Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af den akutte patient - Akutmodtagelsen afsnit 402, RHN

 

Beskrivelse

Akutmodtagelsen modtager patienter i alle aldre med akut opståede sygdomme og skader.

 

Visitation

Patienter der kommer til Akutmodtagelsen visiteres via praktiserende læge eller 112.

Al visitation og kommunikation går gennem akut visitator i afsnit 402, der, ud fra en høj faglig viden og indsigt samt ud fra gældende visitationsinstrukser, har til formål at sikre rette patient i rette forløb.

Der findes lokal opgavebeskrivelse for akut visitator i afsnittet.

Der foreligger en fast aftale om, at Regionshospital Nordjylland, Hjørring dagligt fra Aalborg Universitetshospitals optageområde modtager:

 • • 2 medicinske patienter

 • • 4 abdominalkirurgiske patienter

 

Koordinering i 402

Koordination af patientforløb og arbejdsgange foretages i dagtimerne af koordinationsteamet (bestående af den koordinerende sygeplejerske og flowmasteren), og i aften- og nattimerne af den koordinerende sygeplejerske.

Flowmasteren har det daglige overordnede lægefaglige ansvar i Akutområdet.

 

Håndtering af selvhenvender

Som udgangspunkt modtages ikke patienter, der ikke er visiterede.
Alle selvhenvendere får foretaget en konkret faglig vurdering ud fra aktuelle symptomer og visiteres på baggrund heraf til behandling ved praktiserende læge eller vagtlæge (afhængig af tidspunkt på døgnet) eller i nedenstående tilfælde til behandling i Akutmodtagelsen:

 • • Skader/symptomer der udgør en trussel mod liv eller førlighed

 • • Der er svære smerter

 • • Akut opståede brystsmerter

 • • Der er betydende blødning

 • • Der er mistanke om brud eller dislokation

 • • Der er bevidsthedssvækkelse eller anden betydende almen påvirkning

 • • Eventuelle øvrige tilstande, hvor det er oplagt med behandling i Akutmodtagelsen

 • • Endvidere kan sociale eller psykologiske forhold i visse situationer begrunde accept af selvhenvendere til behandling.

Ved behov udleveres informationsmateriale med kontaktoplysninger på praktiserende læge/vagtlæge.

Det er patientens eget ansvar at ringe og lave en aftale. Dog kan der altid efter skøn ydes hjælp i den udstrækning, det er muligt i forhold til andre presserende opgaver, hvis der for eksempel er sproglige problemer.

 

Modtagelse af patient

I Akutmodtagelsen arbejdes der ud fra patientens team, dvs. der tilstræbes tildeling af primær sygeplejerske og læge.
Der arbejdes med er koordinationsteam (Koordinator og Flowmaster), som har ansvar for flowet og kompetencefordeling i Akutmodtagelsen.
Al logistik omkring patienter i Akutmodtagelsen foregår via Cetrea-tavler. Cetrea-tavler anvendes ligeledes til monitorering af afsnittets servicemål for akutområdet.

Ved Falcks ankomst i Akutmodtagelsen overdrages patienten så vidt muligt til primær sygeplejerske, ellers koordinator. Falck dokumenterer sygeplejerskens alias i den præhospitale journal (PPJ). PPJ’en kan tilgås i Clinical Suite.

Patienten tildeles seng (leje anvendes, hvis der forventes direkte udskrivelse fra 402).

I spidsbelastningssituationer tildeles patienten en seng på gangen, eller patienten kan tage plads i venteværelset, hvis tilstanden tillader det.

Triage - ABCDE

Alle patienter triageres ved ankomst til Akutmodtagelsen og re-triageres efter gældende Regional retningslinje

Patienten monitoreres ved ankomst på stuen, og der vurderes og handles ud fra ABCDE princippet.

ABCDE systematikken hjælper til prioritering, således at det, som er mest livstruende for patienten, behandles først. (Se bilag: Vurder ud fra ABCDE-princippet).

 

A

Airway

Luftveje

B

Breathing

Respiration

C

Circulation

Kredsløbet

D

Disability

Neurologisk status

E

Exposure

Eksponering ”hele vejen rundt/ned”

 

Alle patienter, som ligger på en stue, monitoreres løbende.
Patienter, der triagerer GRØN og GUL, monitoreres som minimum med pulsoximeter og med yderligere monitorering af vitale værdier, der afviger fra det normale.

Patienter, der triagerer ORANGE og RØD, monitoreres løbende med pulsoximeter, blodtryksmåling hvert kvarter og hjerteovervågning.

Isolation

Patienter, som visitator udfra meldingen vurderer til at kræve isolation, får foretaget fuld triage:

 • Præhospitalt, hvis patienten indbringes med ambulance

 • I ambulanceporten, hvis patienten indbringes med liggende patienttransport

 • I Akutmodtagelsen, hvis patienten selv henvender sig.

Allerede umiddelbart efter meldingen informeres medicinsk visitator om behov for en isolationsstue.

Hvis visitator er i tvivl, konfereres med Akutlæge/MV2.

 

Patienten modtages:

 • I Akutmodtagelsen ved Triage RØD og ORANGE

 • I sengeafsnit ved Triage GRØN og GUL.

 

Identifikation

Patienten påføres identifikationsarmbånd efter gældende retningslinje og dokumenteres i Clinical.

Omklædning

Patienten får som udgangspunkt hospitalstøj på. Der kan afviges herfra efter aftale med patienten, eller hvis patientens tilstand ikke tillader omklædning f.eks. en meget respiratorisk påvirket patient.
E – Exposure understøtter vigtigheden af omklædning, sikrer at man har set patienten ”hele vejen rundt/ned”

Blodprøver

Det tilstræbes, at alle patienter får taget blodprøver hurtigst muligt efter ankomst jvf. gældende instruks.

PVK

Der lægges perifer venekateter (PVK), hvis ikke det er anlagt præhospitalt, med mindre det vurderes ikke relevant. Anlæggelse dokumenteres i Clinical.

Der lægges Grøn PVK i albuen ved AK patienter, hvor der vurderes behov for CT.

Smertestillende

Ved modtagelsen af den akutte patient spørges ind til smerteanamnese, og handles herpå udfra gældende rammeordination.

Ordinationer

Ordinationer gives fra lægen til primærsygeplejersken. Ordinationer udføres og dokumenteres i Clinical. Ved medicinordinationer sikres, at disse er ordineret i medicinmodulet.

(For yderligere beskrivelse af arbejdsgange - findes flowchart i afsnittet).

U-stix og Urin D+R

Tages både ud fra en sygeplejefaglig vurdering, og på lægefaglig ordination. Sendes via Tempus.

D+R sættes i køleskab.

Der er god evidens for, at Urin-Stixen kun kan bruges i to situationer, for ellers er der hverken sensitivitet eller specifitet forbundet med denne undersøgelse:

 • Positiv urin-stix OG (nogle) subjektive symptomer (hyppige vandladninger, smerter/svir ved vandladning, små mængder): stor sandsynlighed for urinvejsinfektion

 • Negativ urin-stix OG fravær af subjektive symptomer: stor sandsynlighed for, at urinvejsinfektion er udelukket.

Drug-test – forgiftninger

Screening-testen (hurtig test) for substancer i urinen:

 • Har meget lav soecifitet

 • Har udtalte problemer med krydsreaktioner (dvs. testen bliver positiv, fordi man har indtaget noget helt andet, end det testen viser)

 • Bliver positiv selv om der er gået lang tid (op til uger) siden indtagelse af en substance

 • Forbliver negativ ved en række, især nye/moderne substancer.

Derfor er der ingen klinisk værdi i anvendelsen af denne test.


Den akutte behandling retter sig efter det kliniske billede, og for nærmere diagnosticering kan der tages urin og serum fra til undersøgelse for stoffer i laboratoriet. Undersøgelsesmetoden, der bliver anvendt der, identificerer stofferne sikkert og pålideligt, men svartiden er op til et par døgn. Så svaret vil næsten aldrig hjælpe i den akutte situation men kan være med til at gøre behandlingen af den næste patient, der kommer ind under et lignende billede, mere sikker og modrettet.

De nævnte prøver hedder ”S-forgift” og ”U-forgift” i LABKA. Lægen skal kontakte Klinisk Biokemisk Afdeling, når disse prøver ordineres.

Dokumentation i Clinical

 • • Her henvises til lokale retningslinjer/lommekort i afsnittet

 • • Dokumentation af vaccinationer, se særskilt instruks

Oplysninger om patienten indhentes fra patienten selv, fra pårørende/ledsager eller fra Falck.

Lægen

Forvagten (enten kirurgisk forvagt eller akut-forvagt) kontaktes og orienteres om patientens ankomst, samt triage farve.

Der bruges ISBAR og Closed loop.

Akutlæge/MV2 kontaktes altid ved ORANGE/RØD Triage.

En typisk indlæggelse/vurdering skal være afsluttet inden for 1½ time for en nyansat læge med progression til maksimalt én time efter 2-3 måneder.
Følgende eksempel kan bruges til orientering:

 • • Kort orientering om patienten, når lægen skriver sig på Cetrea-skærmen (1 minut)

 • • Kort udveksling af observationer og viden om patientens aktuelle helbredsmæssige tilstand

 

 • • Samtale med/undersøgelse af patienten og journallæsning på stuen (30 minutter)

 • • Hils på patienten og få overblik over vitale værdier

 • • Triage RØD eller ORANGE: ABCDE-gennemgang/-optimering
  Triage GUL og GRØN: kort samtale med patienten om aktuelle symptomer

 • • Få overblik over patientforløbet i forhold til nuværende vurdering og indkomne undersøgelsesresultater

 • • Relevante (!) journalnotater læses

 • • Anamneseoptagelse

 • • Objektiv undersøgelse

 • • Dialog med patienten mhp. at vurdere hvilke problemstillinger

  • Der kan/skal løses nu

  • Der kan/skal lægges planer for løsning af

  • Der ikke kan/ ikke skal løses nu og hvorfor

 • • Foreløbig behandlingsplan lægges sammen med patienten/pårørende

 • • Medicinanamnese med overførelse af præparater i medicinmodulet

 

 • • Konferere med Akutlæge/MV2 eller kirurgisk mellemvagt (5 minutter), fortrinsvis inde på stuen

 • • Fremlægning af den akutte problemstilling inklusive egen tolkning og behandlingsplan

 • • Gennemgang af prøvesvar

 • • Ved behov: fokuseret objektiv undersøgelse ved akutlægen/MV2

 • • Konklusion på problemstilling og evt. udarbejdelse/justering af behandlingsplan

 • • Formidling af den justerede behandlingsplan til patienten/pårørende

 • • Journalomslag lægges bag ved hovedpuden

 

 • • Afslutning af forløbet I Akutmodtagelsen

 • • Medicinordinationer justeres og dokumenteres i Opus

 • • Henvisning til røntgen skrives

 • • Primærsygeplejersken orienteres om behandlingsplanen

 • • Aktiv stillingtagen til observationsniveau og tilladelig TOKS-score i det næste døgn

 • • Medicinsk visitator på 404 kontaktes mhp. at få et afsnit til patienten og efterfølgende formidling af behandlingsplanen og observationsniveau til sygeplejersken på sengeafsnittet

 • • Koordinator i Akutmodtagelsen kontaktes mhp. formidling af logistikken (hvilket sengeafsnit, røntgen etc.)

 • • Journalnotater dikteres (mål: journaloptagelse 6-8 minutter I MIRSK, skadekort 2-4 minutter)

 • • Ved udskrivelse af patient og ændringer i FMK: FMK ajourføres.

 • • Opgavelisten (både patientens og lægens) ryddes.

 

Når patienten er klar til at køre fra afsnittet

 • • Patienten afmonitoreres og personlige ejendele pakkes

 • • Portør bestilles via ASCOM – hele døgnet.

 • • Når patienten kører fra Akutmodtagelsen, sender koordinator en chat til sekretæren med besked om at flytte patienten i PAS for at sikre tidstro registrering

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at alt relevant er dokumenteret

 • • Stuen klargøres til næste patient

 • • Monitoreringsudstyr aftørres med Universal Wipe

 • • Ved forurening af stuen tilkaldes rengøringen (tlf. nr. findes på oversigt ved koordinator)

 

Særlige forhold/aftaler

 

Modtagelse af børn

Modtagelse af det akutte barn

Samarbejdsaftale med børne unge afsnittet

Afhængig af barnets alder hentes/bestilles passende seng/vugge.

Børnebordet hentes, hvis ikke modtagelse på stue 3 er muligt.

Børn følger samme modtagelse som voksne, her følges dog Triagemodellen for Pædiatri

 • • For patienter mellem 15 – 17 år gælder lov om Informeret samtykke til behandling

 • • Forældre/værge til børn og unge under 18 år skal have information om indlæggelse på sygehus.

 • • Personalet har særlig underretningspligt i forhold til børn og unge under 18 år. Se national vejledning.
   

OK patienter

På stuen klargøres patienten, så lægen har adgang til den skadede kropsdel, og der stiles frem til relevante procedurer.

 

Procedure ved mistanke om cervicalcolumna fraktur, samt lokalt actioncard vedr. Orange madrasser.

 

Dokumentation af skadestuepatienter - jvf. lokalt actioncard

 

Gynækologiske patienter

Samarbejdsaftale mellem klinik kvinde-barn og akutmodtagelsen

 

Patienter til Isolation

Akut-visitator finder modtageafsnit via medicinsk visitator i 404.

Isolationspatienter i 404

 

Traume patienter

Se regional Traumemanual + actioncard

 

Rødt medicinsk kald

Rødt medicinsk kald

Actioncard for sygeplejerske ved rødt medicinsk kald

Rødt PÆD kald

Rødt pædiatrisk kald

Actioncard under udarbejdelse.

Enkle kirurgiske abscesser

”Grønt spor” (Lokalt Actioncard findes i afsnittet).

Samarbejdsaftale mellem klinik medicin og klinik kirurgi kvinde barn

DVT patienter

Dyb venetrombose(DVT)

Kardiologiske patienter

Afventer Dokumentsamling i PRI

AK patienter fra Thisted

AK patienter henvises direkte til Hjørring fra Thisted og optageområde.

Er patienten på Akutmodtagelsen i Thisted eller andet afsnit på RHN, Thisted, betragtes det som en overflytning direkte til 404 eller 106, da der foreligger behandlingsplan.

Trombolyse/Apoplexi patienter samt patienter til KAG og patienter med hovedtraume

Køres uden om Regionshospital Nordjylland og direkte til Aalborg Universitetshospital efter gældende regionale retningslinjer

"72 timers reglen" jvf. sundhedsaftalen

Er patienten udskrevet og genindlægges inden for 72 timer med samme symptomer og obs.-diagnose, skal patienten møde direkte i det afsnit, patienten er udskrevet fra.

 

 

Ventende patienter

Ventende patienter og deres pårørende skal opleve en professionel og faglig tilgang. De skal møde forståelse og imødekommenhed, således at ventetiden opleves bedst muligt.

Det er sygeplejerskens ansvar ved ventende patienter at sikre, hvad enten det er med henblik på vurdering af indlæggelse eller ortopædkirurgiske skader, at:

 • • der triageres

 • • der løbende informeres om udvikling i ventetid

 • • der tilbydes smertestillende eller andet for lindring (fx. lejring/ispose mv)

 • • der tilbydes mad og drikke ved behov

 • • observation og evt. behandlingstiltag dokumenteres i Clinical.

 

Særlige forhold

Ved flaskehalse:

I Akutmodtagelsen gøres brug af aftalen vedr. AK patienter, der venter på MV, om at køre i 404 for at vente. Se Samarbejdsaftale mellem klinik medicin og klinik kirurgi kvinde barn

Ligeledes afvikles dagligt koordinationsmøde mellem 402 og 404 med henblik på fysisk kapacitetsudnyttelse i 404, fremfor gangpladser i Akutmodtagelsen.

Formål

 • • At sikre, at patienter i Akutmodtagelsen får en professionel ensartet høj faglig og kompetent pleje og behandling.

 • • At opholdet i Akutmodtagelsen foregår i samarbejde med patienten og dennes pårørende, hvor kommunikation og omsorg er nøgleord.

Definition af begreber

Selvhenvendere: Patienter der uden henvisning henvender til med anmodning om behandling

Ventende patienter: Patienter i venteværelset/venteområde/gangarealer

Reference

Behandling af den enkelte akutte patient