Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum 5 – Billedbehandling (post processing)

Efter endt eksponering er der mulighed for at bearbejde sine billeder.
På hver protokol er der et miniature billede (thumbnail), der viser det eksponerede billede.
Man vælger sit billede til post processing ved at trykke på det ønskede thumbnail.

1

Midt i billedfladen findes værktøjslinien:

A

 

A: Rotation/Flip.

B

 

B: Panorering (flytning af billedet i billedfladen).

C

 

C: HQ = High Quality.
Ved +1 zoom kan funktionen aktiveres ved tryk. Gengiver billedet med fuldt informationsniveau, hvilket gør billedoptimering nemmere.

D

 

D: Zoom Ind/Ud.

E

 

E: Tilpas.
Ved tryk nulstilles zoom.

F

 

F: Højre/venstre markering.
Annotering kan flyttes vilkårligt ved at markere annoteringen med fingeren på skærmen, og derefter pege/trykke det sted på billedet annoteringen skal hen.

G

 

G: ROI – Region Of Interest.
ROI bruges hvor der kræves en gen-beregning af billedet ud fra et givent interessepunkt (deraf navnet).
Som det ses på nedenstående er arbejdsgangen følgende:

Vælg ROI > vælg felt > juster evt. ved at trække i de såkaldte handles.
Er feltet korrekt (billedet er tilfredsstillende) trykkes ”OK”.
Har man fortrudt trykkes ”Cancel”.
Ønsker man at rette det valgte felt trykkes ”Select”

2

 

H

 

H: Cropping = Beskæring.
Beskæring bruges hvis en bestemt del af billedet ikke ønskes sendt i PACS.

3

Arbejdsgangen er følgende:
Vælg beskæringsværktøjet. Der vil på billedet vise sig 6 ”handles” (håndtag) hvormed man, ved at trække i dem med sin finger, kan ændre beskæringen.

Beskæringsrammen flyttes ved hjælp af piletasterne rund om ”Select” knappen.
Desuden findes 3 funktionsknapper:

 

4

Vælger at beskære ud til det bestrålede område.

 

5

Vælger det for detektoren valgte default beskæringsfelt (normalt hele detektoren).

 

6

Vælger det effektive felt på den valgte detektor

 

”Reset” knappen nulstiller det valgte.
Er beskæringen tilfredsstillende trykkes ”OK” ellers ”Cancel” for at forlade beskæring.

 

I

I: Mask = Afmasking af info udenfor en ramme.

Clipboard01

 

J

J: Retake.
Vælges Retake loades en tilsvarende protokol.
BEMÆRK: Protokollen har de forud programmerede eksponeringsparametre.

 

K

K: Reject.
Vælges Reject lægges billedet til side, og man skal så manuelt tilføje den ønskede protokol igen.

Retake/Reject.
Hvis man laver en optagelse man ikke ønsker at bruge, eller er i tvivl om man vil bruge, har softwaren en funktion der hedder Reject eller Retake.
Uanset hvad man vælger markeres det kasserede billede med et kryds over sig.

Clipboard02

Fortryder man sit valg markeres billedet og knappen Retake eller Reject ændrer nu tekst til Restore.
Trykkes på Restore fjernes krydset over billedet, og det kan stadig anvendes. Dog er der en begrænsning:
Har man valgt Retake
skal man vælge mellem det ”gamle” og det ”nye” billede.
Har man valgt Reject kan billedet stadig bruges uden begrænsning.

 

L

 

L: Reset.
Nulstiller alt billedbehandling til udgangspunktet.

M

 

M: Undo.
Nulstiller den foregående handling. Bemærk at nogle funktioner ikke lader sig nulstille.

Clipboard02

 

N

N: Copy.
Laver kopi af eksponeret billede.

Begrænsninger i Copy

1) Som beskrevet tidligere er det muligt, hvis ex Thorax PA er taget på Thorax LAT protokollen, at reprocesse optagelsen, ved at trække det lille billede ned på en ubrugt (ny) protokol. Dette kan ikke lade sig gøre med et kopieret billede.

2) Det er ikke muligt at lave et RETAKE på et Kopieret billede.

3) Fortryder man kopiering af et billede, kan dette ikke gøres om. Ønskes billedet ikke sendt, markér det da som REJECT, og et rødt kryds vil vise sig over det. Et rejected KOPIERET billede har ikke indflydelse på original billedet. Det vil sige at original billedet vil opføre sig som ved normal drift.

4) Har man i sin opsætning af systemet valgt at der i PreView skal vises info om:

TotalExposureTime, TotalDAP(doseareaproduct), TotalAbsorbedDose, TotalAirKerma,

så vil denne info ikke kopieres med over på det nye billede.

 

 

 

 

Window level/ Window With

Ved at klikke på musens højre tast, når cursoren er inde på billedet, er det muligt at ændre i Window/level.
Ønskes et mørkere billede (Brightness) føres musen opad og lysere nedad.
Hvis der ønskes et mere kontrast rigt billede føres musen mod venstre. Den nye WL værdi overføres til PACS, men gemmes ikke i protokollen.

 

Clipboard03

WW og WL fungerer IKKE når følgende værktøjer er aktive: Crop, ROI, Mask, Measurement og Panorering.
Ønskes den oprindelige WW/WL værdi (4096/2048) trykkes DEFAULT.