Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyning af lægemidler

Beskrivelse

Bestilling af lægemidler

Lægemidler bestilles i en passende mængde i forhold til afsnittets opgavevaretagelse og nødvendige beredskab.

Alle afsnit har et standardsortiment, der er udarbejdet i samarbejde mellem afsnittets medicinansvarlige overlæge, kontaktsygeplejersken samt apotekspersonalet.

Læger, sygeplejersker og medicinservicefarmakonomer kan bestille lægemidler via:

 • • Online medicinbestilling II.

cid:image002.jpg@01D0D4F3.9DDA3850

 • • bilaget ”Bestilling af lægemidler”. Bilaget indsendes til Sygehusapoteket (SRN) pr. fax, intern post eller mail.

 • • telefon (ved akutte situationer).

 

”Bestilling af lægemidler” udskrives via Online Medicinbestilling II eller ved at klikke på bilaget til højre.

 

Afsnit med medicinservice

Medicinservicefarmakonomerne bestiller lægemidler jf. gældende kontrakt på de afsnit, der har medicinservice. Medicinservicefarmakonom kan bestille lægemidler på afsnittets standardsortiment og på rekommandationslisten, samt udenfor standardsortiment og/eller rekommandationsliste, hvis lægemidlet koster under 5000 kr., ikke er et §4-lægemidler og der er foretaget en faglig vurdering af farmakonomen, om det er en acceptabel bestilling, jf. Sygehusapotekets Interne Rekommandationsliste (IRL). Dokumentation for bestilling ved farmakonom findes i ApoVision.

For §4-lægemidler kan disse bestilles af medicinservicefarmakonom, hvis afsnittet har lægemidlet i standardsortiment, og hvis afsnittets medicinansvarlige overlæge har givet bemyndigelse hertil.

Skal medicinservicefarmakonomen bestille lægemidler, som ikke opfylder ovenstående, skal bilaget ”Bestilling af lægemidler” anvendes.

 

Afsnit uden medicinservice

Sygeplejersker bestiller lægemidler i standardsortiment samt rekommanderede lægemidler via medicinbestillingssystemet Online Medicinbestilling II.

Ved bestilling af lægemidler uden for standardsortiment og/eller rekommandationsliste anvendes bilaget ”Bestilling af lægemidler”. Bestillingen skal underskrives af læge, og der skal påføres en klinisk begrundelse for valg af lægemiddel.

§4-lægemidler skal altid bestilles af en læge.

 

Hvilke lægemidler kan bestilles af hvem?

 

 

 

Bestilling af lægemidler i Region Nordjylland

Fagkyndig person

Standardsortiments

Varer

Rekommanderede

varer

(eksklusiv §4-lægemidler)

Ikke-rekommanderede

varer

(eksklusiv §4-lægemidler)

§4-lægemidler

(f.eks. morfika)

Læge

 

Ja

Ja

Ja 1)

Ja

Sygeplejerske

 

Ja

Ja

Nej

Nej

Medicinservice-farmakonom

Ja

Ja

Nej

 

 

Ja

fagkyndig person, der kan bestille varen.

1)

bestilling af ikke-rekommanderede lægemidler skal underskrives af en læge, og lægen skal anføre en begrundelse for valg af lægemiddel.

Nej

fagkyndig person, der ikke kan bestille varen.

fagkyndig person, der må bestille §4-lægemidler (f.eks. morfika), hvis det findes i afsnittets standardsortiment, og den medicinansvarlig overlæge har givet bemyndigelse hertil.

 

Levering af lægemidler fra Sygehusapoteket.

Sygehusapoteket er ansvarlig for levering af lægemidler til hospitalsafsnittene.

Sygehusapoteket er underlagt reglerne for God Distributions Praksis (GDP), og inspiceres af Lægemiddelstyrelsen i henhold til disse regler.

For yderligere information om transport/levering/modtagelse af lægemidler se

Transport og modtagelse af lægemidler

 

Akut manglende lægemidler.

Ved akut mangel på et lægemiddel kontaktes afsnittets medicinservicefarmakonom. Hvis medicinservicefarmakonomen ikke træffes pr. telefon, henvises til almindelig telefonbestilling via Sygehusapotekets Logistik medicinbestilling på tlf (976) 65797.

Afsnit uden medicinservicefarmakonomer skal ringe direkte til Sygehusapoteket Logistik medicinbestilling.

 

Ved akut mangel på lægemidler eller information herom, udenfor Sygehusapotekets åbningstid (hverdage fra 8.00-15.00), kontaktes Sygehusapotekets vagtordning via informationen på Aalborg Universitetshospital Syd. For yderligere information se Sygehusapoteket "udenfor åbningstiden".

 

Nødtelefon

Ved it-nedbrud, hvor telefonerne påvirkes, kan Sygehusapoteket kontaktes via nødtelefon tlf.21 28 69 49.

Alternativt kan der, efter lægefaglig vurdering, ordineres et andet lægemiddel eller afsnittet kan låne på et andet afsnit, indtil det bestilte lægemiddel fremkommer. Benyt evt. PRI-dokumentet

Hvem har lægemidlet – skema

 

Leverancesvigt og fejlleverance.

Når afsnittet modtager lægemidler sikres, at de modtagne lægemidler stemmer overens med følgesedlen. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes Sygehusapoteket hurtigst muligt. For afsnit med medicinservice, kontakter medicinservicefarmakonomen Logistik-afdelingen på Sygehusapoteket.

Sygehusapoteket følger herefter op på leverancesvigtet/fejlleverancen.

 

Udebliver lægemiddelleverancen helt, kontaktes SYGEHUSAPOTEKET efter samme princip som ovenstående. Ved akut manglende lægemidler sendes leverancen hurtigst muligt til det pågældende afsnit. Ikke akutte lægemidler sendes med førstkommende medicinleverance til det respektive hospital.

 

Udenfor Sygehusapotekets åbningstid

Opdages fejlen udenfor Sygehusapotekets normale åbningstid, kan der ringes til Sygehusapotekets vagtordning, såfremt der er akut brug for lægemidlerne. Afsnittet har desuden mulighed for at låne eller hente lægemidler på en andet afsnit i fornødent omfang. I visse tilfælde kan der efter lægefagligt skøn om ordineres til et andet lægemiddel.

Fejl, hvor der ikke er akut brug for lægemidler, rapporteres til Sygehusapoteket førstkommende åbningsdag efter det er observeret.

 

Restordre

Ved brug af forskellige grossister og samarbejdspartnere forsøger Sygehusapoteket at minimere restordrer og at fremskaffe de ønskede lægemidler.

I tilfælde af restordre udsøger Sygehusapoteket et erstatningspræparat evt. i samarbejde med klinikken. Dette gøres ud fra en faglig risikovurdering for at sikre optimal lægemiddelbehandling under hensyn til patientsikkerhed, ændrede håndteringer og opbevaringsbetingelser. Følgende muligheder undersøges for at finde et erstatningspræparat:

 • • Kan der skaffes et markedsført synonymt lægemiddel, evt. i anden styrke eller pakningsstørrelse?

 • • Kan der skaffes et ikke-registreret lægemiddel (IRS) på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen?

 • • Kan specialistgruppen indenfor den respektive ATC-kode afhjælpe ved at foreslå et analogt lægemiddel?

 • • Kan der skaffes et magistrelt lægemiddel fra enten et sygehusapotek eller et privat apotek?

 

Sygehusapoteket og hospitalsafsnittene har et fælles ansvar for at finde et erstatningspræparat, men kan der ikke findes et alternativ, er det lægen, der tager stilling til den videre behandling.

 

Ved restordre sender Sygehusapoteket information ud til de berørte afsnit. Mail tilgår medicinansvarlige overlæger og kontaktsygeplejersker.

Informationen vil indeholde:

 • Hvilket lægemiddel, der ikke kan skaffes

 • Særlige forhold, som afsnittet skal være opmærksom på, ved anvendelse af erstatningspræparat ex. andet device, udleveringstilladelse o.lign.

 

Beredskabslægemidler

Sundhedsberedskabet, herunder lægemiddelberedskabet, er regionernes ansvar. Region Nordjylland er således forpligtet til at lagerholde en vis mængde af relevante beredskabslægemidler til særlige terror- og katastrofesituationer, samt ved epidemier.

Der er indgået et nationalt samarbejde, hvor der foreligger aftaler om mindste lagerhold således, at behovet for et stort antal lægemidler kan imødegås.

 

Antidoter

Region Nordjylland har et antidotberedskab, hvor udvalgte antidoter er placeret forskellige steder i regionen. Visse antidoter kan ved behov rekvireres fra andre sygehuse i landet, idet der er etableret et nationalt samarbejde. Se Antidotbehandling i Region Nordjylland

 

Ikke-rekommanderede antibiotika

Sygehusapoteket lagerholder en lang række ikke-rekommanderede antibiotika efter ønske fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling. Der foreligger aftaler om mindste lagerhold, og listen revurderes minimum en gang om året i forbindelse med specialistgruppemøde i ATC-gr. J.

 

Diverse lægemidler – lægemidler med særlig aftale om lagerhold

For at imødekomme enkelte afsnit specielle behov, har Sygehusapoteket og respektive afsnit indgået aftale om, at Sygehusapoteket lagerholder visse lægemidler.

 

Returnering af lægemidler

I henhold til GDP-kravene skal Sygehusapoteket kunne redegøre for transport, opbevaring og håndtering af lægemidler i forhold til den specifikke opbevaringstemperatur under hele perioden. Da dette ikke er en mulighed med hensyn til lægemidler, der har været sendt ud til de enkelte afsnit, er returnering af lægemidler til kreditering ikke en mulighed!

 

Reklamationer

Alle reklamationer på lægemidler og produkter købt via Sygehusapoteket, skal overdrages til Sygehusapoteket for videre sagsbehandling. Det gælder opstart og kontakt med producenten, såvel som svar og evt. refusion.

 

Ved mistanke om potentielle livstruende produktfejl tag da altid straks telefonisk kontakt til Lægemiddelinformationen tlf. 97 66 58 57 på hverdage mellem kl. 08.00 – 15.00.

 

Reklamationer, der skønnes at have akut sundhedsmæssig konsekvens, kan udenfor Sygehusapotekets åbningstid ske via informationen på Aalborg Universitetshospitalet Syd til Sygehusapotekets vagtordning.

 

Ved spørgsmål vedrørende mindre alvorlige fejl kan kontakten ske via laegemiddelinformation@rn.dk.

Udfyld og indsend bilag 5681, "Indberetning af reklamationer". Lægemidlet, der reklameres over kan med fordel indsendes sammen med reklamationsbilaget. Reklamationen sendes, forsvarligt indpakket i medicinkasse, til Sygehusapoteket, med tydelig angivelse af afsender samt modtager.

 

Tilbagekaldelser

 

Tilbagekaldelser kan erkendes i forbindelse med producentens kvalitetsrutiner eller som følge af reklamationer fra kunder, og sker i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

I tilfælde, hvor en producent har konstateret fejl, eller mistanke om fejl på lægemidler og produkter, kontaktes afsnittet af Sygehusapoteket.

 

Forbrugende afsnits kontaktsygeplejerske samt medicinansvarlige overlæge kontaktes af Sygehusapoteket med oplysninger om tilbagekaldelsens detaljer. I alvorlige tilfælde kontaktes afsnittet telefonisk. Dette kan ske hele døgnet.

 

Afsnittet skal hurtigst muligt sætte de nævnte varenumre og/eller batchnumre i karantæne og returnere til Sygehusapoteket, der sørger for returnering til producent og kreditering. Afsnittet skal selv bestille nye lægemidler.

For afsnit med medicinservice gælder, at farmakonomerne sørger for returnering og forsyning af nye lægemidler. De returnerede lægemidler skal følges af et returskema, der sikrer, at lægemidlerne modtages og behandles korrekt.

 

Definition af begreber

Standardsortiment: Består af lægemidler, som anvendes rutinemæssigt. Et standardsortiment er sammensat af rekommanderede lægemidler, lægemidler som er karakteristiske for afsnittets speciale, samt de lægemidler afsnittet skal have i beredskab.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle afsnit, som modtager og anvender lægemidler.

Formålet er at

 • sikre, at forsyning af lægemidler foregår efter gældende love og regler og med en høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation.

 • beskrive, hvordan hospitalerne forholder sig ved restordre og svigtende leverance af lægemidler.

Referencer

-BEK nr. 1359 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om distribution af lægemidler

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144724

 

- Visual Quality, Sygehusapotekets kvalitetsstyringssystem.