Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeaftale for samarbejde vedr. udvalgte højt specialiserede funktioner

 

Beskrivelse1

Aftalen gælder for følgende højtspecialiserede funktioner under intern medicin: Hæmatologi1

Klinisk retningslinie for patientbehandling2

Samarbejdende specialer til varetagelse af funktionerne2

Det lægelige samarbejde mellem de 2 afdelinger2

Samarbejde om kvalitetssikring og –udvikling, herunder indrapportering til de kliniske databaser3

Uddannelse/udvikling af personale3

Kapacitets- og aktivitetsniveau for de samarbejdende afdelinger3

Vagtberedskab3

Samarbejde omkring forskning og udvikling indenfor de pågældende funktioner3

Samarbejde omkring uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse3

Opfølgning på samarbejdet4

Andre relevante samarbejdsområder4

 

Beskrivelse

Rammeaftalen er indgået mellem

 • • Hæmatologisk Afd., Aalborg Sygehus og

 • • Hæmatologisk Afd., Århus Sygehus

begge Århus Universitetshospital med et befolkningsunderlag på 1,8 mio. indbyggere.

 

Aftalen gælder for følgende højtspecialiserede funktioner under intern medicin: Hæmatologi

 1. 1. Akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) hos yngre voksne
  ”Dele af patientforløbet for en given patient vil kunne varetages efter konkret aftale med sygehus med højtspecialiseret funktion”.

 2. 2. Svær aplastisk anæmi (SAA) med indikation for allogen knoglemarvstransplantation og/eller svær immunsuppressiv behandling
  ”Dele af patientforløbet for en given patient vil kunne varetages efter konkret aftale med sygehus med højtspecialiseret funktion”.

 3. 3. Medfødte svære penier og hæmoglobinopatier (HP)
  ”Dog kan dele af behandlingen, fx transfusion og jernkelerende behandling varetages efter konkret aftale med sygehus og højtspecialiseret funktion”.

 

 

Der indgås konkrete aftaler vedr. hver patient, disse journaliseres

Akut lymfoblastær leukæmi hos yngre voksne (< 45 år)

Svær aplastisk anæmi

Medfødte svære penier og hæmoglobinopatier

Diagnostik

Aalborg eller Århus

Aalborg eller Århus

Aalborg eller Århus

Behandling med cytostatika eller immunsuppression med ATG

Århus

Århus

Århus

Behandling af komplikationer til cytostatisk behandling/immunsuppression

Aalborg eller Århus

Aalborg eller Århus

Aalborg eller Århus

Kontrol efter behandling og anden kontrol

Delte forløb

Delte forløb

Delte forløb

Understøttende behandling, vækstfaktorer, transfusioner, jernkelerende behandling

Aalborg eller Århus

Aalborg eller Århus

Aalborg eller Århus

 

 

Der vil blive taget hensyn til patientens ønsker, herunder betydning af transportafstand og –tid samt tilknytning til afdeling/personale.

Primær diagnostik foregår i begge afdelinger ud fra fælles retningslinier.

Klinisk retningslinie for patientbehandling

Der er allerede etableret retningslinier, herunder detaljerede behandlingsskemaer for behandling af ALL, SAA og HP. Der er adgang til elektroniske opdaterede politikker, retningslinier og instrukser på de 2 sygehuse. Begge afdelinger deltager med speciallæger i de 4 landsdækkende hæmatologiske DMCG’er, hvor nationale retningslinier fastlægges.

Samarbejdende specialer til varetagelse af funktionerne

Begge afdelinger opfylder kravene i specialevejledningen vedr. samarbejde med andre specialer for at kunne varetage hovedfunktioner og regionsfunktioner. Her skal specielt fremhæves samarbejdet indenfor laboratoriediagnostik ved både primær diagnostik og opfølgning på behandling af de maligne hæmatologiske sygdomme. Der er hæmatologiske speciallaboratorier, som er en del af de hæmatologiske afdelinger på begge sygehuse (Hæmatologisk Forskningslaboratorium, Aalborg Sygehus og Cancer Cytogenetisk Laboratorium og Immunhæmatologisk Laboratorium, Århus Sygehus, alle med mulighed for analyser i weekends). Der foregår en samordning af analyseudbuddet.

Mht. de i punkt 1-3 nævnte højtspecialiserede funktioner er der yderligere krav om samarbejde med anæstesiologi og intensiv niveau 3 med kompetence til hyperakut modtagelse af immunkompromitterede patienter. Begge sygehuse lever op til dette krav.

Det lægelige samarbejde mellem de 2 afdelinger

Gennem de sidste 5 år har der eksisteret et tæt samarbejde mellem de hæmatologiske afdelinger i Region Midtjylland og Region Nordjylland i regi af de fælles hæmatologiske specialeråd for de 2 regioner.

Specielt har samarbejdet mellem de 2 højtspecialiserede afdelinger i hhv. Århus og Aalborg været meget tæt. Dette samarbejde har bl.a. resulteret i, at diagnostik og behandling på de 2 afdelinger følger de samme principper. De 2 afdelinger har eks. Fælles behandlingsskemaer for kemoterapi og immunterapi (over 150 fælles ”kurskemaer”).

Afdelingerne har desuden et samarbejde vedr. deltagelse i nationale og internationale behandlingsprotokoller.

Samarbejdet kunne videreudvikles gennem etablering af fælles telemedicinske konferencer.

Samarbejde om kvalitetssikring og –udvikling, herunder indrapportering til de kliniske databaser

Begge afdelinger rapporterer til den fælles hæmatologiske database omfattende sygdomsgrupperne akut leukæmi, myelomatose, lymfom, CLL og kronisk myeloide sygdomme.

For de sygdomme, hvor der ikke forefindes nationale kliniske databaser, forpligter de 2 afdelinger sig til at foretage kvalitetssikring i form af audits på patientforløb i forbindelse med fælles møder for de speciallæger, som har det faglige ansvar for disse patientgrupper på de 2 afdelinger.

Kvalitetsudviklingen på området bidrager de 2 afdelinger i høj grad også til gennem ansatte speciallægers engagement i faglige nationale sammenslutninger som eksempelvis DMCG-erne.

Uddannelse/udvikling af personale

De 2 afdelinger har fælles hoveduddannelsesforløb. Der er tradition for, at erhvervelse af overlægekompetence foregår på ”den anden afdeling”.

Kapacitets- og aktivitetsniveau for de samarbejdende afdelinger

Begge afdelinger er beliggende på store sygehuse, hvorfor der er tilstrækkelig kapacitet og aktivitetsniveau til varetagelse af ovenstående højtspecialiserede funktioner eller dele heraf.

Vagtberedskab

På begge afdelinger er der døgndækket tilstedeværelsesvagt (forvagt), ligesom der er bagvagtsfunktion (tilstedeværelse/tilkald), således at det er muligt at få assistance fra speciallæge i intern medicin: Hæmatologi indenfor kort tid.

Samarbejde omkring forskning og udvikling indenfor de pågældende funktioner

I regi af Århus Universitetshospital, som begge afdelinger hører ind under, pågår der allerede et tæt samarbejde.

Der er tilknyttet et klinisk professorat til hver af afdelingerne i hhv. Aalborg og Århus. De 2 professorer og de 2 ledende overlæger mødes ca. 4 gange årligt for at lægge strategi og koordinere samarbejdet om forskning og udvikling.

Begge afdelinger deltager aktivt i nationale og internationale behandlingsprotokoller, begge har været med til at initiere etablering af biobank mhp. forskning, ligesom de 2 afdelinger indbyrdes sender prøver til hinanden mhp. at støtte hinandens forsknings- og udviklingsprojekter.

Samarbejde omkring uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse

I regi af Uddannelsesregion Nord, herunder fælles hoveduddannelsesforløb og fælles postgraduat klinisk lektor, har der gennem flere år været et samarbejde om hoveduddannelsesforløbene i intern medicin: Hæmatologi.

Flere af speciallægerne fra hhv. Århus og Aalborg har været 1 år på den anden afdeling mhp. supplerende uddannelse til overlæge (tidligere § 14).

De uddannelsesansvarlige overlæger på de 2 afdelinger har desuden et tæt samarbejde omkring udarbejdelsen af uddannelsesplaner m.v.

Årligt afholdes et fælles uddannelsesmøde for speciallægerne i Region Midt- og Nordjylland – skiftevis i Århus og Aalborg.

 

Opfølgning på samarbejdet

Som hidtil vil der blive afholdt et årligt fællesmøde for alle speciallæger, ligesom der afholdes 4 årlige heldagsmøder med de 2 professorer og de 2 ledende overlæger.

Som et nyt tiltag, og som en konsekvens af den formaliserede rammeaftale mellem de 2 afdelinger, vil der årligt blive afholdt møder for de fagligt ansvarlige speciallæger på de 2 afdelinger mhp. at sikre kvaliteten i diagnostik, behandling og kontrol af de i punkt 1-3 nævnte funktioner.

 

Andre relevante samarbejdsområder

Gennem flere år har der i regi af ”Det Fælles Hæmatologiske Specialeråd for Region Midt- og Nordjylland” været foretaget fælles varslinger af ny diagnostik og ny medicin.

De 2 afdelinger er fælles om udarbejdelsen af rapporterne, der danner grundlag for de tilbagevendende specialegennemgange ved Århus Universitetshospital.

 

 

03.05.2010

 

 

Tove NielssonAnne Thomassen
Cheflæge
Cheflæge
Aalborg Sygehus
Århus Sygehus

 

 

Anne BukhJørgen Schøler Kristensen
Ledende overlæge
Ledende overlæge
Hæmatologisk
AfdelingHæmatologisk Afdeling
Aalborg Sygehus
Århus Sygehus