Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinhåndtering Endokrinologisk Afdeling 8 Vest

Formål 1

Metode1

Administrationsstatus2

Selvadministrerende2

Delvis selvadministrerende2

Ikke selvadministrerende2

Substitution2

Rammeordinationer2

Telefonordination2

Medbragt medicin2

Ved ændringer i ordination3

Dosisdispenseret medicin3

Insulin3

Individuel dosisberegning3

Faggrupper3

Social- og sundhedsassistenter3

Sygeplejestuderende3

Afløsere3

Adgang til medicinrum3

Affaldshåndtering3

Referencer4

 

Formål

Dokumentet indeholder lokale forhold vedrørende medicindispensering og medicinadministration. Disse forhold har til formål at sikre en ensartet håndtering i afsnittet og forebygge utilsigtede hændelser i relation til medicinering.

 

Metode

Medicindispensering foregår i medicinrummet uden forstyrrelser og medicinen ophældes jf. de hygiejniske principper (Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd (12.1.3). Medicinen ophældes af sygeplejersker.

Social- og sundhedsassistenter kan administrere medicin de er oplært i, se senere.

”Team-mappe” med patientlabels medbringes til medicinrummet. Al medicin forsynes med labels før det bringes til patienten. Før dispensering sikrer sygeplejersken sig, at der er overensstemmelse mellem patientens cpr-nummer på label og i medicinmodulet Columna Medicin. Allergiregistrering tjekkes og det sikres, at der er udført ”medicinstatus” indenfor den seneste uge (MEDICINERING–LÆGEMIDDELORDINATION).

Der doseres i doseringsæsker for et døgn ad gangen (fra kl. 17-12). Om fredagen doseres til hele weekenden. Doseringsæske mærkes med patientlabel. Der håndteres medicin til én patient ad gangen. Der dispenseres medicin, som er ordineret til aften, nat, middag og morgen. Medicin der er ordineret til administration på ”skæve” tidspunkter, markeres som normaladministration og doseres særskilt op på det ordinerede tidspunkt. Det samme gælder flydende medicin, i.v.-medicin eller medicin der skal opbevares på køl o. lign.

Deling, knusning og opløsning af medicin skal generelt begrænses mest muligt. Det skal undgås at knuse antibiotika, enteropræparater og depotpræparater. I tilfælde hvor patienter ikke er i stand til at sluge tabletter, vurderer læge om behandling kan gennemføres vha. alternativ administrationsform eller om behandling kan pauseres.

 

Administrationsstatus

Det er uddelegeret til plejepersonalet at vurdere om en patient er i stand til at varetage selvadministration. I forbindelse med modtagelse af patienten i afdelingen vurderes patienten i forhold til administrationsstatus. Denne vurdering justeres ved behov.

Selvadministrerende

Såfremt patienten har medbragt egen medicin og vurderes i stand til selv at administrere dette, aftales det med patienten, at han er selvadministrerende og at det registreres i Columna Medicin. Patienten informeres om, at medicinen skal opbevares aflåst.

Delvis selvadministrerende

Såfremt patienten ikke har medbragt medicin, men vurderes i stand til selv at varetage den daglige tabletbehandling, registreres patienten som delvis selvadministrerende i Columna Medicin. Patienten instrueres nøje i metode for medicinering, herunder i udformningen af doseringsæske og patienten forsynes løbende med en opdateret medicinliste. Når medicinen for det kommende døgn er ophældt, udleveres doseringsæske til patienten. Patienten skal i forbindelse med udlevering, identificere sig med fuldt navn og CPR-nummer. Doseringsæsken udleveres til patienten til opbevaring i aflåst skuffe i sengebord. Vedrørende ændringer i ophældt og udleveret medicin – se ”ved ændringer i ordination”.

Ikke selvadministrerende

Såfremt patienten vurderes ude af stand til at varetage egen medicinering, registreres patienten som ikke selvadministrerende i Columna Medicin. Medicinen ophældes til et døgn ad gangen. Opbevares i medicinrum og udleveres til klokkeslæt.

Substitution

Sygeplejersker kan udføre generisk lægemiddel substitution via funktionen ” Substituer lægemiddel” i Columna Medicin. Såfremt der grundet begrænset medicinstandardsortiment skal udføres analog substitution, udføres dette af en læge. Hvis det vurderes uhensigtsmæssigt eller ikke muligt, at udføre analogsubstitution, kan patienten medbringe egen medicin. Det skal tilstræbes, at der ophældes nøjagtigt hvad der er ordineret. Såfremt der afviges fra ordination og ophældes tablet af anden styrke, skal dette dokumenteres i Columna Medicin vha. ”note”. (Eksempelvis noteres ”ophældt 2 tbl. á 20 mg” i stedet for 1 tbl. á 40 mg).

Rammeordinationer

Rammedelegationer på udvalgte lægemidler er tilgængelige i Columna Medicin under fanebladet ”Regimer – endo. Delegeret”. En medicinadministration udført vha. en rammeordination, skal godkendes af læge indenfor 24 timer – typisk i forbindelse med stuegang.

 

Telefonordination

Såfremt der ikke findes en rammeordination på et givent præparat, kan lægen afgive en telefonisk eller mundtlig ordination til en sygeplejerske. Både læge og sygeplejerske har pligt til at sikre sig, at ordinationen er forstået. Sygeplejersken har ansvar for at den ordinerende læges bruger-id samt dato og klokkeslæt for ordinationen registreres i medicinmodulet. En telefonordination skal godkendes af læge indenfor 24 timer (MEDICINERING - LÆGEMIDDELORDINATION).

Medbragt medicin

Patienter som har medbragt egen medicin, som ikke anvendes under indlæggelsen, opfordres til at lade pårørende bringe den medbragte medicin retur til hjemmet. Såfremt dette ikke er muligt, opbevares medicinen i aflåst skab på patientens stue. Såfremt det skønnes uhensigtsmæssigt at opbevare medicinen hos patienten selv, så opbevares den i lukket plastikkasse i aflåst medicinrum. Medicin som er medbragt af patienten til brug af sygeplejerske i forbindelse med medicindispensering håndteres efter forskriften og det markeres i Columna Medicin at der er tale om ”egen medbragt medicin” (MEDICINERING – OPBEVARING opbevaring af afdelingens lægemidler)

 

Ved ændringer i ordination

Såfremt der i forbindelse med stuegang seponeres allerede ophældt medicin eller ordineres nye præparater, er den sygeplejerske, der er tilknyttet den respektive patient, ansvarlig for at ændring effektueres. Enten ved at sygeplejersken selv udfører ændringen, eller uddelegerer til kommende vagtlag.

 

Dosisdispenseret medicin

Se ”Håndtering af dosisdispenseret medicin i region Nordjylland”.

Insulin

Al medicin ordineres, dispenseres og administreres vha. medicinmodulet Columna Medicin. Undtaget herfor er insulin, som ordineres på komaregimeskema og dispenseres og administreres jf. den skriftlige ordination. Når patienten udskrives, føres insulinordination i medicinmodulet, så plejepersonale kan udskrive og udlevere opdateret medicinliste til patienten i forbindelse med udskrivelse.

Individuel dosisberegning

Ved individuel dosisberegning, herunder blandinger til intravenøs indgift, som indebærer fortynding og udregning af koncentration, foretages kontrol af dosisberegning. Kontrol dokumenters i Columna Medicin vha. note, hvori kontrollantens navn/alias noteres (MEDICINERING- LÆGEMIDDELDISPENSERING).

Faggrupper

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsassistenter kan i samarbejde med den ansvarlige sygeplejerske dispensere og administrere følgende medicin: lavmolekylær Heparin, insulin, Laksantia, Ipramol, p.n. smertestillende som Paracetamol og Ibuprofen.

 

Efter oplæring og kursus for social- og sundhedsassistenter vedr. medicinhåndtering må social- og sundhedsassistenterne administrere i.v. antibiotika på 8V.

Sygeplejestuderende

Studerende på 6. semester må dosere medicin under ansvar af sygeplejerske og må dispensere og administrere intravenøs medicin under opsyn af sygeplejerske og efter oplæring. Den ansvarlige sygeplejerske kvitterer vha. feltet ”note”, hvori sygeplejerskens alias noteres.

Afløsere

Sygeplejersker som er vikaransat, kan ved kortvarig tjeneste i 8 Vest, tildeles vikarkode. Den ansvarshavende sygeplejerske tilgår IT-selvbetjening og vælger ”vikarstyring”. Der ønskes adgang til NordEPJ og tages stilling til om kode skal være aktiv i henholdsvis 24 eller 48 timer. For endeligt at tildele en vikar en vikarkode, kræver det, at en anden sygeplejerske fungerer som vitterlighedsvidne og godkender det oprettede.

 

Adgang til medicinrum

Afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for og har via One-System en opdateret liste med de personer, der har adgang til medicinrummet.

Affaldshåndtering

Medicinrester, som ikke har været udenfor medicinrum kasseres i medicinrummet jf. forskrifter. Medicin der har været hos patienterne kasseres i afhentningsrum jf. forskrifter.

Referencer

Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd (12.1.3).

MEDICINERING – OPBEVARING opbevaring af afdelingens lægemidler

MEDICINERING- LÆGEMIDDELDISPENSERING

MEDICINERING - LÆGEMIDDELORDINATION

MEDICINERING - LÆGEMMIDDELADMINISTRATION