Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndhygiejne (2.1)

Formål

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede enkeltstående handling til forebyggelse af smittespredning ved direkte og indirekte kontaktsmitte mellem patienterne og mellem patienter og personale.

 

Der er evidens for, at hånddesinfektion udført med alkohol (ethanol 70-85%) er mere effektivt til drab af mikroorganismer end håndvask med vand og sæbe, hvorfor hånddesinfektion skal foretages frem for håndvask, når hænderne er synligt rene og tørre. Desuden virker hånddesinfektionsmiddel plejende for huden på hænderne, hvorimod håndvask virker udtørrende på hænderne.

Målgruppe

Nedenstående retningslinjer for håndhygiejne gælder for personale i alle kliniske afdelinger, laboratorier, service- og tekniske afdelinger, depoter samt apoteker, der har direkte/indirekte patientkontakt i undersøgelses-, behandlings- og plejesituationer og/eller udfører rene/urene procedurer.

For personale, der arbejder i køkkener, inkl. afsnitskøkkener, er Fødevarestyrelsens regler for håndhygiejne gældende.

 

Retningslinjerne gælder også for pårørende, der helt eller delvist deltager i plejen.

Håndhygiejne

Forudsætninger for håndhygiejne

 • • Huden på hænder, håndled og underarme skal holdes synligt intakt

 • • Såfremt man ikke kan foretage håndhygiejne på grund af ikke intakt hud på hænder, håndled eller underarme, skal ledelsen træffe beslutning om evt. fraværsmelding eller overførsel til andet arbejde

 • • Ved tegn på infektion eller væskende sår på hænder, håndled eller underarme skal ledelsen træffe beslutning om evt. fraværsmelding eller overførsel til andet arbejde

 • • Neglene skal være synligt rene og kortklippede

 • • Neglelak, kunstige negle og neglesmykker må ikke anvendes

 • • Fingerring, armbånd, armbåndsur og andre smykker må ikke bæres på hænder og underarme

 • • Håndskinne, armstrømpe, fingerforbinding, plaster og lignende må ikke anvendes under albueniveau

 • • Ærmer på arbejdsdragt må maksimalt gå til albueniveau.

Håndhygiejnefaciliteter

 • • Der skal være tilgængelige håndhygiejnefaciliteter for personalet, hvor håndhygiejne er påkrævet

 • • Dispensere og beholdere til hånddesinfektionsmiddel, håndsæbe og indhold

  • • Må ikke kunne forurenes under brug

  • • Skal være med tydelig markering af indhold

  • • Skal være rengøringsvenlige og kunne tåle desinfektionsmiddel

  • • Må ikke være genopfyldelige

  • • Skal være markeret med udløbsdato

  • • Dispensering skal ske, uden studsen berøres

  • • Dispenseres produktet fra personbåren lommedispenser, må der ikke opbevares andet i lommen. Dispenser og lomme betragtes som urene

 • • Håndklæder

  • • Dispensering skal ske således, at dryp, stænk, sprøjt og anden kontaminering undgås

  • • Transport, udpakning og opbevaring skal foregå således, at kravene til mikrobiologisk renhed kan opfyldes og kontaminering undgås

  • • Engangshåndklæder kasseres efter brug

  • • Flergangshåndklæder lægges til vask, når de har været brugt én gang

 • • Hudplejemidler

  • • Anvendes efter behov

  • • Skal være bakteriologisk kontrolleret og mikrobiel kontaminering/opformering i hudplejemidler må ikke kunne ske under opbevaring og brug

 • • Håndvaskekummer skal være

  • • Uden bundprop

  • • Uden overløbshul

  • • Uden afsætningsmulighed

  • • Rengøringsvenlige

  • • Forbeholdt håndhygiejne

 • • Vandhaner

  • • Holdes synligt rene

  • • Ved nybygning og renovering skal der installeres ikke-håndbetjente vandhaner

  • • Perlatorer rengøres med fastsatte intervaller.

Håndvask

Håndvask skal udføres

 • • Efter urene procedurer, hvor hænder, håndled og evt. underarme er fugtige og/eller synligt forurenede

 • • Efter brug af engangshandsker, hvor hænder, håndled og evt. underarme er fugtige og/eller synligt forurenede

 • • Efter kontakt med patienter med infektiøs diaré (f.eks. norovirus, Clostridium difficile)

 • • Før håndtering af fødevarer.

Håndvask skal efterfølges af hånddesinfektion.

Procedurer for håndvask

 • • Hænder, håndled og evt. underarme skylles med tempereret vand

 • • Sæbe fordeles på hver finger, mellem fingrene, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled og evt. underarme

 • • Sæben skal bearbejdes i mindst 15 sekunder

 • • Sæben skylles af under rindende, tempereret vand

 • • Aftørring foretages med engangshåndklæder eller flergangshåndklæde til engangsbrug

  • • Lufttørrer må ikke anvendes

 • • Ved lukning af vandhane skal genforurening af hænder undgås

  • • Håndbetjente vandhaner lukkes med håndklædet.

Hånddesinfektion

Hånddesinfektion skal udføres

 • • På synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. underarme

 • • Efter håndvask

 • • Før rene procedurer

 • • Efter urene procedurer, hvis hænder, håndled og evt. underarme er synligt rene og tørre

 • • Efter håndvask ved kontakt med infektiøs diaré (f.eks. norovirus, Clostridium difficile)

 • • Efter brug af engangshandsker, hvis hænder, håndled og underarme er synligt rene og tørre.

Procedure for hånddesinfektion

 • • Hånddesinfektion udføres på synligt ren og tør hud

 • • Der tilføres hånddesinfektionsmiddel, så huden holdes fugtig af hånddesinfektionsmidler i 30 sekunder

 • • Hånddesinfektionsmidlet fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndflader, omkring håndled og evt. underarme

 • • Hånddesinfektionsmidlet indgnides til tørhed.

Kirurgisk håndvask med desinfektion

Kirurgisk håndvask med desinfektion skal foretages

 • • Før dagens første kirurgisk indgreb

 • • Såfremt der sker synlig forurening på hænder, håndled og evt. underarme med blod, sekreter eller ekskreter mellem to operationer.

 

Procedure for kirurgisk håndvask med desinfektion

 • • Hænder, håndled og underarme til albuerne skal skylles med tempereret vand

 • • Engangsneglebørste og –neglerenser på kun anvendes, hvis hænder og negle er så stærkt forurenede, at almindelig håndvask ikke kan fjerne forureningen

 • • Hænder, håndled og underarme til albuerne vaskes med sæbe. Sæbe fordeles på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen, omkring håndled og underarme

 • • Fingerspidser, tommelfingre, fingermellemrum, håndfladen, håndled og underarme skal mekanisk bearbejdes i mindst 2 minutter

 • • Sæben afskylles med tempereret vand fra hænder mod albuer

 • • Aftørring foretages med engangshåndklæder eller flergangshåndklæde til engangsbrug

 • • Kirurgisk hånddesinfektion skal udføres på synlig ren og tør hud

 • • Ved kirurgisk hånddesinfektion anvendes hånddesinfektionsmidler, der indeholder ethanol 70-95%, glycerol 1-3% og det anbefales, at der er tilsat klorhexidin 0,5%

 • • Der skal tilføres hånddesinfektionsmiddel eventuelt ad flere omgange, så huden holdes fugtig i mindst 2 minutter

 • • Hånddesinfektionsmidlet skal påføres hænder, håndled og underarme i rigelig mængde. Det fordeles og indgnides overalt på og mellem fingre, på fingerspidser og negle, på håndryggen, håndfladen, omkring håndleddet og underarme op til albuer

 • • Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides, indtil tørhed opnås

 • • Ved brud på engangshandske (begge handsker ved brug af dobbelt handsker) under kirurgisk indgreb bør begge handsker skiftes, og der udføres hånddesinfektion i minimum 30 sekunder.

Kirurgisk hånddesinfektion

Kirurgisk hånddesinfektion kan anvendes

 • • Mellem to på hinanden følgende operative indgreb, hvis hænderne er synligt rene, og der ved et tidligere kirurgisk indgreb samme dag er udført kirurgisk håndvask med hånddesinfektion

 • • Ved kirurgisk hånddesinfektion anvendes hånddesinfektionsmidler, der indeholder ethanol 70-85%, glycerol 1-3% og det anbefales, at der er tilsat klorhexidin 0,5%.

Procedure for kirurgisk hånddesinfektion

 • • Kirurgisk hånddesinfektion skal udføres på synligt ren og tør hud

 • • Der skal tilføres hånddesinfektionsmiddel, evt. ad flere omgange, så huden holdes fugtig i mindst 2 minutter

 • • Hånddesinfektionsmidler skal påføres hænder, håndled og underarme i rigelig mængde. Det fordeles og indgnides overalt på og mellem fingre, på fingerspidser og negle, på håndryggen, håndfladen, omkring håndleddet og underarme op til albuer

 • • Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides, indtil tørhed opnås

 • • Ved brud på en engangshandske (begge handsker ved brug af dobbelt handsker) under kirurgisk indgreb bør begge handsker skiftes og der udføres hånddesinfektion i minimum 30 sekunder.

Engangshandsker til afbrydelse af smitteveje

 • • Usterile handsker anvendes til beskyttelse af hænderne ved risiko for forurening med blod, sekreter og ekskreter eller andet biologisk materiale

 • • Sterile handsker anvendes ved aseptisk teknik og invasive procedurer.

Valg af engangshandsker

 • • Der anvendes handsker med dokumenteret barriereegenskaber over for mikroorganismer

  • • Handsker af latex eller nitril anbefales til pleje og behandlingsopgaver, hvor der er risiko for kontakt med biologisk materiale

  • • Handsker af vinyl og plast lever ikke op til kravet om barriereegenskaber over for mikroorganismer

 • • Handsker skal være CE-mærkede

 • • Der skal anvendes pudderfri handsker.

Dispensering af engangshandsker

 • • Transport, udpakning, opbevaring og håndtering udføres således, at kvaliteten ikke forringes

 • • Handsker skal dispenseres fra originalemballage

 • • Handskerne dispenseres enkeltvis eller parvis, så forurening/beskadigelse af handsker undgås

 • • Originalemballage/dispenser til handskerne placeres, så de er let tilgængelige i forhold til opgaven

 • • Hvis originalemballagen opbevares i dispenser, skal denne være rengøringsvenlig og kunne tåle desinfektion.

Procedure for brug af engangshandsker

 • • Handsker er til engangsbrug og må ikke vaskes eller desinficeres

 • • Før handsker tages fra originalemballage/dispenser, skal hænderne være synligt rene og tørre

 • • Handskerne skal aftages straks efter endt procedure og kasseres

 • • Der skal efter brug af handsker foretages håndhygiejne

 • • Handskerne skal skiftes ved lækage

 • • Der skal udføres håndhygiejne i forbindelse med skift af handsker.

Referencer

 1. 1. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut. 1. udgave 2013

 2. 2. Dansk Standard DS 2451-2, Krav til håndhygiejne. Dansk Standard 2011

 3. 3. Center for Kliniske Retningslinjer. Nationalt Clearinghouse for Sygepleje. Klinisk retningslinje for håndhygiejne 2009

 4. 4. Sussie Laustsen. Hand hygiene among hospital staff. An investigation of alcoholbased handrubbing of healthcare-associated infections. 2009.