Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar i Reumatologisk Sengeafsnit

Problemstilling

 

Der foretages prøver og undersøgelser på indlagte patienter. Disse kan være af rutinemæssige

eller af akut/subakut karakter. Der skal foregå rettidig reaktion på indkomne prøvesvar.

 

Målgruppe modtagelse

 

Medarbejdere, der afventer/modtager svar på diagnostiske prøver og undersøgelser, læger, plejepersonale og sekretærer.

 

Definition og begreber

 

Diagnostiske prøver:

Blod- og urinprøver, der analyseres på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Blod- og urinprøver, der analyseres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA).

Undersøgelser foretaget på Radiologisk Afdeling.

Undersøgelser foretaget på andre afdelinger inkl. patologisk afd.

 

Formål

 

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

 

Metode

 

Retningslinjen er udarbejdet i forhold til praksis gældende efter indførelsen af ”opgavelisten” i Clinical Suite. Enkelte svar kan stadig forekomme på papir.

 

Beskrivelse

 

Analysesvartyper

1. Rutinesvar. Gælder for prøver, hvor der ikke er krav til svarafleveringstid

2. Fremskyndede svar. Svar foreligger inden 4 timer efter bestilling/ønsket prøvetagningstidspunkt

3. Akutte svar. Svar foreligger inden 1 time efter bestilling/ønsket prøvetagningstidspunkt

4. Telefonsvar. Der er ikke krav til svarafleveringstidspunktet

 

Prøve- og undersøgelsessvar modtaget i sengeafdelingen

 

Stuegangsgående læge(-r) ser som udgangspunkt indkomne prøve- og undersøgelsessvar i Clinical Suite i forbindelse med dagens stuegang og lægger plan derefter.

Prøvesvar markeres som set, således at de forsvinder fra opgavelisten.

Vagthavende til kl.18 har ansvar for at gennemgå opgavelisten for sengeafsnittet (”Tildelt Enhed –Reuma Senge-listen”) mhp at prøvesvar, som ikke var tilgængelige eller som af anden årsag ikke blev set til stuegang i dagtid, bliver set og evt. nødvendige tiltag iværksat.

Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle patologisvar, som kan printes og lægges til stuegang den følgende dag eller lægges til kontaktlægen.

 

Generelt

 

Hvis patienten er udskrevet, uden opfølgning i ambulatoriet, sendes svaret til sekretærerne i ø-bygningen som lægger svaret til epikrise-skrivende læge. Denne læge tager stilling til om praktiserende læge skal orienteres om svaret.

Hvis relevante læge har ferie fordeler sekretærerne på tilstedeværende læger.

 

Radiologisk svar

 

Rutinemæssige

Alle undersøgelsesresultater på indlagte patienter ses dagen efter på røntgenkonferencen mandag-fredag kl.11.45.

 

Akutte/subakutte

Vagthavende læge kontaktes af ansvarshavende sygeplejerske, når patienten returnerer fra røntgenafdelingen.

Undersøgelsesresultater ses i EasyViz af vagthavende læge. Ved manglende beskrivelser i EasyViz kontaktes vagthavende radiolog.

Lægen tager stilling til relevant reaktion på afgivne svar og dokumenterer handlinger/ordinationer i patientens journal.

Akutte MR-skanninger med henblik på cauda equina syndrom/progredierende parese konfereres med vagthavende radiolog og/eller neurokirurgisk bagvagt.

 

Handlinger i forhold til afvigende prøvesvar generelt

 

Lægen er ansvarlig for at handle straks/relevant på afvigende prøve- og undersøgelsessvar samt dokumentere det i journalen.

Lægen i dagarbejde videregiver problemstillingerne til den efterfølgende vagtlæge osv.

Sygeplejersken kontakter vagthavende læge ved afvigende svar.

 

Svar på andre undersøgelser

 

Håndteres principielt som beskrevet ovenfor.