Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dødsfald og dødsattester: Procedurer i Mave- Tarmkirurgisk Afdeling

 

Formål

Sikre ensartet og hurtigt håndtering af dødsfald, samt korrekt udfyldelse af dødsattester og epikriser.

 

Definition af begreber

Kun læger kan erklære en patient død og udfylde dødsattest.

 

Beskrivelse

Procedure ved dødsfald på:

1. Stamafdeling:

Når en patient findes livløs i sengeafdelingen, og når det er besluttet, at der ikke skal foretages genoplivning, kontakter personalet Mave- Tarmkirurgisk forvagt efter kl. 21.30 mellemvagt, som herefter har ansvaret for følgende:

 

 • • Konstatere dødens indtræden jf. Sundhedsloven §176.

 • • Sikre afdødes identitet.

 • • Vurdere om der er tale om naturlig død eller om der skal tages kontakt til politiet mhp. retslægeligt ligsyn jf. Sundhedsloven §179 stk. 1.

 • • Informere pårørende. Hvis pårørende ikke er til stede og ikke kan kontaktes telefonisk, kontaktes politiet, som herefter vil opsøge de pårørende på hjemadresse. Hvis pårørende ikke kendes, kontaktes politiet på samme vis.

 • • Informere om evt. tilbud om obduktion jf. Sundhedsloven §187.

 • • Ligblanket udfyldes.

http://www.sst.dk/Behandlingsforloeb%20og%20rettigheder/Ligsyn%20og%20obduktion.aspx

 • • Hvis pacemaker er anlagt, noteres dette på ligblanketten (kapellet personale fjerner pace-makeren).

 • • Journalføre tidspunkt for dødens indtræden, information til pårørende og pårørendes relation til afdøde. Tilladelse eller forbud mod obduktion noteres ligeledes i dikteringsmodul, og evt. også et håndskrevet notat, hvis dødsfaldet sker i vagten.

 • • Udfylde orange tåseddel.

 • • Patient køres til 6-timersstuen/forbliver på afdelingen.

 • • Diktere epikrise og påsætte diagnosekoder, sidstnævnte påføres også journalen.

 

Journalen placeres i morsbakken på den afdeling patienten er død på.

 

Ligsyn:

Efter 6 timer gøres ligsyn på 6 timersstuen jf. sundhedsloven §178. Magnetkort til dørlås udleveres i informationen.

 • • Orange tåseddel underskrives.

 • • Ligsynsseddel udfyldes jf. vejledning og portør kontaktes på DECT 23410.

 • • Udfylder dødsattestens side 1 og 2 jf. Sundhedsloven §182. Side 1 sendes elektronisk samtidig med, at et eksemplar printes ud, underskrives og placeres forrest i patientens journal.

 

Hvis man ikke kan få adgang til SEI, skal dødsattest udfyldes på papir. Disse findes på AMA, Afdeling A1 og A2. Dødsattesten skal efterfølgende sendes i SEI.

 

I princippet skal side 2 udfyldes af den læge, der kender patienten bedst, men i praksis for at sikre hurtig og ensartet ekspedition, udfyldes side 2 af den læge, der har erklæret patienten død. Når side 2 udfyldes, skal dødsårsager og følgesygdomme være tilsvarende dem anført i epikrisen.

 

Hvis man er nødt til at overdrage vagten, inden det er muligt at syne patienten, videregives oplysninger om dødstidspunktet, så dette kan anføres på dødsattestens side 1. Det er den læge, der erklærer patienten død, der har ansvaret for, at dødsattestens side 2 udfyldes. Ansvaret kan undtagelsesvist overdrages til den læge, der syner patienten.

 

Tilfælde hvor der er forsøgt genoplivning, håndteres på samme vis som ovenstående, når behandling er ophørt.

 

2. Intensiv afdeling:

Når en patient dør i intensivt afsnit, kontakter og dokumenterer vagthavende anæstesilæge dette. Vagthavende i Mave- og Tarmkirurgisk speciale orienteres.

 

Pårørende orienteres principielt af Mave- Tarmkirurgisk Afdeling, men kendes familien bedst af anæstesilægen kan denne informere.

 

Øvrige forløb som under stamafdeling.

Såfremt en patient obduceres, udfylder den læge, der modtager svaret på obduktionen side 2.

 

3. Modtagelse:

Patienten flyttes til modtagelsens 6-timersstue øvrige procedurer som stamafdeling.

 

4. Operationsafsnit:

Patienten flyttes til stamafdeling. Ved traumer kan patienten om muligt flyttes til modtagelsens 6-timersstue øvrige procedure som stamafdeling.

 

Referencer

Retsinformation.dk

Sundhedsloven

Vejledning om ligsyn

http://www.sst.dk/Behandlingsforloeb%20og%20rettigheder/Ligsyn%20og%20obduktion.aspx

Vejledning om lægevidenskabelige obduktioner

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11025

 

Bilag

§ 176. En persons død kan konstateres ved uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed eller ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion.

 

§ 178. Ligsyn foretages af en læge til afgørelse af, om dødsfald er indtrådt. Ved ligsynet skal dødstegn iagttages, og dødsmåde og dødsårsag så vidt muligt fastslås.

 

Stk. 2. Er dødsfald indtrådt under indlæggelse på sygehus eller lignende institution, foretages ligsyn

af en af de læger, der her har deltaget i patientens behandling.

 

Stk. 3. I andre tilfælde skal ligsyn foretages af afdødes sædvanlige læge eller dennes stedfortræder. Må undtagelsesvis en anden læge efter forholdene anses nærmere til at foretage ligsynet, og finder denne at have tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling også til dødsmåde og dødsårsag, kan ligsynet dog foretages af denne læge.

Stk. 4. Ingen stedlig læge kan undslå sig for at komme til stede til foretagelse af ligsyn, hvis tilkaldelsen skyldes, at afdødes sædvanlige læge og dennes stedfortræder har gyldigt forfald, eller at afdøde ikke havde nogen sædvanlig læge på dødsstedet.

 

 

§ 179. Den læge, der tilkaldes i anledning af dødsfald, skal afgive indberetning til politiet,

1) når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde,

2) når en person findes død,

3) når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde,

4) når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring,

5) når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller utilsigtet hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom,

6) når dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner, eller

7) når det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

 

Stk. 2. Ved dødsfald på sygehus eller lignende institution afgives den indberetning, der er nævnt i stk. 1, af den ledende læge.

 

§ 182. Når ligsyn er afsluttet, skal lægen udstede dødsattest. Er dødsfaldet indberettet til politiet efter § 179, må dødsattest kun udstedes, hvis politiet meddeler, at indberetningen ikke giver anledning til retslægeligt ligsyn. Er der foretaget retslægeligt ligsyn, udstedes dødsattesten af den læge, der har deltaget heri.

 

Stk. 2. Liget må ikke begraves, brændes eller føres ud af landet, førend dødsattest er udstedt. Er dødsattesten udfærdiget efter retslægeligt ligsyn, skal attesten yderligere være forsynet med politiets påtegning om, at intet er til hinder for, at liget begraves, brændes eller føres ud af landet.

 

§ 187. Obduktion i lægevidenskabeligt øjemed og i forbindelse hermed udtagelse af væv og andet biologisk materiale kan efter reglerne i stk. 2-5 foretages på en person, som er død på eller som død er indbragt til et sygehus eller en lignende institution.

 

Stk. 2. Obduktion må foretages, såfremt afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke til obduktion. Har afdøde givet sit samtykke til obduktion under forudsætning af de pårørendes accept, skal denne foreligge. I andre tilfælde må obduktion ikke finde sted, såfremt afdøde eller afdødes nærmeste har udtalt sig derimod eller indgrebet må antages at stride mod afdødes eller de nærmestes livsopfattelse, eller såfremt særlige omstændigheder i øvrigt taler mod indgrebet.

 

Stk. 3. Uden for de i stk. 2 nævnte tilfælde skal afdødes nærmeste, hvis opholdssted kendes, underrettes om den påtænkte obduktion med anmodning om at give tilladelse hertil. Obduktion må herefter foretages, såfremt afdødes nærmeste giver samtykke til indgrebet. Ønsker afdødes nærmeste ikke at tage stilling til det påtænkte indgreb, skal der oplyses om adgangen til at modsætte sig obduktion inden for 6 timer efter underretningen som nævnt i 1. pkt. Obduktion må tidligst foretages 6 timer efter denne underretning, medmindre afdødes nærmeste forinden har givet samtykke til obduktion.

 

Stk. 4. Er afdøde under 18 år, må obduktion kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver har samtykket heri.

 

Stk. 5. Obduktion må først foretages, når ligsyn er foretaget. Obduktion må ikke finde sted, såfremt der skal foretages retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion.