Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling til intubation og ekstubation

Beskrivelse1

Fremstilling1

Hygiejniske forhold1

Procedurebeskrivelse1

Ekstubering2

Formål2

Referencer2

Beskrivelse

Fremstilling

Intubationsbord

Akut medicinbord

Hygiejniske forhold

Usterile handsker

Ved risiko for sekretsprøjt anvendes briller samt maske

Procedurebeskrivelse

Grundig information - hvis muligt – af patient og pårørende.

Hvis pårørende er til stede, gives mulighed for at “sige godnat” til patienten.

Klargøring af intubationsmedicin: Efter afdelingens instruks.

Aftale med lægen, hvilke præparater, der ønskes givet under og efter intubationen.

Sikre at patienten har velfungerende i.v. adgange - minimum to.

Sengen trækkes ud fra væggen, hovedgærdet løftes af.

Ventilationspose med maske samt det stærke sug gøres parat. Sugekrus fyldes.

Følgende findes frem og lægges parat:

Tube i aftalt størrelse og eventuelt med gel påsmurt

 • • Introducerstilet

 • • Cuffsprøjte (10 ml)

 • • Laryngoskop, kontroller at lyset virker

 • • Magills tang

 • • Materiale til fiksering af tuben findes frem

 • • Evt. prøveglas til ekspektorat mhp. dyrkning

Mens lægen støtter patientens ventilation gives den ordinerede:

 • • smertestillende medicin

 • • sovemedicin

Når patienten sover, gives evt. muskelrelaksantia, og der lejres hensigtsmæssigt.

Lægen laryngoskoperer, suger eventuelt svælget rent for sekret, og patienten intuberes.

Vær opmærksom på, at ikke-fastende patienter har risiko for at aspirere ventrikelindhold til lungerne. Dette modvirkes ved tryk på cartilago cricoidea medførende sammenpresning af oesophagus.

Trykket bibeholdes, til cuffen er opblæst, og det ved stetoskopi er sikret, at tuben er placeret korrekt.

Cuffen fyldes med luft, indtil der er tæt omkring tuben. Patienten ventileres.

Patienten stetoskoperes under ventilation for at sikre, at tuben er korrekt placeret.

Tuben fikseres, talmarkeringen ved tandrækken noteres på observationsskema.

Respiratoren indstilles af læge, og patienten tilkobles. Det sikres, at patienten bliver sufficient ventileret.

Røntgen af thorax med henblik på kontrol af tubeplacering.

Når tuben er fundet korrekt placeret, noteres tubens placering på observationsskemaet med cm ved tandrækken. Cufftryk tjekkes med cufftrykmåler og skal ligge inden for 18-25mmHg.

Indstillingerne noteres på intensivskemaet, under rubrikken respiratorindstillinger, ved påbegyndt behandlinger og ved ændringer. Dog ikke ved ændringer af iltkoncentrationen, dette noteres på forsiden af skemaet.

Peaktryk, minutvolumen og respirationsfrekvensen observeres. Noteres på skemaet minimum hver time.

Patienten lejres med hovedgærde eleveret 30 grader. Må gerne lejres på siderne. Man skal her være opmærksom på, om næse og navle er i lige linie, og tuben understøttes, så den ikke giver tryk eller har træk på.

Oprydning foretages og intubationsbakken fyldes, inden den sættes på plads.

OBS! Ved uventet vanskelig intubation findes bakken dertil, og der tilkaldes anæstesilæge, bagvagt (eller kollega).

Nervus vagus-påvirkning ved intubation kan eventuelt medføre puls- og blodtryksfald.

Den anvendte intubationsmedicin kan ligeledes virke deprimerende på hjerte og kredsløb.

For kraftig ventilation kan også medfører blodtryksfald.

Det kan ofte blive aktuelt at stimulere patientens kredsløb med inotropi og/eller volumenindgift.

Suxamethon frigør kalium - vær derfor opmærksom ved patienter med forhøjet S-kalium.

I forbindelse med intubation bør det overvejes, om patienten samtidig skal have anlagt ventrikelsonde/ernæringssonde (silikone).

Såfremt patienten ikke allerede er udstyret med centralt venekateter, og det skønnes aktuelt at anlægge et sådan, bør det om muligt ske før røntgen af thorax.

Ekstubering

 • • intet per os 2 timer før planlagt ekstubering eller

 • • ventriklen tømmes via ventrikelsonden

 • • ventilationsmasken gøres klar

 • • venturimaske eller iltkateter gøres klar

 • • patienten suges i tube og svælg

 • • plastret løsnes

 • • cuffen tømmes for luft

 • • tuben trækkes op

 • • suges eventuelt i munden

 • • patienten får ren O2 i få minutter

 • • venturimaske/iltkateter påsættes med det ordinerede flow

Formål

At optimere patientens ventilation, sikre frie luftveje og/eller eventuelt aflaste patienten.

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinier for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland

Adam SK og Osborne S. Intensiv sygepleje, Viden og praksis. 2. udgave 1. oplag. Nyt Nordisk ForlagArnold Busk, 2002

Gulbrandsen T, Stubberud DG. Intensivsykepleie. 2. udgave. Akribe Norge 2010