Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelsessamtale i Karkirurgisk Sengeafsnit V

Baggrund:

 • • Indlæggelsessamtalen er beskrevet med udgangspunkt i ”Værdier i sygeplejen på Aalborg Universitetshospital” (”Sygepleje - at hjælpe uden at krænke” og ”Kunsten i relationen”), mål for sygeplejen (Velvære, Integritet, Profylakse og Sikkerhed) samt sygehusets mission, vision og værdier. Derudover medtænkes det, at sigtet er, at patienter og pårørende til enhver tid bliver modtagere af den gode, den kloge og den rigtige sygepleje.

 • • Denne kliniske vejledning er gældende for Karkirurgisk sengeafsnit V, og har udgangspunkt i ”Værdigrundlag for sygeplejen i Karkirurgisk afdeling V”, der er inspireret af Merry Scheels sygepleje som interaktionel sygeplejepraksis.

 • • Derudover er indlæggelsessamtalen inspireret af anbefalinger fra ”Patientens møde med sundhedsvæsenet – de mellemmenneskelige relationer – anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet”.

 

Formål

 • • At skabe mulighed for at patienten oplever en individuel situationsbestemt målrettet helhedspleje, præget af omsorgsetik, kontinuitet og synlig sammenhæng i patientforløbet

 • • Medinddragelse, således at patientens værdier, sygdoms- og lidelsessituation medinddrages med den hensigt, at sygeplejen bliver individuel, situationsbestemt, målrettet og helhedsorienteret. Det indbefatter oprettelse af sygeplejeanamnese, sygeplejestatus og sygeplejediagnose, og at patienten sikres mulighed for at få svar på spørgsmål, og blive orienteret om planer for pleje og behandling. Medinddragelse betyder også medinddragelse af pårørende efter patientens eget ønske.

 • • At der udveksles gensidige forventninger til indlæggelsesforløbet og der opnås informeret samtykke i forhold til plejen og behandlingen.

 • • God omsorgsfuld kommunikation, som gør, at patienten oplever tryghed og tillid til såvel personalet, som pleje og behandling. Derudover skal patienten, via god kommunikation, opnå et højt og brugbart informationsniveau under individuel hensynstagen.

 • • At der på baggrund af patientens situation opstartes planlægning af udskrivelsen.

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde, rammer og indhold for selve indlæggelses-samtalen

 • • Primærsygeplejersken er udpeget forud for patientens ankomst i afdelingen.

 • • Modtagelse af patienten i afdelingen. Patienten henvises til dagligstuen eller tildelt patientstue, og primærsygeplejersken informeres om, at patienten er i afdelingen. Ankomst kan ligeledes registreres ved at sætte v ud for patientens navn på patienttavlen.

 • • Sygeplejersken sætter sig ind i relevant materiale vedrørende patienten og dennes situation forud for samtalen (f.eks. relevante journaler m.m.).

 • • Samtalen afvikles indenfor de første 4 timer efter patientens ankomst til afdelingen (elektive ptt.) For akutte følges vejledning fra VIPS (Indenfor 24 timer efter ankomst).

 • • Det er vigtigt, at der vælges lokaliteter, hvor samtalen ikke overhøres eller forstyrres af andre (samtalerum, niche, dagligstue eller en enestue) med deltagelse af pårørende, hvis patienten ønsker dette

 • • Kontaktpersonskort udleveres, og der informeres om tillempet primærsygepleje, som er afdelingens plejeform.

 • • Formålet med indlæggelsessamtalen er klart for både sygeplejerske og patient (samt pårørende).

 • • Med udgangspunkt i patientens ressourcer, viden og behov samt det skriftlige materiale som patienten har modtaget forud for indkaldelse, gennemgås programmet for indlæggelsesdagen. Akutte patienter får udleveret relevant skriftligt materiale i forbindelse med indlæggelsen. Derudover informeres patienten om, og forberedes på undersøgelse, operation og behandling ud fra afdelingens standardplejeplaner.

 • • Der optages sygeplejeanamnese, sygeplejestatus og sygeplejediagnoser.

 • • Der udføres KRAM-screening, Ernæringsscreening og intervention, Tryksårsscreening, og TOKS score.

 • • Rygere tilbydes nikotinsubstitution samt støtte til rygeophør.

 • • Medinddragelse af patient (og pårørende) sikres

 

Referencer

Aalborg Universitetshospital. Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus, september 2004.

http://www.aalborgsygehus.rn.dk/NR/rdonlyres/05A6DE0E-796D-4025-97A3-28711DC077D7/0/vaerdierisygeplejenbrochure.pdf

 

VIPS-sygeplejejournal inklusiv lokale tilretninger gældende for Karkirurgisk Afdeling V.

 

Aalborg Universitetshospital. Mission, vision og værdier.

http://www.aalborgsygehus.rn.dk/NR/rdonlyres/3002C7B5-0DE4-47FC-90AD-FD02BBCE3DB7/0/Missionvisionogvaerdier.pdf

 

Aalborg Universitetshospital. Strategi for den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus, februar 2005.

http://www.aalborgsygehus.rn.dk/NR/rdonlyres/2167BC48-FB1C-4A21-9F03-C7D606A5DC88/0/Strategitilweb.pdf

 

Merry E. Scheel (1994): Interaktionel sygeplejepraksis – vidensgrundlag – etik og sygepleje. Munksgaard, 1.udg

 

Kvalitetsafdelingen i Århus Amt. Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer – anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Trøjborg Bogtryk, Juni 2003

 

”Lov om patientens retsstilling” Lov nr. 546 af 24/06/2005

 

Sundhedsfaglig kontaktperson Aalborg Sygehus hjemmeside