Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb i forhold til hoved- og halskræft

 

 

 

Patientforløbets logistiske tilrettelæggelse

Henvisende instans

(Speciallæge, tandlæge, anden sygehusafdeling – en sjælden gang praktiserende læge)

 

Udredning og diagnostik i praksis er som følger:

Mistanken om hoved-/halskræft opstår oftest ved konsultation i almen praksis. Patienterne viderehenvises herefter til praktiserende speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme (ØNH), hvoraf der findes 172 i Danmark.

Patientens forløb begynder oftest hos den praktiserende læge, for hvem hoved-/halskræft er en sjælden og oftest kompleks sygdom (en praktiserende læge vil i gennemsnit se en patient med nyopstået hoved- og halskræft hvert tredje år).

Mistanke om hoved-/halskræft bør medføre ”akut” visitation fra praktiserende læge til praktiserende speciallæge i ØNH. Hvis den praktiserende speciallæge ikke har mulighed for at modtage patienten samme dag eller dagen efter, må der henvises direkte til Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling.

Ved begrundet mistanke om Hoved-/halskræft:

 • • Patient orienteres af henvisende speciallæge, hospitalslæge eller tandlæge om mistanken.

 • • Henvisende læge kontakter Øre-næse-hals-afdelingen telefonisk på mobilnummer 40630329 på hverdage i tidsrummet 8.00 – 15.00
  Forløbskoordinator meddeler henvisende læge en tid til patienten inden for 6 kalenderdage, der sendes kun efter aftale brev til patientens e-Boks.

Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdelings kapacitetsovervejelser

Der er dagligt afsat 4-5 ambulatorietider á 45-60 minutters varighed, afhængig af lægens uddannelsesniveau; disse tider er dedikeret til førstegangsbesøgende. Ligeledes er der mandag, onsdag og fredag afsat 6-8 svartider á 30 minutters varighed fortrinsvist hos en afdelings- eller overlæge. Disse dage er der også MDT-konference fra kl. 8.30 – 9.00 med fast deltagelse af onkologer, radiologer, nuklearmedicinere, patologer og naturligvis hoved/halskirurger.

Hvis ikke ovennævnte tider benyttes til kræftpakkepatienter, frigives de dagen før kl. 14.00 til elektive patienter på venteliste. Indkaldes af visitationssekretær/forløbskoordinator i tidsrummet 14.00 – 16.00 telefonisk.

Kapaciteten i forhold til diagnostiske indgreb imødekommes ved, at der i vagtplanlægningen prioriteres således, at der dagligt er kirurger, som kan foretage diagnostiske indgreb i kræftpakkeforløb. Planlægningsmæssigt holdes ”åbne” tider til disse indgreb, og hvis ikke disse benyttes, indkaldes elektive patienter, som ønsker fremrykning af operationstid.

Tirsdage og torsdage er der afsat en heldags-operationsstue primært til behandlingsintenderet kirurgi bemandet af en senior bløddelskirurg gerne assisteret af en yngre læge. For disse stuer gælder ovenstående retningslinjer, hvis stuen ikke benyttes; i så fald indkaldes elektive patienter til fremrykning af operationstid.

Kapacitetstiltagene dels i ambulatoriet, dels i operationsplanlægningen betyder, at patienter i kræftpakke allerede ved deres første ambulante besøg, ved opretholdelse af kræftmistanken, bookes til minimum næste trin i udrednings-/behandlingsforløbet jf. nedenstående tidsperspektiver:
 

 • • Diagnostiske indgreb i GA foretages så vidt muligt næstkommende hverdage

 • • Behandlingsintenderet kirurgi i GA foretages inden for 7 kalenderdage fra cancerdiagnosen er stillet og pt. er skønnet færdigudredt.

 • • Patienter til svar på CT/MR-skanning i pakkeforløb kan bookes i ambulatoriet 2 hverdage efter skanningen er udført (hvis en patient er i udredning grundet recurrensparese og får foretaget CT-skanning, må patienten først bookes til svar 4 hverdage efter skanningens udførelse, idet der ofte skal foretages en vurdering af skanningen på ALK (akut lungecancer konference) først).

 • • Patienter til svar på PET/CT-skanning må bookes 2 hverdage efter skanningen er foretaget.

 • • Patienter til svar på FNA og små biopsier må bookes 4 hverdage efter prøven er taget.

 • • Patienter til svar på histologi fra thyreoidea/spytkirtler må bookes 5 hverdage efter prøven er taget.

 

Ovenstående er forudsat, at hospitalets serviceafdelinger kan opfylde nedenstående aftaler.

 

Serviceafdelinger

Der er indgået specifikke aftaler med hospitalets serviceafdelinger, dvs. Radiologisk Afdeling, Nuklearmedicinsk Afdeling og Patologisk Afdeling. Overholdelsen af disse aftaler er altafgørende for, at forløbsplanen overholder servicemål for Hoved/Halspakkeforløb.

 

Radiologisk Afdeling

 • • CT- og MR-skanninger udføres indenfor 3 hverdage fra henvisningen er modtaget, ØNH-forløbskoordinator booker selv disse skanninger.
  Beskrivelser skal foreligge senest kl. 16.00 dagen efter undersøgelsen er foretaget.

 • • Undersøgelser bestilles af forundersøgende læge/forløbskoordinator ved henvendelse til ØNH-forløbskoordinator på tlf. 62758. Lægen laver efterfølgende elektronisk henvisning i WebPAS, og i denne skal fremgå dato og klokkeslæt for den præbookede skanningstid.

 • • Røntgen af thorax foretages samme dag, som patienten ses i ØNH-ambulatoriet – bestilles elektronisk og telefonisk af sygeplejerskekoordinator eller læge i ØNH-ambulatoriet.

 • • Alle patienter, som får diagnosen C739 thyroideacancer skal henvises til CT-thorax UDEN kontrast, hvis ikke der foreligger scanning af thorax i forløbet op til diagnosen (dvs. 3 mdr. op til diagnosen).

Det er enten stuegangsgående læge, som foranlediger scanningen under patientens indlæggelse eller MDT-lægen, der sørger for at bestille scanning, når patienten kommer til endelig svar i ambulatoriet. Scanningen kan ikke præ-bookes af forløbskoordinator, og derfor skal rekvirerende læge sørge for at vælge ”haster” i prioritet eller ”akut” hvis patienten er indlagt og tidshorisont på 1-2 uger (ambulant) eller 1-2 dage (indlagte).

Svar på scanningen skal fortrinsvist bookes som telefonsvar.


 

Patologisk Institut

 • • Cytologisvar og små histologipræparater (tonsil, svælg, mundslimhinde, hud, alm. glandler), som er modtaget på Patologisk Afdeling inden kl. 14.30, foreligger på 4. dagen efter prøven er taget. (Dvs. en prøve taget en mandag er klar torsdag kl. 12.00, således pt. kan få svar fredag).

 • • Histologipræparater fra thyreoidea/spytkirtler, som modtages på Patologisk Afdeling inden kl. 14.30, foreligger på 5. dagen efter biopsien er taget. (Dvs. en prøve taget en mandag er klar fredag, således patienten kan få svar mandag).

 

Ved udfyldelse af patologirekvisitionen skal der vælges ”pakkeforløb” i prioritetsfeltet samt sættes korrekt ”svar senest” dato på jf. nedenstående skema:

SMÅ BIOPSIER/histologi og FNA’er

(Tonsil, svælg, mundslimhinde, hud, alm. glandler (ikke IMPRINT))

Histologi - ugedag

Svar senest
skal angives i PatoWeb

Pt. ses i amb/MDT

Mandag

Torsdag kl. 12

Fredag

Tirsdag

Fredag kl. 12

Mandag

Onsdag

Tirsdag kl. 12

Onsdag

Torsdag

Tirsdag kl. 12

Onsdag

Fredag

Torsdag kl. 12

Fredag

 

THYREOIDEA/SPYTKIRTLER

Histologi - ugedag

Svar senest
skal angives i PatoWeb

Pt. ses i amb/MDT

Mandag

Fredag kl. 12

Mandag

Tirsdag

Tirsdag kl. 12

Onsdag

Onsdag

Tirsdag kl. 12

Onsdag

Torsdag

Torsdag kl. 12

Fredag

Fredag

Torsdag kl. 12

Fredag

 


LYMFOM/IMPRINT

Pt. må bookes til svar på 7. dagen efter prøvetagning - eksempelvis:

Histologi - ugedag

Svar senest
skal angives i PatoWeb

Pt. ses i amb/MDT

Mandag

Tirsdag kl. 14

Onsdag

 

Radikalt opererede patienter, skal først ses på MDT på ca. 10. dagen efter operationen.

 

Nuklearmedicinsk Afdeling

 • • PET/CT-skanninger udføres alle hverdage, og ØNH har rådighed over ca. 1-3 undersøgelser 4 dage ugentligt.

 • • Beskrivelser skal foreligge på skrift 2 hverdage efter skanningen er udført, fra morgenstunden, således patienten kan få sufficient svar i ØNH-ambulatoriet.

Undersøgelser bookes af ØNH-forløbskoordinator ved henvendelse fra læge på telefon 62758.

Lægen laver efterfølgende elektronisk henvisning i WebPAS, og angiver tid, sted og dato for den præbookede undersøgelse.

 

Udpegning af forløbsansvarlig

Forløbsansvarlig

I ØNH-afdelingen er udnævnt 2 forløbsansvarlige speciallæger Søren Dammand Henriksen og Henrik Baymler Pedersen.

De forløbsansvarlige har til opgave at sikre, at det samlede pakkeforløb for en patient under udredning for hoved-/halskræft er tilrettelagt og gennemføres uden unødig ventetid for patienten, uanset om der er tale om et standardforløb eller et afvigende sygdomsforløb.

Dette sker ved, at de forløbsansvarlige sikrer aftaler med de i udredningen involverede afdelinger, så der kan etableres ensartede patientforløb i regionale rammer, der lever op til de nationale standarder for kræftpakker.

Konstateres organisatoriske problemer/”flaskehalse” der forsinker forløbene, kan de forløbsansvarlige tage direkte kontakt til den pågældende afdeling. Er dette ikke tilstrækkeligt for at afhjælpe problemet, kan afdelingsledelsen inddrages i løsningen af problemet, evt. også klinikledelse og sygehusledelse.

Desuden skal de forløbsansvarlige sikre, at der sker kontrol og registrering af forløbstiderne i pakkeforløbene.

De forløbsanvarlige har tæt kontakt til og samarbejde med forløbskoordinatorerne.

Ca. én gang i kvartalet afholdes møde i den regionale forløbsledergruppe, hvor de forløbsansvarlige deltager.

 

Placering af ansvar for beslutning, handlinger og information i forhold til patienten

Forløbskoordinator

På Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling er der ansat 2 forløbskoordinatorer, som kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8.00 – 15.00 på mobilnummer 40630329. Forløbskoordinatoren kan kontaktes vedr. spørgsmål omkring udrednings- og behandlingsforløb i ØNH-regi, ikke lægefaglige spørgsmål.

Forløbskoordinatorens opgave er ikke at sørge for, at hospitalets serviceafdelinger kan overholde opstillede undersøgelses- og svartider, men derimod kan forløbskoordinatoren tage kontakt til de pågældende kontaktpersoner på de respektive afdelinger efter behov, samt være patientens/pårørendes informationskilde gennem udrednings-/behandlingsforløbet i ØNH-regi.

 

Håndtering af patienter med afvigende forløb

Ved afvigende patientforløb er det forløbskoordinatoren og de forløbsansvarlige, der i samarbejde tager ansvar for at få patienten tilbage på rette spor i det omfang, der kan rettes op og med udgangspunkt i årsagen til patientens uregelmæssige forløb.

Hvis et patientforløb afviger fra standarden uden lægefaglig eller patientrelateret begrundelse, skal patienten informeres om sine rettigheder i forhold til klageprocedure i Patientklagenævnet. Dette imødekommes i ØNH-afdelingen dels ved udlevering af patientrettighedsbilag efter regler om maksimal ventetid, ved første besøg/vedlagt indkaldelsesbrev, dels mundtligt via læge eller sygeplejerske ved samtale i selve forløbet.

 

Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter

Der er på alle niveauer i afdelingen udarbejdet internt materiale, hvori pakkeforløbene er beskrevet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til forventet standardforløb.

Pocketsize oversigt til alle læger

Der er ligeledes konstrueret en pocketsize oversigt til alle læger i afdelingen, hvori ovennævnte pakkeforløb er illustrerede ift. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Deri indgår også alle relevante telefonnumre samt diverse faxnumre etc. på samarbejdspartnere og serviceafdelinger, som er involverede i øre-, næse-, halspakkeforløb. (1).

 

Kvalitetsovervågning

Egenkontrol

Kvalitetskontrol foretages løbende via forløbstjek ved forløbskoordinatorer. Samtlige forløb gennemgås med henblik på overholdelse af servicemål.
Der foretages ligeledes monitorering af pakkeforløb, og deraf statistik. Der trækkes månedligt fejl-/mangellister fra monitoreringsdatabasen mhp. korrekt monitorering af samtlige ØNH-pakkeforløb.
Ca. 6 gange årligt holdes interne møder mellem afdelingsledelse, forløbsledere, tumorlæger, kræftsygeplejerske samt forløbskoordinatorer med det formål til stadighed at sikre effektive, kvalitative patientforløb. Her iværksættes handleplaner ved behov herfor.
Der er dagligt en dialog læger og forløbskoordinatorer imellem med henblik på at løse mindre udfordringer i specifikke patientforløb.

 

Metode

Der foreligger en plan for implementering af nationalt udmeldte pakkeforløb.

Planen beskriver som minimum følgende:

 

Formål

 • • At sikre, at patienten modtager koordinerede og effektive forløb, som beskrevet i de nationalt udmeldte pakkeforløb

 • • At sikre, at forløbene baseres på nationale kliniske retningslinjer

 

Definition af begrebet

FNA: Finnålsaspirat

GA: Generel anæstesi

Hoved-/halskræft: Hoved-/halskræft

OP: Operationsprogrammet

ØNH: Øre-, Næse-, Hals

 

Målgruppe

Patienter, der er henvist i et kræftpakke-udredningsforløb i forhold til hoved-halskræft samt samtlige involverede sundhedsfaglige personer i et standard hoved/halskræftpakkeforløb.

 

Referencer

 1. 1. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning og behandling af pakkeforløbspatienter uden mistanke for kræft Pakkeforløb for Hoved- og halskræft

 1. 2. Bekendtgørelse nr. 1749 af 21. december 2006 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Sundhedsministeriet http://www.sundhedsministeriet.dk

 1. 3. Retningslinjer om maksimale ventetider for patienter med livstruende kræftsygdomme (bilag 1 til ovenstående). Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/Viden/Kraeft/Maksimale-ventetider

 1. 4. Kræftplan II, afsnit 6. Patientforløb. Sundhedsstyrelsen. 2005

 1. 5. Aftale af 12. oktober 2007 mellem regeringen og Danske Regioner om gennemførelse af målsætningen om akut behandling af kræft

 1. 6. Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Sundhedsstyrelsen. 2008 www.sst.dk