Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger - Retningslinje for ferie for lægerne på Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Målgruppe

For læger på Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

Sikre en ensartethed omkring reglerne for afholdelse af ferie for lægerne på Radiologisk Afdeling, Syd, Nord, Hobro og Farsø. Thisted har lokal instruks.

 

Beskrivelse

Radiologisk Afdeling og dens patienter er afhængig af, at lægerne i afdelingen i videst muligt omfang er til stede på deres arbejde i henhold til vagt-, ferie- og dagsplaner. De enkelte uddannelseslæger er afhængige af at være til stede mest muligt, for at lære af sine kolleger. Alle har behov for en sammenhængende hverdag, uden pludselige, uvarslede ændringer af arbejdstider eller funktioner.

Det er derfor i alles interesse, at der er en høj grad af ansvarlighed ved planlægning af ferier, kurser og anden fravær.

Afdelingen er underlagt de generelle regler i ferieloven. Dette gælder også afdelingsledelsens ret til at anvise ferie, efter drøftelse med medarbejderen.
Størrelsen af afdelingen og hensynet til især de akutte patienter gør dog, at der desværre gælder ganske begrænsende regler for den frihed, man har til at planlægge ferie. Som udgangspunkt gælder følgende:

 

Ferie koordineres i sektionerne, inden ønsker indmeldes.

I hovedferien (1. maj – 30. september) tilstræbes sammenhængende ferie for den enkelte, men omstændigheder kan gøre, at man kun kan regne med max. 2 sammenhængende ferieuger i skoleferien. Dog accepteres 3 uger, når det er muligt. Såfremt der ikke kan opnås enighed om fordelingen af ferien under hensyntagen til vagter og minimumsbemanding, vil ferien blive fordelt med de 3 første uger i skoleferien til den ene halvdel og de sidste 3 uger til den anden halvdel. Fordelingen kan ske ved lodtrækning.

Weekenden op til en ferie (minimum 1 uges varighed) og weekenden i slutningen af ferien er friweekender.

Alle i vagtrul har selv ansvar for at sikre sig, at vagter og specielle funktioner er dækket ind.

Overlæger og andre i ledende stillinger har pligt til at sikre sig, at disse funktioner er dækket i ferien, i særlige situationer inddrages afdelingsledelsen i løsninger.

Afdelingen sikrer, at der lukkes rum og funktioner i ferieperioderne, i henhold til ferieønsker og den drift, der er nødvendig.

Ved eventuelle ændringer af aftalt ferie, er man forpligtiget til at sikre, at alle funktioner er dækket, inkl. vagter og specielle funktioner, og at den specialeansvarlige overlæge er informeret og har accepteret dette samt hvis vagtplanlægger har godkendt. Dette gælder uanset tidspunkt for afholdelse af ferie.

Der gælder specielle regler for den 6. ferieuge, man har selv ansvaret for at kende reglerne.

 

Vi håber, ansvarlighed overfor patienter og kolleger gør, at man som en naturlig ting efterkommer ovennævnte.

 

Der skal tilstræbes afholdelse af 3 ugers ferie i hovedferien (1. maj – 30. september), 1 uge i efteråret og 1 uge i foråret.

Det skal tilstræbes, at ferie afholdes i indeværende ferieår, så der ikke overføres til næste år. Hvis der alligevel skal overføres ferie, skal det være aftalt i god tid inden ferieårets afslutning. Evt. overført ferie skal være afholdt, således der kun er 1 uge tilbage ved udgangen af februar.

 

Deadline for ønsker

Hovedferien (1. maj – 30. september): primo januar

Efterår inkl. jul/nytår: medio august

Forår inkl. påske: medio november

 

Enkeltfridage

Der ydes frihed til nødvendig undersøgelse og behandling hos læge eller tandlæge, der kun kan tilrettelægges i dagtid, i henhold til Region Nordjyllands frihedscirkulære.

Det er den enkelte læge, der drøfter dette med den umiddelbare overordnede, og man aftaler den praktiske afvikling.

 

Referencer

Region Nordjylland – ferie og fridage