Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organdonation – Regionshospital Nordjylland Hjørring

Formål

Formålet med instruksen er at kvalitetssikre samt simplificere organdonationsforløbet på Intensivt afsnit, Regionshospital Nordjylland, samt sikre optimal pleje og behandling af potentielle og verificerede donorer med henblik på at opretholde og optimere organfunktionen hos donor.

Definition af begreber

Organdonor - en person, som er erklæret hjernedøde, og hvor der ikke findes kontraindikationer mod organdonation jævnfør Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24 Juni 2005. Organdonorer skal være afgået ved hjernedøden.

Hjernedødsundersøgelse - iflg. Sundhedsstyrelsens vejledning ”Bekendtgørelse om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion

Donorbehandling – Dansk Center for Organdonations: National guideline for organdonation.

Transplantationskoordinator – (fælles for Region Nordjylland og Region Midtjylland) styrer forløbet fra donor til modtager. Kan kontaktes hele døgnet på tlf: 78450000

Beskrivelse

Hvem er en potentiel organdonor?

En patient som kan blive organdonor, er en person, der dør af en erkendt hjernelidelse, som medfører ophørt blodcirkulation til hjernen. Se national guideline.

Hjernedødsårsagen kan f.eks være:

 • • Spontan intrakraniel blødning

 • • Hovedtraume

 • • Infektion i centralnervesystemet

 • • Hypoksisk udløst cerebralt ødem

 • • Primær hjernetumor

 

Kriterier for potentiel hjernedød/hjertedød

Før patienten kan erklæres hjernedød forudsætter det, at patienten ikke er påvirket af medicin, er uden metaboliske forstyrrelser, er normoventileret og temperaturen> 35 grader C.

 • • Intracerebrale strukturelle forandringer forenelige med inkarceration eller truende inkarceration

 • • Klinisk forløb med stigende blodtryk og efterfølgende pludseligt blodtryksfald

 • • Ingen egenrespiration

 • • Ophør af hostereflekser

 • • Ingen cilie- og cornea reflekser

 

Se Nationale Guideline for organdonation, inklusive evt. ændrede hjertedødskriterier.

 

Kontakt Transplantationscentret Skejby tlf. 78 45 00 00

I praksis skal transplantationskoordinatoren altid kontaktes, så snart der er overvejelser om en patient er potentiel organdonor.

Er patienten tilmeldt donorregisteret

 • • Oplys patientens blodtype, højde, vægt og svar på en urinstix

 • • Er patienten egnet som donor (sygdomme, medicin).

 • • Er der retslægelige hensyn?

Samtale med pårørende før inkarceration

 • • Samtale med pårørende løbende vedrørende det kritiske forløb.

 • • Først omkring tidspunkt for inkarceration tales med pårørende vedrørende organdonation.

 • • Giv pårørende pjecen ”Til pårørende – om hjernedød og organdonation”

 • • Udfylde samtykkeerklæring – se National Guideline – printes herfra

 • • Se ”Kommunikation med pårørende” under National Guideline

 • • Informere om den lange ventetid (8-20 timer)

 • • Informere om risiko for hjertestop inden organudtagning. I visse tilfælde kan der være behov for kortvarig HLR og evt. DC-stød.

 • • Informere om at der risiko for at man ikke kan bruge organerne.

 • • Informere om at der vil være travlhed omkring donor med hensyn til diverse prøvetagninger og undersøgelser samt aktiv behandling, for at kunne sikre organerne god perfusion.

Omsorg for pårørende

 • • Tilbyde at tilkalde en præst

 • • Ceremoni tilbydes efter donor er erklæret hjernedød.

 • • Tilbyde mad og vagtværelse – der skal ingen omkostninger være for de pårørende

 • • Ved behov for overflytning til andet sygehus tilbydes taxabon

 • • Holde de pårørende løbende orienteret om tidsplanen

 • • Informere de pårørende om, at der på grund af spinalreflekser kan forekomme sitren i muskelgrupper hos donor, og at det kan virke som en bevægelse. At vi, hvis dette opstår, vil give noget muskelafslappende (Esmeron). Gives ALDRIG før efter 2. hjernedødsundersøgelse.

 • • Ved efterfølgende samtaler med pårørende aftales om de ønsker at blive kaldt ind til information om forløbet. Ved samtalen medvirker den læge og sygeplejerske, som har været tilstede under forløbet.

Indkaldelse af personale

Transplantationskoordinatoren sender altid en udrykningssygeplejerske som assistance (dette er uden beregning).

Ved behov for ekstra personale indkaldes evt. nøglepersoner Marianna Ørum eller Kristine Flyvholm (se telefonnumre på orange telefonliste).

Tilbagemelding

Meld altid den trufne beslutning tilbage til transplantationskoordinatoren

Afklaring af hjernedød

 • • Før hjernedødsundersøgelsen skal flg. være opfyldt: Normoventilation, temperatur >35 grader C, MAP > 65 mmhg, og patienten må ikke have haft spontan respiration/hostet i 6 timer eller være under indflydelse af sedativa/ analgetika.

 • • Ved strukturel skade (blødning): Transplantationskoordinator sørger for at indkalde neurokirurg eller neurolog fra Ålborg til at udføre hjernedødsundersøgelse (kan laves på Regionshospital Nordjylland). Koordinator kontaktes efter 2. hjernedødsundersøgelse. Se national guideline – ”Konstatering af hjernedød

 • • Ved ønske fra pårørende kan de være med ved hjernedødsundersøgelsen.

 • • Såfremt der ikke er strukturel skade (hjerneødem) skal der udføres 4-kars A-grafi (laves i Aalborg).

 • • Ved behov for A-grafi og dermed overflyttelse til ASS kan betaling af taxa til de pårørende ske ved at ringe direkte til Dantaxa – tlf. 98 92 47 00. Ved bestilling oplyses følgende: Nr. 3028 + eget navn og afdeling. (Skal IKKE bestilles gennem kørselskontoret)

Blodprøver

 • • Blodprøver bestilles – findes i Labka under profilen ”Donorprofil” (analyseres lokalt) – se donationsmappe.

 • • KIT-kasseprøver tages efter 1. hjernedødsundersøgelse. (KIT-kassen står i medicinrummet i køleskabet – obs at glas kan anvendes selvom de er overskredet udløbsdato). Sendes med taxa til Blodbanken, Skejby Sygehus. Husk labels på alle glas. Ring til koordinator når prøverne er taget og sendt af sted. Taxaen betales ved ankomst til Skejby.

 • • Væsketal og Dic tal kontrolleres hver 4. time.

 • • A-punktur kontrolleres hver time.

Operationsafdelingen

 • • Adviser operationssygeplejerskerne om mulig operation efter 2. hjernedødsundersøgelse.

Donorpleje

 • • Brug Nationale Guidelines, print og brug skemaer og instrukser herfra.

Istandgørelse efter OP

 • • Patienten kører altid tilbage til intensiv efter OP. Intensiv istandgør patienten. Patienten kan iføres eget tøj hvis pårørende ønsker dette. (Cikatricen går til øverste kant af sternum).

 • • Aftal med de pårørende, om de kommer og ser patienten, før vedkommende køres i kapellet.

 • • Orienter stamafdelingen og stamafdelings forvagt om mors-tidspunkt.

 • • Vær opmærksom på specielle procedurer ved hornhindetransplantation.

 

Follow up samtale

 • • Informer de pårørende om at de modtager et takkebrev fra Skejby Sygehus, og at de vil blive inviteret til en ”særlig pårørende dag” – Søg for at få adressen, hvortil takkebrev/invitation skal sendes.

 • • Informer de pårørende om at de modtager et brev med tilbud om opfølgende samtale med deltagende sygeplejerske og læge ca. 1 måned efter. Initialer på læge og sygeplejerske skrives i udskrivningsmappen. Kuvert med navn og adresse på pårørende afleveres til Marianna Ørum eller Kristine Flyvholm, som sender brevet med indkaldelse til follow up.

Referencer

www.organdonation.dk

DCO; Den Nationale Guideline for organdonation,

Link til National guideline som app.