Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2)

Generelt

Desinfektion er en proces, der er i stand til at uskadeliggøre sygdomsfremkaldende mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for smitteoverførsel.

 

Desinfektion kan udføres med

 • • Varme

 • • Kemiske midler.

 

Ved desinfektion er hovedreglen, at varmedesinfektion skal foretrækkes, da det er den sikreste, billigste og mest miljøvenlige metode.

 

Kemisk desinfektion anvendes til hud, slimhinder, overflader samt til desinfektion af medicinsk udstyr, der ikke tåler varme, eller rent praktisk ikke kan varmebehandles.

 

For genbehandling af medicinsk steriliserbart udstyr i genbehandlingsenheden se retningslinjen ”Forbehandling, rengøring og desinfektion af urent/brugt/nyt og renoveret steriliserbart medicinsk udstyr (8.1.6)”.

Medicinsk udstyr og overflader skal både kunne tåle rengøring og desinfektion med de desinfektionsmidler, der anvendes i Region Nordjylland. Såfremt det ikke er tilfældet, skal Infektionshygiejnen kontaktes. I forhold til nyindkøb af udstyr og utensilier skal producenten oplyse hvilket desinfektionsmiddel, der skal anvendes.

 

Desinfektionsmidler skal være godkendt til brug i sundhedssektoren af Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut.

 

Effekt af kemisk desinfektion afhænger af

 • • At udstyret er synligt rent før desinfektion

 • • At der er direkte kontakt mellem desinfektionsmidlet og overflader

 • • At der anvendes det rette middel til de mikroorganismer, der skal dræbes

 • • At der anvendes den rette temperatur og kontakttid

 • • At der anvendes den rette koncentration af desinfektionsmidlet, og at surhedsgraden (pH-værdien) er korrekt.

 

Kemiske desinfektionsmidler har begrænset holdbarhed. Producentens anvisninger for holdbarhed både før og efter anbrud skal følges.

Definitioner

Medicinsk udstyr kan opdeles i tre kategorier: Ikke-kritisk udstyr, semikritisk udstyr og kritisk udstyr, baseret på graden af risiko for infektion ved brug af udstyret.

 

Tabel 1, Minimumskrav til genbehandling medicinsk udstyr til flergangsbrug

Instrumentets/udstyrets

klassifikation

Kropskontakt

Krav til renhedsgrad

Ikke-kritisk udstyr

Intakt hud

Rengøring:

I de fleste tilfælde vil rengøring være tilstrækkelig.

Ved visse smitsomme sygdomme kan det dog være nødvendigt med en supplerende desinfektion med varme eller et kemisk desinfektionsmiddel med medium effekt f.eks. alkohol.

Semikritisk udstyr

Intakte ikke-sterile slimhinder og ikke intakt hud

Desinfektion:

Altid forudgået af rengøring.

Desinfektionsmetoden er varmedesinfektion eller anvendelse af et kemisk desinfektionsmiddel med maksimal antimikrobiel effekt, f.eks. klor eller persyrer.

Kritisk udstyr

Sterile hulrum eller sterilt væv

Sterilisation:

Altid forudgået af rengøring efterfulgt af varmedesinfektion eller et kemisk desinfektionsmiddel med maksimal antimikrobiel effekt, f.eks. klor eller persyre.

 

Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr kan udføres ved henstandsdesinfektion eller overfladedesinfektion.

 

Henstandsdesinfektion

Anvendes ved semikritisk og kritisk udstyr. Ved henstandsdesinfektion nedsænkes udstyret efter manuel rengøring i egnet desinfektionsmiddel i tilstrækkelig tid.

 

Overfladedesinfektion

Anvendes ved rene overflader, ved ikke-kritisk udstyr og inventar. Ved overfladedesinfektion aftørres rene overflader med egnet desinfektionsmiddel, der efterlades til indtørring.

I langt de fleste rum på sygehuse, klinikker og lignende kan ikke-kritisk udstyr og inventar holdes rent med almindelige anvendte rengøringsmetoder. Overfladedesinfektion af ikke-kritiske overflader udføres primært ved forekomst af smitsom sygdom eller efter synligt spild af blod, sekreter eller ekskreter.

Overfladedesinfektion af semikritisk og kritisk udstyr må kun anvendes, når det ikke er muligt at udføre varmedesinfektion eller henstandsdesinfektion.

Indholdsstoffer i kemiske desinfektionsmidler

Indholdsstof alkohol

Alkohol er det desinfektionsmiddel, der fremkalder den hurtigste og mest effektive reduktion af mikroorganismer på huden. Alkohol er virksomt overfor bakterier og svampe, samt virksomt overfor de fleste vira og især kappebærende virus f.eks. hiv, hepatitis B og C, mens der er variabel effekt overfor ikke kappebærende virus f.eks. norovirus. Alkohol har ikke effekt på sporer.

Til desinfektion anvendes fortyndinger af ethanol, n-propanol eller isopropanol

Alkohol til brug i sundhedssektoren (hospitalssprit) indeholder 70% ethanol, isopropanol og vand

De dampe, der frigøres i forbindelse med brug af alkohol, har ingen betydning for det fysiske arbejdsmiljø.

 

Overfladedesinfektion med ethanol 70-85%

 • • Ethanol 70-85% anvendes til desinfektion af rene og tørre overflader, f.eks. udvendige overflader på teknisk udstyr, borde, lejer m.m.

 • • Overflader bearbejdes, så alle områder kommer i kontakt med desinfektionsmidlet. Overfladen efterlades våd og må ikke benyttes, før den er tør.

 

Hånddesinfektionsmidler

 • • Hånddesinfektionsmiddel baseret på alkohol i flydende form, skal indeholde ethanol 70-85% og skal være tilsat et indfedtningsmiddel, f.eks. glycerol 1-3%

 • • Hånddesinfektionsmiddel baseret på alkohol i form af gel skal indeholde ethanol 80-85% og skal være tilsat et indfedtningsmiddel, f.eks. glycerol 1-3%

 • • Ved kirurgisk hånddesinfektion anvendes hånddesinfektionsmidler, der indeholder ethanol 70-85%, glycerol 1-3% og det anbefales, at der er tilsat klorhexidin 0,5%

 • • Ang. håndhygiejne se (2.1).

 

Huddesinfektion

 • • Huddesinfektion før operative indgreb o.l. skal foretages med ethanol 70-85% tilsat klorhexidin 0,5%, der kan være tilsat et farvestof

 1. a) Ved desinfektion før operation, hvor der anvendes diatermi/el-kirurgi, skal det spritholdige middel være helt tørt og spritten fordampet før indgrebet

 2. b) Alkoholbaserede desinfektionsmidler bør ikke anvendes til præmature, da alkohol kan give forbrændinger af huden

 3. c) Ved nyfødte under 2 måneder med fødselsvægt under 1500 gram, samt ved nyfødte, under to uger med normal fødselsvægt, anbefales det at bruge Klorhexidin Cetrimid kutanopløsning 0,2-0,1%. Dokumentation er mangelfuld.

 

Indholdsstof klorhexidin

Klorhexidin har en god effekt overfor grampositive bakterier, mindre effekt overfor gramnegative bakterier og svampe, minimal effekt over for mykobakterier og ingen effekt overfor sporer. Klorhexidin har en lav toksicitet, er hudvenlig og med en stærk tilbøjelighed til at bindes til proteiner i hudens hornlag. Tilsætning af klorhexidin til alkoholbaserede desinfektionsmidler giver en længerevarende depoteffekt end ved alkohol alene.

Til præoperativ huddesinfektion, kirurgisk hånddesinfektion og anlæggelse af centrale eller perifere vaskulære katetre, benyttes klorhexidin sammen med alkohol.

Den overflade, der skal desinficeres, skal være synlig ren og tør, da klorhexidin inaktiveres af organisk materiale.

 

Indholdsstof klorforbindelser

Klorforbindelser er bredspektrede og virker dræbende på bakterier, svampe, alle vira og sporer. Midlerne er korrosive over for metaller, især aluminium og aluminiumlegeringer. Rustfrit stål tåler klorforbindelser.

Klorforbindelser kan anvendes til rengøring og desinfektion af overflader.

Klorforbindelser anvendes ved stuetemperatur.

Klorforbindelser skal anvendes på rene overflader, da klor inaktiveres af organisk materiale.

Klor >500 ppm aktivt klor er korrosive overfor gulvbelægning og visse metaller, især aluminium.

Klorforbindelser er ustabile og har en begrænset holdbarhed.

 

Godkendt af Arbejdsmiljøorganisationen i Region Nordjylland er

Actichlor Plus, en klorholdig brusetablet, som opløst i én liter vand har en koncentration på 1000 ppm aktiv klor. Produktet må kun blandes med vand. Holdbarheden af brugsopløsningen fremgår af leverandørens oplysninger.

 

Indholdsstof aldehyder

Aldehyder kan anvendes til desinfektionsopgaver. De er virksomme overfor bakterier, svampe, vira og sporer forudsat korrekt indvirkningstid. Aldehyder er meget toksiske. De bør kun anvendes, hvor ingen anden løsning er mulig.

 

Indholdsstof glutaraldehyd

Er sundhedsskadelig og anvendes kun i lukkede systemer. Kan anvendes til varmefølsomt semikritisk udstyr, som ikke tåler klor.

 

Indholdsstof orthophthaldehyd (opa)

Er mindre sundhedsskadelige end glutaraldehyder og kan anvendes til manuelle desinfektionsprocedurer. Dampene kan dog virke irriterende på øjne og i luftvejene og bør derfor kun anvendes i velventilerede rum eller i lukkede systemer.

 

Indholdsstof oxidative forbindelser

Til de oxidative midler hører persyrer og hydrogenperoxid (brintoverilte).

 

Indholdsstof persyrer

Persyreforbindelser er bredspektrede og virker dræbende på bakterier, svampe, alle vira, effekt overfor sporer er variabel. Brugsopløsningen anvendes ved stuetemperatur eller i lukkede systemer ved 60 °C.

 

Pereddikesyre har erstattet aldehydernes rolle som det foretrukne desinfektionsmiddel til semikritisk udstyr.

I koncentreret form er pereddikesyre ætsende, farlig ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

Ved anvendelse af persyre skal koncentrationen være 10.000 ppm for at opnå maksimal antimikrobiel effekt.

 

Godkendt til henstandsdesinfektion er Sekusept Aktiv, som indeholder aktivstoffer, som af CEI betegnes som et periaktivt system. Dette produkt er godkendt af Arbejdsmiljøorganisationen, Region Nordjylland. Produktet består af pulver, som ved opblanding i vand i en 4%-opløsning in situ vil generere aktivstoffer, som skulle have maksimal antimikrobiel effekt (”high-level” desinfektion). En kombination af et persalt (natriumperkarbonat) kombineret med en aktivator (TAED, tetraacetylendiamin) i vandig opløsning danner en blanding pereddikesyre og hydrogenperoxid. Produktet indeholder parfume. Produktet må kun blandes med vand. Holdbarheden af brugsopløsningen fremgår af leverandørens oplysninger.

 

Der laves en opløsning med en koncentration på 4% (40 g/60 ml Sekusept Aktiv pr. liter vand). Vandet skal være <30o C, og der skal omrøres, efter pulveret er kommet i vandet. Opløsningen er klar til brug efter 15 minutter. Pulveret skal være helt opløst og fordelt i vandet.

Det rengjorte udstyr nedsænkes i opløsningen i 15 minutter. Det skal være helt dækket, og der må ikke være luftlommer. Udstyret skylles herefter med koldt vand og aftørres.

 

Indholdsstof hydrogenperoxid

Ved tilsætning af rengøringsmiddel/detergent til hydrogenperoxid fås aktiveret hydrogenperoxid med en god drabseffekt overfor bakterier, virus, sporer og svampe. I koncentreret form er hydrogen peroxid ekstremt ætsende, farlig ved indånding og indtagelse samt brandfarligt ved kontakt med brandbare stoffer.

Anvendes til rumdesinfektion, se Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (4.5.1) og Isolation af diaré patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6).

 

Indholdsstof jod og jodofor

Jod er et effektivt desinfektionsmiddel, men er hudirriterende. Jod er derfor afløst af klorhexidinprodukter. Jod i form af jodsprit eller jodofor kan fortsat anvendes som alternativ ved allergi overfor klorhexidin samt ved kirurgiske indgreb, hvor man ikke kan anvende klorhexidin produkter.

Hvis jodofor benyttes til præoperativ huddesinfektion, skal der samtidig indgå ethanol 70-85% i produktet.

Ved operation i øjet anbefales perioperativ desinfektion af øjet ved drypning med et jodoforprodukt

 

Skematisk oversigt over anvendelse af kemiske desinfektionsmidler

I nedenstående skema er der nævnt eksempler på midler relateret til overfladedesinfektion, desinfektion af semikritisk medicinskudstyr, der ikke tåler varmedesinfektion, huddesinfektion, hånddesinfektion og slimhindedesinfektion.

I forbindelse med patienter i isolation henvises til retningslinjer om isolation.

 

Tabel 2, Beskrivelse af desinfektionsopgave, desinfektionsmiddel og indvirkningstid

Opgave

Desinfektionsmiddel

Indvirkningstid

Overfladedesinfektion

Efter rengøring ved synlig forurening med blod, vævsvæsker, pus, sekret, ekskret

Ethanol 70-85%

Til indtørring

 

Aftørring af glatte og rengjorte overflader

Ethanol 70-85%

Til indtørring

 

Aftørring af f.eks. nålefri injektionsmembraner i hætteglas og infusionsbeholdere

Ethanol 70-85%

Til indtørring

Henstandsdesinfektion

Semikritisk medicinsk udstyr, som ikke tåler varmedesinfektion, skal henstandsdesinficeres

Sekusept Aktiv 4%

15 minutter

Huddesinfektion

 

 

 

 

Præoperativ huddesinfektion

Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol, evt. tilsat farvestof

Desinficeres x 2 med indtørring imellem

 

Præoperativ huddesinfektion før indgreb på mellemøre, trommehinde

 

 

Dokumentationen er mangelfuld

Til desinfektion af det ydre øre: Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

 

Til desinfektion af det indre øre:

Povidone-iodine 5%

Desinficeres x 2 med indtørring imellem

 

Præoperativ desinfektion af mund og mundhule

 

Dokumentationen er mangelfuld

Ingen anbefalinger

Postoperativ desinfektion (dagen efter):

Klorhexidin i vandig opløsning 0,1-2%,

Klorhexidin gel 1%

 

Præoperativ huddesinfektion før indgreb på øjet

 

 

 

 

 

Dokumentationen er mangelfuld

Til desinfektion af øjenomgivelser:

Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

 

Til desinfektion af selve øjet:

Drypning med jodofor opløsning f.eks. Povidone-iodine 0,5-1%

Desinficeres x 2 med indtørring imellem

 

 

 

Højere koncentration anbefales ikke

 

Før injektion

Ethanol 70-85% eller Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

Til indtørring

 

Før anlæggelse af perifer eller central venøs adgang

 

Nyfødte under 2 måneder med fødselsvægt under 1500 gram, samt ved nyfødte, under to uger med normal fødselsvægt

Dokumentationen er mangelfuld

Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

 

 

Klorhexidin Cetrimid kutanopløsning 0,2-0,1%

Desinficeres x 2 med indtørring imellem

 

 

Desinficeres x 3, hvor den desinficerende effekt opnås ved 60 sekunders kontakttid ved de sidste to afvaskninger

 

Før anlæggelse epidural adgang

Ethanol 70-85%

Desinficeres x 2 med indtørring imellem

 

Før blodprøvetagning

Ethanol 70-85% eller Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

 

Til indtørring

 

Før bloddyrkning

Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

Desinficeres x 2 med indtørring imellem

 

Før punktur og injektion i led

Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

Desinficeres x 2 med indtørring imellem

Hånddesinfektion

 

 

 

 

Hånddesinfektion

Ethanol 70-85% tilsat 1-3% glycerol

2-5 ml hånddesinfektionsmiddel med glycerol indgnides overalt på hænder, håndled og evt. underarme i 30 sekunder.

Ved risiko for fækal forurening og viral gastroenteritis skal hånddesinfektion forudgås af håndvask

 

Hånddesinfektion før kirurgisk indgreb

Ethanol 70-85% tilsat 1-3% glycerol evt. tilsat klorhexidin 0,5%

10-15 ml indgnides overalt på hænder, håndled og evt. underarme i minimum 2 minutter

Slimhindedesinfektion

 

 

 

 

Anlæggelse af urinvejskatetre

Steril instillationsgel, evt. med lidocain hydroklorid 2%

Indvirkningstid 10 minutter

 

Vagina

Der anbefales ikke brug af desinfektionsmiddel

 

 

Formål

At forebygge risikoen for smittespredning ved at sikre drab af mikroorganismer med korrekte kemiske desinfektionsmidler.

At beskrive de standardprodukter, der anvendes til kemisk desinfektion i Region Nordjylland.

Målgruppe

Alt personale, der arbejder med kemisk desinfektion af hud, udstyr og overflader.

Referencer

Den Centrale Enhed for Infektionshygiejne. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, 1. udgave Statens Serum Institut 2014

Konsensusnotat udarbejdet af infektionshygiejnisk fagekspertise i Danmark 2014

Den Centrale Enhed for Infektionshygiejne. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for Håndhygiejne, 1. udgave Statens Serum Institut 2013

Den Centrale Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, 1.2. Marts 2019

Dansk Standard 2451-13 styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr til flergangsbehandling.