Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

  • BEMÆRK: Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Beredskabsplan/brand og institutionens patientnære tekniske forsyninger - Sygeplejen

Beskrivelse

Udarbejdet dokumentationsredskab med beskrivelse af uforudsigelige situationer samt strømsvigt,

findes i akutmappe på sygeplejekontoret.

Nødstrøm/elektroniske medicinmodul/PC

Se link for nødprocedure for elektronisk medicinmodul og udskrift af medicinliste.

Supernødstrøm er mærket med blå ring.

Nødstrøm på stuer er stikkontakt mærket med rød ring.

I sygeplejerum er der en computer markeret med nødstrøm – denne kan altid anvendes.

Nød telefoni

Nødtelefon på sygeplejekontor, rød vægtelefon ved vinduet

Ved problemer kontaktes informationen lokal 60000.

Nød PRI procedure, se link.

 

Personsøger

Normal kodning foregår via kode 88.

Ved fejl forsøges kode 87.

Fejl på såvel kode 88 som 87 meldes straks til informationen.

Uopsætteligt kodebehov bestilles lokal 60000

Der udsendes mail hvis alle personsøgeren er ude af drift og når det igen er i drift.

Nød patientkald

Anlæg der adviserer via DECT–telefon.

Anlæg der normalt er lydløse, vil advisere via lyd i nærvær-markeret ”rum samt faste apparater”

Ved udfald skal alle rum apparater markeres med nærvær.

Rum apparater i personalerum skal være markeret med nærvær.

Medicinsk gas

Ved udfald af både normal og reserve forsyning etableres nødforsyning via transportable iltbomber med sug:

Iltbomber monteret på hjertestopbord skal altid være påmonteret sug.

Transportable iltbomber der hænger på kulissestang i apparaturrummet skal altid være påmonteret transportabelt sug.

Éngangs ventilationsposer (Rubens ballon) er på alle sengestuer i lille skab, samt ved hver seng på observationsstuen. Ekstra poser hænger på kulissestang i apparaturrum.

Beredskabsplan, findes som ikon på skrivebordet eller på ESA på alle PC’ere

Nyt personale vil ved ansættelse have introduktion til brand samt vejledning om apparatur.

Brand e-learningprogram foretages af alle ansatte en gang årligt.

Apparatur

Uarbejdet liste fra teknisk afdeling vedr. almindelig klinisk. apparatur som kritisk patientnær apparatur tilhørende afdelingen, hvor nummer på apparatur er påført.

Logbog findes i apparatur rum indeholdende:

Instruktionsbog på hvert apparatur der findes i afdelingen.

Foran hver instruktionsbog, er der udarbejdet liste med apparatur nr. på apparat, rengøring, vedligeholdelse, sidste kontrol, eftersyn.

Personalet, såvel nyt som værende personale, skal informeres og vejledes i forhold til brugen af apparat, rengøring og vedligehold.

Nyt apparatur registreres med nummer ved medicoteknisk afdeling inden ibrugtagning.

Vedligehold sker ved medicoteknisk afdeling.

Fejlmelding skal ske til medicoteknisk afdeling.

Personalet som erfarer et defekt apparat, har ansvar for at melde og bringe det til reparation.

Ved akut hjælp til reparation til eksempelvis patientkald, ilt, sug eller lignende - kontaktes teknisk afdeling.

Formål

At personalet er velinformeret om:
  • • Brandberedskabet/brand i afdelingen.

  • • At personalet har gennemført brandøvelse/e- learning og dette er registreret.

  • • Har viden om afdelingens tekniske forsyninger og håndtering ved nedbrud af disse.

  • • Tilgængelighed og håndtering af det kritiske patientnære apparatur i afdelingen.

  • • Optimal patientsikkerhed ved brug af klinisk apparatur.

 

Referencer

Ingen angivet.

Se i øvrigt Instruks Teknisk afdeling i tilfælde af udfald af kritiske patienttekniske forsyninger.