Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Interne udflytninger til medicinske specialer, Aalborg Universitetshospital

Overordnede principper:

  • • Udflytning af patienter sker under hensyntagen til belægningssituationen. Det betyder, at koordinator fra afgivende afsnit starter udflytningsprocessen, når koordinator har sikret sig, at der i modtagende afsnit er mulighed for at modtage patienten.

  • • Der er, ved specialeskift, altid en forpligtigelse til læge til læge kontakt, således at en læge fra det afgivende speciale orienterer vagthavende læge i det modtagende speciale. Orienteringen har alene sigte på, hvad patienten fejler, hidtidige behandling etc. og er ikke en diskussion af, om man skal/vil modtage patienten.

  • • Det tilstræbes, at den eksisterende journal videreføres, selvom patienter skifter speciale. Der er dermed ikke behov for overflytningsnotater eller medicinstatus ved specialeskift.

  • • Lægefagligt begrundede flytninger imellem specialer, med baggrund i hvad patienten fejler, prioriteres frem for udflytninger med baggrund i belægningssituationen, således at patientforløbet tilgodeses.

Fra AMA

På baggrund af et højt patientflow igennem AMA, er der i perioder behov for at udflytte patienter til en anden afdeling end den, der primært modtog og behandlede patienten.
I den forbindelse er aftalen at:

  • • Ved udflytning til en anden afdeling end den primært modtagende, sker en lægelig orientering af den modtagende afdeling. Orienteringen har alene sigte på, hvad patienten fejler, hidtidige behandling etc. og er ikke en diskussion af om man skal/vil modtage patienten. Beslutningen om udflytningen vil således være taget i AMA ud fra et overblik over pladssituationen og under hensyntagen til gældende aftaler.

  • • I perioden kl. 08-20 orienteres bagvagten for den modtagende afdeling og fra kl. 20-08 forvagten for modtagende vagtsøjle 

  • •  Orienteringen sker fra den primære afdelings AMA-stuegangslæge fra kl.08-14.30, fra kl. 14.30-20 ved afdelingens bagvagt og fra kl. 20-08 fra vagtsøjlens forvagt

Orienteringsforpligtigelsen omfatter kun de tilfælde, hvor en patient skifter speciale/matrikel ved udflytning fra AMA.

Fra øvrige sengeafsnit

Fordelingen af patienterne internt mellem de medicinske sengeafsnit sker efter en vurdering af den samlede pladssituation. I overbelægningssituationer aftaler ansvarshavende sygeplejerske i samarbejde med afsnittets vagthavende læge, hvilke patienter, der kan flyttes og hvortil. Der udflyttes primært ikke specialerelaterede patienter.
Ved flytning imellem de medicinske sengeafsnit gælder de ovenfor anførte overordnede principper.

Specielt vedrørende udflytning af patienter til Hobro

  • • Patienter, der er visiteret til indlæggelse eller kommer som 1-1-2 patienter i akutmodtagelsen, AUH, observeres og stabiliseres som hovedregel i AMA, inden stillingtagen til udflytning til Hobro.

  • • I situationer hvor det, af særlige årsager, besluttes at flytte en patient direkte fra akutmodtagelsen til Hobro, skal der altid foreligge dokumentation herfor i Clinical suite i form af et kort beslutningsnotat i forbindelse med flytningen. Journaloptagelse sker i Hobro.

  • • Ved udflytning til Hobro af patienter indlagt mere end fem døgn, skal der udfærdiges et resume af indlæggelsesforløbet inden udflytningen.