Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Arbejdspolitik for plejegruppen

Røntgenafdelingen, Sygehus Himmerland

Formål

Definition af begreber

Arbejdstidsplanlægning

Arbejdstid

Vagter på særlige fridage

Ressourcer der skal være tilstede

Mødeaktivitet

Sygdom

Afløsere ved sygdom

Informationsstrøm i afdelingen

MinTid

Kommunikation

Ønsker til MinTid

Vagt

Fravær

Afspadsering

Ferie

Omsorgs-/seniordage

Aktivitet

Møder

Kliniskvejledning

TR-/AMiR-tid

Knoglegruppe

CT-gruppe

Lønindberetning

Formål

At beskrive regler og rammer for arbejdstilrettelæggelse for plejepersonalet på røntgenafdelingen, Sygehus Himmerland.

At sikre at arbejdstidsplanlægningen sker i henhold til gældende overenskomst og regler.

Definition af begreber

Medarbejdere: Radiografer, røntgensygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Fotograferende personale: Radiografer, røntgensygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter med kompetencer til at tage røntgenbilleder.

Planlægger: Afdelingslederen, Afsnitsledende radiograf.

MinTid: Arbejdsredskab for medarbejderen til planlægning af ønsker for egen arbejdstid.

Ønskeperiode: Den periode medarbejderen kan komme med sine ønsker i MinTid for den fremtidige arbejdsplan, herunder afspadsering, ferie, ændrede vagter og aktiviteter.

Ønsker: Medarbejderens ønsker til afspadsering, ferie, ændrede vagter og aktiviteter.

Arbejdstidsplanlægning

Normperioden er 18 uger (Hobro)/12 uger (Farsø), ved udgangen af en normperiode skal de faktiske timer stemme overens med normen.

Udgangspunktet vil være et fast rul for den enkelte medarbejder som udrulles af planlæggeren. Ekstra vagter (inkl. weekendvagter) samt ændringer i rullet kan forekomme.

Overenskomsten skal overholdes ved planlægning og ved interne byt. Det er den enkeltes pligt at være opmærksom ved arbejdstidsplanens udgivelse og gøre opmærksom på eventuelle fejl.

Arbejdsplanen skal være kendt 4 uger i forvejen.

Link til PersonaleNet:Overenskomster

Arbejdstid

Røntgenafdelingen i Hobro:

Dagvagter: 07.30 – 15.00

Dagvagter (gælder kun SOSA): 07.30 – 14.30

Aftenvagt: Mandag-fredag: 14.00 – 23.00, herefter tilkald fra vagtværelset* til kl. 07.30

Døgnvagt: Tilkald fra vagtværelse* fra kl. 07.30 til kl. 07.30

Røntgenafdelingen i Farsø:

Dagvagter: 07.30 – 15.00

Aftenvagt: Mandag-fredag: 07.30 – 16.30, herefter tilkald fra hjemmet* til kl. 07.30

Døgnvagt: Tilkald fra hjemmet* fra kl. 07.30 til kl. 07.30

*Vagtværelset kan frit benyttes af medarbejderen, der har vagt.

Vagter på særlige fridage

Aftenvagter der falder på helligdage bliver konverteret til en døgnvagt. Undtaget af dette er d. 24/12 samt d. 31/1 for begge afdelinger samt d. 25/12, 26/12 og 1/1 for afdelingen i Hobro. Det lokale helligdagsrul forefindes på afdelingen.

Aftenvagten d. 31. december (nytårsaften) har effektiv tjeneste frem til kl. 12.00, herefter tilkald fra hjemmet til kl. 07.30.

Link til PersonaleNet: Særlige fridage

Ressourcer der skal være tilstede

I dagtiden:

 • • 2 stk. medarbejdere til CT-skanneren, heraf skal min. 1 person være uddannet radiograf/røntgensygeplejerske

 • • 1 stk. medarbejder til at assistere radiologen ved UL-skanning

 • • Fotograferende personale til røntgen rummene.

 • • Farsø – 1 stk medarbejder til dexaskanneren, de dage hvor der er patienter på programmet

I sommerferieperioden nedsættes antallet af indkaldte patienter mens personalets hovedferie afholdes.

I vagten:

 • • 1 stk. ansvarshavende radiograf/røntgensygeplejerske

Mødeaktivitet

Personalemøder

Der afholdes 4 tværfaglige personalemøder jævnt fordelt over året. Dagsorden sættes op i afdelingen, hvorpå punkter fra medarbejderne må påskrives.

Der afholdes på begge matrikler, ugentligt, et morgenmøde, hvorpå alle har mulighed for at byde ind med information, undervisning eller andet.

I Hobro afholdes de ugentlige møder med udgangspunkt i et udviklingstavlemøde, hvor principperne for LEAN, herunder Kaizen tavlen, benyttes. Indput fra medarbejderne kan påsættes tavlen.

Udviklingssamtale for medarbejder

Afvikles i efteråret. Invitation og forberedelsesskema til udviklingssamtale udleveres en måned før samtalen afholdelse.

Sygdom

Ved sygdom ringes der til afsnitslederen imellem 7.15-7.30 på tlf.nr. 25 27 50 43
Raskmelding skal ske inden kl. 14.00 ellers betragtes man også som syg den efterfølgende dag.

Ved barnets 1. sygedag ringes kl. 7.30 på tlf.nr. 25 27 50 43
Ved barnets 2. sygedag ringes kl. 7.30 på tlf.nr. 25 27 50 43
Hvis en medarbejders barn skulle blive syg har medarbejderen adgang til at få helt eller delvist fri ved barnets 1. og 2. sygedag.

Obs at tider hos læge, speciallæge samt tandlæge, hvor man selv har indflydelse på planlægningen, planlægges som afspadsering, 0-dag eller ferie. Akut behov føres som tjenestefri med løn.

Se regionens livsfasepolitik

Link til PersonaleNet:Personalehåndbog - Fravær
  Barnets 1. og 2. sygedag

Afløsere ved sygdom

Det er primært afdelingslederens opgave at vurdere behovet for tilkald af personale. Når afdelingslederen ikke er til stede, er det lederen over dette niveau, der skal kontaktes ved tvivl.

Bliver den vagt- og ansvarshavende radiograf/røntgensygeplejerske syg i vagten skal denne selv vurdere, om der er behov for tilkaldelse af afløser, og hvis det er tilfældet, at indkalde afløseren.

Situationen vurderes ud fra følgende:

 • • Kan administrative opgaver udskydes til andre tidspunkter?

 • • Skal det være en hel vagt?

 • • Hvilke personaleressourcer er tilstrækkelige?

Hvis ekstra personale er nødvendigt indkaldes ud fra følgende løsningsmuligheder:

 • •  Administrative opgaver omlægges

 • • Vagten møder tidligere ind

 • • Aftal overarbejde med det personale der er på arbejde

 • • Inddragelse af afspadsering

 • • Indkald på tom/streg/0-dag

 • • Inddragelse af fridage

Det kan pålægges de enkelte medarbejdere at møde ind eller tage overarbejde i forbindelse med akut opstået sygdom i afdelingen.

Link: Muligheder og løsningsforslag for anvendelse af personale ved akut opstået behov samt ved vakancer

Informationsstrøm i afdelingen

Informationer formidles alt efter indhold via Ugebreve og morgen møder. Input modtages gerne ved f.eks. ændringer i protokoller, retningslinjer eller arbejdsgange eller efter eks. kurser og temadage. Alt hvad der måtte have interesse i gruppen.

Postkassen ”giv os din mening” tømmes og evalueres enten på personalemøder eller via ugebrev afhængig af indhold.

Ugebreve forfattes af afsnitslederen, som sørger for at emner, der har været vendt på møderne, informeres videre til alle.

MinTid

Den enkelte medarbejder kan bidrage med ønsker til vagtplanen.

Arbejde i MinTid kan foregå på afdelingen i dagtid eller vagter, hvis arbejdet tillader det. Der udløses dog ikke honorering for overarbejde eller opkald.

Der er mulighed for at arbejde med systemet hjemmefra.

Planen er lukket for ønsker fra indeværende uge og 6 uger frem. Deadline for ønsker vil fremgå af planlæggerens tavle i MinTid.

Efter ønskeperioden vil planlæggeren lave den endelige plan, der vil blive printet ud og hængt op på opslagstavlen. Denne plan, som er endelig, vil i MinTid være betegnet drift. Når planen er lukket, er eneste mulighed, for at ændre ønsker, at bytte med en kollega.

Kommunikation

Al kommunikation mellem planlægger og medarbejder ang. ønsker skal ske i MinTid.

Beskeder til planlæggeren ang. et specielt ønske kan noteres i kommentar på det pågældende ønske. Husk altid initialer efter note.

Kommunikationen mellem medarbejdere, for eksempel omkring vagter til bytte, kan foregå på afdelings tavlen eller den personlige tavle i MinTid. Det er derfor den enkeltes pligt at tjekke MinTid min. 1 gang ugentligt.

MinTid skal kun benyttes til meddelelser vedrørende arbejdstid. Lægger man en besked ud i MinTid er man selv ansvarlig for at slette denne, når den ikke længere er aktuel.

Ønsker til MinTid

Vagt

Bytning af vagter skal foretages indenfor samme normperiode. Vagter ønskes under Vagter.

Vagt

Kode

Kan ønskes af

Røntgenafd. Hobro

 

 

Dagvagt 07.30-15.00

dag 15.00

Alle

Dagvagt 07.30-14.30

dag 14.30

SOSA

Aftenvagt 10.00-07.30

aften

Alle

Døgnvagt 07.30-07.30

døgn

Alle

0-dag

0-dag

Alle på nedsat tid

 

 

 

Røntgenafd. Farsø

 

 

Dagvagt 07.30-15.00

dag 15.00

Alle

Vagt 07.30-07.30

vagt

Alle

Døgnvagt 07.30-07.30

døgn

Alle

Fravær

Sygehus Himmerland har en e-mail politik som beskriver bl.a. brugen af ”ikke tilstede assistent” under fravær. Der er en forventning om at denne efterleves.

Link til PersonaleNet: E-mail politik i Sygehus Himmerland

Fravær

Kode

Kan ønskes af

Beskyttet fridag (bf)

700

Alle

Afspadsering

900

Alle

Ferie

730

Alle

6. ferieuge

752

Alle

Omsorgsdag

520

Se: Omsorgsdage

Seniortimer

774

Se: Seniorbonus

Kursus

680

Alle

VETO-tid

VET

Anvendes ikke

Afspadsering

Det skal tilstræbes, at afspadseringssaldoen holdes i nul. Hvis ikke medarbejderen selv sørger for at afvikle denne, vil planlæggeren pålægge den enkelte at afspadsere.

Planlagt afspadsering i grundrullet kan ønskes omplaceret.

Ønsker til afspadsering kan kun foretages for hele dage. Ønsker man at afspadsere en del af en vagt skal der laves aftale med planlæggeren om dette.

Afspadsering ønskes under Fravær.

Ferie

Tre af ugerne skal afholdes som hovedferie, dvs. som ferie, der afholdes mellem den 1. maj og den 30. september, medmindre andet er aftalt med afdelingslederen. Mindst 2 af ugerne skal holdes i sammenhæng.

 • • Deadline for sommerferie ønsker er den 1. februar

 • • Deadline for ferie i efteråret er 1. september

 • • Deadline for ferie vinter/forår er den 1. december

Det er vigtigt, at overholde deadlines for ferieønsker, dels for at kunne imødekomme så mange ønsker som muligt, men ikke mindst for at overholde de lovbestemte regler.

Ønskes der ferie på et tidspunkt hvor der falder en weekendvagt, tildeles man ikke pr automatik en anden arbejdsweekend.

Ferien ønskes og placeres på det eksisterende grundrul.

Ved manglende ferieønsker eller aftale med afdelingslederen ved deadlines, vil ferien som yderste konsekvens blive placeret.

Hvis mange medarbejdere ønsker ferie samtidigt, og der ikke kan opnås enighed om at få planen til at gå op, træder ferieprioriteringslisten i kraft. Se listen lokalt i afdelingen.

Ferie ønskes i MinTid under Fravær.

Link til PersonaleNet: Ferie

Omsorgs-/seniordage

Omsorgs-/seniordage ønskes under Fravær.

Resterende omsorgs-/seniordage skal være planlagt senest 1. oktober.

Link til personaleNet:Omsorgsdage
Seniorbonus

Aktivitet

Når en aktivitet ønskes, skal fra og til samt type udfyldes. I kommentar noteres relevant program for aktiviteten. Husk altid initialer efter note.

Aktivitet

Kode

Kan ønskes af

Møder

Møde

Alle

Kliniskvejledning

Kli.vejled

Kliniskvejleder

TR-/AMiR-tid

TR/AMiR

TR og AMiR

Knoglegruppe

Knoglegrup

Knoglegruppen

CT-gruppe

CT-gruppe

CT-gruppen

Møder

Kan ønskes af alle. Alle former for møder, der ikke er beskrevet i det nedenstående, kan ønskes under denne aktivitet.

Kliniskvejledning

Kan ønskes af de kliniske vejledere. Aktiviteten skal bruges til at markere møder på UCN, seminarer og klinisk vejledning som forberedelse ved nye studerende, forudsætningssamtale og lignende.

Aktiviteten skal ikke bruges til at markere daglig røntgenstue aktivitet med de studerende.

Forventet mødeaktivitet årligt:

 • • Samtaler, forberedelsestid og seminar - 3 timer pr. uge inkl. mødeaktivitet

 • • UCN – 2 møder (1 heldags + 1 halvdags)

 • • Netværksgruppen i Region Nordjylland – 4 møder

 • • Nationalt møde – 1 møde   

TR-/AMiR-tid

Kan ønskes af TR og AMiR. Aktiviteten skal bruges til at markere møder og ”kontorarbejde” der omhandler arbejdet omkring TR og AMiR.

Forventet TR-/AMiR-tid årligt:

 • • TR-arbejde – 2 timer pr. uge inkl. mødeaktivitet

 • • Kontaktudvalgsmøde for TR - 5 møder, fordelt på begge matrikler

 • • Temadage udbudt af fagforeningerne

(Jf. Aftale om vilkår for tillidsrepræsentanter i Sygehus Himmerland.)

 • • AMiR-arbejde – 2 timer pr. uge inkl. mødeaktivitet

 • • ½ årligt arbejdsmiljømøde for AMiR - 2 møder, fordelt på begge matrikler

 • • Arbejdsmiljøgennemgang m.m. for AMiR - 2 møder

 • • Temadage udbudt af fagforeningerne

Knoglegruppe

Kan ønskes af knoglegruppen. Aktiviteten skal bruges til at markere interne møder, på tværs af matriklerne samt eksterne møder med andre samarbejdspartnere, som omhandler arbejdet omkring kvalitetsudvikling på knogleområdet.

Forventet mødeaktivitet årligt:

 • • Interne møder i knoglegruppen – 4 møder

 • • Eksterne møder med samarbejdspartnerne (Radiologisk afdeling på Aalborg Sygehus og Ortopædkirurgisk afdeling) - Ad Hoc

CT-gruppe

Kan ønskes af CT-gruppen. Aktiviteten skal bruges til at markere interne møder, på tværs af matriklerne samt eksterne møder med andre samarbejdspartnere, som omhandler arbejdet omkring kvalitetsudvikling på CT-området.

Forventet mødeaktivitet årligt:

 • • Interne møder i CT-gruppen – 4 møder

 • • Eksterne møder med samarbejdspartnerne (Radiologisk afdeling på Aalborg Sygehus) - Ad Hoc

Lønindberetning

Den enkelte har ansvar for selv at notere overarbejde, afspadsering på opkald og afvigeskemaet efter aftale med afdelingslederen.

Opkald fra vagt noteres på opkald og afvigeskemaet, der forefindes i afdelingen.

Lønindberetning foretages af afdelingslederen, eller den dertil delegerede, ugentligt.

Den enkelte er selv ansvarlig for at kontrollere, at lønnen er ført korrekt enten via MinTid eller via lønseddel.