Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation af børn i CPAP-behandling

Definition af begreber1

Beskrivelse Informeret samtykke til behandling1

Beskrivelse1

Indikation for CPAP-behandling1

Observation af barn i behandling med CPAP2

Barnets respiration2

Kontrollér2

Øvrige observationer2

Fremstilling til CPAP-behandling3

Aftrapning3

Reduktion af PEEP3

Dokumentation4

Referencer4

Formål

At sikre at observation af børn efter påbegyndt CPAP-behandling er systematisk og herved kan medvirke til at optimere behandling (intensivering/aftrapning)

Definition af begreber

CPAP = Continuous Positive Airway Pressure.

PEEP = Positive End-Expiratory Pressure.

PaCO2 = partial pressure of arterial carbon dioxide.

kPa = kiloPascal, SI-enheden for tryk.

Beskrivelse Informeret samtykke til behandling

Læs instruksen Informeret samtykke til behandling

Beskrivelse

Se instrukserne CPAP behandling til børn.

Indikation for CPAP-behandling

 • • Takypnøe. Frekvens > 60

 • • Apnøtilfælde

 • • Indtrækninger

 • • Hypoksæmi

 • • Respiratorisk acidose

 • • Afsluttet behandling med respirator

Hvis behandlingen har ønsket effekt (altså øger lungevolumen, rekrutterer atelektaser) vil man se:

 • • Reduceret respirationsarbejde

 • • Nedsat shunt

 • • Og deraf følgende bedret oxygeneringsevne og faldende PaCO2

Observation af barn i behandling med CPAP

Barnets respiration

Efter påbegyndelse af behandling fokuseres på om barnets respiratoriske status forbedres ved:

 • • Aftagende respirationsfrekvens

 • • Aftagende ”knirken”

 • • Aftagende sværhedsgrad af indtrækninger

 • • Bedret syre-base status

Husk at nyfødte og spædbørn ikke kan gøre brug af de accessoriske respirationsmuskler, thorax-skelettet er blødt, og respirationen er udelukkende diafragmatisk.

De accessoriske respirationsmuskler er først fuldt udviklede ved 7-års alderen.

Binasal airway (børn < 6 mdr.), nasal airway (klippet tube), eller maske

 • • Valg af korrekt størrelse/længde er afgørende, idet effekten af CPAP-behandlingen afhænger af et ”tæt” patientsystem

 • • Altid ren! Skiftes efter behov dog minimum hver 7. dag. Noteres på observationsskemaet.

 • • Korrekt fiksering, dvs. slutter tæt uden at efterlade tryk.

 • • Luft- + CPAP-slangesæt monteres, bagudrettet op i barnets pande.

Kontrollér

 • • Fungerer CPAP-systemet – bobler vandet i CPAP generatoren ved Bobble-cpap? Trækker barnet vejret gennem munden?

 • • Er der meget kondensvand i slangen presses temperaturføleren helt ned i slangen og det sikres at føleren vender opad

 • • Er fugter indstillet korrekt?

  • • Invasiv Ventilation ved brug af Nasal Prongs/næsestik/CPAP-kanyle, maske eller nasal airway

 • • Altid vand påfyldt fugter

 • • Obs. at PEEP/trykket på CPAP generatoren eller respiratoren svarer til det lægeordinerede

Ved Bubble-CPAP:

 • • Altid vand påfyldt CPAP generatoren, som anvist herpå

 • • Flowet indstilles til 6-8 l/min. – altid < 15 l/min.

Øvrige observationer

 • • Uro hos barnet kan skyldes luft i ventriklen – luft aspireres via sonden - Se Enterale sonder til børn i intensivt regi. Sonden kan evt. sættes til overløb ved hjælp af en forlængerslange/150 cm. Luer Lock og en 20 ml. sprøjte (uden stempel) der placeres over barnets niveau.

 • • Sekretstagnation. Sekret løsnes ved; korrekt indstilling af fugter, sufficient væskebehandling og mobilisering. Man kan forsøge med inhalationsterapi og lunge- fysioterapi. Imellem behandlingerne kan barnet med fordel ”klappes” og ”vibreres”.

 • • Større mængder generende sekret i mund, næse og svælg fjernes ved sugning med sterilt sugekateter.

 • • Trækker barnet vejret gennem munden fungerer CPAP-systemet ikke optimalt – en hagerem / sut kan afhjælpe problemet.

Fremstilling til CPAP-behandling

Der henvises til instruksen CPAP behandling til børn.

Aftrapning

I princippet starter aftrapningen i det øjeblik CPAP-behandling er blevet indledt.

Kriterier for påbegyndelse af aftrapning CPAP-behandlingen

Følgende kriterier skal oftest være opfyldt før en aftrapning bliver succesfuld:

 • • Sufficient behandling af tilgrundliggende sygdom

 • • Tilstrækkelig respiratorisk muskelkraft

 • • Afebril/subfebril

Hastigheden af aftrapningen afhænger af grad og varighed af den tilgrundliggende sygdom.

Ændringer skal registreres og vurderes med henblik på en optimal aftrapning.

Aftrapning foregår på to niveauer:

 • • Reduktion af ilt koncentration

hvis der er adgang til arteriepunkturer monitoreres PaO2 som bør være > 9 kPa, alternativt SpO2 > 92

Reducer langsomt i ilt-tilskuddet efter barnets tilstand ned til en PaO2 på > 9 kPa på 35 % O2 (for lungeraske børn).

Hvis barnet klarer dette og i øvrigt opfylder ovenfor nævnte, er der gode chancer for, at aftrapningen af PEEP lykkes.

 • • Reduktion af trykket (PEEP)

. PEEP/trykket reduceres med 1 cm H2O ad gangen.

Øvrige kriterier for succesfuld aftrapning af PEEP er følgende:

 • • Syre-base status – så vidt muligt med pH indenfor normalområde

 • • Upåvirket, normalt respirationsmønster – ingen eller lette indtrækninger såvel i ro og hvile

 • • Tegn på øget respirationsarbejde (indtrækninger, knirken, øget frekvens)

 • • God hostekraft

 • • Rolig og velafbalanceret

Der tages arteriepunktur/kapillære gastal efter ordination eller efter behov. Ved forværring øges PEEP-trykket.

I det øjeblik PEEP er 6 eller derunder og barnet virker velbefindende evt. generet af CPAP-behandlingen holdes der en pause. Klarer barnet dette gives der gradvist flere pauser og varigheden af pauserne øges.

Pauserne holdes gerne, når barnet er vågen og i forbindelse med måltider.

Som hovedregel gælder det, at så længe barnet accepterer CPAP-behandlingen har barnet brug herfor.

Dokumentation

Observationer dokumenteres i Sygeplejestatus i Clincal Suite.

Ændringer i indstillinger dokumenteres på observationsskemaet.

Referencer

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland:

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

Fisher & Paykel Healthcare, Bubble-CPAP-Catalogue

Fælles instruks i Region Nordjylland:

Informeret samtykke til behandling

Medicin.dk

Gulbrandsen T, Stubberud DG. Intensivsykepleie. Akribe Norge 2005

Adam SK og Osborne S. Intensiv sygepleje, Viden og praksis. 2. udgave 1. oplag. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck