Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omvisitation af kirurgiske patienter indlagt på AMA-A til andre specialer

Formål

Sikre at patienter får korrekt stamafdeling til videre behandling.

 

I AMA-A vil der undertiden være indlagt patienter i kirurgisk afd A, som man fra kirurgisk side ønsker omvisiteret til et andet speciale på grund af ikke-kirurgisk sygdom. En del af disse patienter vil være ”AHA-patienter” (=Akut højrisiko abdominalkirurgiske patienter). Forløbene for disse patienter er accelererede mhp at mindske dødeligheden for patientgruppen. Indbygget i AHA-forløbet er, at disse patienter umiddelbart efter CT-scanning flyttes til AMA-A inden beskrivelse foreligger. På AMA-A viser det sig efterfølgende, at del af patienterne i virkeligheden fejler andre ikke-kirurgiske problemstillinger og der er derfor behov for omvisitation.

 

Da AMA-A er et af akutafdelingens sengeafsnit, er patienterne registreret til AMA-A omfattet af den visitationsret, der er placeret hos akutlægerne og åbner mulighed for omvistation af patienter til et alternativt speciale uden tilsyn.

Forudsætninger

Forud for stillingtagen til omvisitation, skal der foreligge (indskrevet) behandlingplan i NordEPJ [Behandlingsplaner i Akutmodtagelsen (rn.dk)]. Det skal af behandlingsplanen fremgå:

  • Hvad patienten mistænkes at fejle

  • Argumentation for, at det ikke drejer sig om en kirurgisk problemstilling

Der skal desuden foreligge en aktuel TOKS på patienten.

 

I de tilfælde akutlægen ud fra ovenstående er enig i behov for omvisitation, tager akutlægen samtidigt stilling til, hvilket speciale patienten mest relevant tilknyttes.

 

  • Ved problemstillinger entydigt relateret et speciale tilknyttes patienten det relevante speciale

  • Ved intern medicinske problemstillinger tilknyttes patienten specialet med bedst fysisk plads

  • Vurderes det, at der hos den enkelte patient lægefagligt findes en ligeværdig eller bedre behandlingsmulighed i et andet speciale, afgør tilgængeligheden af sengepladser (eller graden af overbelægning) i hvilket speciale det videre indlæggelsesforløb varetages – altså patienten kan visiteres til ikke-medicinske specialer, således pågældende speciale overtager patientforløbet.

Praktisk

Ved behov for omvisitation til andet speciale tager kirurgisk BV kontakt til vagthavende akutlæge på kode 150. Kontakten kan foregå alle dage i tidsrummet kl 08-18.

Akutlægen træffer iht ovenstående beslutning om patienten

  • Kan omvisiteres

  • Træffer beslutning om, hvilket speciale patienten skal tilknyttes efter omvisitationen

  • Kirurgisk BV kontakter derefter specialets BV og orienterer denne om patienten. Det påhviler efterfølgende modtagende speciales BV at orientere egen FV og plejegruppe.

  • I de tilfælde patienten pga intern medicinsk problemstilling potentielt kan tilknyttes flere medicinske specialer sker til tilknytning til specialet med bedst fysisk plads via Kapacitetskoordinator (kontaktes på tlf 56130).

Andre omvisitationer

Overflytning eller tilknytning til andet speciale med baggrund i patienten er kirurgisk færdigbehandlet, sker via tilsyn fra det relevante speciale.