Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter, der utilsigtet vil forlade afsnittet

 

Formål

 • • at forebygge, at patienter utilsigtet forlader afsnittet

 • • at kunne handle hurtigt og målrettet, hvis det sker, at en patient utilsigtet forlader afsnittet.

Målgruppe

Patienter med erhvervet hjerneskade (apopleksi eller andet hjernetraume).

Beskrivelse

Forebyggende indsats

Ved mistanke om/risiko for, at en patient utilsigtet vil forlade afsnittet, og kan være til fare for sig selv og andre, skal denne instruks følges.

 

Når mistanken opstår

Patientens kontaktperson, eller den der har ansvaret for patienten, når problemet bliver kendt, har ansvar for:

 • • at der bliver taget stilling til, om der er behov for fast vagt (drøftes med læge og ansvarshavende sygeplejerske)

 • • at der tages foto af patienten (foto opbevares i chartek på plejekontoret)

 • • at det øvrige personale i afsnittet informeres om aktuelle risiko (mundtligt og ved oprettelse af problem i den elektroniske patientjournal)

 • • at alle faggrupper, der har relation til patienten, informeres

 • • at der laves signalement, som opbevares i samarbejdsbogen

 • • at spørge om patienten har mobiltelefon og i givet fald indhente tilladelse til GPS-sporing, hvis dette skulle blive aktuelt (Tilladelsen gives skriftligt – fortrykt formular findes hos sekretæren).

 

Daglige opgaver

 • • Patienten skal altid bære patientidentifikationsarmbånd. Alle skal være opmærksom på dette

 • • Patientens aktuelle påklædning beskrives dagligt (under det aktuelle problem i den elektroniske patientjournal) af det plejepersonale, der har ansvaret for patienten. Første gang om morgenen og efterfølgende ved evt. tøjskift

 • • Er der fast vagt, har denne ansvaret for at holde øje med patienten

 • • Er der ikke fast vagt, aftales det i gruppen af plejepersonale, hvem der har ansvaret. Gælder både dag-, aften- og nattevagt. Tydelige aftaler ved skift såvel i løbet af de enkelte vagter som ved skift mellem vagter

 • • Andre faggrupper informeres om at give besked til plejepersonalet, når de begynder og afslutter træning/undersøgelse og behandling

 • • Går man ud af huset med patienten tages mobiltelefon med

 • • Har patienten privat mobiltelefon, er det en god ide at sikre, at patienten har den på sig, og at den er opladet.

Handlinger, når en patient utilsigtet har forladt afsnittet

Den der opdager patientens forsvinden orienterer straks ansvarshavende sygeplejerske. Den ansvarshavende sygeplejerske uddelegerer opgaverne:

 • • Afsnittet gennemsøges

 • • Huset og sygehusets udendørs område gennemsøges.
  Tag så vidt muligt mobiltelefon med når afsnittet forlades, så ansvarshavende sygeplejerske hurtigt kan informeres

 • • Finder man ikke patienten i nærområdet inden for kort tid, orienteres vagthavende læge. Vagthavende læge tager stilling til, om politiet skal alarmeres.
  Hvis politiet skal alarmeres, er det vigtigt at have signalement til rådighed

 • • Pårørende orienteres hurtigst muligt.

 

I tilfælde, hvor patienten findes på sygehusets område og ikke frivilligt vil følge med tilbage til afsnittet, kontaktes vagthavende læge med henblik på at rekvirere psykiatrisk tilsyn for at få vurderet, om der er behov for tvangsindlæggelse.

Hvis patienten findes uden for sygehusets område og ikke frivilligt vil med tilbage til afsnittet, er det politiets ansvar at foranledige en eventuel tvangsindlæggelse.