Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Absentering, efterlysning og tvangstilbageførsel

Beskrivelse

Når det konstateres, at en patient har absenteret sig

Når en indlagt patient absenterer sig, skal vagthavende orienteres, og der skal umiddelbart foretages en afklaring af grundlaget for patientens indlæggelse (frivillig, frihedsberøvet eller retslig). Dette er afgørende for de videre handlemuligheder:

 

Patienten er ikke frihedsberøvet:

Hvis patienten ikke er frihedsberøvet, kan patienten ikke tvangstilbageføres af politiet iht. psykiatrilovens § 10 a. Vurderes patienten at være sindssyg eller i en ligestillet tilstand og til fare for sig selv eller andre, underrettes politiet med henblik på tvangsindlæggelse.

Vurderes patienten sindssyg og med behandlingsbehov, men uden at farekriteriet er opfyldt, kan der alternativt tages kontakt til patientens egen læge med henblik på, at denne vurderer patientens indlæggelsesbehov.

 

Patienten er frihedsberøvet:

Hvis patienten er frihedsberøvet, kan overlægen træffe beslutning om, at patienten skal tvangstilbageføres af politiet iht. til psykiatrilovens § 10 a. Det er en betingelse for tilbageførsel, at der ikke er givet tilladelse til udgang med mere end tre overnatninger. En patient kan tilbageføres af politiet ind til 1 uge efter absenteringen er konstateret. Se psykiatrilovsinstruks og procedurebeskrivelse til instruksen.

Er patienten ikke tilbage på sengeafsnittet indenfor 7 døgn efter udeblivelsen, ophører frihedsberøvelsen, og patienten udskrives.

Trods ophør af indlæggelse skal overlægen tage stilling til relevant opfølgning ud fra vurdering af patientens fortsatte behov for behandling, herunder evt. tvangsindlæggelse. Overlægen bør desuden vurdere behov for kontakt til politi for fortsat efterlysning og/eller kontakt (evt. telefonisk) til egen læge i forbindelse med rød epikrisemarkering.

 

Retslige patienter:

 • • Hvis patienten er varetægtsfængslet, afsoner placeret i surrogat, mentalobservand indlagt i henhold til retskendelse eller dømt til anbringelse i psykiatrisk hospital, skal lægen sikre, at politiet underrettes umiddelbart med henblik på tilbageførsel i henhold til kendelse/dom.

 • • Hvis patienten har dom til behandling, skal lægen sikre, at kriminalforsorg og bistandsværge underrettes snarest muligt/førstkommende hverdag, og det skal vurderes, om politiet skal underrettes med henblik på tilbageførsel af patienten.

Vedr. inddragelse af Kriminalforsorgen henvises til PRI instruks om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom og vejledning om samme.

 

Politiet kontaktes

Begæring til politiet om tvangstilbageførsel af en patient skal ske så hurtigt som muligt, efter man er blevet klar over, at patienten ikke vender tilbage til sygehuset. For enkelte patienter, der forventes at vende tilbage frivilligt, kan man efter en konkret vurdering vente med at kontakte politiet. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der opnås telefonisk kontakt til patienten, hvor det lykkes at få en valid aftale om, at patienten vender tilbage.

Ved ønske om tvangstilbageførsel af frihedsberøvet patient eller tilbageførsel af retslig patient kontakter personalet på afsnittet behandlingsansvarlig overlæge i dagtid ellers bagvagten, der herefter kontakter politiet og orienterer om den bortgåedes tilstand og baggrunden for ønsket om tilbageførsel.

 

Vedrørende patienter i sengeafsnittene i Aalborg, Brønderslev og Frederikshavn rettes telefonisk henvendelse til Politigården i Aalborg på telefon 114 hele døgnet. Opkaldet vil blive besvaret i Politiets Servicecenter. Oplys ved henvendelsen, hvor I ringer fra, og at det drejer sig om en patient, som skal eftersøges, og bed derefter om at tale med vagtcentralen.

 

 

Vagtcentralen orienteres så grundigt som muligt om patienten. Denne orientering kan omfatte:

 • • Fornavn og efternavn

 • • Cpr.nr.

 • • Tid for absentering

 • • Sted for absentering

 • • Omstændigheder ved absentering

 • • Bopæl

 • • Signalement

  • • Højde

  • • Bygning

  • • Hårfarve

  • • Øjenfarve

  • • Særlige synlige kendetegn (gangart, ar, tatoveringer, deformiteter, hudfarve, racepræg mv.)

  • • Påklædning

 • • Lægelige oplysninger om hvorvidt patienten er:

  • • tvangstilbageholdt

  • • frivilligt indlagt

  • • arrestant/observand

  • • dømt til anbringelse

  • • dømt til behandling

  • • i stand til at klare sig selv

  • • farlig

  • • selvmordstruet

 • • Anmelders navn

 

Vagtcentralen vil ud fra ovenstående og i samråd med behandlingsansvarlig læge/bagvagten foretage en efterlysning på et af følgende tre niveauer:

 • • Niveau 1: Efterlysning ved intern orientering og på interne radiosystemer.

 • • Niveau 2: Niveau 1 + Opdatering med efterlysning i de centrale systemer (landsdækkende).

 • • Niveau 3: Niveau 2 + med den tilføjelse, at der anmodes om, at efterlysningen udvides til at omfatte brug af medier/aviser. Efterlysning i radio og presse må kun ske i samråd med nærmeste pårørende og en overlæge.

 

Når en patient er efterlyst, vil det normalt være relevant med løbende, evt. daglig kontakt til politiet for status og opfølgning.

Hvis den absenterede patient af egen drift vender tilbage til Psykiatrien, skal politiet straks underrettes med henblik på aflysning af eftersøgning/efterlysning.

 

Vurdering af orientering til pårørende og andre

Lægen tager stilling til, om pårørende, egen læge, distriktspsykiatrien eller andre skal informeres. Overvejelse og beslutning herom samt eventuelle orienteringer føres til journal.

 

Særligt vedr. absentering under ledsaget udgang (undvigelser)

Personale, der ledsager patienter under udgang, bør af hensyn til muligheden for hurtig tilkald af hjælp og orientering af afsnit/læge medbringe en mobiltelefon.

 

Ledsaget udgang af frihedsberøvet patient på sygehusets område (matrikel):

Hvis en patient i forlængelse af ledsaget udgang ikke vil følge med tilbage på afsnittet, skal personalet i overensstemmelse med mindste middels princip først forsøge at motivere patienten til at gå med tilbage til afsnittet. Hvis patienten ikke verbalt kan formås til at følge med tilbage til afsnittet, skal personalet ud fra en konkret vurdering af den pågældende patient og situation, forsøge at hindre patienten i at undvige, herunder ved at tilkalde hjælp fra flere personaler og om muligt føre patienten tilbage til afsnittet, forudsat at det kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis det ikke er muligt at hindre patienten i at undvige, skal det ledsagende personale hurtigst muligt orientere den behandlingsansvarlige/vagthavende læge med henblik på mulighed for hurtig kontakt til politiet.

 

Ledsaget udgang af frihedsberøvet patient udenfor sygehusets område (matrikel):

Psykiatrilovens regler gælder for patienter indlagt på en psykiatrisk afdeling, og kun når patienten befinder sig på sygehusets område (matrikel). Hvis patienten er kommet uden for sygehusets område, og det ikke lykkes at motivere patienten til at returnere til afsnittet, vil det ikke være muligt for det ledsagende personale at føre patienten tilbage til afsnittet. Det ledsagende personale må i stedet hurtigst muligt orientere den behandlingsansvarlige læge/vagthavende læge med henblik på mulighed for hurtig kontakt til politiet. Eventuelt kan personalet følge efter den undvigende patient, så politiet umiddelbart kan oplyses om patientens opholdssted med henblik på politiets tilbageførsel af patienten efter psykiatrilovens § 10 a.

Der kan opstå situationer, hvor personalet undtagelsesvist og med hjemmel i straffelovens regler om nødret, kan fastholde en patient uden for sygehusets område. Det kan fx være tilfældet ved en suicidaltruet patient, som er ved at gøre skade på sig selv. I sådanne akutte situationer skal personalet ikke undlade at handle, men der må samtidig foretages konkret vurdering af sikkerhedsmæssig forsvarlig indgriben.

 

Orientering af ledelsen

Ledende overlæge samt klinikledelsen skal hurtigst muligt orienteres om rømninger og undvigelser for retspsykiatriske patienter og patienter fra lukkede afsnit, herunder fra de særlige pladser. Ved andre former for absentering vurderer behandlingsansvarlig læge/afsnitsledende sygeplejerske/vagthavende udenfor almindelig arbejdstid, om der skal ske en orientering.

 

 • • Afsnittet orienterer straks ledende overlæge og klinikchef eller viceklinikchef telefonisk og/eller via mail efter nærmere lokal aftale. Mobiltelefonnummer kan oplyses af Informationen på tlf. 43000 (97 64 30 00 ved opkald fra mobiltelefon)

 • • Ledende overlæge vurderer konkret, om psykiatriledelsen skal orienteres via mail og sætter i givet fald klinikledelsen cc på orienteringsmail med kort beskrivelse af de nødvendige oplysninger om patienten. (Type af absentering (og beskrivelse af hvordan, hvis rømning), diagnose, frihedsberøvelse og/eller dom til behandling, farlighed og selvmordsrisiko samt bekymringsgrad)

 • • Kan der ikke opnås kontakt til ledende overlæge, klinikchef eller viceklinikchef, orienterer afsnittet psykiatridirektøren telefonisk. Mobiltelefonnummer kan oplyses af Informationen på tlf. 43000 (97 64 30 00 ved opkald fra mobiltelefon)

 

Utilsigtet hændelse

Rømninger og undvigelser skal altid rapporteres som utilsigtede hændelser i Dansk patientsikkerheds Database. Ved andre former for absentering foretages en vurdering af, om der har været en utilsigtet hændelse i forbindelse med absenteringen. Indberetning af utilsigtede hændelser er beskrevet i retningslinje for Patientsikkerhedsarbejdet i Psykiatrien

 

Dokumentation

Absentering samt beslutninger og tiltag i forlængelse heraf dokumenteres grundigt i patientjournalen.

 

Alle former for absentering skal registreres i EPJ orlovsregistreringen. Afdelingen skal tage kontakt til Informationen med oplysninger om typen af absentering samt dato og tidspunkt for at få foretaget denne registrering. Der skal også gives besked til Informationen, når patienten er retur på afdelingen eller skal udskrives som følge af absenteringen. Nødvendig registrering i forbindelse med orlov fremgår af PRI-dokumentet Melding om indlæggelse, udskrivelser, orlov og flytninger til Informationen.

 

Opsummering af dokumentationskrav ved absenteringer:

 

Absenteringstype

Journal

Orlovsregistrering i EPJ

UTH - Dansk patientsikkerheds-database

Psykiatridirektøren underrettes staks

Rømning

x

X

x

Efter ledende overlæges vurdering

Undvigelse

x

X

x

Efter ledende overlæges vurdering

Udeblivelse

x

X

Efter vurdering om det har medført en utilsigtet hændelse

 

Absentering som ikke er omfattet af ovenstående

x

X

Efter vurdering om det har medført en utilsigtet hændelse

 

 

Særligt for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien

Hvis et barn eller en ung patient absenterer sig, orienteres afsnittets læge og det sagsansvarlige teammedlem. Sammen med plejepersonalet og sagsansvarlig teammedlem vurderer lægen, om man kan afvente muligheden for, at patienten selv kommer tilbage.

Patientens forældremyndighedsindehavere orienteres, så snart det er konstateret, at barnet har forladt afsnittet.

Forløb, beslutninger samt orientering dokumenteres i patientjournalen.

Hvis lægen er i tvivl, eller hvis der er grund til bekymring i øvrigt – og i alle tilfælde hvis et barn eller en ung har været borte i mere end 30 minutter – orienteres en overlæge. Så vidt muligt afsnittets egen overlæge (direkte eller pr. telefon). Hvis denne ikke træffes, orienteres en af afdelingens øvrige overlæger.

Udenfor dagsarbejdstiden kontaktes voksenpsykiatrisk forvagt, som ved behov kan kontakte børne- og ungdomspsykiatrisk beredskabsvagt. Herefter tages om nødvendigt kontakt til politiet.

Klinikchefen, afsnitsledende sygeplejerske og den ledende overlæge i Børne- og ungepsykiatrien skal informeres på et hensigtsmæssigt tidspunkt i forløbet.

Definition af begreber

Absentering: Ved absentering forstås, at en indlagt patient forlader psykiatrisk sygehus uden forudgående aftale med fra sygehusets personale. Som specifikation af absentering anvendes følgende definitioner:

Rømning: omhandler situationer, hvor patienten populært sagt er ”hoppet over muren”, og dermed er brudt ud fra lukket afdeling/ indhegnet udeareal. (Udelukkende retspsykiatriske afsnit og intensive afsnit; for øvrige afsnit, hvor patienten forlader afdelingen, anvendes betegnelsen absentering).

Undvigelse: omfatter situationer, hvor patienten er stukket af fra ledsagende personale. Undvigelsen kan finde sted på og uden for de psykiatriske hospitalsmatrikler. (Hovedsageligt retspsykiatriske og intensive afsnit).

Udeblivelse: omhandler situationer, hvor patienten ikke vender tilbage som aftalt i forbindelse med uledsaget færden på hospitalsområdet eller i forbindelse med uledsaget udgang.
 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre effektiv opfølgning på indlagte patienters absentering fra psykiatrisk sygehus.

 

Referencer

Psykiatriloven

Instrukser om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien

Procedurebeskrivelser til Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien

Instruks om Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom

Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling