Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af børn og unge til Psykiatrien

 

Problemstilling

Retningslinjen omfatter principper for eksterne og interne henvisninger til elektive og akutte kontakter (ambulant eller under indlæggelse) i Psykiatrien. Kun børn og unge er omfattet af retningslinjen, idet der findes særlige principper for henvisning af akutte og elektive patienter til regionens sundhedsvæsen.

Retningslinjen specificerer de krav, som stilles i den overordnede regionale retningslinje, og formidler de vilkår, som er beskrevet i sundhedsaftalerne.

 

Målgruppe – modtagelse

Henvisende læger og andre med henvisningsret samt klinisk og administrativt personale på alle kliniske og diagnostiske enheder som udfærdiger, modtager og visiterer henvisninger fra interne og eksterne parter med henvisningsret.

 

Definition af begreber

Henvisning: En henvisning er en anmodning fra en henvisningsinstans til en sundhedsproducent om udførelse af eller medvirken til en sundhedsaktivitet (jf. definition i Sundhedsstyrelsens Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2009)

Behandling: Omfatter udredning, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering

Gule markeringer: Præciseringer tilføjet af børne- og ungdomspsykiatrien efter godkendelse af sundhedsaftalen 2015-2018.

 

Formål

 • • At sikre, at der kun henvises til nødvendig behandling, og dette sker til korrekt afdeling og afsnit/team/ambulatorium

 • • At sikre, at patienter henvises til relevant forløb (udredning/behandling)

 • • At sikre, at henvisningen medvirker til et veltilrettelagt patientforløb

 • • At sikre, at henvisningen indeholder alle relevante oplysninger og at den afvises, hvis dette ikke er tilfældet

 

Beskrivelse

Psykiatrien i Region Nordjylland har i samarbejde med de henvisende instanser (fx praktiserende læger, kommuner, PPR mv.) udarbejdet tjeklister for, hvilke oplysninger, der som minimum skal være indeholdt i henvisninger af patienter til børne- og ungdomspsykiatrien. Disse krav er gensidigt vedtaget som led i sundhedsaftalerne.

Det må sikres inden henvisningen, at myndighedspersonerne giver samtykke, således at information mellem de henvisende parter i primærsektoren i størst muligt omfang kan udveksles i forbindelse med udarbejdelse af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien.

Det er henvisende instans ansvar at koordinere samarbejdet, således at henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien sker ved samarbejde mellem med den praktiserende læge og kommune.

Hvis der i henvisningen savnes relevante oplysninger, skal børne- og ungdomspsykiatrien afvise og returnere henvisningen til henviser med henblik på mere udtømmende beskrivelse. Dette af hensyn til at sikre effektivitet i Psykiatrien.

Hvis det vurderes ved visitationen eller senere i en afklarende samtale (forvisitationssamtale), at patienten ikke skal behandles i Psykiatrien i Region Nordjylland, sendes henvisningen tilbage til henviser eventuelt med anbefaling af behandling i andet regi.

 

Tjeklisterne for ”gode henvisninger” er listet herunder OG vedlagt som bilag til denne retningslinje. Der er tjeklister for:

 

 • • Henvisning af elektive patienter til børne- og ungdomspsykiatrien

 • • Henvisning af akutte patienter til børne- og ungdomspsykiatrien

 

Tjeklister for elektive henvisninger af patienter til børne- og ungdomspsykiatrien

Elektive henvisninger af patienter til børne- og ungdomspsykiatrien skal indeholde:

 

 • • Standardoplysninger:

 • • Barnets/den unges og forældre/værges stamoplysninger, inkl. tlf. nummer

 • • Navn, adresse, telefonnummer på henviser

 • • Resume af baggrunden for henvisningen:

 • • Henvisers oplysninger om det forudgående forløb og udviklingen af de nuværende problemstillinger i sagen.

 • • Resumeet afsluttes med en samlet analyse og vurdering af, hvorfor der henvises, herunder om andre foranstaltninger har været overvejet og eventuelt iværksat.

 • • Hvis det skønnes relevant anføres henvisnings- og evt. bidiagnose.

 • • Resume af relevante oplysninger om barnets/den unges udviklingsforløb fra graviditet til henvisningstidspunktet. Resumeet skal indeholder oplysninger om:

 • • graviditet, fødsel, og barnets første måneder

 • • motorisk, sproglig og anden tidlig udvikling (f.eks. hvornår kunne barnet sidde, kravle, gå, tale i ord og sætninger og hvornår blev barnet renligt?)

 • • den sociale udvikling (fx hvordan var barnets kontakt i spædbørnsperioden, udvikling i kontakt med jævnaldrende, kan barnet indgå i lege med jævnaldrende, hvordan klarer barnet sig i skole, pasningstilbud og i kontakten med kammerater?)

 • • familiære forhold, herunder oplysninger om familie, søskende og eventuelle sociale eller sygdomsmæssige problemstillinger (f.eks. problemer med forældremyndighed, sygdom, andre sociale problemer samt formodede arvelige lidelser i familien).

 • • oplysninger om nuværende eller tidligere legemlige sygdomme, herunder kendte allergier og evt. medicinsk behandling.

 • • Øvrige oplysninger:

 • • Udfyldt samtykkeerklæring.

 • • Kopier af diverse undersøgelses og behandlingsresultater.

 • • Eventuelle aftaler, der er indgået med den henvistes familie.

 • • Praktiske oplysninger f.eks. navne og kontaktoplysninger på personer/instanser der er involveret i sagen.

 • • Evt. behov for tolkebistand.

 • • Henvisningen afsluttes med underskrift fra den henvisende myndighed/kontaktperson.

 

Tjeklister for akutte henvisninger af patienter til børne- og ungdomspsykiatrien

Akutte henvisninger af patienter til børne- og ungdomspsykiatrien skal indeholde:

 

 • • Cpr. nr.

 • • Konkret beskrivelse for baggrunden af henvisningen (hvad er det psykiatriske problem)

 • • Er patientens tilstand tilbagevendende

 • • Er der disposition til psykiatrisk sygdom

 • • Hvordan har patientens liv været i store træk indtil aktuelle, inkl. tidligere og nuværende indsatser

 • • Patientens aktuelle sociale kontekst

 

Referencer

Henvisning af akutte og elektive patienter til regionens sundhedsvæsen

Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018: Sundhedsaftale om indsatsen for børn og unge med sindslidelse

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler af 24/05/2018