Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Absentering, efterlysning og tvangstilbageførsel

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre effektiv opfølgning på indlagte patienters bortgang fra psykiatrisk sygehus.

 

Definition af begreber

Absentering: Ved absentering forstås, at en indlagt patient forlader psykiatrisk sygehus uden forudgående aftale med eller accept fra sygehusets personale. Som specifikation af bortgang anvendes følgende definitioner:

Rømning: omhandler situationer, hvor patienten populært sagt er ”hoppet over muren”, og dermed er brudt ud fra lukket afdeling/ indhegnet udeareal. (Udelukkende retspsykiatriske afsnit og intensive afsnit, for øvrige afsnit hvor patienten forlader afdelingen avendes betegnelsen absentering eller bortgang).

Undvigelse: omfatter situationer, hvor patienten er stukket af fra ledsagende personale. Undvigelsen kan finde sted på og uden for de psykiatriske hospitalsmatrikler. (Hovedsageligt retspsykiatriske og intensive afsnit).

Udeblivelse: omhandler situationer, hvor patienten ikke vender tilbage som aftalt i forbindelse med uledsaget færden på hospitalsområdet eller i forbindelse med uledsaget udgang. Der er altså tale om, at patienten ikke lever op til en udvist tillid.

 

Beskrivelse

Når en indlagt patient uvarslet forlader psykiatrisk sygehus skal vagthavende orienteres, og der skal umiddelbart foretages en afklaring af grundlaget for patientens indlæggelse (frivillig, frihedsberøvet eller retslig). Dette er afgørende for de videre handle muligheder:

 • • Hvis patienten ikke er frihedsberøvet kan han/hun ikke tvangstilbageføres af politiet iht. psykiatriloven § 10 a. Såfremt man finder, at patienten er sindssyg og udgør en fare for sig selv eller andre, bør man underrette politiet, så en læge uden for sygehuset kan vurdere om patienten skal tvangsindlægges.

 • • Hvis patienten er frihedsberøvet, kan han/hun tvangstilbageføres af politiet iht. psykiatriloven § 10 a. Det er en betingelse for tilbageførsel, at der ikke er givet tilladelse til udgang med mere end tre overnatninger.

 • • Hvis patienten er retslig patient (varetægtsfængslet - afsoner placeret i surrogat -mentalobservand indlagt i henhold til retskendelse eller en person dømt til anbringelse i psykiatrisk hospital), skal lægen sikre, at politiet underrettes umiddelbart.
  Hvis patienten har dom til behandling skal lægen sikre, at bistandsværge og kriminalforsorg underrettes, og det skal vurderes, om politiet skal underrettes med henblik på tilbageførsel af patienten.

Begæring til politiet om tvangstilbageførsel af en patient skal ske så hurtigt som muligt, efter man er blevet klar over, at patienten ikke spontant vender tilbage til sygehuset. For enkelte patienter, der forventes at vende tilbage frivilligt, kan man vente med at kontakte politiet til næste dag.

En patient vil kunne tilbageføres ved politiets hjælp indtil 1 uge efter at udeblivelsen er konstateret, det vil sige uden tvangsindlæggelsesprocedurer, jf. Psykiatriloven § 10 a.

Ved ønske om tvangstilbageførsel af en patient kontakter personalet på afsnittet bagvagten med henblik på godkendelse af efterlysning. Såfremt bagvagten godkender efterlysningen, kan bagvagten uddelegere udførelsen deraf til autoriseret sundhedspersonale.

 

Vedrørende patienter i sengeafsnittene i Aalborg, Brønderslev og Frederikshavn rettes telefonisk henvendelse til Politigården i Aalborg (telefon: 96 30 14 48). Mellem kl. 08.00 - 16.00 anmodes om at tale med civilpolitiet i Eftersøgningsafdelingen. Mellem kl. 16.00 - 08.00 anmodes om kontakt til vagthavende i ordenspolitiet.

Vedrørende patienter i sengeafsnit N8 i Thisted rettes kontakt til lokalstationen i Thisted (telefon 96 14 14 48).

 

Politiet orienteres så grundigt som muligt om patienten. Denne orientering kan omfatte:

 • • Fornavn og efternavn

 • • Cpr.nr.

 • • Tid for absentering

 • • Sted for absentering

 • • Omstændigheder ved absentering

 • • Bopæl

 • • Signalement

  • • Højde

  • • Bygning

  • • Hårfarve

  • • Øjenfarve

  • • Særlige synlige kendetegn (gangart, ar, tatoveringer, deformiteter, hudfarve, racepræg mv.)

  • • Påklædning

 • • Lægelige bestemmelser om hvorvidt patienten er:

  • • tvangstilbageholdt

  • • frivilligt indlagt

  • • arrestant/observand

  • • dømt til anbringelse

  • • dømt til behandling

  • • i stand til at klare sig selv

  • • farlig (for sig selv eller andre)

 • • Anmelders navn

 

Ansvarlig læge ringer – eller en af denne udpeget sundhedsfaglig medarbejder - og med baggrund i ovenstående oplysninger afgør politiet, hvilket niveau der eftersøges på:

 • • Niveau 1: Efterlysning, men ikke egentlig efterlyst i de centrale systemer.

 • • Niveau 2: Efterlysning sker på politiets interne radiosystemer.

 • • Niveau 3: Som niveau 2 med den tilføjelse, at der anmodes om, at efterlysningen udvides til at omfatte brug af medier/aviser. Efterlysning i radio og presse må kun ske i samråd med nærmeste pårørende og en overlæge.

Lægen tager stilling til, evt. efter konference, om pårørende, egen læge, distriktspsykiatrien eller andre skal informeres.

 

Hvis den absenterede patient af egen drift vender tilbage til Psykiatrien, skal politiet underrettes med henblik på aflysning af efterlysning.

 

Bortgang under udgang (undvigelser)

Ledsaget udgang af frihedsberøvet patient på sygehusets område (matrikel):

Hvis en patient i forlængelse af ledsaget udgang ikke vil følge med tilbage på afsnittet skal personalet i overensstemmelse med mindste middels princip først forsøge at motivere patienten til at gå med tilbage til afsnittet. Hvis patienten ikke verbalt kan formås til at følge med tilbage til afsnittet, skal personalet ud fra en konkret vurdering af den pågældende patient og situation, forsøge at hindre patienten i at undvige, herunder ved at tilkalde hjælp fra flere personaler og om muligt føre patienten tilbage til afsnittet.

Hvis det ikke er muligt at hindre patienten i at undvige, skal det ledsagende personale hurtigst muligt orientere den behandlingsansvarlige/vagthavende læge med henblik på hurtig kontakt til politiet. Personale, der ledsager patienter under udgang, bør medbringe en mobiltelefon, af hensyn til muligheden for hurtig orientering af afsnit/læge.

 

Ledsaget udgang af frihedsberøvet patient udenfor sygehusets område (matrikel):

Psykiatrilovens regler gælder for patienter indlagt på en psykiatrisk afdeling. Justitsministeriet har i forbindelse med en forespørgsel om transport til retten og patientklagenævn vurderet, at psykiatriens personales adgang til lovlig magtanvendelse ikke er begrænset til at gælde indenfor hospitalets geografiske område, men at adgangen til anvendelse af psykiatrilovens regler om tvang må være funktionsbestemt.

Som følge af denne vurdering er det således ikke udelukket for ledsagende personale under udgang udenfor sygehusets område at føre en patient tilbage til sengeafsnittet ved anvendelse af psykiatrilovens bestemmelser. Tilsvarende vil straffelovens regler om nødret kunne hjemle fastholdelse eller tilbageførsel af patienten.

Den konkrete vurdering af den pågældende patient og situation må imidlertid forventes ved udgang uden for sygehusets område som hovedregel at medføre, at såfremt det ikke lykkes at motivere patienten til at returnere til afsnittet, vil det ikke være muligt for en enkelt ledsagende personale, at føre patienten tilbage til afsnittet. Det ledsagende personale må i stedet hurtigst muligt orientere den behandlingsansvarlige læge med henblik på hurtig kontakt til politiet. Eventuelt kan personalet følge efter den undvigende patient, således at politiet umiddelbart kan oplyses om patientens opholdssted med henblik på politiets tilbageførsel af patienten efter psykiatrilovens § 10 a.

Som anført ovenfor bør personale, der ledsager patienter under udgang, medbringe en mobiltelefon, af hensyn til muligheden for hurtig orientering af afsnit/overlæge.

Forud for imødekommelse af ledsaget udgang for en frihedsberøvet patient, bør disse forhold være overvejet og det ledsagende personale informeret herom.

 

Orientering af ledelsen

Absentering samt tiltag dokumenteres grundigt i patientjournalen.

Ledende overlæge, klinikledelsen og psykiatridirektøren skal hurtigst muligt orienteres om rømninger samt undvigelser for retspsykiatriske patienter og patienter fra lukkede afsnit. Ved andre former for absentering skal der foretages en vurdering af om der skal ske en orientering.

 

Orientering ved dagtid på hverdage:

 • • Afsnittet orienterer straks ledende overlæge og klinikchef eller viceklinikchef telefonisk. Mobiltelefonnummer kan oplyses af Informationen på tlf. 43000 (97 64 30 00 ved opkald fra mobiltelefon)

 • • Ledende overlæge og klinikchef eller viceklinikchef orienterer efterfølgende psykiatridirektøren

 • • Kan der ikke opnås kontakt til ledende overlæge, klinikchef eller viceklinikchef, orienterer afsnittet psykiatridirektøren telefonisk. Mobiltelefonnummer kan oplyses af Informationen på tlf. 43000 (97 64 30 00 ved opkald fra mobiltelefon)

 

Orientering ved øvrige tidspunkter:

 • • Psykiatridirektøren orienteres straks telefonisk uanset tidspunkt. Mobiltelefonnummer kan oplyses af Informationen på tlf. 43000 (97 64 30 00 ved opkald fra mobiltelefon).
  Ledende
  overlæge og klinikledelsen orienteres efterfølgende via mail

 

Rømninger og undvigelser skal altid indberettes som utilsigtede hændelser i Dansk patientsikkerheds Database. Ved andre former for absentering foretages en vurdering af om der har været en utilsigtet hændelse i forbindelse med absenteringen. Indberetning af utilsigtede hændelser er beskrevet i retningslinje for Patientsikkerhedsarbejdet i Psykiatrien

 

Dokumentation

 

Alle former for absentering skal registreres i PAS via orlovsregistreringen. Afdelingen skal tage kontakt til Informationen med oplysninger om typen af absentering samt dato og tidspunkt, for at få foretaget denne registrering. Der skal også gives besked til Informationen, når patienten er retur på afdelingen eller skal udskrives som følge af absenteringen. Nødvendig registrering i forbindelse med orlov fremgår af PRI-dokumentet Melding om indlæggelse, udskrivelser, orlov og flytninger til Informationen.

 

Opsummering af dokumentationskrav ved absenteringer:

Absenteringstype

Journal

PAS (registrering af orlov)

Dansk patientsikkerheds-database

Psykiatridirektøren underrettes staks

Rømning

x

x

x

x

Undvigelse

x

x

x

x

Udeblivelse

x

x

Efter vurdering om det har medført en utilsigtet hændelse

 

Absentering som ikke er omfattet af ovenstående

x

x

Efter vurdering om det har medført en utilsigtet hændelse

 

 

Særligt for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien

Hvis et barn eller en ung patient absenterer, orienteres afsnittets læge og det sagsansvarlige teammedlem. Sammen med plejepersonalet og sagsansvarlige teammedlem vurderer lægen, om man kan afvente at se, om patienten selv kommer tilbage.

Patientens forældre orienteres, så snart det er konstateret, at barnet har forladt afsnittet.

Hvis lægen er i tvivl, eller hvis der er grund til bekymring i øvrigt – og i alle tilfælde hvis et barn eller en ung har været borte i mere end 30 minutter – orienteres en overlæge. Så vidt muligt afsnittets egen overlæge (direkte eller pr. telefon). Hvis denne ikke træffes orienteres en af afdelingens øvrige overlæger.

Udenfor dagsarbejdstiden kontaktes bagvagten, som kontakter børne- og ungdomspsykiatrisk læge. Herefter tages om nødvendigt kontakt til politiet.

Klinikchefen og Afsnitsledende sygeplejerske skal informeres på et hensigtsmæssigt tidspunkt i forløbet.

 

Referencer

Psykiatriloven

Politiets arbejdsinstruks for tvangsindlagte eller tvangstilbageholdte, som ønskes tilbage på Psykiatrisk Hospital (Politigården i Aalborg den 23. september 2002)

Psykiatriloven (Instrukser om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien)

Vagtinstruks Aalborg Psykiatriske Sygehus

Vagtinstruks Brønderslev Psykiatriske Sygehus