Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale (gælder patienter > 15 år)

Beskrivelse1

Afgrænsning1

Kriterier for hvornår en patient kan transporteres1

Kriterier for hvornår patienter skal ledsages under transport, og beskrivelse af hvilke personalekompetencer der skal være til stede ved transporten2

Regler for bestilling af ledsaget patienttransport4

Internordisk transport4

Placering af ansvar for iværksættelse og gennemførelse af transporten, herunder ansvar for overvågning i den mellemliggende periode og overdragelse af ansvaret ved ankomsten4

Stillingtagen til overvågning, behandling og pleje af patienten under transportforløbet samt relevant dokumentation heraf4

Beskrivelse og kontrol af indhold i akuttasker, der medbringes under transporten5

Regler for såvel patienten som den sundhedsfaglige ledsagers sikkerhed under transporten5

Regler for videregivelse af information5

Undervisningsprogrammer6

Definition af begreber6

Målgruppe – modtagelse7

Formål7

Problemstilling7

Metode7

Referencer7

Beskrivelse

Afgrænsning

Denne retningslinje omhandler kun transporter mellem sygehusmatrikler.

Præhospitale transporter er ikke indeholdt i denne retningslinje.

På nuværende aftalegrundlag dækker voksentransportordningen transport af patienter i Region Nordjylland. Undtagelsesvis og kun efter individuel aftale ledsages patienter på transporter til sygehuse uden for regionen.

Ved alle transporter beskrevet i nærværende retningslinje skal der ved ankomst til modtagesygehus ske en ansvarsoverdragelse til modtagende sygehus’ sundhedsfaglige personale. Det gælder også transport af patienter til diagnostiske undersøgelser.

Kritisk syge < 15 år ledsages af sygeplejerske eller sygeplejerske og speciallæge i henhold til instruks ang. anæstesiologisk børnevagt.

 

Kriterier for hvornår en patient kan transporteres

 • • Patienter der flyttes pga. ændret behov for behandlings- eller specialiseringsniveau

 • • Patienter der flyttes af kapacitetsmæssige årsager

 • • Patienter der flyttes på grund af geografisk tilhørsforhold

 • • Andre tidskritiske patienter, f.eks. patienter der skal have foretaget trombektomi

Inden transporten skal indikation for og aftale om overflytning være afklaret mellem den behandlingsansvarlige speciallæge på hhv. afsendende og modtagende afsnit.

Desuden aftales behandlingsbehov og monitoreringsniveau under transporten.

 

Kriterier for hvornår patienter skal ledsages under transport, og beskrivelse af hvilke personalekompetencer der skal være til stede ved transporten

Interhospitale transporter kan, ud fra behandling, kategoriseres som:

 • • A. tidskritiske

 • • B. ikke-tidskritiske.

 

A. Tidskritiske tilstande omfatter

 1. 1. Akut myokardieinfarkt (STEMI), som overflyttes til perkutan koronar intervention (PCI)

 2. 2. Akut cerebral trombose eller trombemboli, som overflyttes til trombolyse eller trombektomi

 3. 3. Intrakraniel blødning, spontan eller traumatisk, som overflyttes til akut neurokirurgisk intervention

 4. 4. Anden ukontrollabel blødning, spontan eller traumatisk, som overflyttes til akut kirurgisk eller interventionelt radiologisk indgreb med henblik på hæmostase.

 5. 5. Større forbrænding, ætsning eller inhalationsskade, som overflyttes til behandling i specialafdeling

 6. 6. Tilsvarende tidskritiske transporter efter konkret anæstesiologisk vurdering

 

Tidskritiske transporter skal effektueres med mindst mulig forsinkelse. Sådanne transporter skal derfor altid foregå med nærmest tilgængelige ambulance, og under ledsagelse af lokalt personale, med kompetencer, tilpasset omstændighederne.

Helikoptertransport skal dog anvendes, såfremt det samlede tidsforbrug herved kan nedsættes. Nødbehandling inden afgang kan være påkrævet, mens egentlig stabilisering af patienten ofte ikke vil være mulig forud for transporten.

Ved tidskritiske transporter tager speciallæge i anæstesi stilling til ledsageniveau og transportform.

 

Patienter, som forud for transport har, eller under transport forventes at kunne få, behov for luftvejshåndtering eller hjerte-kredsløbsunderstøttende behandling, ledsages af læge og sygeplejerske, hvoraf mindst den ene skal have anæstesiologisk kompetence. Sygeplejersken kan evt. erstattes af paramediciner.

 

Patienter, som ikke har, eller forventes at kunne få, behov for luftvejshåndtering eller hjerte-kredsløbsunderstøttelse, kan ledsages af sygeplejerske eller paramediciner.

 

Såfremt patienten bliver ustabil under transporten kan man tilkalde akutlægebilen.

B. Tilstande, som ikke er omfattet af ovenstående, betragtes som udgangspunkt som ikke-tidskritiske.

I. I tidsrummet kl. 08.00 – 15.30 på hverdage ved intraregionale transporter af intensive patienter, og døgnet rundt på alle dage ved øvrige transporter, stilles ledsagepersonale til rådighed ud fra følgende retningslinjer:

 

 1. 7. Transport til samme eller højere behandlingsniveau: afsendende sygehus

 1. 8. Transport til lavere behandlingsniveau: modtagende sygehus, med mindre akut behov for at frigøre behandlingsmæssig kapacitet på afsendende sygehus indicerer, at personale afgives herfra.

 

Transport foregår som hovedregel i standardambulance. Ved transport over lang afstand til højere behandlingsniveau kan akutlægehelikopter dog evt. anvendes.

 

Patienter, som forud for transport har, eller under transport forventes at kunne få, behov for luftvejshåndtering eller hjerte-kredsløbsunderstøttende behandling, ledsages af læge og sygeplejerske, som begge skal have anæstesiologisk eller intensiv kompetence.

 

Patienter, som ikke har, eller forventes at kunne få, behov for luftvejshåndtering eller hjerte-kredsløbsunderstøttelse, men hvor anden medicinsk behandling er, eller forventes at kunne blive, påkrævet undervejs, kan ledsages af læge, sygeplejerske, eller evt. paramediciner, idet anæstesiologisk eller intensiv kompetence almindeligvis kun vil være påkrævet ved transport af intensive patienter.

 

Patienter, som ikke har, eller forventes at kunne få, behov for luftvejshåndtering eller hjerte-kredsløbsunderstøttelse, og hvor anden medicinsk behandling heller ikke er, eller forventes at kunne blive, påkrævet undervejs, kan ledsages af ambulancepersonale.

 

II. I tidsrummet kl. 15.30 – 08.00 på hverdage, og døgnet rundt i weekender og på søgnehelligdage varetages alle ikke-tidskritiske intraregionale transporter af intensive patienter af voksentransportordningen, som disponerer over specialambulance.

 

Er der behov for yderligere kriterier for hvornår en patient skal ledsages under transport og hvilke personalekompetencer, der skal være til stede, skal der udarbejdes en lokal instruks.

 

Regler for bestilling af ledsaget patienttransport

Visitationen foretages altid af den behandlingsansvarlige speciallæge, hvorimod bestilling af patienttransport kan uddelegeres til andre faggrupper.

Visitation til voksentransportordningen sker ved at kontakte den intensive koordinator, som derefter aktiverer transporten ved at kontakte vagthavende læge på voksentransporten. Vagthavende læge på voksentransportordningen tager stilling til, hvilken form for ledsagelse, der er behov for og rekvirerer ambulance og ledsager(e).

 

Internordisk transport

Ved tilbageflytning af patienter til andre nordiske lande bestilles transporten via AMK-vagtcentral.

 

Placering af ansvar for iværksættelse og gennemførelse af transporten, herunder ansvar for overvågning i den mellemliggende periode og overdragelse af ansvaret ved ankomsten

Beslutning om transport med sundhedsfaglig ledsager skal som udgangspunkt foretages af en speciallæge. Aftaler om overflytning skal derfor afklares mellem behandlingsansvarlige læger på hhv. afsendende og modtagende afdeling.

Den behandlingsansvarlige læge på den afsendende afdeling har ansvaret for både at iværksætte transporten og for at overdrage patienten til den modtagende afdeling. Herudover har samme læge ansvar for, at aftalen om overflytning dokumenteres i journalen, uanset om overdragelsen sker personligt eller ej.

Følgende skal som minimum fremgå af journalen:

Ansvar for patienten under selve transporten ligger som udgangspunkt hos afsendende speciallæge. Dette gælder dog ikke for transporter varetaget af anden speciallæge, som påtager sig ansvaret for patienten under transporten.

 

Stillingtagen til overvågning, behandling og pleje af patienten under transportforløbet samt relevant dokumentation heraf

Under transporten anvendes ambulancens monitoreringsudstyr, idet udstyret er standardiseret og fikseret efter gældende forskrifter.

Er der behov for anvendelse af yderligere udstyr og apparatur, skal det kunne fastspændes med standardiseret ophæng og være sikkerhedsgodkendt til ambulancebrug.

Monitorerings- og behandlingsniveau under transporten skal bygge på en vurdering af patientens konkrete tilstand.

For de transporter, hvor anæstesisygeplejerske ledsager patienten uden tilstedeværende læge er der beskrevet rammeordination for anæstesisygeplejersken.(se bilag) Rammeordinationen omfatter hovedsagelig stoffer som anæstesisygeplejersken egenhændigt anvender i dagligdagen fraset nogle enkelte præparater. Anæstesisygeplejersken skal modtage undervisning i de præparater, som han eller hun ikke har rutine i at anvende. Herved har anæstesisygeplejersken, indenfor de givne rammer, mulighed for egenhændig at iværksætte medicinsk behandling i akut og uventet opståede situationer.

Transportforløbet skal dokumenteres i transportjournalen, hvoraf følgende punkter som minimum skal fremgå:

 • • Indikation for overflytning

 • • Navn og titel på ledsagerpersonale

 • • Monitorerings- og behandlingstiltag under transporten

 • • Patientens vitale parametre under transporten

 • • Navn og titel på den person der modtager patienten

 • • Tidspunkt for aflevering på modtagende afdeling

Beskrivelse og kontrol af indhold i akuttasker, der medbringes under transporten

For at sikre at indholdet i akuttasker, der medbringes under patienttransport med sundhedsfaglig ledsagelse, er ens og tilstrækkeligt på tværs af regionen standardiseres utensilier, væsker og medicin, der skal være i taskerne. Indholdet er beskrevet i detaljer under bilag.

Kontrol af indhold i akuttaskerne skal beskrives i lokal instruks.

 

Regler for såvel patienten som den sundhedsfaglige ledsagers sikkerhed under transporten

Behandling af patienten under transporten forudsætter, at behandleren har fri adgang langs seng/båre samt let adgang til at anvende medbragt og ophængt udstyr. Der må kun være flere personer med i ambulancen, hvis der er siddeplads med mulighed for fastspænding. Den sundhedsfaglige ledsager skal have mulighed for at kunne betjene patient og udstyr og samtidig være fastspændt i stol.

Patienten skal ligeledes være fastspændt under transporten.

Alt løst udstyr skal fastspændes ved hjælp af standardiseret beslag eller ophæng.

 

Regler for videregivelse af information

Der henvises til fælles regional retningslinje for Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger.

Desuden henvises til den fælles regionale retningslinje vedr. Information ved overflytning mellem enheder og institutioner.

 

Undervisningsprogrammer

Ledsagerpersonalet skal have gennemgået undervisning i transport mellem sygehuse og institutioner og have specifikt kendskab til det anvendte transport- og monitoreringsudstyr.

Efter den grundlæggende undervisning er det specialeledelsens ansvar at sikre opfølgning og vedligeholdelse af den nødvendige viden.

Hvis der i forbindelse med patienttransport med sundhedsfaglig ledsager afviges fra denne retningslinje, skal det begrundes og dokumenteres i patientjournalen.

 

Definition af begreber

Patienttransport: Transport af patienter i ambulance mellem hospitaler eller sygehuse.

Sundhedsfaglig ledsager: Ambulancebehandler, paramediciner, sygeplejerske, læge

Intensiv Koordinator: Speciallæge med ansvar for koordinering og placering af intensive patienter i Region Nordjylland

Voksentransportordning: Specialiseret transportordning tilknyttet interhospitale transporter af kritisk syge patienter > 15 år. Driftsperioden for voksentransportordningen er
Hverdage: 15.00-08.00.
Lørdage/søndage samt helligdage: Døgndækkende
Voksentransportordningen dækker ikke uopsættelige transporter.

Transportjournal: Journal der beskriver og dokumenterer transportforløbet, kan eksempelvis være anæstesi- eller intensivskema.

Transport til højere behandlingsniveau: Interhospital transport på baggrund af foreliggende behov for specialiseret observation, diagnostik eller behandling, som tilbydes på modtagende, men ikke afsendende sygehus.

Transport til lavere behandlingsniveau: Interhospital transport på baggrund af overstået behov for specialiseret observation, diagnostik eller behandling, som tilbydes på afsendende, men ikke modtagende sygehus.

Transport til samme behandlingsniveau: Interhospital transport uden relation til behov for specialiseret observation, diagnostik eller behandling.

Behandlingsansvarlig læge: Stamafdelingens læge, så længe patienten er indlagt på et stamafsnit. Når patienten er indlægges på intensivt afsnit har anæstesilægen hovedansvaret for patienten.

Vitale organer: Organer der understøtter vejrtrækning og cirkulation, her benævnt ABCD - Airway, Breathing, Cirkulation og Disability.

ABCD stabil: ABCD står for Airway, Breathing, Circulation og Disability.
Ved ABCD stabil patient forstås i denne sammenhæng en patient som:

 • • Selv kan holde frie luftveje

 • • Har acceptabel eller habituel iltmætning

 • • Har stabilt blodtryk

 • • Har stabilt bevidsthedsniveau og er kommunikativ

Intensiv patient: Patient med behov for intensiv terapi, og som skal ledsages til intensiv terapienhed.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal transporteres interhospitalt med sundhedsfaglig ledsager.

 

Formål

At understøtte sikker patienttransport med sundhedsfaglig ledsager i Region Nordjylland, herunder:

 • • Minimere forekomsten af komplikationer i forbindelse med transporten

 • • Forbedre sikkerhed under transporten for både patienter og personale

 • • Sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af sundhedsfaglige ressourcer både behandlings- og kapacitetsmæssigt

Problemstilling

Transport af patienter med sundhedsfaglig ledsager foretages af behandlings- og kapacitetsmæssige årsager og forudsætter, at det ledsagende personale har den nødvendige kompetence og erfaring i forhold til patienttransport.

Interhospital transport er en specialiseret og ressourcetung procedure, som kræver koordination mellem mindst 3 instanser: Den afsendende afdeling, den modtagende afdeling og ambulanceoperatøren.

Det er derfor vigtigt, at der findes entydige retningslinjer for kompetenceniveau og placering af ansvar i forhold til iværksættelse og gennemførelse af disse transporter.

 

Metode

Gennemgang og vurdering af litteratur, publikationer, retningsgivende dokumenter og drøftelser.

 

Referencer

Akkrediteringsstandard 2.18.1 Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager, Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse, 2. version, maj 2012, Institut for Kvalitet- og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

Rekommandation for ledsaget ambulancetransport – udgivet af Dansk for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), juni 2008.