Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation indlagte patienter med dom til behandling eller anbringelse

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes indlagte patienter, med dom til psykiatriskbehandling eller anbringelse, i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes lokalt i den retspsykiatriske afdeling.

Formålet er, at patienten gennem undervisning via et manualiseret program, får viden om symptomer ved skizofreni, forløb og behandling, samt mestring og forebyggelse.

Sigtet er at fremme patientens sygdomsforståelse, forbedre compliance samt bedre patientens aktive deltagelse i mestring af sygdommen og forebygge tilbagefald.

Mål

At patienten gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede samt øvelser bliver bedre rustet til at mestre sin sygdom og de belastninger den giver.

Undervisningen kan ligeledes medvirke til at fremme håb og mindske tilbagefald.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation tilbydes alle indlagte patienter, med dom til behandling eller anbringelse, på de retspsykiatriske afdelinger.

Det anbefales, at de patienter, der kan håndtere denne undervisningsform deltager i et gruppeforløb.

Patienter der ikke magter at deltage, i et gruppeforløb, skal have tilbudt individuelt tilpasset undervisningsforløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

 

Evidens

Der er evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005).

Der foreligger ligeledes god evidens for effekten af manualiseret psykoedukation, dvs. hvor der undervises ud fra en på forhånd fastlagt og gennemprøvet manual, samt at pårørende i videst muligt omfang inddrages i forløbet (Det nationale Indikatorprojekt Skizofreni Dokumentalist rapport version 2.03 juli 2011).

Pædagogiske overvejelser

Erfaringen viser, at det har stor betydning for håndtering af svære sygdomsforløb at tale med andre, der har oplevet tilsvarende. Igennem gruppesamværet gives mulighed for, at den enkelte kan udvikle sine handlekompetencer enten gennem refleksion over andres erfaring eller gennem udvikling af egne erfaringer.

 

Personer med skizofreni samt andre svære psykiatriske lidelser, har ofte store kognitive vanskeligheder, hvilket betyder, at de bestandigt har svært ved at honorere ny viden samt svært ved at bevare koncentrationen i længere tid. Det er derfor yderst vigtigt, at underviseren planlægger korte oplæg, med mange gentagelser der tager udgangspunkt i konkrete eksempler, som er relevante for den enkelte. Endvidere skal det valgte undervisningsmateriale udleveres til den enkelte, således at denne har mulighed for at orientere sig i det gennemgåede stof.

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og -forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang.

Det vil ofte være nødvendigt, at patientens sundhedsfaglige kontaktperson, fortløbende motiverer patienten for at deltage i undervisningsforløbet samt følger op på de opsatte øvelser i undervisningen.

 

Gruppestørrelse

For alle indlagte patienter på de retspsykiatriske afdelinger. Patenter indlagt til mentalobservation tilbydes ikke psykoedukation.

Antal sessioner

11 sessioner af 3 kvarters varighed inkl. pause.

Når emnerne er gennemgået startes undervisningen op på ny. Dette betyder, at undervisningen foregår kontinuerligt, hvorfor den enkelte patient kan modtage den samme undervisning flere gange.

Gruppeledelse

Varetages af gennemgående personer, herunder sygeplejersker, ergoterapeut, læge, socialrådgivere og distriktssygeplejerske.

Forudsætningen hos underviserne:

Faglige kompetencer:

 • • Faglig og praktisk viden om diagnosen skizofreni, samt erfaring og viden om andre faggruppers ekspertiser

 • • Faglig og praktisk ekspertise om retspsykiatriske patienter

 • • Pædagogiske evner, der indebærer at underviseren er i stand til at formidle svært tilgængeligt stof på en pædagogisk måde

 

Personligekompetencer:

 • • Erfaring med og lyst til at undervise

 • • God forståelse for målgruppens forudsætninger, ønsker og behov

 • • Evne til aktivt at involvere og medinddrage patienten i undervisningen

 • • Evne til såvel at imødekomme hele gruppens behov samt den enkelte patients behov og ønsker

 • • Evne til at fremme et håbs perspektiv

 

Undervisningsmateriale

For at sikre, at patienter får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fællesundervisningsmateriale. Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Psykoedukationsmaterialet er udarbejdet som et powerpoint-show til hver enkelt session som støtte til underviseren.

Hvis det skønnes at PowerPoints præsentationen bliver et for voldsomt medie til retspsykiatriske patienter, kan disse ligeledes bruges som uddelingskopier til den enkelte patient i undervisningen.

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

 

Overordnede undervisningsemner:

 

Session 1

Introduktion og præsentation samt undervisning om skizofreni

 • • Hvilke formål er der med undervisningen

 • • Præsentation af undervisere og deltagere

 • • Rammerne i undervisningsforløbet

 • • Præsentation af undervisningsforløbet

 • • Forventninger til undervisningen

 • • Hvad er skizofreni

 

Session 2

Skizofreni, symptomer, årsager og forløb

 • • Hvad er de almindelige symptomer

 • • Hvilke symptomer indgår i diagnosen

 • • Sygdomsfaser

 • • Hvad er prognosen

 • • Hvad kan man selv gøre i.f.t. symptomer og kognitive vanskeligheder

 • • At fjerne fordomme

 • • Sygdomsindsigt

 • • Nedsætte risiko for tilbagefald

 

Session 3

Medikamentel behandling af skizofreni

 • • Hvilken medicin bruges i forhold til skizofreni

 • • Hvad er antipsykotisk medicin

 • • Bivirkninger

 • • Hvordan behandles de forskellige sygdomsfaser

 

Session 4

Stress, tidlige advarselstegn og hygiejne

 • • Situationer der kan medføre stress

 • • Symptomer på stress

 • • Tidlige tegn på tilbagefald

 • • Mindske tilbagefald

 • • Advarselstegn

 • • Hygiejne og påklædning

 

Session 5

Misbrug og misbrugsbehandling

 • • Afhængighed og trang

 • • Behandling af misbrug

 • • Fakta om tobak, alkohol og stoffer

 • • Hvordan kan misbruget reduceres

 

Session 6

Kontaktpersonfunktionen

 • • Hvad kan jeg bruge min kontaktperson til

 • • God relation

 • • Samtaler med kontaktperson

 • • Samarbejde om hjemmeopgaver

 

 

 

Session 7

Livsstil

 • • Fysisk aktivitet

 • • Sund kost

 • • Søvn

 

Session 8

Dom og bistandsværge funktion

Afdelingens socialrådgiver står for undervisningen

 

Session 9

Økonomi og udskrivning samt evaluering af undervisningsforløbet

Afdelingens socialrådgiver står for undervisningen

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og genkendelig fra gang til gang. Det vil være hensigtsmæssigt, at undervisningen både indeholder emner, der formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål om genkendelighed fra egen sygdom.

Det er vigtigt, for at bevare motivationen, at emnerne afpasses efter og tager udgangspunkt i de problemstillinger, som deltagerne oplever.

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter den kognitive læring.

Evaluering

Deltagerne evaluerer mundtligt forløbet efter hver session. Hele forløbet evalueres på sidste undervisningssession.

Dokumentation

Patienten giver mundtligt tilsagn om deltagelse i psykoedukationsforløbet. Det registreres i patientjournalens notatmodul, at patienten tilbydes psykoedukation, uanset om patienten ønsker at deltage eller ej. Det registreres i journalen når patienten deltager i manualiseret undervisningsforløb, og herunder når patienten afstår herfra.

Referencer

Datadefinitioner for indikatorsættet for skizofreni. Ambulante patienter. Version: 1. december 2009, afsnit 14.

Det nationale indikatorprojekt Skizofreni Dokumentalistrapport version 2.03 juli 2011

Patientuddannelse i praksis – Anbefaling til planlægning, gennemførelse og evaluering. Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Bispebjerg Hospital december 2007.

Ascher-Svanum, H., Krause, A.A (1991): Psychoeducational Groups for patients with Schrizophrenia. A Guide for Practitioners. Maryland; Aspen Publ. Inc.

Borell, Per (1998) Trin for trin. Et modul i serien et selvstændigt liv. Janssen-Cilag; Birkerød.

Kissling, W (1995): Prelapse. Program til psykoedukation for patienter og pårørende. Lundbeck; København.

Kieserg, A., Hornung, W.P. (1996): Psychoedukatives Training für schizophrene patienten. Deutsche Gesellschaft für verhaltenstherapie; Tübingen.

G, Wiedemann, G., Klingberg, S., Pitschel-Walz, G. (2003): Psykoedukative Interventionen in der Behandlung von Patienten mit Schizophrenen störungen. Der nervenartz 9 2003. http://www.springerlink.com/content/ebewam8xdxqyjma2/fulltext.pdf

Anden relevant litteratur

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Buksti, Ann m.fl (2006) important components of short-term family group programme. From The Danish National Multicenter Schizofrenia Project. Nord J Psychiatry. Vol 60 no. 3 2006.

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Jordahl, Helge og Repål, Arne (2001). Mestring av psykoser. Psykososiale tiltak for patient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget.

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Nordentoft, M., et al. (2002) Unge med psykose - en integreret indsats: (kapitel 7: Psykoedukation). Hans Reitzels forlag.

PsykiatriFonden (1997): Skizofreni. København. Overheadserie til bogen ”Skizofreni”. København.

PsykiatriFonden (2001): Om og med psykoser. København.