Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejen til KOL-patienter

 

Beskrivelse

Patientens modtagelse forberedes:

 1. 1. Klargøring af ilt

 2. 2. Klargøring af akut virkende inhalationsmedicin

 3. 3. Saturationsmåler

 4. 4. Klargøring af dropmateriale


Patienten modtages:

 1. 1. Begynde relevant behandling og undersøgelse ud fra lægevurdering.

 2. 2. Iltbehandling ud fra lægeinstruks. (Der må gerne startes op med 1-2 L 02 og herefter hurtig A-pkt.)

 3. 3. Vigtigt at sygeplejersken bliver hos patienten, patienten beroliges (ro og udstråling af kompetence hos personalet er afgørende).

 4. 4. Information til pårørende om indlæggelse.

 5. 5. Åbne vinduer, sørge for bedst mulig lejring (se bilag 1), tilbyde kolde drikke, hjælp/instruer i vejtrækningsøvelser (se bilag 2) samt hoste teknik.

 6. 6. Informer om pleje/behandling som fordrer minimum af svar fra patienten.


Patienten observeres:

 1. 1. Værdier registreres i NordEPJ.

 2. 2. Saturation måles kontinuerligt indtil A-punktur foreligger eller anden ordination.

 3. 3. Kontrol af:

Blodtryk
Puls
Respiration (frekvens, dybde, type)
Bevidsthedsniveau
Angst og uro
Dyspnøgrad (Funktion, tale, hvile, ortopnø), lade patienten anvende MRC skala
Temperatur (feber, varm, kold, klam, svedende)
Farve (f.eks. cyanose, blussende kinder, bleg).


Patientens videre observation og behandling:

 1. 1. Behandling og undersøgelse ifølge lægelig vurdering.

 2. 2. Lungefysioterapi bestilles pr. rutine via NordEPJ. Ved akutte tilstande og i weekender ringes til fysioterapeuten.

 3. 3. For at mindske åndenøden aflaster sygeplejersken patienten mest mulig i det akutte forløb. Patienten hjælpes f.eks. med personlig hygiejne, ernæring, toiletbesøg og medicinindtagelse.

 4. 4. Sygeplejersken skal sørge for at være hos den angste patient, sørge for ro, frisk luft samt sikre at patienten hurtig kan kalde hjælp.

 5. 5. Udlevere patientvejledninger og evt. sygdomspjecer efter behov.

 6. 6. Hvis patienten er ryger, tilbydes nikotinsubstitution efter behov og patienten opfordres til selv at fremskaffe det.

 


I løbet af indlæggelsen informeres/vejledes om følgende:

1.

Mobilisering: Det er vigtigt, at patienterne mobiliseres så hurtigt som muligt, selvom det medfører dyspnø. Dyspnø er ikke farligt, men patienten skal stoppe, hvis det bliver ubehageligt.

 

2.

Iltbehandling: Måling af saturation. Måling af A-pkt. ifølge lægeinstruks mhp. stillingtagen til fortsat iltbehandling. Vejlede patienten omkring nødvendigheden af korrekt iltbehandling og tæt blodprøvekontrol, evt. kort fysiologisk begrundelse herfor, afhængig af den enkelte patient. Evt. smøre i næsebor med Decubal eller Labidansalve for at hindre skorpedannelser.

 

3.

Hygiejne: Patienten hjælpes med personlig hygiejne så længe det er nødvendig. Styrke egenomsorgen.

 

4.

Udskillelser: Afføring observeres, da obstipation er hyppig pga. nedsat mobilisation og kan forårsage åndenød. Hvis patienten er urininkontinent (f.eks. pga. hoste) informeres/vejledes om, hvilke hjælpemidler der kan bruges, og hvordan de anskaffes.

 

5.

Rygning: Hvis patienten er ryger, orienteres han/hun om rygestop og patientens motivation registreres. Patienten tilbydes samtale med rygestopinstruktør, evt. fra Medicinsk Ambulatorium. Oplyse om muligheden for undervisning/ vejledning via byens apoteker. Flere kommuner har tilbud.

 

6.

Behandling: Patientens compliance vurderes og inhalationsteknik kontrolleres. Patientens anvendelse af sædvanlig medicin vurderes.

 

7.

Undervisning om medicin: Patienten informeres om virkning og bivirkning af medicinen samt forholdsregler i forbindelse med medicinering. Patienten vejledes om brug, rengøring og opbevaring af devicer. Der udleveres informationsmateriale om de aktuelle præparater.

 

8.

Undervisning om sygdom og forholdsregler: Patienten undervises i sygdom og forebyggelse af forværring. Sygeplejersken spørger om, hvad der udløste forværringen, hvilke symptomer patienten havde og hvad han/hun selv gjorde hjemme, for at bedre egen tilstand, inden indlæggelsen. Der findes meget godt informationsmateriale om KOL. Se afdelingens sortiment. Overvej hvilket du syntes vil gavne din patient bedst. Er det læsestof - mundtlig vejledning - måske visuel vejledning der er den bedste metode? For meget materiale medfører oftest at det ikke bliver brugt. Patienten bliver overvældet. Opfordre patienten til at kigge i materialet, og altid følge op herpå.

 

9.

Ernæring: Sygeplejersken vejleder patienten om ernæring. Hvis patienten er overvægtig, vejledes i at spare på fedt, men at det ikke er hensigtsmæssigt at tabe sig under en akut forværring. Alle patienter med BMI < 20,5 ernæringsscreenes eller hvis de har haft stort vægttab og laves kostregistrering og der gives kosttilskud i form af protein og energitilskud. Patienten informeres om tilrådelig ernæring efter udskrivelsen evt. med hjælp og støtte fra familie, venner, naboer eller hjemmepleje. Vejledning ved diætist bør overvejes. Der bør tilbydes hyppige små energirige måltider frem for få store, da små måltider kræver mindre ilt til forbrænding. Der kan skrives recept på proteindrik af læge (grøn recept).

 

10.

Fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau: Sygeplejersken søger oplysninger hos patienten og evt. pårørende om patientens psykiske, fysiske og sociale funktionsniveau. Sygeplejersken informerer patienten om at fysisk træning er vigtig, og hvordan en sådan træning kan foregå. Der samarbejdes med fysioterapeut herom. Ved behov for tiltag vedrørende psykiske eller sociale ting, tages der hånd om dette.

 

11.

Selvbehandling: Patienten oplæres i selvbehandling ved forværring: Hvilke symptomer der skal reageres på, hvornår man selv kan øge egen behandling efter forudgående aftale med lægen og hvornår egen læge skal kontaktes.

 

12.

Mestring og sundhedsfremme: Det er vigtigt, at patienten får viden om og gerne forståelse for sin kroniske sygdom. At han/hun får redskaber til at hjælpe med at overskue egen situation og dermed kan mestre og leve med sygdommen.

 Inden udskrivelsen:
 

1.

Patientens inhalationsteknik kontrolleres.

 

2.

Medicin gennemgås med patienten, evt. pårørende, evt. hjemmeplejen.

 

3.

Der laves sygeplejerapport og medicinseddel, og lægen laver epikrise og recepter.

 

4.

Hjemmepleje, hjælpemidler og hjemtransport bestilles efter behov.

 

5.

Patienten informeres om opfølgning og forholdsregler efter udskrivelsen, og det kontrolleres at patienten har forstået - og kan anvende medicinen. Det kontrolleres også, at patienten er informeret om opbevaring af medicin, rengøring af devicer, behandlingsplan og evt. selvbehandling.

 

6.

Der arrangeres efterbehandling i Medicinsk Ambulatorium, efter behov. Patienter i langvarigt forløb og patienter, der ikke tidligere er kendt med KOL/astma eller hvor der ikke foreligger en lungefunktionsundersøgelse (LFU) anbefales ambulant kontrol 3 mdr. efter udskrivelsen. Dette til ny LFU og planlægning af fremtidig behandling ved egen læge eller lungelæge i ambulatoriet. Patienter kendt med KOL tilbydes deltagelse på lungerehabiliteringshold i kommunen.

Faste iltbrugere med lungesygdomme tilbydes kontrol ved lungesygeplejersken 2 gange årligt. Øvrige KOL-patienter vurderes ift. om de skal følges via egen læge eller sygeplejerske/ læge i lungeambulatoriet.

 


Definition af begreber

Saturationsmåler

Apparat til at måle perifer iltning af blodet på finger eller øreflip

 

Peekflowmeter

Apparat til at måle ekspiratorisk volumen

 

MRC-scala

Skala til at patienten kan vurdere graden af åndenød

 

A-punktur

Blodprøve som viser syre/base balance i blodet

 

Compliance

Evnen til at forstå/mestre/efterleve

 

Devicer

Forskellige typer af inhalationsapparater til inhalationsmedicin, eksempelvis turbohaler, discos osv.

 

Fev1

Forceret ekspiratorisk volumen indenfor det første sekund. Målt ved lungefunktionsundersøgelse. Viser sværhedsgraden af KOL.

 

Inhalationsmedicin

Lægemiddel i spray eller pulverbeholder til lokal behandling af luftvejssygdomme.Formål

At sikre at den enkelte patient plejes i henhold til klinisk evidensbaseret/best practice.