Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arteriekateter til voksen intensiv patient

Indikation1

Kontraindikationer1

Patientinformation1

Fremstilling1

Valg af indstikssted1

Lejring under anlæggelse2

Procedure2

Komplikationer2

Lægefaglig og sygeplejefaglig dokumentation2

Pleje og observation2

Blodprøvetagning fra arteriekateter uden vamp2

Blodprøvetagning fra arteriekateter med vamp3

Trykmåling3

Procedure3

Pleje og observation3

Mulige problemområder4

Seponering5

Referencer5

Indikation

 • • Kontinuerlig monitorering af det arterielle blodtryk

 • • Hyppig kontrol af arterieblodgasser

Kontraindikationer

 • • Utilstrækkelig kollateral cirkulation eller perifer karsygdom i den påtænkt kanylerede ekstremitet

Patientinformation

Patienten skal om muligt, informeres om teknik, risiko for smerter og mulige alvorlige komplikationer.

Hvis patienten midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan behandlingen indledes eller fortsættes uden samtykke.

Fremstilling

 • • Eventuelt ultralydsapparat + gel

 • • Lokalanæstesi efter ordination (Lidocain 10 eller 20 mg/ml)

 • • En optrækskanyle

 • • En subkutan kanyle

 • • Arteriekanyle

 • • Klorhexidinsprit 0,5%

 • • Steril, tætsluttende forbinding til fiksation af kateteret

 • • Eventuelt rene handsker og/eller sterile handsker

 • • Transducersæt, trykpose og isotonisk saltvand 500 ml/1000 ml

Valg af indstikssted

Vælg om muligt, ikke dominerende hånds arteria radialis. Arteria radialis er det hyppigst anvendte indstikssted, dels på grund af tilgængeligheden, der letter håndtering og mindsker risiko for komplikationer, dels på grund af håndens kollaterale cirkulation i form af arteria ulnaris.

Andre alternativer er arteria femoralis, arteria brachialis, arteria dorsalis pedis, og arteria axillaris. Arteria brachialis bør kun undtagelsesvist anvendes, idet der er tale om en endearterie af relativt lille kaliber. Ved anlæggelse af arteriekateter i arteria femoralis bør der anvendes længere kateter.

Arterien kan lokaliseres ved palpation eller ved hjælp af ultralyd. Ultralydsvejledt anlæggelse anbefales.

Lejring under anlæggelse

Ved valg af arteria radialis anbringes støtte under og/eller sygeplejerske støtter patientens handled, så det dorsalflekteres let.

Procedure

 • • Katetre af teflon eller polyuretan skal anvendes

 • • Håndhygiejne foretages før og efter kateteranlæggelse. Se Intravaskulære katetre (5.1)

 • • Huddesinfektion to gange med Klorhexidin 0,5% med indtørring mellem de to påføringer og før punkturen

 • • Efter desinfektion skal der ved palpation af indstiksstedet anvendes sterile handsker eller foretages desinfektion af den palperende finger

 • • Ved behov anlægges lokalbedøvelse

 • • Indstik arteriekanylen i en 30 graders vinkel

 • • Stiletten trækkes et par centimeter tilbage, hvorefter det bløde plastikrør indføres i arterien. Hvis arterien perforeres kortvarig på vej ned mod periost, trækkes stiletten tilbage, og kateteret trækkes langsomt tilbage; når blod trænger ind i kateteret indføres det i arterien

 • • Stik kun en gang med samme kanyle

 • • Ved behov for aftørring omkring indstiksstedet anvendes Klorhexidinsprit 0,5%

 • • Kateteret fikseres med steril, tætsluttende forbinding, således at bevægelser frem og tilbage i arterien undgås

Komplikationer

 • • Perifer iskæmi på grund af spasmer, embolier, tromber, endothelskade

 • • Blødning

 • • Infektion

 • • Karpaltunnelsyndrom

 • • Fikseret tommeladduktion på grund af sene- og muskelskade

 • • Nekrose

Lægefaglig og sygeplejefaglig dokumentation

Dato for anlæggelse af arteriekateter dokumenteres i EPJ og eventuelt på anæstesiskema.

Pleje og observation

Anlæggelsesstedet observeres dagligt med henblik på kateter-relaterede komplikationer ved direkte inspektion og/eller ved palpation igennem den intakte forbinding.

Der foretages håndhygiejne før kontakt med kateter, tryksæt og forbinding.

Forbinding af steril gaze skiftes minimum hver anden dag.

Steril transparent, semipermeabel forbinding skiftes minimum hver syvende dag, eller når den er fugtig, løs eller forurenet.
Ved forbindsskifte skal huden desinficeres med Kklorhexidinsprit 0,5 %. Der skal anvendes non-touch teknik. Transducersæt skiftes hver 96. time, og når kateteret skiftes eller omlægges. Isotonisk saltvand i trykpose skiftes ved behov/96 time. Anbrudstidspunkt for skyllevæske dokumenteres på posen

Blodprøvetagning fra arteriekateter uden vamp

 • • Håndhygiejne før og efter blodprøvetagning

 • • Der anvendes rene handsker

 • • Prøvetagningsport med prop desinficeres og proppen fjernes

 • • Arteriesprøjten påsættes, og der aspireres 1 ml blod til blodgasanalyse

 • • Transduceren påsættes og kateter gennemskylles/flushes med isotonisk saltvand

Blodprøvetagning fra arteriekateter med vamp

 • • Håndhygiejne før og efter blodprøvetagning

 • • Der anvendes rene handsker

 • • Arteriesprøjte klargøres ved at trække stemplet tilbage til cirka 1 ml. Vamp membranadaptor påsættes sprøjtens studs

 • • Blod trækkes tilbage ved anvendelse af vamp på transducersæt, vamp fyldes med blod, og hane foran vamp lukkes, så der lukkes for saltvand fra trykpose

 • • Prøvetagningsport desinficeres

 • • Vamp membranadaptor med arteriesprøjte påsættes prøvetagningsport og arteriesprøjten fyldes

 • • Vamp membranadaptor og arteriesprøjten fjernes samlet fra prøvetagningsporten

 • • Ved behov for andre blodprøver kobles en multiadaptor på vamp membranadaptoren. Blodprøveglas kobles direkte på multiadaptoren. Vamp membranadaptor og multiadaptor fjernes samlet efter endt blodprøvetagning

 • • Der åbnes for hane ind til patienten og blodet fra vampen sprøjtes tilbage til patienten

 • • Arteriekateteret gennemskylles/flushes med isotonisk saltvand ved at trække i studs på transducersættet

 • • Prøvetagningsporten desinficeres

Trykmåling

Der er ingen fast tidsgrænse for hvor længe et arteriekateter kan ligge, forudsat kateteret kontinuerligt perfunderes. Arteriekateteret kobles altid til transducersæt. Den optimale trykmåling foretages i fladt sengeleje og ved at indstille transducerhøjden svarende til patientens midtaksillærlinie. Det væsentligste princip er, at transducerhøjden altid er placeret svarende til patientens midtaksillærlinie. Hos patienter, der får monitoreret intrakranielt tryk (ICP) og dermed også cerebralt perfusionstryk (CCP), skal transduceren placeres med samme nulpunkt som ICP måleren, i højde med meatus acusticus externa.

Procedure

 • • Inden transducersættet tages i brug tjekkes alle koblinger og trevejshaner, så de fremstår helt tætte

 • • Den isotoniske saltvand placeres i trykposen og hænges op på et dropstativ. Der må under ingen omstændigheder sættes tryk på posen under opfyldning. Dette kan forårsage mikroluftbobler, der kan påvirke trykmålingen.

 • • Når sættet er fyldt op, blæses trykposen op til 300 mmHg. kateterets åbne propper skiftes til lukkede propper (er med i transducersættet)

 • • Transducersættet tjekkes for luft i systemet, og kobles herefter til patientens arteriekateter

 • • Transduceren nulstilles ved at lukke ind til patienten og åbne ud til atmosfærisk luft – der trykkes på nulstil

 • • Når monitoren viser ”arterie nulstilling accepteret” er transducerne klar til brug

 • • Transducerne nulstilles inden systemet tages i anvendelse til trykmåling og herefter kun på mistanke om disconnections.

Pleje og observation

Monitorens blodtrykskurve observeres løbende. Alarmgrænser indstilles og aktiveres. Trykmålingssystemet observeres for tilbageløb af blod, løse connections, luft, manglende saltvand i infusionspose og manglende tryk på trykposen. Ved uforklarlig årsag til ændret blodtryk kan blodtrykket kontrolleres noninvasivt

 

Indgift til patienten per transducer per døgn vurderes til 150 ml

Føres på indgiftssiden på væskebalancen således:

1 transducer= 150 ml/døgn

2 transducere= 300 ml/døgn

3 transducere= 450 ml/døgn

 

Mulige problemområder

Problem

Mulige årsager

Handlinger

Ingen arteriel kurve på monitoren

Kabel fra transducer er ikke tilsluttet monitor

Tjek at alle connections er lukkede

Trevejshaner er i ”off ” position

Tjek for mulige disconnections

Arteriekanylen er ikke åben

Tjek arteriekateterets position og om der er åbent ind til arteriekateteret

Arteriekateteret er clottet/kinket

Tjek tilbageløb fra arterie-kateteret ved at trække blod ud Tjek tryk på trykposen

Der er ikke tryk på trykposen

Tjek tryk på trykposen

 

Problem

Mulige årsager

Handlinger

Pludseligt højt blodtryk

Observer patienten

Tjek patientens tilstand – angst, smerter

Kan skyldes en bolus af vasoaktive farmaka

Tjek alle infusioner af vasoaktive farmaka

Transduceren er placeret under patientens midtaksillærlinie

Tjek transducerhøjde

 

Problem

Mulige årsager

Handlinger

Pludseligt fald i blodtrykket

Patientens tilstand – observer diurese

Tjek patientens tilstand - observer diurese

Disconnection af vasoaktive farmaka

Tjek alle infusioner af vasoaktive farmaka

Indgivet sedations/ smerte-stillende medicin

Tjek indgivet farmaka

Transduceren er placeret over patientens midtaksillærlinie

Tjek transducerhøjde

 

Problem

Mulige årsager

Handlinger

Dæmpet arteriekurve

Manglende tryk på trykpose

Tjek at trykpose svarer til 300 mmHg

Kinket arteriekateter

Tjek arteriekateterets position for at undgå, at kateteret kinker

Manglende saltvand i trykpose

Tjek at der er tilstrækkeligt saltvand i trykinfusionspose

Løse connections

Tjek alle connections og trevejshaner

 

Problem

Mulige årsager

Handlinger

Umuligt at trække blod ud ved blodprøvetagning

Trevejshaner er lukkede

Tjek at trykpose svarer til 300 mmHg

Kateteret er kinket/clottet

Tjek at der er tilstrækkeligt saltvand i trykinfusionsposen

Tjek arteriekateterets position

Ved mistanke om clottet arteriekateter kontaktes læge

Seponering

 • • Håndhygiejne foretages før og efter seponering af arteriekateteret

 • • Patienten informeres

 • • Der anvendes rene handsker

 • • Der lukkes for arteriekateteret

 • • Eventuelt transducersæt afmonteres

 • • Arteriekateteret fjernes og der lægges straks steril krølle/kompres over indstiksstedet

 • • Indstikssted komprimeres af plejepersonale indtil blødning er ophørt (anbefales minimum 10 minutter)

 • • Hvis spids sendes til dyrkning desinficeres med klorhexidin 0,5% før kateteret fjernes.

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

Pierre L, Keenaghan M. Arterial lines. StatPearls Knowledge base. 2018; April 25

Miller AG, Bardin AJ. Review of Ultrasound-Guided Radial Artery Catheter Placement. Respiratory Care 2016; March; Vol. 61; No3

Shiloh AL, Savel RH, Paulin LM, Eisen LA. Ultrasound-guided Catheterization of the Radial Artery: A systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Chest 2011; March; Vol. 139No 3:pp 524-529Garretson S. Haemodynamic monitoring: arterial catheters. Nursing Standard 2005;19, 31, 55-64

Whitta RK, Hall KF, Bennets TM, Welman L, Rawlins P. Comparison of normal or heparinised saline flushing on function of arterial lines. Crit Care Resusc 2006 Sep; 8(3):205-8

Hoencamp R, Ulrich C, Verschuren SA, van Baalen JM. 2006. Prospective comparative study on the hemodynamic and functional consequenses of arterial monitoring catheters in intensive care patients on the short and long turn. Journal of Critical Care, 2006; 21, 2: 193-196

Lorente L, Santacreu R, Martin MM, Jimenez A, Mora ML. Arterial catheter related infection of 2.949 catheters. 2006. Crit Care. 2006; 10(3): R83

Sundhedsloven af 24. juni 2005. Afsnit III § 19

Journal of Trauma-injury infection & critical care. 61(2):468-470. August 2006