer.

Målgruppe

Al personale ansat i Neuroenhed Nord Brønderslev.

Formål

Sikre at al personale har den nødvendige viden om ansvarsfordeling i forhold til håndtering af lægemidler.

Referencer

Lægemiddelhåndteringsvejledningen (retsinformation.dk)

Medicinering - Lægemiddelordination (rn.dk)

Medicinering – Lægemiddeldispensering (rn.dk)

Medicinering - lægemiddeladministration (rn.dk)

Medicinering - Medicingennemgang (rn.dk)

Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (rn.dk)

Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin (rn.dk)

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler\n(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) (retsinformation.dk)

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser (rn.dk)